["item",{"itemId":"571","public":"1","featured":"0","xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/show/571?output=omeka-json","accessDate":"2021-01-16T06:43:07+01:00"},["fileContainer",["file",{"fileId":"741"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_evid_u_obl_bezb_i_zdrav_na_radu/Pravilnik_o_evid_u_obl_bezb_i_zdrav_na_radu.1.pdf"],["authentication","81ac895043903ce9a7ebcbd719f312cc"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16876"},["text","На основу члана 49. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”,\nброј 101/05), Mинистар рада и социјалне политике доноси\n\nПравилник\nо евиденцијама у области безбедности и здравља на\nраду\n(,,Службени гласник РС”, број 62/07)\n\nСадржина правилника\nЧлан 1.\nОвим правилником прописује се начин вођења евиденција у области безбедности и здравља\nна раду које је дужан да води и чува послодавац (у даљем тексту: евиденције), и то евиденције\nо:\n1) радним местима са повећаним ризиком;\n2) запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и лекарским\nпрегледима запослених распоређених на та радна места;\n3) повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са радом;\n4) запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад;\n5) опасним материјама које користи у току рада;\n6) извршеним испитивањима радне околине;\n7) извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и средстава и опреме за личну\nзаштиту на раду;\n8) пријавама смртних, колективних и тешких повреда на раду, повреда на раду због којих\nзапослени није способан за рад више од три узастопна радна дана, професионалних\nобољења односно обољења у вези са радом запосленог и опасних појава које би могле\nда угрозе безбедност и здравље запослених.\n\nОбрасци\nЧлан 2.\nПослодавац је дужан да евиденције води на прописаним обрасцима (обрасци 1–14), који су\nодштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.\nОбрасце попуњава и потписује лице за безбедност и здравље на раду, а оверава послодавац.\n\nЕвиденција о радним местима са повећаним ризиком\nЧлан 3.\nЕвиденција о радним местима са повећаним ризиком води се на Обрасцу 1 у који се уносе\nподаци, и то:\n1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) назив радног места са повећаним ризиком које је утврђено актом о процени ризика;\n3) број запослених на том радном месту;\n4) шифра опасности, односно штетности на основу којих је утврђено радно место са\nповећаним ризиком;\n5) напомена о специфичним карактеристикама утврђених опасности, односно штетности\nи радним поступцима у којима се појављују.\nШифре опасности и штетности јесу:\n\n�01 - недовољна безбедност због ротирајућих или покретних делова;\n02 - слободно кретање делова или материјала који могу нанети повреду запосленом;\n03 - унутрашњи транспорт и кретање радних машина или возила, као и померања одређене\nопреме за рад;\n04 - коришћење опасних средстава за рад, која могу произвести експлозије или пожар;\n05 - немогућност или ограниченост правовременог уклањања са места рада, изложеност\nзатварању, механичком удару, поклапању, и сл.;\n06 - други фактори који могу да се појаве као механички извори опасности;\n07 - опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима запослени долази у\nдодир, а које имају оштре ивице – рубове, шиљке, грубе површине, избочене делове, и сл.);\n08 - рад на висини или у дубини, у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду;\n09 - рад у скученом, ограниченом или опасном простору (између два или више фиксираних\nделова, између покретних делова или возила, рад у затвореном простору који је недовољно\nосветљен или проветраван, и сл.);\n10 - могућност клизања или спотицања (мокре или клизаве површине);\n11 - физичка нестабилност радног места;\n12 - могуће последице или сметње услед обавезне употребе средстава или опреме за личну\nзаштиту на раду;\n13 - утицаји услед обављања\nнеприлагођених метода рада;\n\nпроцеса\n\nрада\n\nкоришћењем\n\nнеодговарајућих\n\nили\n\n14 - друге опасности које се могу појавити у вези са карактеристикама радног места и начином\nрада (коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду која оптерећују запосленог, и\nсл.);\n15 - опасност од директног додира са деловима електричне инсталације и опреме под\nнапоном;\n16 - опасност од индиректног додира;\n17 - опасност од топлотног дејства које развијају електрична опрема и инсталације\n(прегревање, пожар, експлозија, електрични лук или варничење, и