["item",{"itemId":"574","public":"1","featured":"0","xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/show/574?output=omeka-json","accessDate":"2021-01-16T07:11:23+01:00"},["fileContainer",["file",{"fileId":"744"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_obezb_oznaka_za_bezb_i_zdrav_na_radu/Pravilnik_o_obezb_oznaka_za_bezb_i_zdrav_na_radu.1.pdf"],["authentication","1363ad89ba28fe4cc21b2d7029518071"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16879"},["text","На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник\nРС”, број 101/05),\nминистар рада и социјалне политике доноси\nПРАВИЛНИК\nО ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ОЗНАКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ\n(,,Службени гласник РС”, број 95/10)\nПредмет\nЧлан 1.\nОвим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да\nиспуни при обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље на раду.\nОбим примене\nЧлан 2.\nОвај правилник се не примењује на:\n1) ознаке за стављање на тржиште опасних материја, препарата, производа и/или\nопреме, осим у случајевима када је то другим прописима утврђено;\n2) ознаке које се користе у друмском, железничком, речном, поморском или\nваздушном саобраћају.\nЗначење израза\nЧлан 3.\nПоједини изрази који се користе у овом правилнику имају следеће значење:\n1) ознака за безбедност и/или здравље на раду јесте ознака која се односи на одређени\nпредмет, активност или ситуацију и која обезбеђује информацију или инструкцију о\nбезбедности и/или здрављу на раду путем ознаке на табли, боје, светлосне ознаке или\nзвучног сигнала, усмене комуникације или знака који се даје руком;\n2) ознака забране јесте ознака која забрањује поступање које може довести до настанка\nопасности или опасне појаве;\n3) ознака упозорења јесте ознака која даје упозорење о опасности или опасној појави;\n4) ознака обавезе јесте ознака која обезбеђује инструкцију о обавезном начину\nпоступања;\n5) ознака излаза у случају опасности или прве помоћи јесте ознака која обезбеђује\nинформацију о излазу у случају опасности или првој помоћи;\n6) информативна ознака јесте ознака које обезбеђује информацију другачију од\nинформације која је обезбеђена ознакама из тач. 1) – 5) овог става;\n7) ознака на табли јесте ознака која обезбеђује одређену информацију путем\nкомбинације геометријских облика, боја и симбола или пиктограма и која је учињена\nвидљивом довољним осветљењем;\n8) допунска ознака на табли јесте ознака на табли која се користи заједно са ознаком\nиз тачке 7) овог става и која обезбеђује додатне информације;\n9) безбедносна боја јесте боја која има одређено значење;\n10) симбол или пиктограм јесте слика која описује ситуацију или обезбеђује\nинструкцију о обавезном начину поступања и која се користи на табли или осветљеној\nповршини;\n11) светлосна ознака јесте ознака која је обезбеђена уређајем који је направљен од\nпровидних или прозрачних материјала који су осветљени изнутра или одназад тако да је\nосветљена површина видљива;\n12) звучни сигнал јесте кодирани звук који производи уређај који је направљен за ту\nсврху, без употребе људског или вештачког гласа;\n13) говорна комуникација јесте унапред одређена говорна порука која је саопштена\nљудским или вештачким гласом;\n\n�14) знак који се даје руком јесте покрет и/или положај руку и/или шака, у кодираном\nоблику, који се дају запосленом који изводи маневре који могу да представљају опасност по\nзапослене.\nЗахтеви у вези са ознакама\nЧлан 4.\nЗахтеви у вези са ознакама за безбедност и/или здравље на раду прописани су\nПрилозима од 1. до 9. овог правилника који су одштампани уз овај правилник и чине његов\nсаставни део.\nОбавезе послодавца\nЧлан 5.