http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_evid_u_obl_bezb_i_zdrav_na_radu/Pravilnik_o_evid_u_obl_bezb_i_zdrav_na_radu.1.pdf 81ac895043903ce9a7ebcbd719f312cc PDF Text Text На основу члана 49. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, број 101/05), Mинистар рада и социјалне политике доноси Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду (,,Службени гласник РС”, број 62/07) Садржина правилника Члан 1. Овим правилником прописује се начин вођења евиденција у области безбедности и здравља на раду које је дужан да води и чува послодавац (у даљем тексту: евиденције), и то евиденције о: 1) радним местима са повећаним ризиком; 2) запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и лекарским прегледима запослених распоређених на та радна места; 3) повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са радом; 4) запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад; 5) опасним материјама које користи у току рада; 6) извршеним испитивањима радне околине; 7) извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду; 8) пријавама смртних, колективних и тешких повреда на раду, повреда на раду због којих запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана, професионалних обољења односно обољења у вези са радом запосленог и опасних појава које би могле да угрозе безбедност и здравље запослених. Обрасци Члан 2. Послодавац је дужан да евиденције води на прописаним обрасцима (обрасци 1–14), који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. Обрасце попуњава и потписује лице за безбедност и здравље на раду, а оверава послодавац. Евиденција о радним местима са повећаним ризиком Члан 3. Евиденција о радним местима са повећаним ризиком води се на Обрасцу 1 у који се уносе подаци, и то: 1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) назив радног места са повећаним ризиком које је утврђено актом о процени ризика; 3) број запослених на том радном месту; 4) шифра опасности, односно штетности на основу којих је утврђено радно место са повећаним ризиком; 5) напомена о специфичним карактеристикама утврђених опасности, односно штетности и радним поступцима у којима се појављују. Шифре опасности и штетности јесу: �01 - недовољна безбедност због ротирајућих или покретних делова; 02 - слободно кретање делова или материјала који могу нанети повреду запосленом; 03 - унутрашњи транспорт и кретање радних машина или возила, као и померања одређене опреме за рад; 04 - коришћење опасних средстава за рад, која могу произвести експлозије или пожар; 05 - немогућност или ограниченост правовременог уклањања са места рада, изложеност затварању, механичком удару, поклапању, и сл.; 06 - други фактори који могу да се појаве као механички извори опасности; 07 - опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима запослени долази у додир, а које имају оштре ивице – рубове, шиљке, грубе површине, избочене делове, и сл.); 08 - рад на висини или у дубини, у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду; 09 - рад у скученом, ограниченом или опасном простору (између два или више фиксираних делова, између покретних делова или возила, рад у затвореном простору који је недовољно осветљен или проветраван, и сл.); 10 - могућност клизања или спотицања (мокре или клизаве површине); 11 - физичка нестабилност радног места; 12 - могуће последице или сметње услед обавезне употребе средстава или опреме за личну заштиту на раду; 13 - утицаји услед обављања неприлагођених метода рада; процеса рада коришћењем неодговарајућих или 14 - друге опасности које се могу појавити у вези са карактеристикама радног места и начином рада (коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду која оптерећују запосленог, и сл.); 15 - опасност од директног додира са деловима електричне инсталације и опреме под напоном; 16 - опасност од индиректног додира; 17 - опасност од топлотног дејства које развијају електрична опрема и инсталације (прегревање, пожар, експлозија, електрични лук или варничење, и др.); 18 - опасности услед удара грома и последица атмосферског пражњења; 19 - опасност од штетног утицаја електростатичког наелектрисања; 20 - друге опасности које се могу појавити у вези са коришћењем електричне енергије; 21 - хемијске штетности, прашина и димови (удисање, гушење, уношење у организам, продор у тело кроз кожу, опекотине, тровање, и сл.); 22 - физичке штетности (бука и вибрације); 23 - биолошке штетности (инфекције, излагање микроорганизмима и алергентима); 24 - штетни утицаји микроклиме (висока или ниска температура, влажност и брзина струјања ваздуха); 25 - неодговарајућа – недовољна осветљеност; 26 - штетни утицаји зрачења (топлотног, јонизујућег или нејонизујућег, ласерског, ултразвучног); 27 - штетни климатски утицаји (рад на отвореном); 28 - штетности које настају коришћењем опасних материја