["item",{"itemId":"603","public":"1","featured":"0","xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/show/603?output=omeka-json","accessDate":"2020-09-18T17:58:33+02:00"},["fileContainer",["file",{"fileId":"773"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora.1.pdf"],["authentication","2f3b490c6cd1f69aa0f0473bcea6163c"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16908"},["text","На основу члана 7. став 1. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или\nпокретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10), министар рада,\nзапошљавања и социјалне политике доноси\n\nПравилник\nо програму, начину и висини трошкова припреме и\nполагања стручног испита за обављање послова\nкоординатора за израду пројекта и стручног испита\nза обављање послова координатора за извођење\nрадова\n(,,Службени гласник РС”, број 113/13)\n\nI. Основна одредба\nЧлан 1.\nОвим правилником прописују се програм, начин и висина трошкова припреме и полагања\nстручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за\nобављање послова координатора за извођење радова (у даљем тексту: стручни испит).\nСтручни испит полажу лица која ће обављати послове координатора за израду пројекта или\nпослове координатора за извођење радова.\n\nII. Програм припреме за полагање стручних испита\nЧлан 2.\nПрограм припреме за полагање стручног испита за обављање послова координатора за\nизраду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова\n(у даљем тексту: Програм) садржи следеће:\n1) заједничке области, и то:\n(1) права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у области безбедности\nи здравља на раду,\n(2) минимални захтеви које су инвеститор, односно заступник инвеститора за\nреализацију пројекта, координатор за израду пројекта, координатор за\nизвођење радова, послодавац и друга лица дужни да испуне у обезбеђивању\nпримене превентивних мера на привременим или покретним градилиштима,\n(3) начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини,\n(4) превентивне мере за безбедан и здрав рад на радном месту,\n(5) посебне мере и нормативе заштите на раду на градилиштима;\n2) посебне области, и то:\n(1) за полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду\nпројекта:\ni. израда Плана превентивних мера,\n(2) за полагање стручног испита за обављање послова координатора за извођење\nрадова:\ni. превентивне мере безбедности и здравља на раду, и то: при коришћењу\nопреме за рад; од опасног дејства електричне струје у објектима\nнамењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима; при\n\n�коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду; при излагању\nазбесту и хемијским материјама; при ручном преношењу терета;\nii. планирање и изградња објеката.\nПрограм је одштампан уз овај правилник (Прилог 1) и чини његов саставни део.\n\nIII. Припрема за полагање стручног испита\nЧлан 3.\nПрипрема за полагање стручног испита врши се по Програму и обављају је предавачи и\nњихови заменици (у даљем тексту: предавачи) у трајању од 40 школских часова.\nПредавачи који обављају припрему за област из члана 2. став 1. тачка 1) подтач. (1) – (3) овог\nправилника, морају да имају најмање завршене студије другог степена (дипломске академске,\nспецијалистичке академске или специјалистичке струковне студије) у области права, односно\nосновне студије у трајању од најмање четири године у области права и пет година радног\nискуства у струци.\nПредавачи који обављају припрему за области из члана 2. став 1. тачка 1) подтач. (4) и (5) и\nтачка 2) подтачка (2) овог правилника, морају да имају најмање завршене студије другог\nстепена (дипломске академске, специјалистичке академске или специјалистичке струковне\nстудије), у области: архитектуре, грађевинског инжењерства, електротехничког и рачунарског\nинжењерства, машинског инжењерства или саобраћајног инжењерства, односно основне\nстудије у трајању од најмање четири године у одговарајућој области техничких наука и пет\nгодина радног искуства у струци, a предавачи за област из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка\n(1), поред услова у погледу нивоа и врсте стеченог образовања и лиценцу за одговорног\nпројектанта у складу са прописима о планирању и изградњи.\nПредавачи се одређују из реда истакнутих стручњака за поједине области из Програма.\nЧлан 4.\nЛице које је положило стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта,\nуколико жели да полаже стручни испит за обављање послова координатора за извођење\nрадова, дужно је да присуствује свим часовима који су обухваћени припремом за полагање\nстручног испита за обављање послова координатора за извођење радова, а који се односе на\nобласт из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (2) овог правилника.