["item",{"itemId":"584","public":"1","featured":"0","xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/show/584?output=omeka-json","accessDate":"2020-04-06T01:42:58+02:00"},["fileContainer",["file",{"fileId":"754"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_prev_merama_za_bezb_i_zdrav_rad/Pravilnik_o_prev_merama_za_bezb_i_zdrav_rad.2.pdf"],["authentication","a2293e0f95f6e9065264ff5141bc3155"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16889"},["text","На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник\nРС”, број 101/05),\nминистар рада и социјалне политике доноси\nПРАВИЛНИК\nо превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту\n(,,Службени гласник РС”, број 21/09)\nI. Основне одредбе\nЧлан 1.\nОвим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да\nиспуни у обезбеђивању примене превентивних мера за безбедан и здрав рад на радном месту.\nЧлан 2.\nРадно место, у смислу овог правилника, јесте простор намењен за обављање послова\nкод послодавца − у објекту намењеном за радне и помоћне просторије или у објекту\nнамењеном за рад на отвореном простору или на отвореном простору, у којем запослени\nборави или има приступ у току рада и који је под непосредном или посредном контролом\nпослодавца.\nРадне просторије и простор намењен за рад на отвореном, у смислу овог правилника,\nјесу просторије и простор у којима се обављају процеси рада.\nПомоћне просторије, у смислу овог правилника, јесу просторије које су намењене за\nхигијенске, санитарне и друге потребе запослених (просторије за одмор, санитарне\nпросторије, просторије за пружање прве помоћи, просторије за повремено загревање\nзапослених и др.).\nЧлан 3.\nОвај правилник не примењује се на:\n1) саобраћајна средства − возила и транспортна средства;\n2) привременa или покретна радна места;\n3) надземну и подземну експлоатацију руда и дубинско бушење;\n4) пловила за улов рибе;\n5) пољопривредно, шумско и друго земљиште на коме послодавци обављају\nделатност, a који су удаљени од њихових објеката намењених за радне и помоћне просторије\nили објеката намењених за рад на отвореном простору.\nII. Обавезе послодавца\nЧлан 4.\nПослодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту на којем су\nспроведене мере за безбедан и здрав рад утврђене у Прегледу мера за безбедан и здрав рад на\nрадном месту.\nПреглед мера за безбедан и здрав рад на радном месту одштампан је уз овај правилник\nи чини његов саставни део.\nЧлан 5.\nПослодавац је дужан да обезбеди:\n1) да саобраћајне површине намењене за кретање возила и лица (у даљем тексту:\nсаобраћајне површине) ка излазима за евакуацију у случају опасности, као и сами излази,\nувек буду слободни;\n2) да се редовно врши техничко одржавање радног места и опреме за рад, а нарочито\nопреме наведене у Прегледу мера за безбедан и здрав рад на радном месту, а све уочене\nнедостатке који могу да утичу на безбедност и здравље на раду отклони одмах;\n3) да се радно место и опрема за рад, а нарочито опрема наведена у тач. 4. и 5.\nПрегледа мера за безбедан и здрав рад на радном месту, редовно чисти и одржава на\nзадовољавајућем нивоу хигијене;\n\n�4) да се редовно одржава и проверава исправност опреме и уређаја намењених за\nспречавање или отклањање опасности и/или штетности, а нарочито опреме навeдeне у\nПрегледу мера за безбедан и здрав рад на радном месту.\nIII. Обавештавање запослених\nЧлан 6.\nПослодавац је дужан да запосленима или њиховим представницима за безбедност и\nздравље на раду обезбеди све информације које се односе на безбедност и здравље на раду, а\nнарочито о мерама које се предузимају у циљу остваривања безбедних и здравих услова за\nрад на радном месту.\nIV. Сарадња послодавца и запослених\nЧлан 7.\nПослодавац и запослени и/или њихови представници за безбедност и здравље на раду\nдужни су да сарађују у вези са питањима која се односе на безбедност и здравље на радном\nместу.\nV. Прелазне и завршне одредбе\nЧлан 8.\nПослодавци који су, пре ступања на снагу овог правилника, започели обављање\nделатности, односно обезбедили запосленом рад на радном месту на којем су примењене\nопште мере заштите на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије,\nдужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог правилника у року од три године.\nЧлан 9.\nДаном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о општим\nмерама заштите на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије\n(„Службени гласник РС”, број 29/87).