["item",{"itemId":"616","public":"1","featured":"0","xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/show/616?output=omeka-json","accessDate":"2021-01-16T06:52:58+01:00"},["fileContainer",["file",{"fileId":"786"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Uredbe/Uredba_o_naknadi_za_koriscenje_min_sir_i_geoterm_resursa_za_2016/Uredba_o_naknadi_za_koriscenje_min_sir_i_geoterm_resursa_za_2016.1.pdf"],["authentication","2364f7472dfded38b21354f6b7f97c76"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16921"},["text","На основу члана 136. став 9. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени\nгласник РС”, брoj 88/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,\n71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), Влада доноси\n\nУредбу\nо начину плаћања накнаде за коришћење\nминералних сировина и геотермалних ресурса за\n2016. годину\n(„Службени гласник РС“ број 97/2015)\nЧлан 1.\nОвом уредбом ближе се уређује начин плаћања накнаде за коришћење минералних сировина\nи геотермалних ресурса за 2016. годину (у даљем тексту: накнада) коју плаћа носилац\nексплоатације којем је одобрено коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса (у\nдаљем тексту: носилац експлоатације).\nЧлан 2.\nНакнада се плаћа периодично, као аконтација и коначно, по истеку године.\nНакнада се плаћа за сваку врсту минералне сировине и геотермалних ресурса појединачно.\nОбрачун и аконтационо плаћање накнаде врши се тромесечно у року од 15 дана по истеку\nтромесечја.\nУколико је износ плаћених аконтација накнаде у току године мањи од износа обрачунате\nнакнаде по истеку године, разлика се плаћа у законском року за подношење годишњег\nфинансијског извештаја.\nУколико је износ уплаћених аконтација у току године већи од износа коначно обрачунате\nнакнаде по истеку године, више плаћена накнада урачунава се као аконтација за наредни\nпериод.\nЧлан 3.\nПодатке о кварталном обрачуну накнаде, носилац експлоатације подноси посебно за свако\nлежиште односно рудник, министарству надлежном за послове рударства и геолошких\nистраживања (у даљем тексту: министарство), односно надлежном органу аутономне\nпокрајине (у даљем тексту: покрајински орган) или надлежном органу јединице локалне\nсамоуправе (у даљем тексту: орган локалне самоуправе) у року из члана 2. став 3. ове уредбе\nна следећим обрасцима:\n1) Образац КНМС 1 Квартални обрачун накнаде за коришћење осталих минералних\nсировина из члана 136. став 2. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) и 9) Закона о рударству и\nгеолошким истраживањима;\n2) Образац КНМС 2 Квартални обрачун накнаде за коришћење неметаличних\nминералних сировина за добијање грађевинског материјала из члана 136. став 5.\nЗакона о рударству и геолошким истраживањима;\n3) Образац КНМС 3 Квартални обрачун накнаде за коришћење металичних минералних\nсировина из члана 136. став 2. тачка 4) Закона о рударству и геолошким\nистраживањима.\nОбрасци из става 1. достављају се у писаном и електронском облику.\nОбрасци из става 1. овог члана одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.\nОбрасци из става 1. дати су у МS Excel формату и могу се преузети, ради попуњавања, на\nинтернет страници Министарства рударства и енергетике - www.mre.gov.rs.\n\n�Члан 4.\nПодатке о годишњем обрачуну накнаде, носилац експлоатације подноси министарству,\nодносно покрајинском органу или органу јединице локалне самоуправе, заједно са годишњим\nфинансијским извештајем (биланс успеха и биланс стања) на следећим обрасцима:\n1) Образац ГНМС 1 Годишњи обрачун накнаде за коришћење осталих минералних\nсировина из члана 136. став 2. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) и 9) Закона о рударству и\nгеолошким истраживањима;\n2) Образац ГНМС 2 Годишњи обрачун накнаде за коришћење неметаличних минералних\nсировина за добијање грађевинског материјала из члана 135. став 5. Закона о\nрударству и геолошким истраживањима;\n3) Образац ГНМС 3 Годишњи обрачун накнаде за коришћење металичних минералних\nсировина из члана 136. став 2. тачка 4) Закона о рударству и геолошким\nистраживањима.\nОбрасци из става 1. достављају се у писаном и електронском облику.\nОбрасци из става 1. овог члана одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.\nОбрасци из става 1. дати су у МS Excel формату и могу се преузети, ради попуњавања, на\nинтернет страници Министарства рударства и енергетике - www.mre.gov.rs.\nЧлан 5.\nУколико носилац експлоатације не поступи у складу са чл. 2, 3. и 4. ове уредбе, министарство,\nодносно покрајински орган или орган локалне самоуправе, послаће носиоцу експлоатације\nопомену с налогом да поступи у складу са одредбама ове уредбе и доспели износ плати\nнајкасније у року од 10 дана од дана пријема опомене.\nЧлан 6.\nОва уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.\n05 Број 110-12788/ 2015\nУ Београду, 28. новембра 2015. године\nВлада\nПредседник\nАлександар Вучић, с.