\nПослодавац је дужан да, узимајући у обзир процену ризика, обезбеди и истакне ознаке\nза безбедност и/или здравље на раду тамо где ризик, односно опасности и штетности нису\nмогли да буду отклоњени или смањени применом мера безбедности и здравља на раду.\nПослодавац је дужан да, поред ознака из Прилога 5. овог правилника постави\nодговарајуће oзнаке утврђене прописима из области друмског, железничког, речног,\nпоморског или ваздушног саобраћаја.\nОбавештавање запослених\nЧлан 6.\nПослодавац је дужан да запосленима или њиховим представницима за безбедност и/или\nздравље на раду на раду обезбеди информације које се односе на безбедност и/или здравље\nна раду на раду, а нарочито о мерама које се предузимају у вези са обезбеђивањем ознака за\nбезбедност и/или здравље на раду.\nОспособљавање запослених\nЧлан 7.\nПослодавац је дужан да у току оспособљавања за безбедан и здрав рад запослене\nупозна са свим мерама које се предузимају у вези са обезбеђивањем ознака за безбедност\nи/или здравље на раду и да им обезбеди упутстава или инструкције у писменој форми које се\nодносе на обавезне начине поступања и значење ознака за безбедност и/или здравље на раду,\nа нарочито на значење ознака за безбедност и/или здравље на раду које садрже речи.\nСарадња послодавца и запослених\nЧлан 8.\nПослодавац и запослени, односно њихови представници за безбедност и/или здравље\nна раду на раду дужни су да сарађују у вези са свим питањима која се односе на\nобезбеђивање ознака за безбедност и/или здравље на раду.\nПрелазна одредба\nЧлан 9.\nПослодавци који су, пре ступања на снагу овог правилника, започели обављање\nделатности, односно обезбедили и истакли ознаке за безбедност и/или здравље на раду,\nдужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог правилника у року од две године од\nдана ступања на снагу овог правилника.\n\n2\n\n�Завршна одредба\nЧлан 10.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном\nгласнику Републике Србије”.\n\nБрој 110-00-00016/2010-01\nУ Београду, 7. децембра 2010. године\nМИНИСТАР\nРасим Љајић\n\n3\n\n�Прилог 1.\nОПШТИ ЗАХТЕВИ ЗА ОЗНАКЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И/ИЛИ ЗДРАВЉЕ НА РАДУ\n1. Општи захтеви\n1.1. Овим прилогом прописани су општи захтеви за ознаке за безбедност и/или здравље\nна раду, њихову замену, различито коришћење и комбиновање.\n1.2. Ознаке за безбедност и/или здравље на раду могу да се користе само за давање\nинформација или инструкција које су прописане овим правилником.\n2. Врсте ознака за безбедност и/или здравље на раду\n2.1. Трајне ознаке за безбедност и/или здравље на раду\n2.1.1. Трајне ознаке на табли морају да се користе за ознаке забране, упозорења,\nобавезе и за означавање излаза у случају опасности или прве помоћи.\n2.1.2. Ознаке на таблама и/или безбедносне боје морају да се користе за трајно\nозначавање локације и идентификацију опреме за гашење пожара.\n2.1.3. Ознаке на таблама на посудама и цевоводима морају да буду постављене у\nскладу са захтевима из Прилога 3. овог правилника.\n2.1.4. Места на којима постоји могућност удара у препреку или пада морају да буду\nтрајно обележена безбедносном бојом и/или ознаком на табли.\n2.1.5. Саобраћајне површине морају да буду трајно обележене безбедносном бојом.\n2.2. Ознаке за безбедност и/или здравље на раду на раду у одређеним околностима\n2.2.1. Светлосне ознаке, звучни сигнали и/или говорна комуникација морају да се\nкористе када одређене околности то захтевају, узимајућу у обзир могућности за\nзамену и комбиновано коришћење ознака за безбедност и/или здравље на раду\nкоји су прописани у тачки 3. овог прилога, да би се упозорило на опасност, да би\nсе позвала лица да предузму специфично поступање или да се позову лица на\nевакуацију у случају опасности.