\nЧлан 10.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном\nгласнику Републике Србије”.\n\nБрој 110-00-00006/2008-01\nУ Београду, 19. марта 2009. године\n\nМИНИСТАР\n\nРасим Љајић\n\n2\n\n�ПРЕГЛЕД МЕРА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД НА РАДНОМ МЕСТУ\n1. Стабилност и чврстоћа\n1.1. Објекти намењени за радне и помоћне просторије и објекти намењени за рад на\nотвореном морају да имају структуру и стабилност који одговарају њиховој намени.\n2. Инсталације\n2.1. Електричне инсталације\n2.1.1. Електричне инсталације морају да буду пројектоване и постављене тако да не\nпредстављају опасност која може бити узрок пожара или експлозије. Сва лица морају да буду\nзаштићена од опасног дејства електричне струје, односно од опасноси од директног или\nиндиректног додира инсталација и опреме под напоном.\n2.1.2. При пројектовању, постављању и избору материјала и заштитних уређаја\nмора се узети у обзир висина напона, спољашњи утицаји и компетентност лица која имају\nприступ деловима инсталација.\n2.1.3. Електричне инсталације, а нарочито оне које су изложене спољашњим\nутицајима, морају се редовно прегледати и одржавати у исправном стању.\n2.2.Инсталације за развођење флуида\n2.2.1. Инсталације за развођење флуида (компримованог ваздуха, гасова, пара, воде,\nтехнолошких раствора и течности и др.) морају да буду пројектоване и постављене тако да не\nпредстављају опасност која може бити узрок пожара или експлозије.\n2.2.2. Сва лица морају да буду заштићена од опасног и/или штетног дејства флуида\nкоји се разводи инсталацијом, односно од ризика насталих опасним и/или штетним\nделовањем флуида.\n2.2.3. Инсталације за развођење флуида, а нарочито инсталације којима се разводе\nзапаљиви, експлозивни, отровни или загушљиви флуиди, морају се редовно прегледати и\nодржавати у исправном стању.\n3. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности\n3.1. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности морају увек да\nбуду слободни и омогућавати излаз најкраћом саобраћајном површином до безбедног\nподручја.\n3.2. У случају опасности, запосленима мора бити обезбеђена благовремена и безбедна\nевакуација са свих радних места.\n3.3. Број, распоред и величина саобраћајних површина и излаза за евакуацију у случају\nопасности зависе од врсте опреме за рад која се користи, величине објекта у којем се налазе\nрадна места и највећег броја лица којa могу бити присутнa у објекту.\n3.4. Врата за евакуацију у случају опасности морају се отварати у правцу излаза из\nобјекта. Коришћење клизних или ротационих врата, као врата за евакуацију у случају\nопасности није дозвољено. Врата за евакуацију у случају опасности не смеју да буду\nзакључана или на други начин блокирана тако да их свако лице које треба да их користи не\nможе лако и брзо отворити.\n3.5. Саобраћајне површине и излази за евакуацију морају бити обележени\nодговарајућим ознакама, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду. Ознаке\nморају да буду постављене на одговарајућим местима и постојане.\n3.6. Врата за евакуацију у случају опасности не смеју да буду закључана.\n3.7. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности, као и\nсаобраћајне површине и врата која омогућавају приступ њима, морају бити слободни од било\nкаквих препрека тако да се могу користити у сваком тренутку без сметњи.\n3.8. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности који захтевају\nосветљење, морају имати безбедносно осветљење одговарајућег интензитета у случају\nпрестанка општег осветљења, односно престанка снабдевања електричном енергијом.\n\n3\n\n�4. Откривање и гашење пожара\n4.1. Откривање и гашење пожара мора да буде обезбеђено у складу са прописима о\nзаштити од пожара, а нарочито да:\n4.1.1. у зависности од величине и намене објекта, опреме за рад, физичких и\nхемијских карактеристика присутних материја и највећег могућег броја присутних лица у\nобјекту, на радним местима се мора обезбедити довољан број уређаја и инсталација за\nгашење пожара и, где је то потребно, за откривање и јављање пожара;\n4.1.2. опрема за гашење пожара која није уграђена мора да буде лако доступна,\nједноставна за употребу и обележена одговарајућим ознакама које морају бити постојане и\nпостављене на одговарајућим местима.