\nЛице које је положило стручни испит за обављање послова координатора за извођење\nрадова, уколико жели да полаже стручни испит за обављање послова координатора за израду\nпројекта, дужно је да присуствује свим часовима који су обухваћени припремом за полагање\nстручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта, а који се односе на\nобласт из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (1) овог правилника.\nЧлан 5.\nПријава за припрему за полагање стручног испита подноси се Управи за безбедност и\nздравље на раду на одговарајућем обрасцу (Прилог 2 и 3), који су одштампани уз овај\nправилник и чине његов саставни део.\nПријава за припрему за полагање стручног испита обухвата и прво полагање одговарајућег\nстручног испита, односно сматра се и пријавом за прво полагање одговарајућег стручног\nиспита.\nПријаву за припрему за полагање стручног испита може да поднесе лице које испуњава\nодговарајуће услове из члана 5. или члана 6. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на\nпривременим или покретним градилиштима.\nЧлан 6.\nЛице које је поднело пријаву за припрему за полагање стручног испита јесте кандидат.\n\n�Кандидат уз пријаву прилаже:\n1) диплому о нивоу и врсти образовања (оверен препис или оверена фотокопија\nдипломе);\n2) фотокопију личне карте;\n3) доказ о уплати трошкова за припрему за полагање стручног испита.\nПоред доказа из става 2. овог члана уз пријаву за припрему за полагање стручног испита за\nобављање послова координатора за израду пројекта кандидат прилаже лиценцу за\nодговорног пројектанта у складу са прописима о планирању и изградњи (оверен препис или\nоверена фотокопија лиценце), а уз пријаву за припрему за полагање стручног испита за\nобављање послова координатора за извођење радова кандидат прилаже доказ о најмање три\nгодине радног искуства на пословима изградње објекта или пословима безбедности и\nздравља на раду код извођача радова.\nЧлан 7.\nУправа за безбедност и здравље на раду дужна је да писменим путем обавести кандидата о\nдатуму, времену и месту одржавања припреме за полагање или полагања стручног испита,\nнајкасније 15 дана пре датума одређеног за одржавање припреме за полагање, односно за\nполагање стручног испита.\nЧлан 8.\nПре почетка припреме за полагање и полагања стручног испита утврђује се идентитет\nкандидата увидом у личну карту или другу личну исправу.\nЗа време припреме за полагање и полагања стручног испита кандидати поступају узимајући у\nобзир правила из Кодекса пословне етике („Службени гласник РС”, број 1/06), а предавачи\nпоступају узимајући у обзир правила из Кодекса понашања државних службеника („Службени\nгласник РС”, број 29/08).\nЧлан 9.\nКандидат је дужан да присуствује припреми за полагање стручног испита у трајању од\nнајмање 80% од укупног броја часова утврђеног у члану 3. став 1. овог правилника.\nАко кандидат не приступи припреми за полагање стручног испита или ако није био присутан\nна довољном броју часова утврђеном у ставу 1. овог члана и члану 4. овог правилника,\nсматраће се да није обавио припрему за полагање стручног испита и не може приступити\nполагању стручног испита.\nНа писмени захтев кандидата, уз који подноси одговарајуће доказе, Управа за безбедност и\nздравље на раду може одложити припрему за полагање стручног испита ако је кандидат из\nоправданих разлога спречен да приступи припреми за полагање стручног испита.\nОправданим разлогом због којег кандидат није приступио припреми за полагање стручног\nиспита сматра се несрећа, смрт у породици, повреда или болест кандидата или члана његове\nуже породице, као и одсуство које је последица елементарних непогода и других\nнепредвидивих случајева.\n\nIV. Полагање стручног испита\nЧлан 10.\nСтручни испит полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање послова\nкоординатора за израду пројекта и координатора за извођење радова (у даљем тексту:\nКомисија).\nКомисија има председника, три члана и секретара. Председник, чланови Комисије и секретар\nимају заменике.\n\n�Решењем министра надлежног за рад одређују се предавачи из члана 3. овог правилника и\nмеђу њима се одређује председник Комисије и његов заменик, чланови Комисије и њихови\nзаменици, као и секретар и његов заменик.\nУ случају потребе да се обезбеди благовремено полагање стручног испита за сва пријављена\nлица, на предлог директора Управе за безбедност и здравље на раду, послове секретара\nКомисије у вези са полагањем испита могу истовремено обављати секретар и његов заменик.