["item",{"itemId":"593","public":"1","featured":"0","xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/show/593?output=omeka-json","accessDate":"2020-12-02T17:10:28+01:00"},["fileContainer",["file",{"fileId":"763"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_prev_merama_pri_izlaganju_vibracijama/Pravilnik_o_prev_merama_pri_izlaganju_vibracijama.2.pdf"],["authentication","5bbaa6ea8f00bb1aa4a05468b6a1cd1c"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16898"},["text","На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”,\nброј 101/05), Министар рада и социјалне политике доноси\n\nПравилник\nо превентивним мерама за безбедан и здрав рад при\nизлагању вибрацијама\n(,,Службени гласник РС”, број 93/11)\n\nОсновне одредбе\nЧлан 1.\nОвим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у\nобезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од\nнастанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при\nизлагању механичким вибрацијама.\nЧлан 2.\nОвај правилник примењује се на радним местима на којима се обављају послови при којима\nзапослени јесу или могу бити изложени ризику од дејства механичких вибрација.\nОвај правилник не односи се на радна места у поморском и ваздушном транспорту.\n\nЗначење израза\nЧлан 3.\nПоједини изрази који се користе у овом правилнику имају следеће значење:\n1) вибрације шака-рука – јесу механичке вибрације које када се пренесу на систем шакарука представљају ризик за безбедност и здравље запосленог, а нарочито од настанка\nваскуларних, коштаних или оштећења зглобова, неуролошких или мишићних\nпоремећаја;\n2) вибрације целог тела – јесу механичке вибрације које када се преносу на цело тело\nпредстављају ризик за безбедност и здравље запосленог, а нарочито када постоји\nризик од настанка болести доњег дела леђа и повреде кичме запосленог.\n\nГраничне и акционе вредности изложености\nЧлан 4.\nГраничне и акционе вредности изложености за вибрације шака-рука јесу:\n1) дневна гранична вредност изложености – утврђена у односу на референтни период од\nосам сати јесте 5 m/s²;\n2) дневна акциона вредност изложености – утврђена у односу на референтни период од\nосам сати јесте 2,5 m/s².\nИзложеност запослених вибрацијама шака-рука процењује се или мери на основу Прилога 1,\nкоји је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.\nЧлан 5.\nГраничне и акционе вредности изложености за вибрације целог тела јесу:\n\n�1) дневна гранична вредност изложености – утврђена у односу на референтни период од\nосам сати јесте 1,15 m/s²;\n2) дневна акциона вредност изложености – утврђена у односу на референтни период од\nосам сати јесте 0,5 m/s².\nИзложеност запослених вибрацијама целог тела процењује се или мери на основу Прилога 2,\nкоји је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.\n\nПроцена ризика\nЧлан 6.\nПослодавац је дужан да за сва радна места у радној околини, на којима постоји могућност\nизлагања запослених механичким вибрацијама изврши процену ризика од настанка повреда\nи оштећења здравља запослених са циљем да утврди начин и мере за отклањање или\nсмањење тих ризика.\nНиво изложености механичким вибрацијама може се проценити посматрањем одређених\nрадних активности уз узимање у обзир значајних информација и упућивањем на одговарајуће\nинформације о нивоу вибрација које одговарају опреми или типовима опреме, који се користе\nпод одређеним условима, укључујући и информације које даје произвођач опреме. Такав\nпоступак процене не сме се изједначити са мерењем које захтева употребу одређених мерних\nинструмената и одговарајуће методологије.\nПослодавац је дужан да при процени ризика, уколико је потребно, обезбеди мерење нивоа\nмеханичких вибрација којим су запослени изложени на радном месту.\nМерење, из става 3. овог члана, се врши у складу са тачком 2. Прилога 1. или са тачком 2.\nПрилога 2.\nПослодавац је дужан да за мерење нивоа механичких вибрација, из става 3. овог члана,\nангажује правно лице са лиценцом за вршење превентивних и периодичних испитивања\nуслова радне околине.\nПослодавац је дужан да чува податке о процени ризика добијених на основу посматрања\nи/или мерења механичких вибрација у писменој форми како би се касније резултати могли\nупоређивати и пратити.