["item",{"itemId":"561","public":"1","featured":"0","xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/show/561?output=omeka-json","accessDate":"2021-01-16T06:09:50+01:00"},["fileContainer",["file",{"fileId":"731"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_sadrz_stud_izvodljiv_eksploat_lez_min_sir/Pravilnik_o_sadrz_stud_izvodljiv_eksploat_lez_min_sir.1.pdf"],["authentication","929c184633c169d959cf2e2a09d19821"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16866"},["text","На основу члана 29. Закона о рударству (\"Службени гласник РС\", бр. 44/95, 85/05 - др.\nзакон, 101/05 - др. закон и 34/06), Министар рударства и енергетике доноси\n\nПравилник\nо садржини студије изводљивости експлоатације\nлежишта минералних сировина\nПравилник је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр. 108/2006 од 1.12.2006. године.\nЧлан 1.\nОвим правилником ближе се уређује садржина студије изводљивости експлоатације\nлежишта минералних сировина (у даљем тексту: студија).\nЧлан 2.\nСтудија садржи:\n1) приказ услова и начина експлоатације и припреме минералних сировина;\n2) приказ пласмана минералних сировина;\n3) приказ мера заштите и санације животне средине и утицаја експлоатације на\nдруштвену заједницу;\n4) приказ потребних новчаних средстава која ће бити ангажована и броја\nзапослених.\nЧлан 3.\nПриказ услова и начина експлоатације и припреме минералних сировина садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nопште податке о студији;\nопште податке о експлоатационом пољу;\nисторијат геолошких истраживања и рударства;\nрударско-геолошки део студије.\nЧлан 4.\n\nОпшти подаци о студији садрже:\n1) назив студије;\n2) податке о инвеститору студије;\n3) податке о аутору студије.\nЧлан 5.\nОпшти подаци о експлоатационом пољу садрже:\n1) локацију лежишта и експлоатационог поља;\n2) просторни положај експлоатационог поља и повезаност са путном железничком\nи пловном воденом инфраструктуром;\n3) постојеће стање осталих инфраструктурних услова (електронапајање, водовод,\nгасна инфраструктура итд.).\nЧлан 6.\nИсторијат геолошких истраживања и рударства садржи приказ резултата геолошких\nистраживања са описом изведених радова у претходном периоду, као и опис претходно\nспроведених рударских активности.\n\n�Члан 7.\nРударско-геолошки део студије садржи податке који се односе на:\n1) геолошки део са приказом:\n(1) величине и облика лежишта, геолошке и структурне грађе лежишта,\nкарактеристика радне средине, и то: хидролошке и хидрогеолошке,\nинжењерско-геолошке и физичко-механичке,\n(2) врсте, квалитете и количине резерви минералних сировина, минералног\nсастава, садржаја и густине корисне компоненте,\n(3) просторног положаја утврђених и оверених резерви минералних\nсировина,\n(4) графичког дела са геолошком и хидрогеолошком картом ширег подручја,\nгеолошком картом подручја експлоатационог поља са назначеним\nобјектима геолошких истраживања и уцртаном контуром оверених\nбилансних резерви и контурама експлоатационог поља;\n2) рударски део са приказом:\n(1) концепције експлоатације и припреме минералне сировине,\n(2) анализе геомеханичке стабилности рударских објеката и јаловишта,\n(3) техничког описа експлоатације лежишта,\n(4) техничког описа припреме минералних сировина,\n(5) избора основне и помоћне рударске опреме,\n(6) експлоатационих резерви и степена искоришћења лежишта минералних\nсировина,\n(7) годишњег капацитета и радног века рудника,\n(8) динамичког плана развоја рударских радова,\n(9) снабдевања погонском и топлотном енергијом и индустријском и питком\nводом,\n(10) нормативе потрошње енергије, материјала и резервних делова,\n(11) техничке и биолошке рекултивације,\n(12) мерама техничке заштите људи и објекта,\n(13) мониторинг система на рударским објектима,\n(14) графичког дела са ажурним ситуационим картама не старијим од шест\nмесеци, са уцртаном контуром експлоатационог поља; ситуационом\nкартом стања рударских радова - фаза отварања; ситуационом картом\nстања рударских радова - фаза затварања; технолошким попречним и\nуздужним профилом лежишта, са приказаним стањем у фази отварања\nи затварања рудника; технолошком шемом откопавања, одлагања,\nтранспорта минералних сировина и јалових маса, шемом минирања,\nпроветравања, одводњавања, одлагања флотацијских јаловишта и др.;\nтехнолошком шемом постројења за припрему минералних сировина.\nЧлан 8.\nПриказ пласмана минералних сировина садржи податке који се односе на:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n\nкомерцијални асортиман рудничких производа;\nанализу тржишта комерцијалних производа рудника;\nтокове новца;\nанализу кредитне способности инвеститора;\nанализу осетљивости и ризика;\nдинамичку оцену инвестиционог пројекта;\nанализу одрживости / доступности пројекта.\nЧлан 9.\n\nПриказ мера заштите и санације животне средине и утицаја експлоатације на друштвену\nзаједницу садржи податке који се односе на:\n\n�1) мере заштите и санације животне средине са приказом:\n(1) утицаја рударских радова и објеката у свим фазама технолошких процеса\nексплоатације и припреме минералних сировина на животну средину,\n(2) мера заштите животне средине услед утицаја рударских радова и\nобјеката у свим фазама технолошких процеса експлоатације и припреме\nминералних сировина,\n(3) графичког дела који се састоји од ситуационе карте завршног стања\nрударских објеката, са приказом предвиђене техничке и биолошке\nрекултивације;\n2) утицај експлоатације на друштвену заједницу са приказом:\n(1) утицаја на социјалну структуру становништва,\n(2) јавних и осталих објеката у зони утицаја рударских радова,\n(3) категоризације и измене структуре земљишта,\n(4) измештања објеката инфраструктуре.\nЧлан 10.\nПриказ потребних новчаних средстава која ће бити ангажована и броја запослених\nсадржи податке који се односе на:\n1) структуру и број запослених;\n2) инвестициона улагања у фази припреме за отварања рудника (изградња\nрудничке инфраструктуре);\n3) инвестициона улагања у фази отварања рудника и изградњи постројења за\nприпрему минералних сировина;\n4) инвестициона улагања у фази експлоатације;\n5) инвестициона улагања у фази затварања рудника.\nЧлан 11.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10592"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10593"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10594"},["text","Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10595"},["text","Pravilnik o sadrz stud izvodljiv eksploat lez min sir"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10596"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"10597"},["text","експлоатација лежишта минералних сировина"]],["elementText",{"elementTextId":"10598"},["text","студија изводљивости"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10599"},["text","Овим правилником ближе се уређује садржина студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10600"},["text","Министарство рударства и енергетике Републике Србије"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10602"},["text","Службени гласник РС, бр. 108/2006"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10603"},["text","2006-11-23"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10604"},["text","Наумов М. Радомир"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10605"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10606"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10607"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10608"},["text","AT-42695-0027"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16609"},["text","http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/07_Pravilnik_o_sadrzini_studije_izvodljivosti_eksploatacije_lezista_mineralnih_sirovina.pdf"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"86"},["name","експлоатација лежишта минералних сировина"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"107"},["name","студија изводљивости"]]]]