у производњи, транспорту, паковању, складиштењу или уништавању; �29 - друге штетности које се појављују у радном процесу, а које могу да буду узрок повреде на раду запосленог, професионалног обољења или обољења у вези са радом; 30 - напори или телесна напрезања (ручно преношење терета, гурање или вучење терета, разне дуготрајне повећане телесне активности и сл.); 31 - нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, клечање и сл.); 32 - напори при обављању одређених послова који проузрокују психолошка оптерећења (стрес, монотонија и сл.); 33 - одговорност у примању и преношењу информација, коришћење одговарајућег знања и способности, одговорност у правилима понашања, одговорност за брзе измене радних процедура, интензитет у раду, просторна условљеност радног места, конфликтне ситуације, рад са странкама и новцем, недовољна мотивација за рад, одговорност у руковођењу, и сл.; 34 - штетности везане за организацију рада, као што су: рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад), рад у сменама, скраћено радно време, рад ноћу, приправност за случај интервенција, и сл.; 35 - штетности које проузрокују друга лица (насиље према лицима која раде на шалтерима, лица на обезбеђењу, и сл.); 36 - рад са животињама; 37 - рад у атмосфери са високим или ниским притиском; 38 - рад у близини воде или испод површине воде; 39 - остале опасности, односно штетности. Евиденција о запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и лекарским прегледима запослених распоређених на та радна места Члан 4. Евиденција о запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и лекарским прегледима запослених распоређених на та радна места води се на Обрасцу 2 у који се уносе подаци, и то: 1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) име и презиме запосленог који ради на радном месту са повећаним ризиком; 3) назив радног места са повећаним ризиком; 4) интервал вршења периодичних лекарских прегледа изражен у месецима; 5) датуми извршених претходних и периодичних лекарских прегледа запосленог; 6) датум када треба да се изврши следећи лекарски преглед запосленог; 7) број лекарског извештаја; 8) оцена здравствене способности; 9) предузете мере (распоређен на друго радно место - послове). Евиденција о повредама на раду Члан 5. Евиденција о повредама на раду води се на Обрасцу 3 у који се уносе подаци, и то: 1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) име и презиме повређеног; 3) време настанка повреде на раду (датум, дан у седмици, час); 4) радно место на коме се повреда догодила; 5) врста повреде (појединачна или колективна); �6) оцена тежине повреде (лака, тешка, смртна повреда на раду, односно повреда на раду због које запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана); 7) извор повреде на раду – материјални узрочник (међународна шифра); 8) узрок повреде на раду – начин повређивања (међународна шифра). Евиденција о професионалним обољењима Члан 6. Евиденција о професионалним обољењима води се на Обрасцу 4 у који се уносе подаци, и то: 1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) име и презиме оболелог од професионалног обољења; 3) назив радног места на коме је оболели од професионалног обољења радио када је утврђено професионално обољење; 4) дијагноза и међународна шифра професионалног обољења; 5) назив здравствене установе која је извршила преглед оболелог од професионалног обољења; 6) степен телесног оштећења; 7) преостала радна способност оболелог од професионалног обољења за даљи рад. Евиденција о болестима у вези са радом Члан 7. Евиденција о болестима у вези са радом води се на Обрасцу 5 у који се уносе подаци, и то: 1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) име и презиме оболелог; 3) назив радног места на коме је оболели радио када је утврђено обољење у вези са радом; 4) дијагноза и међународна шифра обољења у вези са радом; 5) назив здравствене установе која је извршила преглед оболелог; 6) степен телесног оштећења; 7) преостала радна способност оболелог за даљи рад. Евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад Члан 8. Евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад води се на Обрасцу 6 у који се уносе подаци, и то: 1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) име и презиме запосленог који је оспособљен за безбедан и здрав рад; 3) назив радног места; 4) опис послова на том радном месту; 5) случај, односно разлог извршеног оспособљавања запосленог за безбедан и здрав рад; 6) датум теоријског и практичног оспособљавања за безбедан и здрав рад; 7) датум теоријске и практичне провере оспособљености за безбедан и здрав рад; 8) ризици са којима је запослени упознат приликом оспособљавања за безбедан и здрав рад; 9) конкретне мере за безбедан и здрав рад на том радном месту; �10) обавештења, упутства или инструкције са којима