др.);\n18 - опасности услед удара грома и последица атмосферског пражњења;\n19 - опасност од штетног утицаја електростатичког наелектрисања;\n20 - друге опасности које се могу појавити у вези са коришћењем електричне енергије;\n21 - хемијске штетности, прашина и димови (удисање, гушење, уношење у организам, продор\nу тело кроз кожу, опекотине, тровање, и сл.);\n22 - физичке штетности (бука и вибрације);\n23 - биолошке штетности (инфекције, излагање микроорганизмима и алергентима);\n24 - штетни утицаји микроклиме (висока или ниска температура, влажност и брзина струјања\nваздуха);\n25 - неодговарајућа – недовољна осветљеност;\n26 - штетни утицаји зрачења (топлотног, јонизујућег или нејонизујућег, ласерског,\nултразвучног);\n27 - штетни климатски утицаји (рад на отвореном);\n28 - штетности које настају коришћењем опасних материја у производњи, транспорту,\nпаковању, складиштењу или уништавању;\n\n�29 - друге штетности које се појављују у радном процесу, а које могу да буду узрок повреде на\nраду запосленог, професионалног обољења или обољења у вези са радом;\n30 - напори или телесна напрезања (ручно преношење терета, гурање или вучење терета,\nразне дуготрајне повећане телесне активности и сл.);\n31 - нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, клечање и сл.);\n32 - напори при обављању одређених послова који проузрокују психолошка оптерећења\n(стрес, монотонија и сл.);\n33 - одговорност у примању и преношењу информација, коришћење одговарајућег знања и\nспособности, одговорност у правилима понашања, одговорност за брзе измене радних\nпроцедура, интензитет у раду, просторна условљеност радног места, конфликтне ситуације,\nрад са странкама и новцем, недовољна мотивација за рад, одговорност у руковођењу, и сл.;\n34 - штетности везане за организацију рада, као што су: рад дужи од пуног радног времена\n(прековремени рад), рад у сменама, скраћено радно време, рад ноћу, приправност за случај\nинтервенција, и сл.;\n35 - штетности које проузрокују друга лица (насиље према лицима која раде на шалтерима,\nлица на обезбеђењу, и сл.);\n36 - рад са животињама;\n37 - рад у атмосфери са високим или ниским притиском;\n38 - рад у близини воде или испод површине воде;\n39 - остале опасности, односно штетности.\n\nЕвиденција о запосленима распоређеним на радна места са повећаним\nризиком и лекарским прегледима запослених распоређених на та радна места\nЧлан 4.\nЕвиденција о запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и лекарским\nпрегледима запослених распоређених на та радна места води се на Обрасцу 2 у који се уносе\nподаци, и то:\n1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) име и презиме запосленог који ради на радном месту са повећаним ризиком;\n3) назив радног места са повећаним ризиком;\n4) интервал вршења периодичних лекарских прегледа изражен у месецима;\n5) датуми извршених претходних и периодичних лекарских прегледа запосленог;\n6) датум када треба да се изврши следећи лекарски преглед запосленог;\n7) број лекарског извештаја;\n8) оцена здравствене способности;\n9) предузете мере (распоређен на друго радно место - послове).\n\nЕвиденција о повредама на раду\nЧлан 5.\nЕвиденција о повредама на раду води се на Обрасцу 3 у који се уносе подаци, и то:\n1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) име и презиме повређеног;\n3) време настанка повреде на раду (датум, дан у седмици, час);\n4) радно место на коме се повреда догодила;\n5) врста повреде (појединачна или колективна);\n\n�6) оцена тежине повреде (лака, тешка, смртна повреда на раду, односно повреда на раду\nзбог које запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана);\n7) извор повреде на раду – материјални узрочник (међународна шифра);\n8) узрок повреде на раду – начин повређивања (међународна шифра).\n\nЕвиденција о професионалним обољењима\nЧлан 6.\nЕвиденција о професионалним обољењима води се на Обрасцу 4 у који се уносе подаци, и\nто:\n1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) име и презиме оболелог од професионалног обољења;\n3) назив радног места на коме је оболели од професионалног обољења радио када је\nутврђено професионално обољење;\n4) дијагноза и међународна шифра професионалног обољења;\n5) назив здравствене установе која је извршила преглед оболелог од професионалног\nобољења;\n6) степен телесног оштећења;\n7) преостала радна способност оболелог од професионалног обољења за даљи рад.\n\nЕвиденција о болестима у вези са радом\nЧлан 7.