\nПослодавац је дужан да приликом процене ризика узима у обзир:\n1) ниво, тип и трајање изложености, укључујући изложеност вибрацијама са прекидима\nили поновљеним ударима;\n2) граничне и акционе вредности изложености утврђених у чл. 4. и 5. овог правилника;\n3) било коју последицу на здравље и безбедност запослених којима се обезбеђује\nпосебна заштита;\n4) било какве индиректне утицаје на здравље и безбедност запослених који су резултат\nмеђусобног утицаја механичких вибрација и радног места или опреме за рад;\n5) податке добијене од произвођача опреме за рад;\n6) могућност замене опремом за рад пројектованом за смањење нивоа изложености\nмеханичким вибрацијама;\n7) изложеност вибрацијама целог тела запосленог када ради дуже од пуног радног\nвремена;\n8) специфичне услове рада, као што су ниске температуре;\n9) извештај о претходном и периодичном лекарском прегледу запосленог.\nПослодавац је дужан да изврши делимичну измену и/или допуну акта о процени ризика у\nслучају појаве сваке нове опасности или штетности и промене нивоа ризика у процесу рада\nили када резултати праћења здравственог стања запосленог покажу да је то неопходно.\n\n�Превентивне мере\nЧлан 7.\nПослодавац је дужан да, поштујући технички напредак и могуће мере за отклањање ризика на\nизвору, а узимајући у обзир начела обезбеђивања превентивних мера у области безбедности\nи здравља на раду, ризике од изложености механичким вибрацијама отклања на извору или\nсмањи на најмањи могући ниво.\nНа основу процене ризика, из члана 6. овог правилника, када су акционе вредности\nизложености из члана 4. став 1. тачка 2. и члана 5. став 1. тачка 2. овог правилника,\nпремашене послодавац је дужан да одмах донесе и спроведе план техничких и/или\nорганизационих мера за смањење изложености механичким вибрацијама и другим повезаним\nризицима, узимајући у обзир нарочито:\n1) друге методе рада којима се обезбеђује мања изложеност механичким вибрацијама;\n2) избор одговарајуће опреме за рад на којој су примењени ергономски захтеви и која с\nобзиром на послове које треба обавити, проузрокује најмање могуће механичке\nвибрације;\n3) обезбеђење додатне опреме која смањује ризик проузрокован механичким\nвибрацијама, као што су седишта која ефективно смањују вибрације целог тела и\nрукохвати који смањују вибрације које се преносе на систем шака-рука;\n4) одговарајуће поступке одржавања опреме за рад, радног места и с њим повезана\nрадна места;\n5) пројектовање и распоред радних места;\n6) информисање и оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад за коришћење\nопреме за рад у циљу смањења изложености на најмању могућу меру;\n7) ограничење трајања и интензитета изложености;\n8) радни распоред са одговарајућим периодима одмора;\n9) обезбеђивање средстава и опреме за личну заштиту на раду запослених изложених\nхладноћи и влази.\nПослодавац је дужан да обезбеди да запослени ни у ком случају не буду изложени\nмеханичким вибрацијама изнад граничних вредности изложености.\nАко и поред мера које предузима послодавац изложеност запослених прелази граничне\nвредности, послодавац је дужан да одмах спроведе све посебне, односно додатне\nпревентивне мере за безбедан и здрав рад, како би изложеност била испод граничне\nвредности.\nПослодавац је дужан да што је могуће пре, уколико је изложеност већа од граничне вредности\nизложености механичким вибрацијама, утврди разлоге због којих је дошло до прекорачења\nграничне вредности изложености и да на одговарајући начин прилагоди превентивне мере за\nбезбедност и здравље на раду како би спречио поново прекорачење граничне вредности\nизложености механичким вибрацијама.\nПослодавац је дужан да прилагоди мере, из става 2. овог члана, запосленима којима је\nпотребно обезбедити посебну заштиту.\n\nИнформисање и оспособљавање запослених\nЧлан 8.\nПослодавац је дужан да запосленима који су на радном месту изложени ризику услед дејства\nмеханичких вибрација обезбеди информације и оспособљавање за безбедан и здрав рад уз\nпримену превентивних мера, а нарочито о:\n1) мерама које се предузимају како би се ризици од механичких вибрација отклонили или\nсмањили;\n2) граничним и акционим вредностима изложености;\n\n�3) резултатима процене ризика и мерењима механичких вибрација извршених у складу\nса чланом 6. овог правилника и о могућим оштећењима здравља која могу бити\nпроузрокована коришћењем опреме за рад;\n4) начину откривања и пријављивања оштећења здравља;\n5) околностима под којима запослени имају право на праћење здравственог стања;\n6) безбедном начину рада како би се смањила изложеност механичким вибрацијама.\nПослодавац је дужан да обезбеди информације представницима запослених о процени\nризика и мерама из става 1. овог члана.\n\nСарадња послодавца и запослених\nЧлан 9.\nПослодавац и запослени, односно њихови представници за безбедност и здравље на раду\nдужни су да сарађују у вези са свим питањима која се односе на изложеност механичким\nвибрацијама и примену превентивних мера.\n\nПраћење здравственог стања запослених\nЧлан 10.