је запослени упознат ради обављања процеса рада на безбедан начин. Случај, односно разлог извршеног оспособљавања запосленог за безбедан и здрав рад уноси се уписивањем шифре, и то: 01 - приликом заснивања радног односа; 02 - услед премештаја на друге послове; 03 - приликом увођења нове технологије; 04 - приликом увођења нових средстава за рад; 05 - приликом промене процеса рада; 06 - ако послодавац одреди запосленом да истовремено обавља послове на два или више радних места; 07 - ако код послодавца (на основу уговора, споразума или по било ком другом основу) рад обављају запослени код другог послодавца; 08 - услед периодичне провере оспособљености запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком. Попуњен, потписан и оверен Образац 6. потписује и запослени који је оспособљен за безбедан и здрав рад. Евиденција о опасним материјама које се користе у току рада Члан 9. Евиденција о опасним материјама које се користе у току рада води се на Обрасцу 7 у који се уносе подаци, и то: 1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) назив радног места на којем се користе опасне материје; 3) назив опасне материје која се користи у току рада на том радном месту; 4) хемијско име опасне материје; 5) ознака опасности – бројчана ознака опасне материје (УН, АДР или РИД број); 6) класа опасне материје; 7) начин употребе, односно коришћења у току рада; 8) дневна количина опасне материје која се користи на том радном месту; 9) напомена. Евиденција о извршеним испитивањима радне околине Члан 10. Евиденција о извршеним испитивањима радне околине води се на Обрасцу 8 у који се уносе подаци, и то: 1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) испитивани параметри радне околине (хемијске, биолошке и физичке штетности-осим јонизујућих зрачења, микроклима и осветљеност); 3) број стручног налаза или извештаја; 4) датум испитивања; 5) датум следећег испитивања; 6) напомена. �Евиденција о извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад Члан 11. Евиденција о извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад води се на Обрасцу 9 у који се уносе подаци, и то: 1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) подаци о опреми за рад чији је преглед, односно испитивање извршено (врста, фабрички број, година производње, локација и намена); 3) број стручног налаза; 4) датум прегледа, односно испитивања; 5) датум следећег прегледа, односно испитивања; 6) напомена. Евиденција о извршеним прегледима и испитивањима средстава и опреме за личну заштиту на раду Члан 12. Евиденција о извршеним прегледима и испитивањима средстава и опреме за личну заштиту на раду води се на Обрасцу 10 у који се уносе подаци, и то: 1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) подаци о средству и опреми за личну заштиту на раду чији је преглед, односно испитивање извршено (врста, фабрички број, година производње, и др.); 3) датум прегледа, односно испитивања; 4) датум следећег прегледа, односно испитивања; 5) потпис лица које је извршило преглед, односно испитивање; 6) напомена. Евиденција о пријавама смртних, колективних и тешких повреда на раду, као и повреда на раду због којих запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана Члан 13. Евиденција о пријавама смртних, колективних и тешких повреда на раду, као и повреда на раду због којих запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана води се на Обрасцу 11 у који се уносе подаци, и то: 1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) повреда на раду која је пријављена надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове (редни број из Обрасца 3); 3) датум подношења пријаве; 4) начин подношења пријаве (усмено - писмено); 5) седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета; 6) име и презиме лица у надлежном органу које је пријаву примило; 7) напомена. Евиденција о пријавама професионалних обољења Члан 14. Евиденција о пријавама професионалних обољења води се на Обрасцу 12 у који се уносе подаци, и то: �1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) професионално обољење које је пријављено надлежној инспекцији рада (редни број из Обрасца 4); 3) датум подношења пријаве; 4) начин подношења пријаве (усмено - писмено); 5) седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета; 6) име и презиме лица у надлежном органу које је пријаву примило; 7) напомена. Евиденција о пријавама болести у вези са радом Члан 15. Евиденција о пријавама болести у вези са радом води се на Обрасцу 13 у који се уносе подаци, и то: 1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) болест у вези са радом која је пријављена надлежној инспекцији рада (редни број из Обрасца 5); 3) датум подношења пријаве; 4) начин подношења пријаве (усмено - писмено); 5) седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета; 6) име и презиме