\n2.2.2. Знаци који се дају руком и/или говорна комуникација морају да се користе\nкада околности то захтевају да би се наводило или усмеравало лице које изводи\nопасне маневре.\n3. Замена и комбиновано коришћење ознака за безбедност и/или здравље на раду\n3.1. Следеће ознаке за безбедност и/или здравље на раду на раду могу да се користе,\nуколико је обезбеђена иста ефикасност:\n3.1.1. безбедносна боја или ознака на табли да би се означило место где је препрека\nили где запослени или предмети могу да падну,\n3.1.2. светлосна ознака, звучни сигнал или говорна комуникација,\n3.1.3. знаци који се дају руком или говорна комуникација.\n3.2. Могуће комбиновано коришћење ознака за безбдан и здрав рад:\n3.2.1. светлосна ознака и звучни сигнал,\n3.2.2. светлосна ознака и говорна комуникација,\n3.2.3. знаци који се дају руком и говорна комуникација.\n4. Значење или намена и инструкције и информације боја из Табеле 1. односе се на све\nознаке за безбедност и/или здравље на раду на раду и безбедносне боје.\nТабела 1.\nБоја\nЗначење или намена\nИнструкција и информација\nЦрвена\nОзнака забране\nОпасно поступање\nЗаустави, угаси, уређај за заустављање у\nУпозорење на опасност\nслучају опасности\nЕвакуација\n\n�Опрема за гашење\nпожара\nЖута или\nтамножута\n\nОзнака упозорења\n\nПлава\n\nОзнака обавезе\n\nЗелена\n\nОзнака излаза у случају\nопасности или прве\nпомоћи\nНема опасности\n\nИдентификација и локација\nПажња, опрез\nПровери\nСпецифично поступање или радња\nКоришћење средстава и опреме за личну\nзаштиту на раду\nВрата, излази, пролази, опрема и просторије\nПовратак у нормално стање\n\n5. Ефикасност ознака за безбедност и/или здравље на раду на раду не сме да буде умањена:\n5.1. присуством другог извора истих или сличних ознака који би могао да утиче на\nвидљивост или чујност, па је због тога посебно потребно:\n5.1.1. избећи постављање превише ознака на малом међусобном растојању,\n5.1.2. истовремено коришћење две светлосне ознаке чије се значење може помешати,\n5.1.3. коришћење светлосне ознаке поред другог сличног извора светлости,\n5.1.4. истовремено коришћење два звучна сигнала,\n5.1.5. коришћење звучног сигнала у условима повишене буке;\n5.2. лошом израдом, недовољним бројем, неправилним истицањем, слабим одржавањем\nили неправилним радом сигналних уређаја.\n6. Ознаке за безбедност и/или здравље на раду на раду и сигнални уређаји морају да буду\nредовно чишћени, одржавани, проверавани, поправљани и уколико је потребно замењени\nса циљем да се задрже битни и/или функционални квалитети.\n7. Број ознака за безбедност и/или здравље на раду на раду и сигналних уређаја које треба\nпоставити као и њихов распоред зависе од врсте опасности и величине простора који\nпокривају.\n8. Ознакама за безбедност и/или здравље на раду на раду које захтевају снабдевање\nенергијом мора да буде обезбеђен други извор енергије у случају да дође до прекида\nосновног напајања, осим уколико у том случају није отклоњења и опасност због које је\nознака за безбедност и/или здравље на раду на раду и постављена.\n9. Светлосне ознаке и/или звучни сигнали, који треба да упозоре на почетак неке\nактивности, морају да буду активирани пре почетка и да трају сво време док траје та\nактивност, а по завршетку коришћења да буду враћени у првобитно стање.\n10. Светлосне ознаке и звучни сигнали морају да буду проверени после постављања и\nпериодично у току коришћења са циљем да се обезбеди њихов правилан рад и\nефикасност.\n11. Ознаке за безбедност и/или здравље на раду на раду морају да буду допуњене или\nзамењене уколико је њихова видљивост или чујност умањена из било ког разлога, па и\nзбог коришћења средства и опреме за личну заштиту на раду.