http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_usl_i_nac_vrsenja_tehg_prega_rud_objek/Pravilnik_o_usl_i_nac_vrsenja_tehg_prega_rud_objek.2.pdf 19c03c5f4154a84fa2c9bacbb9bf6e17 PDF Text Text Правилник о условима и начину вршења техничког прегледа рударских објеката Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 40/97. Члан 1. Овим правилником прописују се услови и начин вршења техничког прегледа рударских објеката, уређаја, постројења, опреме и инсталација који припадају том објекту или су у њега уграђени (у даљем тексту: рударски објекат) или дела рударског објекта који представља техничко-технолошку целину и као такав може се самостално користити. Члан 2. Технички преглед рударског објекта или дела тог објекта врши се ако је за његову изградњу издато одобрење министарства надлежног за послове рударства (у даљем тексту: Министарство) и ако је изградња рударског објекта или његовог дела завршена. Члан 3. Технички преглед рударског објекта врши се пре његовог пуштања у рад, односно пре почетка његовог коришћења. Технички преглед рударског објекта, може да се врши и у току његовог коришћења, уколико у том објекту у току експлоатације долази до просторних промена и то у фази достизања пројектованих величина и приликом трајне обуставе радова или до већих измена пројектованих решења (површински копови, јамске просторије, флотацијска јаловишта). Члан 4. Технички преглед рударског објекта за који је издато одобрење за пробни рад, врши се по завршетку пробног рада. Члан 5. Технички преглед врши се на захтев инвеститора или извођача радова, који садржи: 1) 2) 3) 4) назив инвеститора или извођача радова; податке о рударском објекту (врста, локација и др.) или делу објекта; број и датум издавања одобрења за изградњу рударског објекта; назив пројектантске организације која је урадила рударски пројекат за изградњу објекта; 5) назив организације која је извршила техничку контролу рударског пројекта за објекат чији се преглед тражи; 6) време у које се може отпочети са техничким прегледом. Уз захтев из става 1. овог члана, подноси се на увид: 1) одобрење за извођење рударских радова; 2) главни и допунски рударски пројекат на основу кога се изводе радови, односно на основу којег је издато одобрење за извођење радова; 3) други пројекти и документација о изменама које су вршене у току извођења радова; 4) докази о испитивању квалитета материјала уграђеног у рударски објекат; �5) докази о извршеним испитивањима конструкција уређаја, постројења и опреме у погледу њихове носивости, техничке исправности и безбедности; 6) документација о резултатима пробног рада, ако је пробни рад на објекту вршен. Члан 6. Технички преглед рударског објекта врши комисија коју образује Министарство или предузеће, односно друго правно лице коме Министарство повери вршење техничког прегледа. У комисију се именују стручњаци за област рударства и других области у оквиру којих су уређаји, постројења и опрема која се уграђује у објекат или је његов саставни део. Члан 7. Комисија за технички преглед (у даљем тексту: Комисија) у зависности од врсте, односно сложености рударског објекта или његовог дела има председника и најмање два члана. Решењем о образовању Комисије одређује се председник Комисије, задатак и рок у коме ће Комисија да отпочне са радом, висина накнаде која припада председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији. Члан 8. Техничком прегледу присуствују представници инвеститора и извођача радова, а могу присуствовати и представници организације која је израдила пројекат за извођење рударских радова, ради давања потребних података и објашњења. Члан 9. Комисија води записник о свом раду и саставља извештај о резултатима техничког прегледа. У записник се уноси нарочито: број и датум решења којим је образована Комисија, имена чланова Комисије, назив инвеститора и извођача радова и имена њихових представника који су учествовали у раду Комисије, као и имена других лица која су присуствовала техничком прегледу, место, време и начин рада Комисије, предмет техничког прегледа, тачан назив документације која је стављена на увид Комисији, налаз, мишљење и предлози Комисије, издвојена мишљења појединих чланова Комисије. Записник потписује председник и чланови Комисије, као и представници инвеститора и извођача. Записник и извештај о резултатима техничког прегледа, доставља се Министарству. Члан 10. Све недостатке и неправилности у погледу пројектованих мера заштите на раду, заштите од пожара и др. утврђене при вршењу техничког прегледа рударског објекта, Комисија записнички констатује, даје мишљење о природи тих недостатака и предлаже рок за њихово отклањање. Члан 11. Кад Комисија при вршењу техничког прегледа рударског објекта, утврди недостатке и неправилности, инвеститор, односно извођач радова, по отклањању тих недостатака и неправилности подноси захтев за технички преглед накнадно изведених радова. �Члан 12. Технички преглед накнадно изведених радова врши се на начин и по поступку прописаним овим правилником за технички преглед изграђених објеката. Члан 13. Одобрење за употребу објекта издаје се по окончању техничког прегледа рударског објекта, а на основу записника и извештаја Комисије о испуњавању услова за коришћење рударског објекта, односно његовог дела. Члан 14. Технички прегледи рударских објеката започети по прописима који су били на снази пре ступања на снагу овог правилника, окончаће се по тим прописима. Члан 15. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о условима и начину вршења техничког прегледа рударских објеката Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o usl i nac vrsenja tehg prega rud objek Subject The topic of the resource правилник рударски објекат технички преглед Description An account of the resource Овим правилником прописују се услови и начин вршења техничког прегледа рударских објеката, уређаја, постројења, опреме и инсталација који припадају том објекту или су у њега уграђени или дела рударског објекта који представља техничко-технолошку целину и као такав може се самостално користити. Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 40/97 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1997 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0030 Source A related resource from which the described resource is derived http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/15_Pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_vrsenja_tehnickog_pregleda_rudarskih_objekata.pdf правилник рударски објекат технички преглед