р\nОбразац КНМС 1: Квартални обрачун накнаде за коришћење осталих минералних сировина\nОбразац КНМС 2: Квартални обрачун накнаде за коришћење неметаличних минералних\nсировина за добијање грађевинског материјала\nОбразац КНМС 3: Квартални обрачун накнаде за коришћење металичних минералних\nсировина\nОбразац ГНМС 1: Годишњи обрачун накнаде за коришћење осталих минералних сировина\nОбразац ГНМС 2: Годишњи обрачун накнаде за коришћење неметаличних минералних\nсировина за добијање грађевинског материјала\nOбразац ГНМС 3: Годишњи обрачун накнаде за коришћење металичних минералних сировина\n\n�Образац КНМС 1\nКВАРТАЛНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОСТАЛИХ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ\nЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег\nсе уплаћује накнада\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из катастра експлоатационих\nпоља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња\nпрема пројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\n\nПоље 5.\n\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПросторна покривеност\nтериторије општине на\nкојој се налази\nексплоатационо поље\n(%)\n\nПроизводња ровне руде\n– минералне сировине\nса територије општине\n(тона)\n\n3 \n \n\n�ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ПРОДАТУ ИЛИ ИСКОРИШЋЕНУ\nМИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\nПродата\nПриход од\nколичина\nИзнос\n- продатих\nЛежиште/врста производа на\nСтопа\nобрачунате\nминералних\nпроизвода\nнакнаде\nоснову ког се остварује приход\nнакнаде за\nсировина\n(тона, м3,\n(%)\nуплату\n(дин)\nискоришћених\nлитара)\n(дин)\n\nПоље 6.\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5 = (3x4)\n\nНазив лежишта 1:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nНазив лежишта 2:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\n\nУКУПНО КВАРТАЛНО ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\nУПЛАЋЕНО (динара)\nДатум уплате:\nПоље 7.\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nПоље 8.\n\nИме и презиме:\nРадно место/функција:\n\n4 \n \n\n�Стручна спрема:\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\nПоље 9.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада\nУсклађивање износа у Пољу 7. са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени\nалтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати)\nПотврда\n\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани\nу овом обрачуну кварталне накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\n\n(М.П.)\n\nМесто:\n\n5 \n \n\n�Образац КНМС 2\nКВАРТАЛНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ\nМИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ\nЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег\nсе уплаћује накнада\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из катастра експлоатационих\nпоља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња\nпрема пројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\n\nПоље 5.\n\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПросторна покривеност\nтериторије општине на\nкојој се налази\nексплоатационо поље\n(%)\n\nПроизводња ровне руде\n– минералне сировине\nса територије општине\n(тона)\n\n6 \n \n\n�Поље 6.\n\nТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ИСКОПАНУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ\nИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\nВрста минералне\nсировине и ознака\nиз члана 3. Уредбе o\nвисини накнаде за\nИскопана\nкоришћење\nНакнада\nЗа уплату\nколичина\nнеметаличних\nЛежиште\n(дин/т)\n(дин)\n(т)\nминералних сировина\nза добијање\nграђевинског\nматеријала за текућу\nгодину\n1\n2\n3\n4\n5 = (3x4)\n\nУКУПНО КВАРТАЛНО ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\nУПЛАЋЕНО (динара)\nДатум уплате:\nПоље 7.\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме:\nПоље 8.\n\nРадно место/функција:\nСтручна спрема:\nАдреса:\n\n7 \n \n\n�Телефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\nПоље 9.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада\nУсклађивање износа у Пољу 7. са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени\nалтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати)\n\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани\nу овом обрачуну кварталне накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\n\n(М.П.)\n\nМесто:\n\n8 \n \n\n�Образац КНМС 3\nКВАРТАЛНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ\nМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ\nЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег\nсе уплаћује накнада\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из катастра експлоатационих\nпоља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња\nпрема пројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПоље 5.\n\nПросторна покривеност\nтериторије општине на\nкојој се налази\nексплоатационо поље\n(%)\n\nПроизводња ровне руде\n– минералне сировине\nса територије општине\n(тона)\n\n�ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ОД 5% ЗА ИСКОРИШЋЕНУ ИЛИ\nПРОДАТУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА\nЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\nПоље 6.\n(из поља 1)\nИзнос\nЛежиште / Врста производа\nПродата\nОстварен приход Нето приход\nобрачунате\nна основу ког се остварује\nколичина\nод продаје\nод топионице\nнакнаде\nприход\nпроизвода (тона)\n(дин/тони)\n(дин)\n(дин)\nНазив лежишта 1:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nНазив лежишта 2:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nУКУПНО КВАРТАЛНО ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\nУПЛАЋЕНО (динара)\nДатум уплате:\nПоље 7.\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме:\nРадно место/функција:\nПоље 8.