\n12. Просторије или простор у затвореном који се користе за складиштење значајних\nколичина опасних материја морају да буду обележене одговарајућим ознакама за\nбезбедност и/или здравље на раду на раду у складу са тачком 3.2. Прилога 2. или тачком\n1. Прилога 3, осим у случају када је свака амбалажа прописно обележена.\n\n2\n\n�Прилог 2.\nЗАХТЕВИ ЗА ОЗНАКЕ НА ТАБЛАМА\n1. Својства\n1.1. Облик и боје ознака на таблама прописани су у тачки 3. овог прилога у складу са\nњиховом наменом.\n1.2. Пиктограми морају да буду што једноставнији и да садрже само битне детаље.\n1.3. Пиктограми који се користе могу да буду незнатно другачији или детаљнији од оних\nкоји су приказани у тачки 3. овог прилога, али при томе морају да обезбеде исто\nзначење и да не доведу до погрешног разумевања или замене значења.\n1.4. Ознаке на таблама морају да буду направљене од материјала који је отпоран на\nударце, воду и остале штетне утицаје из околине у којој се налазе.\n1.5. Величина и колорометријске и фотометријске карактеристике ознаке на табли морају\nда буду такве да ознака увек буде лако видљива и разумљива.\n2. Услови коришћења\n2.1. Ознаке на таблама морају да буду постављене на одговарајућој висини у линији\nпогледа и на добро осветљеном, приступачном и видљивом месту, узимајући у обзир\nсве препреке које се налазе на месту приласка опасној зони или у непосредној\nблизини специфичне опасности или објекта (предмета). Употреба флуоросцентних и\nрефлектујућих материјала или додатног вештачког осветљења је обавезна у\nслучајевима лошег природног осветљења.\n2.2. Ознаке на таблама морају да буду уклоњене када више на постоје околности због\nкојих су постављене.\n3. Коришћење\n3.1. Ознаке забране\n3.1.1. Изглед: облик – круг; црни пиктограм на белој подлози; оивичен црвеном\nбојом и са црвеном попречном линијом; црвена боја заузима најмање 35%\nповршине ознаке.\n3.1.2. Ознаке на таблама су:\n\nЗАБРАЊЕНА УПОТРЕБА ОТВОРЕНОГ\nПЛАМЕНА\n\nНЕ ГАСИ ВОДОМ\n\nЗАБРАЊЕН ПРИСТУП ПЕШАЦИМА\n\nНИЈЕ ЗА ПИЋЕ\n\nЗАБРАЊЕН ПРИСТУП\nНЕОВЛАШЋЕНИМ\nЛИЦИМА\n\n�ЗАБРАЊЕН ПРИСТУП\nИНДУСТРИЈСКИМ ВОЗИЛИМА\n\nНЕ ДИРАЈ\n\n3.2. Ознаке упозорења\n3.2.1. Изглед: облик – троугао; црни пиктограм на жутој подлози; оивичен црном\nбојом; жута боја заузима најмање 50% површине ознаке.\n3.2.2. Ознаке на таблама су:\n\nЗАПАЉИВ МАТЕРИЈАЛ\nИЛИ ВИСОКА\nТЕМПЕРАТУРА\n\nЕКСПЛОЗИВНИ\nМАТЕРИЈАЛ\n\nОТРОВНИ МАТЕРИЈАЛ\n\nКОРОЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ\n\nРАДИОАКТИВНИ\nМАТЕРИЈАЛ\n\nВИСЕЋИ ТЕРЕТ\n\nИНДУСТРИЈСКА ВОЗИЛА\n\nОПАСНОСТ: ВИСОК\nНАПОН\n\nОПШТА ОПАСНОСТ\n\n2\n\n�ЛАСЕРСКО ЗРАЧЕЊЕ\n\nОКСИДИРАЈУЋИ\nМАТЕРИЈАЛ\n\nНЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ\n\nЈАКО МАГНЕТНО ПОЉЕ\n\nПРЕПРЕКЕ\n\nМОГУЋНОСТ ПАДА\n\nБИОЛОШКЕ ШТЕТНОСТИ\n\nНИСКА ТЕМПЕРАТУРА\n\nШТЕТАН ИЛИ\nИРИТИРАЈУЋИ МАТЕРИЈАЛ\n\n3.2.3. Подлога ознаке за штетан или иритирајући материјал изузетно може да буде\nтамножуте боје да би се разликовала од сличног саобраћајног знака.\n3.2.4. Допунска ознака на табли за обележавање радних места на којима запослени\nјесу или могу да буду изложен прашини која потиче од азбеста или материјала\nкоји садржи азбест, јесте правоугаоног облика, жуте подлоге, оивичена црном\nбојом, са натписом:,,ОПАСНОСТ – АЗБЕСТНА ВЛАКНА!” и користи се заједно\nса ознаком упозорења за општу опасност.\n\nОПАСНОСТ –\nАЗБЕСТНА\nВЛАКНА!\n\n3\n\n�3.2.5. Допунска ознака на табли која се користи приликом обављање послова\nрушења, уклањања, поправке и одржавања када се може претпоставити да ће\nгранична вредност изложености азбесту бити прекорачена, јесте правоугаоног\nоблика, жуте подлоге, оивичена црном бојом, са натписом:,,ОПАСНОСТ – ГВИ\nАЗБЕСТУ МОЖЕ ДА БУДЕ ПРЕКОРАЧЕНА!” и користи се заједно са ознаком\nупозорења за општу опасност.