\n5. Проветравање на радним местима у затвореном простору\n5.1. На радним местима у затвореном простору мора да буде обезбеђена довољна\nколичина свежег ваздуха, узимајући у обзир радне методе и активности, односно послове\nкоји се обављају у процесу рада и физичке напоре који се захтевају од запослених.\n5.2. Када се користи систем принудног проветравања, тај систем мора се одржавати у\nисправном стању.\n5.3. Систем за принудно проветравање ваздуха мора бити опремљен уређајем за\nјављање квара.\n5.4. Ако се користе уређаји за климатизацију или вентилацију, рад тих уређаја не сме\nизазивати непријатност запосленима услед повећане брзине струјања ваздуха.\n5.5. Све наслаге прашине и нечистоће у уређајима за климатизацију или вентилацију,\nкоје могу да угрозе здравље запослених услед загађења ваздуха, морају да буду одмах\nуклоњене.\n6. Температура у радним и помоћним просторијама\n6.1. У току рада температура у радним и помоћним просторијама у којима се налазе\nрадна места мора да буде одговарајућа, у зависности од метода рада и активности, као и\nфизичког оптерећења запослених, осим на радним местима на којима је условљена\nтехнолошким процесом.\n6.2. Температура у просторијама за одмор, просторијама за запослене који су на\nдужности, у санитарним просторијама и просторијама за пружање прве помоћи мора да буде\nодговарајућа у складу са наменом тих просторија.\n6.3. Прозори, кровни прозори и стаклене преграде морају да буду изведени тако да\nспречавају прекомерно дејство сунчеве светлости на радном месту у зависности од природе\nпослова.\n6.4. Температура, релативна влажност и брзина струјања ваздуха у радним\nпросторијама морају да буду у складу са вредностима наведеним у Табели 1.\nТабела 1.\nТемпература спољашњег ваздуха\nврста рада\n\nлаки рад\n(рад\nбез\nфизичког\nнапрезања)\nсредњи рад\n(лаки\nфизички\nрад)\n\nтешки рад\n(тешки физички рад)\n\nТемпература\n[°С]\n\nдо +5°С\nРел.\nвлажност\n[%]\n\nБрзина\nструјања\n[m/s]\n\nТемпература\n[°С]\n\n18 - 28\n\nmax 75\n\nmax 0,3\n\n18 - 28\n\n15 - 28\n\n15 -28\n\nmax 75\n\nmax 75\n\nmax 0,5\n\nmax 0,5\n\n15 - 28\n\n15 - 28\n\nод +5 до +15°С\nРел.\nБрзина\nвлажност\nструјања\n[%]\n[m/s]\n\nmax 75\n\nmax 75\n\nmax 75\n\nmax 0,6\n\nmax 0,6\n\nmax 0,6\n\nТемпература\n[°С]\n\nmax 28\n\nmax 28\n\nmax 28\n\nвише од +15°С\nРел.\nвлажност\n[%]\n28°С→55\n26°С→60\n24°С→65\n< 24°С→73\n28°С→55\n26°С→60\n24°С→65\n< 24°С→73\n28°С→55\n26°С→60\n24°С→65\n< 24°С→73\n\nБрзина\nструјања\n[m/s]\n\nmax 0,5\n\nmax 0,7\n\nmax 1,0\n\n4\n\n�7. Природно и вештачко осветљење радних и помоћних просторија\n7.1. Радна места морају да имају, у највећој могућој мери, довољно природне светлости\nи морају бити опремљена изворима вештачког осветљена који морају да обезбеде адекватну\nосветљеност у циљу остваривања безбедних и здравих услова рада.\n7.2. Инсталације за осветљавање радних и помоћних просторија морају да буду\nпостављене тако да не представљају опасност за запослене која би се појавила у зависности\nод врсте осветљења.\n7.3. Радна места где су запослени посебно изложени ризицима у случају нестанка\nвештачког осветљења, морају бити опремљени безбедносним осветљењем одговарајуће\nјачине.\n7.4. Осветљење на радним местима се обезбеђује и одржава у складу са условима\nтехнолошког процеса тако да осветљеност радног места буде равномерна и уједначена.\n7.5. Боја вештачког осветљења којa се користи не сме да утиче на препознавање ознака\nза безбедност и здравље на раду.\n8. Подови, зидови, таванице и кровови радних и помоћних просторија\n8.1. Подови радних и помоћних просторија не смеју имати опасне избочине, рупе или\nнагибе и бити клизави и морају бити стабилни и чврсти.\n8.2. Подови радних и помоћних просторија морају да буду адекватно топлотно\nизоловани, узимајући у обзир врсту послова и физичке активности запослених.\n8.3. Подови радних просторија у којима се запослени задржава дуже од два сата, ради\nобављања радних активности, морају имати коефицијент топлотне проводљивости мањи од 6\nW/m²K.\n8.4. Површине подова, зидова и таваница у просторијама морају да буду такви да могу\nда се чисте или одржавају на потребном нивоу хигијене.\n8.5. Подови, зидови и таванице радних и помоћних просторија морају да буду отпорни\nна оштећење од механичких и других утицаја, водонепропусни и изведени тако да обезбеђују\nзаштиту од атмосферских утицаја, буке и вибрација и спречавају продирање опасних\nматерија.