\nЕвиденција о болестима у вези са радом води се на Обрасцу 5 у који се уносе подаци, и то:\n1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) име и презиме оболелог;\n3) назив радног места на коме је оболели радио када је утврђено обољење у вези са\nрадом;\n4) дијагноза и међународна шифра обољења у вези са радом;\n5) назив здравствене установе која је извршила преглед оболелог;\n6) степен телесног оштећења;\n7) преостала радна способност оболелог за даљи рад.\n\nЕвиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад\nЧлан 8.\nЕвиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад води се на Обрасцу 6 у\nкоји се уносе подаци, и то:\n1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) име и презиме запосленог који је оспособљен за безбедан и здрав рад;\n3) назив радног места;\n4) опис послова на том радном месту;\n5) случај, односно разлог извршеног оспособљавања запосленог за безбедан и здрав\nрад;\n6) датум теоријског и практичног оспособљавања за безбедан и здрав рад;\n7) датум теоријске и практичне провере оспособљености за безбедан и здрав рад;\n8) ризици са којима је запослени упознат приликом оспособљавања за безбедан и здрав\nрад;\n9) конкретне мере за безбедан и здрав рад на том радном месту;\n\n�10) обавештења, упутства или инструкције са којима је запослени упознат ради обављања\nпроцеса рада на безбедан начин.\nСлучај, односно разлог извршеног оспособљавања запосленог за безбедан и здрав рад уноси\nсе уписивањем шифре, и то:\n01 - приликом заснивања радног односа;\n02 - услед премештаја на друге послове;\n03 - приликом увођења нове технологије;\n04 - приликом увођења нових средстава за рад;\n05 - приликом промене процеса рада;\n06 - ако послодавац одреди запосленом да истовремено обавља послове на два или више\nрадних места;\n07 - ако код послодавца (на основу уговора, споразума или по било ком другом основу) рад\nобављају запослени код другог послодавца;\n08 - услед периодичне провере оспособљености запослених који раде на радним местима са\nповећаним ризиком.\nПопуњен, потписан и оверен Образац 6. потписује и запослени који је оспособљен за\nбезбедан и здрав рад.\n\nЕвиденција о опасним материјама које се користе у току рада\nЧлан 9.\nЕвиденција о опасним материјама које се користе у току рада води се на Обрасцу 7 у који се\nуносе подаци, и то:\n1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) назив радног места на којем се користе опасне материје;\n3) назив опасне материје која се користи у току рада на том радном месту;\n4) хемијско име опасне материје;\n5) ознака опасности – бројчана ознака опасне материје (УН, АДР или РИД број);\n6) класа опасне материје;\n7) начин употребе, односно коришћења у току рада;\n8) дневна количина опасне материје која се користи на том радном месту;\n9) напомена.\n\nЕвиденција о извршеним испитивањима радне околине\nЧлан 10.\nЕвиденција о извршеним испитивањима радне околине води се на Обрасцу 8 у који се уносе\nподаци, и то:\n1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) испитивани параметри радне околине (хемијске, биолошке и физичке штетности-осим\nјонизујућих зрачења, микроклима и осветљеност);\n3) број стручног налаза или извештаја;\n4) датум испитивања;\n5) датум следећег испитивања;\n6) напомена.\n\n�Евиденција о извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад\nЧлан 11.\nЕвиденција о извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад води се на Обрасцу 9 у\nкоји се уносе подаци, и то:\n1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) подаци о опреми за рад чији је преглед, односно испитивање извршено (врста,\nфабрички број, година производње, локација и намена);\n3) број стручног налаза;\n4) датум прегледа, односно испитивања;\n5) датум следећег прегледа, односно испитивања;\n6) напомена.\n\nЕвиденција о извршеним прегледима и испитивањима средстава и опреме за\nличну заштиту на раду\nЧлан 12.\nЕвиденција о извршеним прегледима и испитивањима средстава и опреме за личну заштиту\nна раду води се на Обрасцу 10 у који се уносе подаци, и то:\n1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) подаци о средству и опреми за личну заштиту на раду чији је преглед, односно\nиспитивање извршено (врста, фабрички број, година производње, и др.);\n3) датум прегледа, односно испитивања;\n4) датум следећег прегледа, односно испитивања;\n5) потпис лица које је извршило преглед, односно испитивање;\n6) напомена.