\n\nОПАСНОСТ –\nГВИ АЗБЕСТУ\nМОЖЕ ДА БУДЕ\nПРЕКОРАЧЕНА!\n3.3. Ознаке обавезе\n3.3.1. Изглед: облик – круг; бели пиктограм на плавој подлози; плава боја заузима\nнајмање 50% површине ознаке.\n3.3.2. Ознаке на таблама су:\n\nОБАВЕЗНО КОРИШЋЕЊЕ\nСРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ\nОЧИЈУ\n\nОБАВЕЗНО КОРИШЋЕЊЕ\nЗАШТИТНОГ ШЛЕМА\n\nОБАВЕЗНО КОРИШЋЕЊЕ\nСРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ\nСЛУХА\n\nОБАВЕЗНО КОРИШЋЕЊЕ\nСРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ\nДИСАЈНИХ ОРГАНА\n\nОБАВЕЗНО КОРИШЋЕЊЕ\nЗАШТИТНЕ ОБУЋЕ\n\nОБАВЕЗНО КОРИШЋЕЊЕ\nЗАШТИТНИХ РУКАВИЦА\n\n4\n\n�ОБАВЕЗНО КОРИШЋЕЊЕ\nЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ\n\nОБАВЕЗНО КОРИШЋЕЊЕ ОБАВЕЗНО КОРИШЋЕЊЕ\nСРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ОПРЕМЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ\nЛИЦА\nПАДОВА СА ВИСИНЕ И У\nДУБИНУ\n\nОБАВЕЗНА ПУТАЊА КРЕТАЊА ЛИЦА\n\nОПШТА ОЗНАКА ОБАВЕЗЕ\n(Користи се заједно са другом ознаком\nобавезе)\n\n3.4. Ознаке излаза у случају опасности или прве помоћи\n3.4.1. Изглед: облик – правоугаоник или квадат; бели пиктограм на зеленој подлози;\nзелена боја заузима најмање 50% површине ознаке.\n3.4.2. Ознаке на таблама су:\nИЗЛАЗ\nУ СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ\n\nИЗЛАЗ У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ\n\nУ ОВОМ СМЕРУ\n(Користи се као допунска ознака)\n5\n\n�ПРВА ПОМОЋ\n\nНОСИЛА\n\nТУШ ЗА ПРВУ\nПОМОЋ\n\nИСПИРАЊЕ ОЧИЈУ\n\nТЕЛЕФОН У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ ИЛИ\nЗА ПРВУ ПОМОЋ\n\n3.5. Ознаке опреме за гашење пожара\n3.5.1. Изглед: облик – правоугаоник или квадат; бели пиктограм на црвеној подлози;\nцрвена боја заузима најмање 50% површине ознаке.\n3.5.2. Ознаке на таблама су:\n\nХИДРАНТ\n\nЛЕСТВЕ\n\nТЕЛЕФОН У\nАПАРАТ ЗА\nГАШЕЊЕ ПОЖАРА СЛУЧАЈУ ПОЖАРА\n\nУ ОВОМ СМЕРУ\n(Користи се као допунска ознака)\n\n6\n\n�Прилог 3.\nЗАХТЕВИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОСУДА И ЦЕВОВОДА\n1. Посуде које се користе за рад са опасним хемикалијама или за њихово складиштење, као\nи видљиви делови цевовода који садрже или којима се транспортују опасне хемикалије,\nморају да буду обележене у складу са прописима којима је уређена класификација,\nпаковање и обележавање хемикалија.\n1.1. Одредбе тачке 1. овог прилога не примењују се на посуде које се користе веома\nкратко или чији се садржај веома често мења, уколико је применом других мера за\nбезбедност и/или здравље на раду на раду, а нарочито у погледу информисања и\nоспособљавања, обезбеђен исти ниво заштите запослених.\n1.2. Ознаке наведене у тачки 1. овог прилога могу да буду:\n- замењене ознакама упозорења у складу са Прилогом 2. овог правилника,\nкоришћењем истог пиктограма или симбола;\n- допуњене додатним информацијама, као што су назив, односно формула опасне\nхемикалије и подаци о опасностима;\n- у случају транспорта посуда, замењени или допуњени знацима који се односе на\nтранспорт опасних материја.\n2. Ознаке морају да буду постављене:\n- на видљивим странама,\n- у несавитљивом, самолепљивом или фарбаном облику.\n3. Ознаке наведе у тачки 1. овог прлога морају да имају својства прописана у тачки 1.4.\nПрилога 2. и да се користе у складу са условима коришћења ознака на таблама који су\nпрописани у Прилогу 2. овог правилника.\n4. Не искључујући примену одредби тач. 1 – 3. овог прилога ознаке на цевоводима морају\nда буду постављене у близини свих опасних места (као што су вентили и спојеви) тако да\nбуду видљиве, као и на међусобним растојањима тако да се обезбеди да је цевовод\nобележен.