\n8.6. Подови радних просторија морају да буду електро-проводљиви или електроизолациони у зависности од услова технолошког процеса.\n8.7. Подови радних просторија морају да буду изведени са нагибом према отворима\nодводних канала, ако у просторијама може доћи до разливања течности или кондензације\nводене или других пара.\n8.8. Зидови радних и помоћних просторија морају да буду изведени тако да се код\nотвора у зиду чија је висина парапета мања од 90 cm поставља заштитна ограда.\n8.9. Провидни или прозрачни зидови, а нарочито преградни зидови од стакла, у\nпросторијама или у близини радних места и саобраћајних површина морају бити видно\nозначени и израђени од безбедног материјала или на тим местима морају да буду заштићени\nтако да запослени не могу да дођу у контакт са њима или да претрпе повреду у случају\nњиховог лома.\n8.10. Приступ крововима који су израђени од недовољно чврстог материјала не сме\nбити дозвољен, осим у случају када је обезбеђена опрема или су предузете посебне мере за\nбезбедан рад на крову.\n9. Прозори и кровни прозори\n9.1. Прозори и кровни прозори морају да буду изведени тако да запослени могу да их\nотварају, затварају, подешавају или осигурају на безбедан начин. Када су отворени, не смеју\nсе налазити у таквом положају да изазову опасност за запослене.\n9.2. Прозори и кровни прозори морају бити пројектовани и изведени са опремом или на\nдруги начин опремљени уређајима који омогућавају њихово чишћење без ризика по\nзапослене који обављају то чишћење и остале запослене који се налазе у непосредној\nблизини.\n10. Врата и капије\n5\n\n�10.1. Положај, број и димензије врата и капија као и материјали од којих су израђени\nморају да буду одређени у зависности од природе и намене просторија или простора.\n10.2. Провидна врата морају бити обележена одговарајућим, лако уочљивим ознакама.\n10.3. Салонска врата и капије морају да буду провидна или да имају провидне\nповршине.\n10.4. Ако провидне или прозрачне површине на вратима и капијама нису израђене од\nбезбедних материјала и ако постоји опасност, да у случају лома врата или капије, запослени\nпретрпе повреду те површине морају бити заштићене од лома.\n10.5. Клизна врата морају да буду уграђена са безбедоносним уређајем који спречава да\nврата искоче из шина и да се сруше.\n10.6. Врата и капије које се отварају на горе морају да буду уграђене са механизмом\nкоји спречава њихов пад.\n10.7. Врата дуж саобраћајних површина за евакуацију морају да буду обележена на\nодговарајући начин и изведена да се могу отварати са унутрашње стране брзо и лако у\nсваком тренутку без било каквих препрека или помагала док су запослени присутни на\nрадним местима.\n10.8. У непосредној близини капија које су намењене за пролаз возила, морају да буду\nи посебна врата за пролаз лица, уколико пролаз лица кроз те капије није безбедан. Та врата\nморају бити видно обележена и увек слободна.\n10.9. Врата на механизовани погон морају да функционишу тако да запослени нису\nизложени опасностима од настанка повреда. Та врата морају да буду уграђена са заштитном\nблокадом за тренутно заустављање која мора да буде лако уочљива и приступачна. Уколико\nсе, у случају нестанка напајања, врата не отварају аутоматски, мора бити могуће ручно их\nотворити.\n10.10. Врата на просторијама код којих постоји опасност од експлозије, израђују се од\nматеријала који не може да произведе варницу, а постављају се тако да се отварају у правцу\nизлаза.\n11. Саобраћајне површине – oпасне зоне\n11.1. Саобраћајне површине, укључујући степеништа, непокретне лестве, места и\nрампе за утовар и истовар, морају бити размештени и изграђени тако да се обезбеди\nједноставан, безбедан и одговарајући приступ лицима и возилима на начин да запослени који\nраде у близини тих саобраћајних површина не буду изложени опасностима.\n11.2. Димензије саобраћајних површина за кретање лица и/или превоз робе морају да\nбуду одређене у зависности од броја могућих корисника и врсте активности које се обављају.\n11.3. Ако се саобраћајне површине користе за кретање возила, мора се обезбедити\nдовољно широк и безбедан пролаз за кретање лица.\n11.4. Између саобраћајних површина за кретање возила и врата, капија, пролаза за\nлица, ходника и степеништа потребно је обезбедити довољну ширину пролаза.\n11.5. У зависности од намене радне просторије и врсте опреме, саобраћајне површине\nморају бити видно обележене одговарајућим ознакама.