лица у надлежном органу које је пријаву примило; 7) напомена. Евиденција о пријавама опасних појава које би могле да угрозе безбедност и здравље запослених Члан 16. Евиденција о пријавама опасних појава које би могле да угрозе безбедност и здравље запослених води се на Обрасцу 14 у који се уносе подаци, и то: 1) пословно име или фирма радње послодавца, адреса седишта послодавца и ПИБ послодавца; 2) опис опасне појаве која је пријављена надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове; 3) датум подношења пријаве; 4) начин подношења пријаве (усмено - писмено); 5) седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета; 6) име и презиме лица у надлежном органу које је пријаву примило; 7) напомена. Чување евиденција Члан 17. Послодавац је дужан чува евиденције, односно обрасце, и то: 1) обрасце бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 и 14 – 40 година; 2) обрасце бр. 8, 9 и 10 – шест година од дана престанка важења стручног налаза, односно извештаја; 3) образац број 7 – три године од дана престанка коришћења опасне материје. Члан 18. Под међународном шифром (извора повреде на раду, узрока повреде на раду, професионалног обољења и обољења у вези са радом), која се уноси у обрасце бр. 3, 4. и 5. �овог правилника, подразумева се шифра утврђена важећом међународном класификацијом болести (МКБ) - коју је утврдила Светска здравствена организација. Престанак важења ранијег правилника Члан 19. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о вођењу евиденција из заштите на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 2/92 и 7/99). Ступање на снагу правилника Члан 20. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Број 110-00-00753/2006-20 У Београду, 21. јуна 2007. године Министар, Расим Љајић с.р. �ОБРАЗАЦ 1 ЕВИДЕНЦИЈА О РАДНИМ МЕСТИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ _____________________________________________ Пословно име или фирма радње послодавца Редни број Назив радног места са повећаним ризиком које је утврђено актом о процени ризика ____________________________________________________ Адреса седишта послодавца Број запослених на том радном месту _______________________ ПИБ послодавца Шифра опасности, односно штетности на основу којих је утврђено радно место са повећаним ризиком Напомена о специфичним карактеристикама утврђених опасности, односно штетности и радним поступцима у којима се појављују 1. 2. __________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду М.П. _________________________________ Послодавац �ОБРАЗАЦ 2 ЕВИДЕНЦИЈА О ЗАПОСЛЕНИМА РАСПОРЕЂЕНИМ НА РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ И ЛЕКАРСКИМ ПРЕГЛЕДИМА ЗАПОСЛЕНИХ РАСПОРЕЂЕНИХ НА ТА РАДНА МЕСТА _____________________________________________ Пословно име или фирма радње послодавца Редни број Име и презиме запосленог који ради на радном месту са повећаним ризиком Назив радног места са повећаним ризиком Интервал вршења периодичних лекарских прегледа изражен у месецима ____________________________________________________ Адреса седишта послодавца Датуми извршених претходних и периодичних лекарских прегледа запосленог Датум када треба да се изврши следећи лекарски преглед запосленог Број лекарског извештаја _______________________ ПИБ послодавца Оцена здравствене способности Предузете мере (распоређен на друго радно место-послове) Претходни 1. Периодични Претходни 2. Периодични __________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду М.П. _________________________________ Послодавац �ОБРАЗАЦ 3 ЕВИДЕНЦИЈА О ПОВРЕДАМА НА РАДУ _____________________________________________ Пословно име или фирма радње послодавца Редни број Име и презиме повређеног Време настанка повреде на раду (датум, дан у седмици, час) ____________________________________________________ Адреса седишта послодавца Радно место на коме се повреда догодила Врста повреде (појединачна или колективна) Оцена тежине повреде (лака, тешка, смртна повреда на раду, односно повреда на раду због које запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана) _______________________ ПИБ послодавца Извор повреде на раду - материјални узрочник (међународна шифра) Узрок повреде на раду - начин повређивања (међународна шифра) 1. 2. __________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду М.П. _________________________________ Послодавац �ОБРАЗАЦ 4 ЕВИДЕНЦИЈА О ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОБОЉЕЊИМА _____________________________________________ Пословно име или фирма радње послодавца Редни број Име и презиме оболелог од професионалног обољења Назив радног места на коме је оболели од професионалног обољења радио када је утврђено професионално обољење ____________________________________________________ Адреса седишта послодавца Дијагноза и међународна шифра професионалног обољења Назив здравствене установе која је извршила преглед оболелог од професионалног обољења Степен телесног оштећења _______________________ ПИБ послодавца Преостала радна способност оболелог од професионалног обољења за даљи рад 1. 