\n5. Подручје, просторија или затворен простор који се користе за складиштење значајних\nколичина опасних хемикалија морају да буду обележене одговарајућом ознаком\nупозорења у складу са тачком 3.2. Прилога 2. овог правилника или на начин утвђен\nтачком 1. овог прилога, уколико појединачни паковања или посуде нису адекватно\nобележени узимајући у обзир одредбе које се односе на величину ознаке сходно тачки\n1.5. Прилога 2. овог павилника.\n5.1. Складишта опасних хемикалија морају да буду обележена ознаком упозорења за\nопшту опасност.\n5.2. Претходно наведене ознаке морају да буду постављене на одговарајући начин у\nнепосредној близини или на улазним вратима складишта.\n\n�Прилог 4.\nЗАХТЕВИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОПРЕМЕ ЗА\nГАШЕЊЕ ПОЖАРА\n1. Захтеви прописани овим прилогом односе се искључиво на опрему за гашење пожара.\n2. Опрема за гашење пожара мора да буде идентификована употребом прописане боје за\nсаму опрему и ознаке на таблама и/или за означавање локације на којој се налази та\nопрема и приступа тим локацијама.\n3. Прописана боја из тачке 2. овог прилога јесте црвена. Површина која јесте црвене боје\nмора да буде довољно велика да би се опрема за гашење пожара лако идентификовала.\n4. Ознаке на таблама којима се означава локација опреме за гашење пожара морају да буду\nу складу са захтевима из тачке 3.5. Прилога 2.\n\n�Прилог 5.\nЗАХТЕВИ ЗА ОЗНАКЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И/ИЛИ ЗДРАВЉЕ НА РАДУ НА РАДУ ЗА\nОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРЕПРЕКА, ОПАСНИХ ЗОНА И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА\n1. Ознаке за безбедност и/или здравље на раду на раду за обележавање препрека и опасних\nзона\n1.1. Места којима запослени имају приступ у току рада, а на којима постоји ризик од\nсудара са препрекама, пада запослених или пада предмета морају да буду обележена\nжуто – црним или црвено – белим пругама.\n1.2. Величина ознаке за безбедност и/или здравље на раду на раду мора да буде у складу\nса вечином препреке или опасне зоне.\n1.3. Жуто – црне или црвено – беле пруге морају да буду под углом од 45° и приближно\nисте ширине.\n1.4. Пример:\n\n2. Обележавање саобраћајних површина\n2.1. Са циљем обезбеђивања безбедних и здравих услова рада, а уколико коришћење\nопреме за рад у објектима то захтева, саобраћајне површине морају да буду\nобележене непрекидним линијама јасно уочљиве боје, по могућству беле или жуте,\nузимајући у обзир боју подлоге.\n2.2. Линије морају да буду постављене тако да је обезбеђено потребно безбедно\nрастојање између возила и објеката или предмета који се могу наћи у близини и\nизмеђу возила и пешака.\n2.3. Сталне саобраћајне површине на отвореном требале би бити истоветно обележене,\nуколико је то могуће и уколико простор намењен за кретање пешака није посебно\nобезбеђен или адекватно физички одвојен или заштићен.\n\n�Прилог 6.\nЗАХТЕВИ ЗА СВЕТЛОСНЕ ОЗНАКЕ\n1. Својства\n1.1. Светлост која је емитована светлосном ознаком мора да има довољан контраст у\nодносу на околину у складу са планираним условима употребе, али при томе не сме\nда изазива блештање или да буде слабо видљива услед недовољне осветљености.\n1.2. Осветљена површина мора да буде једнобојна или да садржи пиктограм на одређеној\nпозадини.\n1.3. Боја која са користи на светлосној ознаци мора да буде у складу са бојама наведеним\nу тачки 4. Прилога 1. и њиховим значењем.\n1.4.Уколико светлосна ознака садржи пиктограм, мора да буде у складу са захтевима из\nПрилога 2.\n2. Коришћење\n2.1. Уколико уређај може да емитује и непрекидне сигнале и сигнале са прекидом,\nсигнали са прекидом морају да се користе да би се упозорило на виши ниво\nопасности или на потребу за хитним предузимањем прописаног или захтеваног\nпоступања или активности у односу на значење које је дато неприкидним сигналом.