\nКомисијом руководи председник Комисије, а за време његовог одсуства заменик председника\nКомисије.\nЧлан 11.\nПолагање стручног испита обавља се у року од 30 дана после завршене припреме за\nполагање стручног испита.\nЧлан 12.\nСтручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта полаже се писмено и\nто:\n1) попуњавањем теста који обухвата заједничке области, односно области из члана 2.\nстав 1. тачка 1) овог правилника и\n2) израдом Плана превентивних мера у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на\nраду на привременим или покретним градилиштима.\nТест из става 1. овог члана садржи 20 питања, која су укупно вреднована са 40 бодова.\nПолагање испита из става 1. овог члана почиње преузимањем теста.\nПопуњавање теста траје један сат.\nКандидат који је на тесту остварио најмање 30 бодова положио је тест. Оцењивање се врши\nоценом „положио” или „није положио”.\nКандидат који је положио тест може да приступи изради Плана превентивних мера из става 1.\nовог члана.\nИзрада Плана превентивних мера почиње добијањем задатка од испитивача за ту област и\nтраје три сата.\nНакон израде Плана превентивних мера кандидат приступа одбрани рада пред испитивачем.\nОцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”.\nКандидат је положио стручни испит из става 1. овог члана ако је положио тест и израду Плана\nпревентивних мера.\nКандидат који је положио стручни испит за обављање послова координатора за извођење\nрадова, уколико жели да полаже испит из става 1. овог члана полаже одговарајућу разлику у\nиспитима, односно израђује План превентивних мера из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (1).\nЧлан 13.\nСтручни испит за обављање послова координатора за извођење радова полаже се писмено\nпопуњавањем теста који обухвата области из члана 2. став 1. тачка 1) и тачка 2) подтачка (2)\nовог правилника.\nТест из става 1. овог члана садржи 50 питања, која су укупно вреднована са 100 бодова.\nПолагање испита из става 1. овог члана почиње преузимањем теста.\nПопуњавање теста траје три сата.\nКандидат, који је на тесту остварио најмање 75 бодова положио је тест. Оцењивање се врши\nоценом „положио” или „није положио”.\nКандидат који је положио стручни испит за обављање послова координатора за израду\nпројекта, уколико жели да полаже испит из става 1. овог члана полаже одговарајућу разлику\n\n�у испитима, односно попуњава тест који обухвата области из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка\n(2) овог правилника.\nЧлан 14.\nКомисија припрема, прегледа и оцењује тестове из чл. 12. и 13. овог правилника. Председник\nКомисије одговоран је за припрему тестова.\nКомисија је дужна да омогући кандидату увид у његов тест.\nУправа за безбедност и здравље на раду, на писмени захтев кандидата, уз који поднесе\nодговарајуће доказе, може одложити полагање стручног испита, ако је кандидат из\nоправданих разлога из члана 9. став 4. овог правилника спречен да полаже стручни испит.\nАко кандидат не приступи полагању стручног испита или ако пре полагања стручног испита\nизјави да одустаје од полагања стручног испита, сматраће се да није положио стручни испит.\nИзостанак са испита, односно одустајање од полагања кандидат може да оправда ако, одмах\nили најкасније у року од седам дана, достави писмене доказе о оправданости изостанка,\nодносно одустајања.\nПредседник Комисије може одложити започето полагање стручног испита ако је кандидат због\nболести или из других оправданих разлога спречен да настави полагање стручног испита.\nЧлан 16.\nКандидат који не положи стручни испит, може поднети пријаву за поновно полагање стручног\nиспита по истеку три месеца од претходног полагања стручног испита.\nОбразац пријаве за поновно полагање стручног испита (Прилог 4 и 5) одштампани су уз овај\nправилник и чине његов саставни део.\nКандидат је дужан да понови припрему за полагање стручног испита ако у року од годину дана\nод завршене припреме за полагање стручног испита не положи стручни испит.\nЧлан 17.\nСекретар Комисије води евиденцију о дневној присутности кандидата припреми за полагање\nстручног испита на одговарајућем обрасцу (Прилог 6) који је одштампан уз овај правилник и\nчини његов саставни део.\nЧлан 18.\nО току полагања стручног испита води се одговарајући записник који потписују председник,\nчланови и секретар Комисије.\nОбрасци записника из става 1. овог члана (Прилог 7 и 8) одштампани су уз овај правилник и\nчине његов саставни део.