\n\nЕвиденција о пријавама смртних, колективних и тешких повреда на раду, као и\nповреда на раду због којих запослени није способан за рад више од три\nузастопна радна дана\nЧлан 13.\nЕвиденција о пријавама смртних, колективних и тешких повреда на раду, као и повреда на\nраду због којих запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана води се на\nОбрасцу 11 у који се уносе подаци, и то:\n1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) повреда на раду која је пријављена надлежној инспекцији рада и надлежном органу за\nунутрашње послове (редни број из Обрасца 3);\n3) датум подношења пријаве;\n4) начин подношења пријаве (усмено - писмено);\n5) седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета;\n6) име и презиме лица у надлежном органу које је пријаву примило;\n7) напомена.\n\nЕвиденција о пријавама професионалних обољења\nЧлан 14.\nЕвиденција о пријавама професионалних обољења води се на Обрасцу 12 у који се уносе\nподаци, и то:\n\n�1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) професионално обољење које је пријављено надлежној инспекцији рада (редни број\nиз Обрасца 4);\n3) датум подношења пријаве;\n4) начин подношења пријаве (усмено - писмено);\n5) седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета;\n6) име и презиме лица у надлежном органу које је пријаву примило;\n7) напомена.\n\nЕвиденција о пријавама болести у вези са радом\nЧлан 15.\nЕвиденција о пријавама болести у вези са радом води се на Обрасцу 13 у који се уносе подаци,\nи то:\n1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) болест у вези са радом која је пријављена надлежној инспекцији рада (редни број из\nОбрасца 5);\n3) датум подношења пријаве;\n4) начин подношења пријаве (усмено - писмено);\n5) седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета;\n6) име и презиме лица у надлежном органу које је пријаву примило;\n7) напомена.\n\nЕвиденција о пријавама опасних појава које би могле да угрозе безбедност и\nздравље запослених\nЧлан 16.\nЕвиденција о пријавама опасних појава које би могле да угрозе безбедност и здравље\nзапослених води се на Обрасцу 14 у који се уносе подаци, и то:\n1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ\nпослодавца;\n2) опис опасне појаве која је пријављена надлежној инспекцији рада и надлежном органу\nза унутрашње послове;\n3) датум подношења пријаве;\n4) начин подношења пријаве (усмено - писмено);\n5) седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета;\n6) име и презиме лица у надлежном органу које је пријаву примило;\n7) напомена.\n\nЧување евиденција\nЧлан 17.\nПослодавац је дужан чува евиденције, односно обрасце, и то:\n1) обрасце бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 и 14 – 40 година;\n2) обрасце бр. 8, 9 и 10 – шест година од дана престанка важења стручног налаза,\nодносно извештаја;\n3) образац број 7 – три године од дана престанка коришћења опасне материје.\nЧлан 18.\nПод међународном шифром (извора повреде на раду, узрока повреде на раду,\nпрофесионалног обољења и обољења у вези са радом), која се уноси у обрасце бр. 3, 4. и 5.\n\n�овог правилника, подразумева се шифра утврђена важећом међународном класификацијом\nболести (МКБ) - коју је утврдила Светска здравствена организација.\n\nПрестанак важења ранијег правилника\nЧлан 19.\nДаном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о вођењу евиденција\nиз заштите на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 2/92 и 7/99).\n\nСтупање на снагу правилника\nЧлан 20.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”.\nБрој 110-00-00753/2006-20\nУ Београду, 21. јуна 2007. године\nМинистар,\nРасим Љајић с.р.\n\n�ОБРАЗАЦ 1\nЕВИДЕНЦИЈА О РАДНИМ МЕСТИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ\n_____________________________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\nРедни\nброј\n\nНазив радног места са повећаним ризиком које је утврђено\nактом о процени ризика\n\n____________________________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\nБрој запослених на\nтом радном месту\n\n_______________________\nПИБ послодавца\n\nШифра опасности, односно штетности на основу\nкојих је утврђено радно место са повећаним\nризиком\n\nНапомена о специфичним\nкарактеристикама утврђених\nопасности, односно штетности и\nрадним поступцима у којима се\nпојављују\n\n1.\n\n2.\n\n__________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n\nМ.П.