\n11.6. Саобраћајне површине се морају редовно контролисати и одржавати у исправном\nстању.\n11.7. Саобраћајне површине се постављају у нивоу пода тако да одступање не прелази\n± 1,0 cm.\n11.8. Саобраћајне површине и пролази у радним просторијама морају да буду изведени\nтако да њихова ширина буде једнака или већа од одговарајуће вредности наведене у Табели\n2.\nТабела 2.\nШирина\nСаобраћајне површине и пролази\n[m]\nГлавна саобраћајна површина – пролаз за запослене\n1,50\nСпоредна саобраћајна површина – пролаз за запослене\n1,00\nПролази за чишћење, одржавање и послуживање опреме за рад\n0,75\nСаобраћајна површина за кретање возила\n1,80\n6\n\n�Додатак на ширину возила, односно најширег дела који се превози да би се добила\nоптимална ширина пролаза\nПросторије ширине до 15m – један пролаз\nПросторије ширине од 16 m до 40 m – један пролаз\nједан пролаз\nПросторије ширине од 41 m до 80 m\nдва пролаза по\nПросторије ширине преко 80 m, на сваких 40 m ширине по један пролаз\n\n0,80\n1,80\n2,40\n3,00\n2,00\n3,00\n\n11.9. Ако на радним местима постоје места којима је приступ ограничен - опасне зоне,\nте зоне морају да буду опремљене направама које спречавају приступ неовлашћеним лицима.\nПотребно је предузети одговарајуће мере у циљу заштите запослених који су овлашћени да\nулазе у опасне зоне. Опасне зоне морају бити јасно обележене одговарајућим ознакама.\n12. Степеништа\n12.1. Степеништа се изводе и одржавају тако да обезбеђују:\n12.1.1. несметано излажење из свих делова објекта;\n12.1.2. потребну пропусну моћ;\n12.1.3. најкраћи пут према излазу из објекта са јасно означеним смером кретања ка\nстепеништу.\n12.2. Степеништа се изводе са степеницама једнаког облика и димензија.\n12.3. Завојно степениште издводи се тако да, на најужем делу, ширина газишта не буде\nмања од 10 cm.\n12.4. На степеништу које има преко 10 степеника заштитна ограда се поставља са обе\nстране, а на степеништу до 10 степеника, уколико не премошћава подлогу на коју се може\nпасти са висине веће од 1 m, ограда се може поставити само са једне стране.\n13. Заштитне ограде\n13.1. Пролази, прелази, радне платформе и сва радна места на висини већој од 1 m од\nпода или подлоге на коју се може пасти, ограђују се заштитном оградом.\n13.2. Заштитне ограде изводе се тако да обезбеђују:\n13.2.1. стабилност појединих елемената, међусобне везе елемената и ограде у\nцелини, прорачунатих на најнеповољније хоризонтално и вертикално оптерећење, које се\nможе појавити;\n13.2.2. конструкцију ограде са таквим распоредом елемената, у равни ограде, да\nједна димензија слободног отвора у огради не буде већа од 25 cm;\n13.2.3. да елементи испуне ограде буду са унутрашње стране стуба ограде;\n13.2.4. да висина од површине пода или подлоге до горње ивице ограде не буде мања\nод 100 cm, а код косих ограда на степеништима, да висина буде најмања 100 cm мерено\nвертикално од средине газишта до горње ивице ограде;\n13.2.5. да крајеви елемената ограде буду чврсто ослоњени, да не буду постављени у\nоблику препуста;\n13.2.6. да површине елемената ограде буду глатке и без неравнина о које би се могли\nповредити делови тела запослених или закачити одећа.\n14. Посебне мере за покретне степенице и стазе\n14.1. Покретне степенице и стазе морају да функционишу безбедно. Покретне\nстепенице и стазе морају да буду опремљене са свим неопходним заштитним уређајима и\nлако уочљивим и доступним заштитним блокадама.\n15. Места и рампе за утовар и истовар\n15.1. Места и рампе за утовар и истовар морају да одговарају димензијама терета којим\nсе манипулише.\n15.2. Места и рампе за утовар и истовар морају да имају најмање један излаз, а када је\nто технички могуће морају имати излазе на две стране.\n7\n\n�15.3. Рампе за утовар и истовар морају да буду обезбеђене тако да се спречава пад\nзапослених.\n15.4. Места и рампе за утовар и истовар морају да имају структуру и стабилност који\nодговарају њиховој намени.\n15.5. Саобраћајне површине ка местима и рампама за утовар и истовар морају да буду\nочишћене од леда и снега и посуте песком или шљунком.\n15.6. Ширина саобраћајних површина из тачке 15.5. не сме бити мања од 5 м при\nдвосмерном кретању возила, односно 3 m при једносмерном кретању возила.\n15.7. Приликом постављања возила на местима и рампама за утовар и истовар,\nрастојање између возила која стоје у колони не сме бити мање од 1 m, а растојање између\nвозила која стоје једно поред другог не сме бити мање од 1,5 m.