\nТест и План превентивних мера које је кандидат израдио чине саставни део записника.\nУправа за безбедност и здравље на раду води евиденцију о кандидатима за припрему и\nполагање стручног испита.\nЧлан 19.\nКандидату који је положио стручни испит издаје се:\n1) Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за израду\nпројекта;\n2) Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за\nизвођење радова.\nОбрасци уверења из става 1. овог члана (Образац 1 и 2) одштампани су уз овај правилник и\nчине његов саставни део.\n\n�V. Висина трошкова припреме и полагања стручног\nиспита\nЧлан 20.\nВисина трошкова припреме за полагање и полагања стручног испита износи 25.000 динара по\nкандидату.\nВисина трошкова припреме за полагање и полагања стручног испита кандидата који полаже\nстручни испит из члана 4. овог правилника, износи 13.000 динара.\nВисина трошкова поновног полагања стручног испита износи 5.000 динара.\nИзнос средстава утврђен у ст. 1–3. овог члана уплаћује се на рачун буџета Републике Србије.\nЧлан 21.\nУ случају када пријаву за припрему за полагање стручног испита поднесе лице које не\nиспуњава одговарајуће услове из члана 5. или члана 6. Уредбе о безбедности и здрављу на\nраду на привременим или покретним градилиштима, извршиће се повраћај трошкова\nприпреме за полагање и полагања стручног испита, у складу са законом којим се уређује\nнаплата јавних прихода.\nЧлан 22.\nПредавачима, односно члановима Комисије и њиховим заменицима за њихов рад у току\nприпреме и полагања стручног испита, односно секретару Комисије и његовом заменику за\nњихов рад у току полагања стручног испита, припада накнада чија висина се одређује\nрешењем из члана 10. овог правилника.\n\nVI. Завршне одредбе\nЧлан 23.\nДаном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о програму, начину и\nвисини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора\nза израду пројекта и стручног испита за обављање полова координатора за извођење радова\n(„Службени гласник РС”, бр. 72/10 и 91/12) („Службени гласник РС”, бр. 72/10, 91/12 и 19/13).\nЧлан 24.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”, a примењује се од 1. јануара 2014. године.\nБрој 110-00-00010/2013-01\nУ Београду, 10. децембра 2013. године\nМИНИСТАР\nдр Јован Кркобабић\n\n�Прилог 1\n\nПрограм припреме за полагање стручног испита за обављање послова\nкоординатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова\nкоординатора за извођење радова\n1. Заједничке области\n1. Права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у области безбедности и здравља\nна раду\n1.1. Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, број 101/05) – значење\nпојединих израза; лица која остварују право на безбедност и здравље на раду; превентивне\nмере; обавезе и одговорности послодавца (опште обавезе, посебне обавезе, оспособљавање\nзапослених); права и обавезе запослених; организовање послова безбедности и здравља на\nраду; представник запослених за безбедност и здравље на раду; евиденција, сарадња и\nизвештавање; надзор.\n2. Минимални захтеви које су инвеститор, односно заступник инвеститора за реализацију\nпројекта, координатор за израду пројекта, координатор за извођење радова, послодавац и\nдруга лица дужни да испуне у обезбеђивању примене превентивних мера на привременим\nили покретним градилиштима\n2.1. Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима\n(,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10) – значење појединих израза; одређивање\nкоординатора за израду пројекта и координатора за извођење радова; план превентивних\nмера; пријава градилишта; фаза израде пројекта (примена начела превенције, послови\nкоординатора за израду пројекта); фаза извођења радова (примена начела превенције,\nпослови координатора за извођење радова); одговорност инвеститора, односно заступника\nинвеститора, послодавца и других лица; обавезе послодавца (опште обавезе, обавештавање\nзапослених, сарадња са запосленима); обавезе других лица на градилишту; надзор.\n3. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини\n3.1. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном мeсту и у радној околини\n(,,Службени гласник РС”, бр. 72/06, 84/06-исправка и 30/10) – основ и сврха процене ризика;\nобухват процене ризика; општи подаци о послодавцу; опис технолошког и радног процеса,\nопис средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду; снимање организације\nрада; препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној\nоколини; процењивање ризика у односу на опасности и штетности; утврђивање начина и мера\nза отклањање, смањење или спречавање ризика; закључак; измене и допуне акта о процени\nризика; покретање поступка процене ризика; одређивање лица одговорних за спровођење\nпроцене ризика; план спровођења поступка процене ризика; провера ефикасности примене\nакта о процени ризика.