\n\n_________________________________\nПослодавац\n\n�ОБРАЗАЦ 2\nЕВИДЕНЦИЈА О ЗАПОСЛЕНИМА РАСПОРЕЂЕНИМ НА РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ И ЛЕКАРСКИМ ПРЕГЛЕДИМА ЗАПОСЛЕНИХ\nРАСПОРЕЂЕНИХ НА ТА РАДНА МЕСТА\n_____________________________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\nРедни\nброј\n\nИме и презиме\nзапосленог који\nради на радном\nместу са повећаним\nризиком\n\nНазив радног\nместа са\nповећаним\nризиком\n\nИнтервал вршења\nпериодичних\nлекарских\nпрегледа изражен\nу месецима\n\n____________________________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\nДатуми извршених претходних\nи периодичних лекарских\nпрегледа запосленог\n\nДатум када\nтреба да се\nизврши\nследећи\nлекарски\nпреглед\nзапосленог\n\nБрој лекарског\nизвештаја\n\n_______________________\nПИБ послодавца\n\nОцена здравствене\nспособности\n\nПредузете мере\n(распоређен на друго\nрадно место-послове)\n\nПретходни\n\n1.\nПериодични\n\nПретходни\n\n2.\nПериодични\n\n__________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n\nМ.П.\n\n_________________________________\nПослодавац\n\n�ОБРАЗАЦ 3\nЕВИДЕНЦИЈА О ПОВРЕДАМА НА РАДУ\n\n_____________________________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\nРедни\nброј\n\nИме и презиме\nповређеног\n\nВреме настанка повреде на\nраду (датум, дан у\nседмици, час)\n\n____________________________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\nРадно место на коме\nсе повреда догодила\n\nВрста повреде\n(појединачна или\nколективна)\n\nОцена тежине\nповреде (лака, тешка,\nсмртна повреда на\nраду, односно\nповреда на раду због\nкоје запослени није\nспособан за рад више\nод три узастопна\nрадна дана)\n\n_______________________\nПИБ послодавца\n\nИзвор повреде на\nраду - материјални\nузрочник\n(међународна\nшифра)\n\nУзрок повреде на\nраду - начин\nповређивања\n(међународна\nшифра)\n\n1.\n\n2.\n\n__________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n\nМ.П.\n\n_________________________________\nПослодавац\n\n�ОБРАЗАЦ 4\nЕВИДЕНЦИЈА О ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОБОЉЕЊИМА\n\n_____________________________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\nРедни\nброј\n\nИме и презиме оболелог од\nпрофесионалног обољења\n\nНазив радног\nместа на коме је\nоболели од\nпрофесионалног\nобољења радио\nкада је утврђено\nпрофесионално\nобољење\n\n____________________________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\nДијагноза и међународна\nшифра професионалног\nобољења\n\nНазив здравствене\nустанове која је\nизвршила преглед\nоболелог од\nпрофесионалног\nобољења\n\nСтепен телесног\nоштећења\n\n_______________________\nПИБ послодавца\n\nПреостала радна способност\nоболелог од професионалног\nобољења за даљи рад\n\n1.\n\n2.\n\n__________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n\nМ.П.\n\n_________________________________\nПослодавац\n\n�ОБРАЗАЦ 5\nЕВИДЕНЦИЈА О БОЛЕСТИМА У ВЕЗИ СА РАДОМ\n\n_____________________________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\nРедни број\n\nИме и презиме\nоболелог\n\nНазив радног\nместа на коме је\nоболели радио\nкада је утврђено\nобољење у вези са\nрадом\n\n____________________________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\nДијагноза и међународна\nшифра обољења у вези са\nрадом\n\nНазив здравствене\nустанове која је\nизвршила преглед\nоболелог\n\nСтепен телесног\nоштећења\n\n_______________________\nПИБ послодавца\n\nПреостала радна способност\nоболелог за даљи рад\n\n1.\n\n2.\n\n__________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n\nМ.П.\n\n_________________________________\nПослодавац\n\n�ОБРАЗАЦ 6\nЕВИДЕНЦИЈА О ЗАПОСЛЕНИМА ОСПОСОБЉЕНИМ\nЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД\n\n_______________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\n___________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\n_________________\nПИБ послодавца\n\nИме и презиме запосленог који је оспособљен за безбедан\nи здрав рад\nНазив радног места\n\nОпис послова на том радном месту\n\nСлучај, односно разлог извршеног оспособљавања\nзапосленог за безбедан и здрав рад\nДатум оспособљавања за безбедан и здрав рад\nтеоријског\n\nДатум провере оспособљености за безбедан и здрав рад\n\nпрактичног\n\nтеоријске\n\nпрактичне\n\nРизици са којима је\nзапослени упознат приликом\nоспособљавања за безбедан\nи здрав рад\n\nКонкретне мере за безбедан\nи здрав рад на том радном\nместу\n\nОбавештења, упутства или\nинструкције са којима је\nзапослени упознат ради\nобављања процеса рада на\nбезбедан начин\n\n____________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n__________________________________\nЗапослени\n\nМ.