\n15.8. Брзина кретања возила на местима и рампама за утовар и истовар и саобраћајним\nповршинама ка њима не сме бити већа од 10 km/h, а у затвореним магацинима и\nскладиштима не сме бити већа од 5 km/h.\n15.9. Места и рампе за утовар и истовар морају бити ноћу осветљене светлошћу јачине\nнајмање 10 Lx.\n16. Димензије радних и помоћних просторија - слободан простор за запослене\n16.1. Радне просторије морају имати довољну висину, површину пода и ваздушни\nпростор тако да је запосленима омогућено да безбедно обављају свој рад, без ризика по\nњихову безбедност, здравље и благостање на раду, а вредности чисте висине, површине и\nзапремине по једном запосленом морају бити једнаке или веће од одговарајућих вредности\nнаведених у Табели 3.\nТабела 3.\n\nПослови који се обављају у радној\nпросторији\nПроизводни процеси у халама, погонима,\nрадионицама и сл., где се у процесу рада\nне појављују штетности\nПроизводни процеси у халама, погонима,\nрадионицама и сл., где се у процесу рада\nпојављују штетности\nПројектантски и административни\nпослови\nПроизводни процеси у објектима у старим\nградским језгрима и сл., где се у процесу\nрада не појављују штетности\n\nНајмања величина слободног простора\nПовршина по\nЗапремина по\nЧиста\nједном\nједном\nвисина\nзапосленом\nзапосленом\n[m]\n[m2]\n[m 3]\n2,60\n\n2,00\n\n10,00\n\n3,00\n\n2,00\n\n12,00\n\n2,40\n\n3,00\n\n10,00\n\n2,20\n\n2,00\n\n10,00\n\n16.1.1. Чистом висином просторије, сматра се светла висина од завршеног пода до\nзавршене таванице без неравнина, инсталација и уређаја.\n16.1.2. Слободном површином пода, сматра се површина пода без опреме за рад,\nинсталација, материјала, готових производа и инвентара, осим радног стола и столице.\n16.1.3. Слободном запремином, сматра се ваздушни простор, без опреме за рад,\nинсталација, инвентара и простора који се користи за складиштење.\n16.2. Величине слободних простора на радним местима морају бити такве да\nомогућавају запосленима несметано кретање ради обављања радних активности.\n16.3. Чиста висина помоћних просторија обезбеђује се и одржава тако да не буде мања\nод 2,60 m.\n16.4. Привремени објекти (типа контејнера или киоска), у којима се налазе просторије\nза радна места, могу се користити за радна места, ако чиста висина просторија није мања од\n2,20 m.\n8\n\n�17. Просторије за одмор\n17.1. У циљу обезбеђивања безбедности и здравља, запосленима морају да буду\nобезбеђене приступачне просторије за одмор у зависности од врсте послова и броја\nприсутних запослених.\n17.2. Одредба тачке 17.1. се не односи на запослене који раде у канцеларијама или\nсличним радним просторијама, у којима је обезбеђен одговарајући одмор током паузе.\n17.3. Просторије за одмор морају да буду довољно велике и опремљене одговарајућим\nбројем столова и седишта са наслоном за довољан број запослених. У тим просторијама\nпотребно је спровести одговарајуће мере како би се заштитили непушачи од штетног утицаја\nдуванског дима.\n17.4. Ако се просторије за одмор користе за узимање хране морају да имају умиваоник\nса топлом и хладном водом и обезбеђено проветравање.\n17.5. Ако у току рада долази до редовних и честих прекида рада, а просторија за одмор\nније обезбеђена, мора се обезбедити друга просторија у којој запослени могу да бораве у\nтоку тих прекида. У тим просторијама предузимају се одговарајуће мере како би се\nзаштитили непушачи од штетног утицаја дуванског дима.\n18. Труднице и мајке које доје\n18.1. Трудницама и мајкама које доје мора се обезбедити да, у одговарајућим условима,\nлегну и одморе се.\n19. Санитарне просторије\n19.1. Гардеробе и гардеробни ормани\n19.1.1. Адекватне гардеробе и гардеробни ормани морају да буду обезбеђени за\nзапослене који користе радна одела и униформе уколико се због здравствених или других\nразлога не може очекивати да се пресвлаче у другим просторијама. Гардеробе морају бити\nприступачне, довољног капацитета и да имају места за седење.\n19.1.2. Гардеробе морају да буду довољно велике и да у њима сваки запослени има\nмогућност да закључа своју личну одећу и ствари у току радног времена. Када околности то\nзахтевају (нпр. опасне материје, влага, нечистоћа и сл.) морају се обезбедити услови у којима\nсе радна одећа чува на месту одвојено од личне одеће и ствари.\n19.1.3. Неопходно је обезбедити одвојене гардеробе или одвојено коришћење\nгардероба за мушкарце и жене.