\n4. Превентивне мере за безбедан и здрав рад на радном месту\n4.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (,,Службени\nгласник РС”, број 21/09) – обавезе послодавца; обавештавање запослених; оспособљавање\nзапослених; сарадња послодавца и запослених.\n5. Посебне мере и нормативи заштите на раду на градилиштима\n5.1. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова\n(,,Службени гласник РС”, број 53/97) – уређење градилишта; земљани радови; радна\nплатформа и лестве (помоћни ослонци); заштита од пада преко ивице и упада у отвор;\nзидарски радови; вертикалне лестве са леђобраном и пењалице; грађење фабричких\nдимњака и појам рада на висини; складиштење резане грађе и сортимената; тесарски радови;\nкоси прилази, пролази и рампе; радни подови; заштитна ограда; радне скеле; носеће скеле;\nвисеће скеле; заштитне скеле; радови у близини саобраћаја; израда елемената од\nпреднапрегнутог бетона; армирачи радови; бетонски радови; радови на крову; монтажно\n\n�грађење; рушење објеката; изградња путева; изградња мостова; кесонски радови; побијање\nготових шипова; израда прибоја, загата и дијафрагми; уређај за монтажу готових бетонских\nносача; мере заштите при радовима на висини; тунелски радови; минерски радови; рад са\nграђевинском механизацијом; дизалице и пренос материјала и опреме; превоз материјала и\nопреме; привремена електрична инсталација; опасне материје; садржај пријаве о почетку\nрадова.\n5.2. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта (,,Службени гласник РС”, број\n121/12) – циљ и сврха елабората о уређењу градилишта.\n\n2. Посебне области\n2.1. За полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта\n2.1.1. Израда Плана превентивних мера\n2.1.1.1 Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним\nградилиштима (,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10) – План превентивних мера (шема\nградилишта, односно ситуациони план; опис организације и технологије извођења радова;\nплан фаза и рокова извођења појединих радова, са детаљним инструкцијама за координацију\nактивности послодаваца и других лица; специфичне мере за безбедан и здрав рад у односу\nна индустријске активности у близини градилишта; специфичне мере за безбедан и здрав рад\nза радове наведене у Прегледу радова при којима се појављује специфичан ризик од настанка\nповреда и оштећења здравља запослених.\n2.2. За полагање стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова\n2.2.1. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме за рад\n2.2.1.1 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме\nза рад (,,Службени гласник РС”, бр. 23/09 и 123/12) – обавезе послодавца; превентивни и\nпериодични прегледи и испитивања опреме за рад; обавештавање запослених;\nоспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених; општи захтеви за опрему за\nрад; додатни захтеви за одређене категорије опреме за рад; општи захтеви при коришћењу\nопреме за рад; одредбе у вези коришћења покретне опреме за рад, самоходне или без\nсопственог погона; одредбе у вези коришћења опреме за рад за дизање терета; одредбе у\nвези коришћења опреме за рад намењене за привремене радове на висини.\n2.2.2.2. Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова\nрадне околине (,,Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06- исправка) – прегледи и\nиспитивања опреме за рад (предмет превентивних и периодичних прегледа и испитивања\nопреме за рад, опрема за рад која подлеже превентивним и периодичним прегледима и\nиспитивањима, вршилац превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад,\nстручни налаз, садржина стручног налаза, рокови за превентивне прегледе и испитивања\nопреме за рад, рокови за периодичне прегледе и испитивања опреме за рад), испитивање\nуслова радне околине (предмет превентивних и периодичних испитивања услова радне\nоколине, садржина и обим испитивања, испитивање микроклиме, испитивање хемијских\nштетности, испитивање физичких штетности, испитивање осветљености, вршилац\nпревентивних и периодичних испитивања услова радне околине, стручни налаз, садржина\nстручног налаза, извештај о испитивању, рокови за превентивне прегледе и испитивања\nуслова радне околине, рокови за периодична испитивања услова радне околине).\n2.2.2. Превентивне мере од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад,\nрадним просторијама и на радилиштима\n2.2.2.1. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у\nобјектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима (,,Службени гласник\nСРС”, бр. 21/89) (чл. 87 до 121) – радне просторије и радилишта (сталне електричне\nинсталације, привремене електричне инсталације); преносни алат, преносне елктричне\nсветиљке и заштитни трансформатори; испитивање, надзор и контрола.\n2.2.3. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при коришћењу средстава и опреме\nза личну заштиту на раду\n\n�2.2.3.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу\nсредстава и опреме за личну заштиту на раду (,,Службени гласник РС”, број 92/08) – обавезе\nпослодавца (обезбеђивање средстава и опреме за личну заштиту на раду, одређивање\nсредстава и опреме за личну заштиту на раду, процена средстава и опреме за личну заштиту\nна раду, коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду); обавештавање\nзапослених; сарадња послодавца и запослених.\n2.2.4. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при излагању азбесту и хемијским\nматеријама:\n2.2.4.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту\n(„Службени гласник РС”, број 106/09) – обавезе послодавца (опште обавезе, посебне\nобавезе); праћење здравственог стања запослених; обавештавање запослених;\nоспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених.\n2.2.4.2. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским\nматеријама („Службени гласник РС”, број 106/09) – обавезе послодавца (процењивање ризика\nу односу на опасне хемијске материје, примена начела превенције, превентивне мере,\nпоступци у случају повреда на раду и опасних појава, информисање и оспособљавање\nзапослених); забране; праћење здравственог стања; сарадња послодавца и запослених.\n2.2.5. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при ручном преношењу терета:\n2.2.5.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу\nтерета („Службени гласник РС”, број 106/09) – обавезе послодавца; обавештавање\nзапослених; оспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених.\n2.2.6 Планирање и изградња објеката\n2.2.6.1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – УС,\n24/11 и 121/12) – значење појединих израза; грађевински производи; регистар инвеститора;\nправила грађења; изградња објеката (садржина и врсте техничке документације, идејни\nпројекат, главни пројекат, посебне врсте главних пројеката, извођачки пројекат, пројекат\nизведеног објекта, идејни пројекат за грађење објеката и извођење радова за које се не издаје\nграђевинска дозвола, израда техничке документације, одговорни пројектант, техничка\nконтрола, чување техничке документације, ревизија пројеката); грађење (пријава радова,\nприпрема за грађење, извођач радова, одговорни извођач радова, обавезе извођача радова\nи одговорног извођача радова, стручни надзор); употребна дозвола (технички преглед објекта,\nкомисија за технички преглед објекта, пробни рад, издавање употребне дозволе, одржавање\nобјекта).\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11459"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11460"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11461"},["text","Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11462"},["text","Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11463"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"11464"},["text","стручни испит"]],["elementText",{"elementTextId":"11465"},["text","координатор за израду пројекта"]],["elementText",{"elementTextId":"11466"},["text","координатор за извођење радова"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11467"},["text","Овим правилником прописују се програм, начин и висина трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова."]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11471"},["text","Службени гласник РС, бр. 113/13"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11472"},["text","2013-12-10"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11473"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11474"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11475"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11476"},["text","AT-42695-0069"]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"14598"},["text","Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"185"},["name","координатор за извођење радова"]],["tag",{"tagId":"184"},["name","координатор за израду пројекта"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"117"},["name","стручни испит"]]]]