\nТрајање и учестаност сигнала са прекидом морају да буду такви да се обезбеди\nправилно опажање поруке и да се избегне могућност замене са другим светлосним\nсигналима или са непрекидним сигналом.\n2.2. Идентична кодификација мора да буде обезбеђена, уколико се светлосна ознака\nкористи уместо звучног сигнала или заједно са њим.\n2.3. Уређаји који емитују сигнале са прекидом у случајевима значајних опасности морају\nда буду посебно прегледани и одржавани и да су им обезбеђени помоћни извори\nнапајања.\n\n�Прилог 7.\nЗАХТЕВИ ЗА ЗВУЧНЕ СИГНАЛЕ\n1. Својства\n1.1. Звучни сигнали морају да:\n1.1.1. буду виши од нивоа буке у радној околини тако да буду чујни, али не и\nнепријатни или да изазивају бол,\n1.1.2. буду лако препознатљиви, а нарочито у погледу дужине трајања и учестаности\nимпулса и да се могу лако разликовати од осталих звучних сигнала или буке.\n1.2. Уколико уређај може да емитује звучне сигнале и са сталном и са променљивом\nучестаношћу, сигнали са променљивом учестаношћу морају да се користе да би се\nупозорило на виши ниво опасности или на потребу за хитним предузимањем\nпрописаног или захтеваног поступања или активности у односу на значење које је\nдато неприкидним сигналом.\n2. Кодирање\n2.1. Звучни сигнал за евакуацију мора да буде непрекидан.\n\n�Прилог 8.\nЗАХТЕВИ ЗА ГОВОРНУ КОМУНИКАЦИЈУ\n1. Својства\n1.1. Говорна комуникација између запосленог који даје поруке и једног или више\nзапослених који слушају мора да се одвија у виду кратких реченица, израза или речи.\n1.2. Поруке које се изговарају морају да буду што је могуће краће, једноставне и\nразумљиве, а говорне способности запосленог који даје поруке и чујност запослених\nкоји примају поруке морају да буду такве да обезбеде поуздану говорну\nкомуникацију.\n1.3. Говорна комуникација може да буде непосредна размена порука или емитовање\nљудског или вештачког гласа одговарајућим средствима говорне комуникације.\n2. Коришћење\n2.1. Запослени који говорно комуницирају морају одлично да познају језик на коме се\nодвија говорна комуникација и да буду у могућности да правилно изговарају и\nразумеју поруке.\n2.2. Идентична кодификација и координација мора да буде обезбеђена, уколико се\nговорна комуникација користи уместо знака који се дају руком или заједно са њима,\nи то са следећим значењем:\n2.2.1. почетак – почетак радње,\n2.2.2. стани – прекид или заустављање радње,\n2.2.3. крај – крај радње,\n2.2.4. подигни, спусти – подигни или спусти терет,\n2.2.5. напред, назад, лево, десно – смер кретања,\n2.2.6. опасност – заустављање у случају опасности,\n2.2.7. брже – убрзати кретање са циљем веће безбедности.\n\n�Прилог 9.\nЗАХТЕВИ ЗА ЗНАКЕ КОЈИ СЕ ДАЈУ РУКОМ\n1. Својства\n1.1. Знаци који се даје руком морају да буду прецизни, једноставни, саопштљиви, лаки за\nдавање и разумевање и јасно различити од осталих покрета и/или положаја руку\nи/или шака.\n1.2. Када се приликом давања знака рукама користе обе руке истовремено њихово\nпокретање мора да буде синхронизовано, симетрично и да се при томе даје само\nједан знак.\n1.3. Знаци који се дају руком могу да буду незнатно другачији или детаљнији од знака\nпрописаних у тачки 3. овог прилога, под условом да је обезбеђено да имају исто\nзначење и разумевање.\n2. Коришћење\n2.1. Запослени који даје знаке руком (у даљем тексту: сигналиста) покретима и/или\nположајем руку и/или шака даје маневарске инструкције запосленом који изводи\nманевре (у даљем тексту: маневриста).\n2.2. Сигналиста мора да буде у стању да визуелно прати маневар и да при томе не буде\nометан.\n2.3. Обавезе сигналисте морају да буду усмерене искључиво на давање маневарских\nинструкција на начин којим се обезбеђује безбедност осталих запослених у\nнепосредној близини.