\n19.1.4. Уколико није неопходно обезбедити гардеробе, у складу са одредбама из\nтачке 19.1.1, тада за сваког запосленог мора да буде обезбеђен простор у којем може да\nодложи своју личну одећу.\n19.1.5. Температура ваздуха у гардеробама не сме да буде мања од 17°C.\n19.2. Тушеви и умиваоници\n19.2.1. За запослене мора да буде обезбеђен довољан број одговарајућих тушева, ако\nто захтева природа посла или из здравствених разлога, а нарочито за запослене који обављају\nпослове при којима долази до прљања, квашења тела и одеће, знојења и појаве прашине, као\nи за запослене који раде са отровним, заразним или јонизујућим материјама и запослене који\nучествују у процесу прераде прехрамбених производа или израде стерилних материјала.\nНеопходно је обезбедити одвојене тушеве или одвојено коришћење тушева за мушкарце и\nжене.\n19.2.2. Купатила са тушевима морају бити довољно велика како би сваки запослени\nмогао да се опере без ограничења у погледу услова или одговарајућих хигијенских\nстандарда. Тушеви морају да имају топлу и хладну текућу воду.\n19.2.3. Број тушева у купатилу одређује се зависно од врсте послова и броја\nприсутних запослених, тако што се:\n19.2.3.1. за послове код којих долази до појаве штетних материја, прашине и\nјачег знојења, или долази до квашења обуће и одеће обезбеђује један туш на највише пет\nзапослених;\n19.2.3.2. у случају из тачке 19.2.3.1. кад се не појављују штетне материје\nобезбеђује се један туш на највише десет запослених;\n9\n\n�19.2.3.3. за послове код којих не долази до јачег знојења, прашине, квашења\nобуће и одеће, односно код којих не долази до појаве штетних материја обезбеђује се један\nтуш на највише 20 запослених.\n19.2.4. Уколико није неопходно обезбедити тушеве у складу са одредбама тачке\n19.2.1. у близини радних места и гардероба мора да буде обезбеђен довољан број умиваоника\nса текућом водом (топлом водом ако је потребно). Неопходно је обезбедити одвојене\nумиваонике или одвојено коришћење умиваоника за мушкарце и жене, уколико то захтевају\nразлози за приватност.\n19.2.5. У умиваоницима запослени морају имати на располагању средства за\nумивање и дезинфекцију руку, као и средство за сушење руку.\n19.2.6. Ако су просторије са тушевима или умиваоницима одвојене од гардероба, те\nпросторије морају да буду непосредно повезане.\n19.3. Тоалети\n19.3.1. У близини радних места, радних просторија, просторија за одмор, гардероба и\nпросторија са тушевима, морају бити обезбеђене посебне просторије са одговарајућим\nбројем тоалета и умиваоника. Потребно је обезбедити одвојене тоалете или одвојено\nкоришћење тоалета за мушкарце и жене.\n20. Просторије за пружање прве помоћи\n20.1. У зависности од величине објекта, врсте послова и учесталости повреда на раду\nмора да буде обезбеђена једна или више просторија за пружање прве помоћи. Где постоји\nвећа могућност настанка повреда на раду на сваких 100 запослених мора да буде обезбеђена\nнајмање једна просторија за пружање прве помоћи.\n20.2. Просторије за пружање прве помоћи морају бити опремљене неопходним\nинсталацијама, опремом за пружање прве помоћи и приступачне за манипулацију носилима.\nПросторије за пружање прве помоћи морају бити обележене одговарајућим ознакама.\n20.3. Опрема за пружање прве помоћи мора да буде доступна и приступачна на свим\nместима где услови рада то захтевају и обележена у складу са прописима.\n20.4. Адреса и број телефона најближе службе хитне помоћи и здравствене установе,\nкао и имена запослених који су оспособљени и одређени за пружање прве помоћи, морају\nбити истакнути на видном месту.\n21. Просторије за повремено загревање запослених\n21.1. Просторије за повремено загревање запослених морају бити обезбеђене за\nзапослене који обављају послове у магацинима, складиштима, хладњачама или на отвореном\nпростору, а њихова величина одређује се у зависности од броја запослених који ће их\nистовремено користити.\n21.2. Температура ваздуха у просторијама за повремено загревање запослених не сме\nда буде мања од 15°C.\n22. Запослени са инвалидитетом\n22.1. Радна места морају да буду организована тако да се узме у обзир приступачност\nрадног места (врата, пролази, степеништа, помоћне просторије и др.) запосленима са\nинвалидитетом.\n23. Радна места у објектима намењеним за рад на отвореном или на отвореном\nпростору\n23.1. Радна места, саобраћајне површине и други простори или инсталације који се\nналазе на отвореном, а на којима раде или их користе запослени приликом обављања својих\nрадних активности морају да буду организовани на начин да омогуће безбедно кретање лица\nи возила.