П.\n\n__________________\nПослодавац\n\n�ОБРАЗАЦ 7\nЕВИДЕНЦИЈА О ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ТОКУ РАДА\n\n_____________________________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\n____________________________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\n_______________________\nПИБ послодавца\n\n___________________________________________________________\nНазив радног места на којем се користе опасне материје\n\nРедни\nброј\n\nНазив опасне\nматерије која се\nкористи у току\nрада на том\nрадном месту\n\nОзнака опасности-бројчана ознака опасне материје\nХемијско име\nопасне материје\n\nКласа опасне\nматерије\nУН\nброј\n\nАДР\nброј\n\nНачин употребе,\nодносно\nкоришћења у току\nрада\n\nДневна количина\nопасне материје\nкоја се користи на\nтом радном месту\n\nНапомена\n\nРИД\nброј\n\n1.\n\n2.\n\n__________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n\nМ.П.\n\n_________________________________\nПослодавац\n\n�ОБРАЗАЦ 8\nЕВИДЕНЦИЈА О ИЗВРШЕНИМ ИСПИТИВАЊИМА РАДНЕ ОКОЛИНЕ\n\n_____________________________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\nРедни\nброј\n\nИспитивани параметри радне околине\n(хемијске, биолошке и физичке\nштетности-осим јонизујућих зрачења,\nмикроклима и осветљеност)\n\n____________________________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\nБрој стручног налаза или извештаја\n\nДатум испитивања\n\n_______________________\nПИБ послодавца\n\nДатум следећег\nиспитивања\n\nНапомена\n\n1.\n\n2.\n\n__________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n\nМ.П.\n\n_________________________________\nПослодавац\n\n�ОБРАЗАЦ 9\nЕВИДЕНЦИЈА О ИЗВРШЕНИМ ПРЕГЛЕДИМА И ИСПИТИВАЊИМА ОПРЕМЕ ЗА РАД\n\n_____________________________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\nРедни број\n\nПодаци о опреми за рад чији је преглед, односно\nиспитивање извршено (врста, фабрички број,\nгодина производње, локација и намена)\n\n____________________________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\nБрој стручног налаза\n\nДатум прегледа, односно\nиспитивања\n\n_______________________\nПИБ послодавца\n\nДатум следећег\nпрегледа,\nодносно\nиспитивања\n\nНапомена\n\n1.\n\n2.\n\n__________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n\nМ.П.\n\n_________________________________\nПослодавац\n\n�ОБРАЗАЦ 10\nЕВИДЕНЦИЈА О ИЗВРШЕНИМ ПРЕГЛЕДИМА И ИСПИТИВАЊИМА СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ\n\n_____________________________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\nРедни број\n\nПодаци о средству и опреми за личну заштиту на\nраду чији је преглед, односно испитивање извршено\n(врста, фабрички број, година производње, и др.)\n\n____________________________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\nДатум прегледа, односно\nиспитивања\n\nДатум следећег прегледа, односно\nиспитивања\n\n_______________________\nПИБ послодавца\n\nПотпис лица\nкоје је\nизвршило\nпреглед,\nодносно\nиспитивање\n\nНапомена\n\n1.\n\n2.\n\n__________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n\nМ.П.\n\n_________________________________\nПослодавац\n\n�ОБРАЗАЦ 11\nЕВИДЕНЦИЈА О ПРИЈАВАМА СМРТНИХ, КОЛЕКТИВНИХ И ТЕШКИХ ПОВРЕДА НА РАДУ, КАО И ПОВРЕДА НА РАДУ ЗБОГ КОЈИХ ЗАПОСЛЕНИ НИЈЕ СПОСОБАН\nЗА РАД ВИШЕ ОД ТРИ УЗАСТОПНА РАДНА ДАНА\n\n_____________________________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\nРедни\nброј\n\nПовреда на раду\nкоја је пријављена\nнадлежној\nинспекцији рада и\nнадлежном\nоргану за\nунутрашње\nпослове (редни\nброј из\nОбрасца 3)\n\n_______________________\nПИБ послодавца\n\n____________________________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\nНадлежни орган коме је пријава поднета\nИнспекција рада\nДатум\nподношења\nпријаве\n\nНачин\nподношења\nпријаве\n\nСедиште месно\nнадлежног органа\nкоме је пријава\nподнета\n\nИме и презиме\nлица које је пријаву\nпримило\n\nОУП\n\nСедиште месно\nнадлежног органа\nкоме је пријава\nподнета\n\nНапомена\nИме и презиме\nлица које је пријаву\nпримило\n\nусмено\n1.\nписмено\n\nусмено\n2.\nписмено\n\n__________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n\nМ.П.