\nПраћење здравственог стања запослених који раде на радним местима за које резултати\nпроцене ризика, из члана 6. овог правилника, утврде да су радна места са повећаним ризиком\nод настанка повреда на раду или оштећења здравља, врши се кроз претходне и периодичне\nлекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком, у складу са\nпрописима у области безбедности и здравља на раду и здравствене заштите.\nПодаци о здравственом стању и њиховој доступности чувају се у складу са прописима о\nздравственој заштити.\nРезултати праћења здравственог стања запослених, из става 1. овог члана, намењени су\nспречавању и брзом дијагностиковању било каквих поремећаја у вези са изложеношћу\nмеханичким вибрацијама.\nПраћење здравственог стања, из става 1. овог члана, мора се вршити уколико:\n1) је изложеност запосленог вибрацијама таква да се може утврдити повезаност измећу\nизложености и препознатљиве болести или штетног утицаја на здравље;\n2) је вероватно да ће до болести или штетних утицаја доћи при одређеним условима\nрада;\n3) постоје проверене методе за утврђивање болести или штетних утицаја на здравље.\nУвек када су запослени изложени механичким вибрацијама које прелазе вредности из члана\n4. став 1. тачка 2) и члана 5. став 1. тачка 2) овог правилника, имају право на праћење\nздравственог стања.\nЗа сваког запосленог из става 1. овог члана, за кога се прати здравствено стање води се\nевиденција и стално се допуњује подацима о здравственом стању и подацима о изложености\nмеханичким вибрацијама.\nКопије одговарајућих података из евиденције достављају се на захтев надлежних органа, у\nскладу са посебним прописима.\nПодаци о праћењу здравственог стања и изложености садрже резултате изведеног праћења\nздравственог стања и чувају у одговарајућој (прописаној) форми којом се обезбеђује\nмогућност накнадног увида уз поштовање обавезе о поверљивости личних података.\nСваком запосленом потребно је обезбедити приступ својим личним подацима о здравственом\nстању и изложености.\n\n�На захтев надлежног органа послодавац је дужан да стави на располагање податке о праћењу\nздравственог стања из става 2. овог члана.\nКада се на основу праћења здравственог стања запосленог утврди да је код запосленог\nутврђена болест или да постоји неповољан утицај на здравље, за које служба медицине рада\nсматра да су резултат изложености механичким вибрацијама на радном месту, служба\nмедицине рада обавештава запосленог о резултатима који се односе на њега лично,\nукључујући и информације и савете у вези са начином праћења здравственог стања коме\nтреба да се подвргне по завршетку изложености.\nСлужба медицине рада обавештава послодавца о битним резултатима праћења здравственог\nстања запосленог водећи рачуна о лекарској поверљивости.\nУ случају, из става 11. овог члана, послодавац је дужан да:\n1) изврши делимичну измену и допуну процене ризика, спроведене у смислу члана 6. став\n8. овог правилника;\n2) изврши проверу мера које су утврђене за спречавање, отклањање или смањење\nризика у смислу члана 7. овог правилника;\n3) уважи мишљење службе медицине рада или инспекције рада при спровођењу мера у\nциљу спречавања, отклањања или смањења ризика, у смислу члана 7. овог\nправилника, укључујући могућност премештаја запосленог на друго радно место на\nкоме не постоји ризик од даље изложености;\n4) организује циљани лекарски преглед који се обавља на начин, по поступку и у роковима\nкао и претходни и периодични лекарски прегледи и других запослених који су били\nизложени на сличан начин механичким вибрацијама.\n\nЗавршна одредба\nЧлан 11.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2015. године.\nБрој 110-00-00006/2011-01\nУ Београду, 1. децембра 2011. године\nМинистар,\nРасим Љајић, с.р.\n\nВибрације шака-рука\n1. Процена изложености\nПроцена нивоа изложености механичким вибрацијама шака-рука заснива се на израчунавању\nвредности дневне изложености нормиране на осмочасовни референтни период А(8), изражен\nкао квадратни корен збира квадрата (rms) ефективних (укупних) фреквенцијски пондерисаних\nвредности убрзања за три ортогоналне осе ahwx, ahwy, аhwz, као што је дефинисано у\nпоглављима 4 и 5, и Прилогом А стандарда ISO 5349-1 (2001).\nПроцена нивоа изложености може бити извршена на основу информација добијених од\nпроизвођача о нивоима емисије са опреме за рад која се користи и на посматрању одређених\nрадних активности или на мерењу.\n\n�2. Мерење\n1) Када се мерење врши у складу са чланом 6. став 3. овог правилника:\n(1) методе које се користе могу обухватити узроковање, које мора бити\nрепрезентативно за личну изложеност запосленог механичким вибрацијама;\n(2) методе и инструменти који се користе морају бити прилагођени нарочитим\nкарактеристикама механичких вибрација које се мере, факторима околине и\nкарактеристикама мерног инструмента, у складу са стандардом ISO 5349-2\n(2001).