\n23.2. Одредбе тач. 11, 14 и 15, овог Прилога, примењују се на главне саобраћајне\nповршине на локацији послодавца, на саобраћајне површине које се користе за редовно\nодржавање, прегледе и испитивање инсталација, као и на места и рампе за утовар и истовар.\n23.3. Одредбе тачке 11. овог прилога примењују се и за рад на отвореном простору.\n10\n\n�23.4. Простор за рад на отвореном мора бити осветљен вештачким осветљењем када\nприродно осветљење није задовољавајуће.\n23.5. Радна места на отвореном простору морају бити тако уређена да запослени који\nраде на тим раним местима:\n23.5.1. буду заштићени од неповољних временских прилика и предмета који могу\nпасти;\n23.5.2. нису изложени нивоима физичких, хемијских, биолошких или осталих\nштетности који су штетни по безбедност и здравље;\n23.5.3. могу брзо да напусте своја радна места и да се склоне на безбедно подручје;\n23.5.4. имају обезбеђену прву помоћ;\n23.5.5. не могу да се оклизну и падну.\n23.6. У непосредној близини места где се обављају технолошки процеси на отвореном\nпростору или врши транспорт опасних материја, постављају се славине или тушеви са\nчистом, текућом водом.\n24. Саобраћајне површине на отвореном простору\n24.1. На саобраћајним површинама на којима се крећу возила, обезбеђују се:\n24.1.1. саобраћајни знаци и везе са путевима у складу са прописима о безбедности\nсаобраћаја;\n24.1.2. прописано осветљење за време рада ноћу и у условима смањене видљивости;\n24.1.3. посебне површине за паркирање путничких и теретних возила;\n24.1.4. посебни знаци упозорења, сигнали или браници на местима која немају\nдовољну прегледност.\n24.2. Ширине саобраћајних површина и растојања за слободно кретање возила и терета\nморају бити једнаке или веће од одговарајућих вредности наведених у Табели 4.\nТабела 4.\nСаобраћајне површине и пролази на отвореном\nШирина једносмерне саобраћајне површине\nШирина двосмерне саобраћајне површине\nХоризонтално растојање између објекта и габарита возила мерено по ширини\nВертикално растојање између објекта и габарита возила мерено по висини\nШирина пролаза са сваке стране бочних ивица габарита возила\nВисина пролаза више од висине габарита возила\n\nШирине и\nрастојања\n[m]\n3,00\n5,00\n0,75\n0,50\n0,50\n0,50\n\n24.3. Разводи инсталација (електричне енергије, водовода, канализације, гасова, пара,\nкомпримованог ваздуха и сл.) постављају се изван саобраћајних површина и других места\nгде постоји могућност њиховог механичког оштећења.\n\n11\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11075"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11076"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11077"},["text","Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11078"},["text","Pravilnik o prev merama za bezb i zdrav rad"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11079"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"11080"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11081"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11082"},["text","превентивне мере"]],["elementText",{"elementTextId":"11083"},["text","радно место"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11084"},["text","Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за безбедан и здрав рад на радном месту."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11085"},["text","Министарство рада и социјалне политике"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11086"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/25._Pravilnik_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_na_radnom_mestu.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11087"},["text","Службени гласник РС, бр. 21/09"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11088"},["text","2009-03-19"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11089"},["text"," "]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11090"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11091"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11092"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11093"},["text","AT-42695-0050"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"169"},["name","превентивне мере"]],["tag",{"tagId":"140"},["name","радно место"]]]]