\n\n_________________________________\nПослодавац\n\n�ОБРАЗАЦ 12\nЕВИДЕНЦИЈА О ПРИЈАВАМА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОБОЉЕЊА\n\n_____________________________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\nРедни\nброј\n\nПрофесионално\nобољење које је\nпријављено\nнадлежној\nинспекцији рада\n(редни број из\nОбрасца 4)\n\n____________________________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\n_______________________\nПИБ послодавца\n\nНадлежни орган коме је пријава поднета\nДатум\nподношења\nпријаве\n\nНачин\nподношења\nпријаве\n\nИнспекција рада\nНапомена\nСедиште месно надлежног органа коме је\nпријава поднета\n\nИме и презиме\nлица које је пријаву примило\n\nусмено\n1.\nписмено\n\nусмено\n2.\nписмено\n\n__________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n\nМ.П.\n\n_________________________________\nПослодавац\n\n�ОБРАЗАЦ 13\nЕВИДЕНЦИЈА О ПРИЈАВАМА БОЛЕСТИ У ВЕЗИ СА РАДОМ\n\n_____________________________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\nРедни\nброј\n\nБолест у вези са\nрадом која је\nпријављена\nнадлежној\nинспекцији рада\n(редни број из\nОбрасца 5)\n\n____________________________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\n_______________________\nПИБ послодавца\n\nНадлежни орган коме је пријава поднета\nДатум\nподношења\nпријаве\n\nНачин\nподношења\nпријаве\n\nИнспекција рада\nНапомена\nСедиште месно надлежног органа коме је\nпријава поднета\n\nИме и презиме\nлица које је пријаву примило\n\nусмено\n1.\nписмено\n\nусмено\n2.\nписмено\n\n__________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n\nМ.П.\n\n_________________________________\nПослодавац\n\n�ОБРАЗАЦ 14\nЕВИДЕНЦИЈА О ПРИЈАВАМА ОПАСНИХ ПОЈАВА КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДА УГРОЗЕ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ\n\n_____________________________________________\nПословно име или фирма радње послодавца\n\nРедни\nброј\n\nОпис опасне\nпојаве која је\nпријављена\nнадлежној\nинспекцији рада и\nнадлежном\nоргану за\nунутрашње\nпослове\n\n_______________________\nПИБ послодавца\n\n____________________________________________________\nАдреса седишта послодавца\n\nНадлежни орган коме је пријава поднета\nИнспекција рада\nДатум\nподношења\nпријаве\n\nНачин\nподношења\nпријаве\n\nСедиште месно\nнадлежног органа\nкоме је пријава\nподнета\n\nИме и презиме\nлица које је пријаву\nпримило\n\nОУП\nСедиште месно\nнадлежног органа\nкоме је пријава\nподнета\n\nНапомена\nИме и презиме\nлица које је пријаву\nпримило\n\nусмено\n1.\nписмено\n\nусмено\n2.\nписмено\n\n__________________________________\nЛице за безбедност и здравље на раду\n\nМ.П.\n\n_________________________________\nПослодавац\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10778"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10779"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10780"},["text","Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10781"},["text","Pravilnik o evid u obl bezb i zdrav na radu"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10782"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"10783"},["text","евиденција"]],["elementText",{"elementTextId":"10784"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10785"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10786"},["text","послодавац"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10787"},["text","Овим правилником прописује се начин вођења евиденција у области безбедности и здравља на раду које је дужан да води и чува послодавац."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10788"},["text","Министар рада и социјалне политике"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10789"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/13_Pravilnik_o_evidencijama_u_oblasti_bezbednosti_i_zdravlja_62-07.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10790"},["text","Службени гласник РС, бр. 62/07"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10791"},["text","2007-07-21"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10792"},["text","Љајић Расим"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10793"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10794"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10795"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10796"},["text","AT-42695-0037"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"77"},["name","евиденција"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"136"},["name","послодавац"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]]]]