\n2) У случају уређаја који се мора држати са обе руке, мерење се мора вршити на свакој\nручици, а изложеност се утврђује у односу на вишу измерену вредност узимајући у\nобзир и податке о мерењу за другу ручицу.\n\n3. Ометање\nОдредба члана 6. став 7. тачка 4. овог правилника, примењује се нарочито на местима где\nмеханичке вибрације ометају правилно руковање елементима за управљање или за\nочитавање индикатора.\n\n4. Индиректни ризици\nОдредба члана 6. став 7. тачка 4. овог правилника, примењује се нарочито када механичке\nвибрације штетно утичу на стабилност конструкције или безбедност спојева.\n\n5. Средства и опрема за личну заштиту на раду\nПланом техничких или организационих мера, из члана 7. став 2. овог правилника, могу бити\nукључена средства и опрема за личну заштиту шака-рука од механичких вибрација.\nПрилог 2.\n\nВибрације целог тела\n1. Процена изложености\nПроцена нивоа изложености механичким вибрацијама целог тела заснива се на израчунавању\nдневне изложености А(8), изражене као еквивалентна континуална вредност убрзања током\nосмочасовног периода, израчуната као највиша ефективна (rms) вредност фреквенцијски\nпондерисаних убрзања утврђених на три ортогоналне осе (1,4аwx, 1,4awy, аwz за запосленог\nкоји седи или стоји), као што је дефинисано у поглављима 5, 6 и 7, Прилогом А и Прилогом Б\nстандарда ISO 2631-1 (1997).\nПроцена нивоа изложености може бити извршена на основу информација добијених од\nпроизвођача о нивоима емисије са опреме за рад која се користи и на посматрању одређених\nрадних активности или на мерењу.\n\n2. Мерење\nКада се мерење врши у складу са чланом 6. став 3. овог правилника, методе које се користе\nмогу обухватити узроковање, које мора бити репрезентативно за личну изложеност\nзапосленог механичким вибрацијама. Методе које се користе морају бити прилагођене\nнарочитим карактеристикама механичких вибрација које се мере, факторима околине и\nкарактеристикама мерног инструмента.\n\n�3. Ометање\nОдредба члана 6. став 7. тачка 4. овог правилника, примењује се нарочито на местима где\nмеханичке вибрације ометају правилно руковање елементима за управљање или за\nочитавање индикатора.\n\n4. Индиректни ризици\nОдредба члана 6. став 7. тачка 4. овог правилника, примењује се нарочито када механичке\nвибрације штетно утичу на стабилност конструкције или безбедност спојева.\n\n5. Продужење изложености\nОдредба члана 6. став 7. тачка 7. овог правилника, примењује се тамо где запослени због\nприроде обављања радних активности има право на коришћење просторија за одмор, а која\nје под контролом послодавца. Изложеност вибрацијама целог тела у тим просторијама мора\nбити смањена на ниво у складу са њиховом наменом и условима коришћења, осим у случају\nвише силе.\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11252"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11253"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11254"},["text","Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11255"},["text","Pravilnik o prev merama pri izlaganju vibracijama"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11256"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"11257"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11258"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11259"},["text","превентивне мере"]],["elementText",{"elementTextId":"11260"},["text","вибрације"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11261"},["text","Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању механичким вибрацијама."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11262"},["text","Министарство рада и социјалне политике"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11263"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/30._Pr_o_preventivnim_merama_za_bzr_pri_izlaganju_vibracijama.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11264"},["text","Службени гласник РС, бр.93/11"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11265"},["text","2011-12-01"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11266"},["text","Љајић Расим"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11267"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11268"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11269"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11270"},["text","AT-42695-0059"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"177"},["name","вибрације"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"169"},["name","превентивне мере"]]]]