2. __________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду М.П. _________________________________ Послодавац �ОБРАЗАЦ 5 ЕВИДЕНЦИЈА О БОЛЕСТИМА У ВЕЗИ СА РАДОМ _____________________________________________ Пословно име или фирма радње послодавца Редни број Име и презиме оболелог Назив радног места на коме је оболели радио када је утврђено обољење у вези са радом ____________________________________________________ Адреса седишта послодавца Дијагноза и међународна шифра обољења у вези са радом Назив здравствене установе која је извршила преглед оболелог Степен телесног оштећења _______________________ ПИБ послодавца Преостала радна способност оболелог за даљи рад 1. 2. __________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду М.П. _________________________________ Послодавац �ОБРАЗАЦ 6 ЕВИДЕНЦИЈА О ЗАПОСЛЕНИМА ОСПОСОБЉЕНИМ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД _______________________________ Пословно име или фирма радње послодавца ___________________________________ Адреса седишта послодавца _________________ ПИБ послодавца Име и презиме запосленог који је оспособљен за безбедан и здрав рад Назив радног места Опис послова на том радном месту Случај, односно разлог извршеног оспособљавања запосленог за безбедан и здрав рад Датум оспособљавања за безбедан и здрав рад теоријског Датум провере оспособљености за безбедан и здрав рад практичног теоријске практичне Ризици са којима је запослени упознат приликом оспособљавања за безбедан и здрав рад Конкретне мере за безбедан и здрав рад на том радном месту Обавештења, упутства или инструкције са којима је запослени упознат ради обављања процеса рада на безбедан начин ____________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду __________________________________ Запослени М.П. __________________ Послодавац �ОБРАЗАЦ 7 ЕВИДЕНЦИЈА О ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ТОКУ РАДА _____________________________________________ Пословно име или фирма радње послодавца ____________________________________________________ Адреса седишта послодавца _______________________ ПИБ послодавца ___________________________________________________________ Назив радног места на којем се користе опасне материје Редни број Назив опасне материје која се користи у току рада на том радном месту Ознака опасности-бројчана ознака опасне материје Хемијско име опасне материје Класа опасне материје УН број АДР број Начин употребе, односно коришћења у току рада Дневна количина опасне материје која се користи на том радном месту Напомена РИД број 1. 2. __________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду М.П. _________________________________ Послодавац �ОБРАЗАЦ 8 ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗВРШЕНИМ ИСПИТИВАЊИМА РАДНЕ ОКОЛИНЕ _____________________________________________ Пословно име или фирма радње послодавца Редни број Испитивани параметри радне околине (хемијске, биолошке и физичке штетности-осим јонизујућих зрачења, микроклима и осветљеност) ____________________________________________________ Адреса седишта послодавца Број стручног налаза или извештаја Датум испитивања _______________________ ПИБ послодавца Датум следећег испитивања Напомена 1. 2. __________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду М.П. _________________________________ Послодавац �ОБРАЗАЦ 9 ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗВРШЕНИМ ПРЕГЛЕДИМА И ИСПИТИВАЊИМА ОПРЕМЕ ЗА РАД _____________________________________________ Пословно име или фирма радње послодавца Редни број Подаци о опреми за рад чији је преглед, односно испитивање извршено (врста, фабрички број, година производње, локација и намена) ____________________________________________________ Адреса седишта послодавца Број стручног налаза Датум прегледа, односно испитивања _______________________ ПИБ послодавца Датум следећег прегледа, односно испитивања Напомена 1. 2. __________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду М.П. _________________________________ Послодавац �ОБРАЗАЦ 10 ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗВРШЕНИМ ПРЕГЛЕДИМА И ИСПИТИВАЊИМА СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ _____________________________________________ Пословно име или фирма радње послодавца Редни број Подаци о средству и опреми за личну заштиту на раду чији је преглед, односно испитивање извршено (врста, фабрички број, година производње, и др.) ____________________________________________________ Адреса седишта послодавца Датум прегледа, односно испитивања Датум следећег прегледа, односно испитивања _______________________ ПИБ послодавца Потпис лица које је извршило преглед, односно испитивање Напомена 1. 