\n2.4. Уколико не могу да се испуне захтеви из тачке 2.2. овог прилога мора се обезбедити\nвише сигналиста.\n2.5. Маневриста је дужан да прекине маневар који је у току са циљем да затражи нову\nинструкцију уколико није у могућности да на довољно безбедан начин изврши налог\nкоји му је дат.\n2.6. Помоћна опрема:\n2.6.1. Маневриста мора да буде у могућности да лако препозна сигналисту.\n2.6.2. Сигналиста мора да буде опремљен са једним или више препознатљивих и\nкарактеристичних делова помоћне опреме, као што су јакна, шлем, навлаке на\nрукама или светлеће палице.\n2.6.3. Сви делови помоћне опреме морају да буду светлих и јасних боја, по\nмогућству једнобојни, које ће се користити само са циљем пропознавања\nсигналисте.\n3. Знаци који се дају руком су:\nЗначење\n\nПОЧЕТАК\nПажња\nПочетак радње\n\nОпис\nА. Општи знаци\n\nОбе руке су раширене\nхоризонтално са длановима\nокренутим напред.\n\nИлустрација\n\n�СТАНИ\nПрекид\nЗаустављање радње\n\nДесна рука је подигнута у\nвис са дланом окренутим\nнапред.\n\nКРАЈ\nкрај радње\n\nРуке су скопљене у висини\nгруди.\n\nБ. Вертикално кретање\n\nПОДИГНИ\n\nДесна рука подигнута у вис\nса дланом окренутим напред,\nполако кружи.\n\nСПУСТИ\n\nДесна рука спуштена са\nдланом окренутим назад,\nполако кружи.\n\nВЕРТИКАЛНО\nРАСТОЈАЊЕ\n\nПоложај\nруку\nрастојање.\n\nпоказује\n\nВ. Хоризонтално кретање\n\nНАПРЕД\n\nОбе руке\nсу савијене са\nдлановима окренутим на горе\nи подлактице се полако крећу\nка телу.\n\nНАЗАД\n\nОбе руке\nсу савијене са\nдлановима окренутим на\nдоле и подлактице се полако\nкрећу од тела.\n\n2\n\n�ДЕСНО\n\nДесна рука у висини рамена\nса дланом окренутим на доле\nполако даје мале покрете у\nдесно.\n\nЛЕВО\n\nЛева рука у висини рамена са\nдланом окренутим на доле\nполако даје мале покрете у\nлево.\n\nХОРИЗОНТАЛНО\nРАСТОЈАЊЕ\n\nПоложај\nрастојање\n\nруку\n\nпоказује\n\nГ. Опасност\n\nОПАСНОСТ\nЗаустављање у случају\nопасности\n\nОбе руке су подигнуте у вис\nса длановима окренутим\nнапред\n\nБРЖЕ\nСПОРИЈЕ\n\nСви покрети брже\nСви покрети спорије\n\n3\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10840"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10841"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10842"},["text","Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10843"},["text","Pravilnik o obezb oznaka za bezb i zdrav na radu"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10844"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"10845"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10846"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10847"},["text","ознаке"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10848"},["text","Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни при обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље на раду."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10849"},["text","Министарство рада и социјалне политике"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10850"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/22._Pravilnik_o_obezbedjivanju_oznaka_za_bebednost_i_zdravlje.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10851"},["text","Службени гласник РС, бр. 95/10"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10852"},["text","2010-12-07"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10853"},["text","Љајић Расим"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10854"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10855"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10856"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10857"},["text","AT-42695-0040"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"144"},["name","ознаке"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]]]]