2. __________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду М.П. _________________________________ Послодавац �ОБРАЗАЦ 11 ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИЈАВАМА СМРТНИХ, КОЛЕКТИВНИХ И ТЕШКИХ ПОВРЕДА НА РАДУ, КАО И ПОВРЕДА НА РАДУ ЗБОГ КОЈИХ ЗАПОСЛЕНИ НИЈЕ СПОСОБАН ЗА РАД ВИШЕ ОД ТРИ УЗАСТОПНА РАДНА ДАНА _____________________________________________ Пословно име или фирма радње послодавца Редни број Повреда на раду која је пријављена надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове (редни број из Обрасца 3) _______________________ ПИБ послодавца ____________________________________________________ Адреса седишта послодавца Надлежни орган коме је пријава поднета Инспекција рада Датум подношења пријаве Начин подношења пријаве Седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета Име и презиме лица које је пријаву примило ОУП Седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета Напомена Име и презиме лица које је пријаву примило усмено 1. писмено усмено 2. писмено __________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду М.П. _________________________________ Послодавац �ОБРАЗАЦ 12 ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИЈАВАМА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОБОЉЕЊА _____________________________________________ Пословно име или фирма радње послодавца Редни број Професионално обољење које је пријављено надлежној инспекцији рада (редни број из Обрасца 4) ____________________________________________________ Адреса седишта послодавца _______________________ ПИБ послодавца Надлежни орган коме је пријава поднета Датум подношења пријаве Начин подношења пријаве Инспекција рада Напомена Седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета Име и презиме лица које је пријаву примило усмено 1. писмено усмено 2. писмено __________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду М.П. _________________________________ Послодавац �ОБРАЗАЦ 13 ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИЈАВАМА БОЛЕСТИ У ВЕЗИ СА РАДОМ _____________________________________________ Пословно име или фирма радње послодавца Редни број Болест у вези са радом која је пријављена надлежној инспекцији рада (редни број из Обрасца 5) ____________________________________________________ Адреса седишта послодавца _______________________ ПИБ послодавца Надлежни орган коме је пријава поднета Датум подношења пријаве Начин подношења пријаве Инспекција рада Напомена Седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета Име и презиме лица које је пријаву примило усмено 1. писмено усмено 2. писмено __________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду М.П. _________________________________ Послодавац �ОБРАЗАЦ 14 ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИЈАВАМА ОПАСНИХ ПОЈАВА КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДА УГРОЗЕ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ _____________________________________________ Пословно име или фирма радње послодавца Редни број Опис опасне појаве која је пријављена надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове _______________________ ПИБ послодавца ____________________________________________________ Адреса седишта послодавца Надлежни орган коме је пријава поднета Инспекција рада Датум подношења пријаве Начин подношења пријаве Седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета Име и презиме лица које је пријаву примило ОУП Седиште месно надлежног органа коме је пријава поднета Напомена Име и презиме лица које је пријаву примило усмено 1. писмено усмено 2. писмено __________________________________ Лице за безбедност и здравље на раду М.П. _________________________________ Послодавац � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o evid u obl bezb i zdrav na radu Subject The topic of the resource правилник евиденција безбедност на раду здравље на раду послодавац Description An account of the resource Овим правилником прописује се начин вођења евиденција у области безбедности и здравља на раду које је дужан да води и чува послодавац. Creator An entity primarily responsible for making the resource Министар рада и социјалне политике Source A related resource from which the described resource is derived http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/13_Pravilnik_o_evidencijama_u_oblasti_bezbednosti_i_zdravlja_62-07.pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 62/07 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2007-07-21 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Љајић Расим Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0037 безбедност на раду евиденција здравље на раду послодавац правилник