\n\nСтручна спрема:\nАдреса:\nТелефон:\n\n2 \n \n\n�Факс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\nПоље 9.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада\nУсклађивање износа у Пољу 7. са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени\nалтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати)\n\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани\nу овом обрачуну кварталне накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\n\n(М.П.)\n\nМесто:\n\n3 \n \n\n�Образац ГНМС 1\nГОДИШЊИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ\nОСТАЛИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ\nЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег\nсе уплаћује накнада\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из катастра експлоатационих\nпоља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња\nпрема пројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПоље 5.\n\nПросторна покривеност\nтериторије општине на\nкојој се налази\nексплоатационо поље\n(%)\n\nПроизводња ровне руде\n– минералне сировине\nса територије општине\n(тона)\n\n�ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ПРОДАТУ ИЛИ ИСКОРИШЋЕНУ\nМИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\nПродата\nПриход од\nколичина\nИзнос\n- продатих\nЛежиште/врста производа на\nСтопа\nобрачунате\nминералних\nпроизвода\nнакнаде\nоснову ког се остварује приход\nнакнаде за\nсировина\n(тона, м3,\n(%)\nуплату\n(дин)\nискоришћених\nлитара)\n(дин)\n\nПоље 6.\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5 = (3x4)\n\nНазив лежишта 1:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nНазив лежишта 2:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\n\nУКУПНО ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\n\nВременски период\n\nОбрачуната накнада\n(динара)\n\nИзнос плаћене\nнакнаде\n(динара)\n\nПрви квартал\nПоље 7.\n\nДруги квартал\nТрећи квартал\nЧетврти квартал\nУкупно плаћена накнада за обрачунску годину (динара)\n\n2 \n \n\n�РАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ (динара)\nДатум уплате:\nПоље 8.\n\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме:\nРадно место/функција:\nСтручна спрема:\n\nПоље 9.\n\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\n\nПоље 10.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада\nУсклађивање износа у Пољу 7. са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени\nалтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати)\n\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани\nу овом обрачуну годишње накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\n\n(М.П.)\n\nМесто:\n\n3 \n \n\n�Образац ГНМС 2\nГОДИШЊИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ\nЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег ::\nсе уплаћује накнада\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из катастра експлоатационих\nпоља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња\nпрема пројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПоље 5.\n\nПросторна покривеност\nтериторије општине на\nкојој се налази\nексплоатационо поље\n(%)\n\nПроизводња ровне руде\n– минералне сировине\nса територије општине\n(тона)\n\n�Поље 6.\n\nТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ИСКОПАНУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ\nИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\n(према Уредби о висини накнаде за коришћење минералних сировина)\nВрста минералне\nсировине и ознака\nиз члана 3. Уредбе o\nвисини накнаде за\nкоришћење\nИскопана\nНакнада\nЗа уплату\nнеметаличних\nколичина\nЛежиште\n(дин/т)\n(дин)\nминералних\n(т)\nсировина за\nдобијање\nграђевинског\nматеријала за текућу\nгодину\n1\n2\n3\n4\n5 = (3x4)\n\nИЗНОС ОБРАЧУНАТЕ ГОДИШЊЕ НАКНАДЕ (динара)\nВременски период\n\nОбрачуната накнада\n(динара)\n\nИзнос плаћене\nнакнаде\n(динара)\n\nПрви квартал\nПоље 7.\n\nДруги квартал\nТрећи квартал\nЧетврти квартал\nУкупно плаћена накнада за обрачунску годину (динара)\nРАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ (динара)\n\nПоље 8.\n\nДатум уплате:\nИзвод бр.\n\n2 \n \n\n�Износ дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме:\nРадно место/функција:\nСтручна спрема:\nПоље 9.\n\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\n\nПоље 10.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада\nУсклађивање износа у Пољу 8. са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени\nалтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати)\n\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани\nу овом обрачуну годишње накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\n\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\n\n(М.П.)\n\nМесто:\n\n3 \n \n\n�Oбразац ГНМС 3\nГОДИШЊИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ\nЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\n:\nБрој(еви) пословног рачуна са којег\nсе уплаћује накнада\n:\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из катастра експлоатационих\nпоља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња\nпрема пројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\n\nПоље 5.\n\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПросторна покривеност\nтериторије општине на\nкојој се налази\nексплоатационо поље\n(%)\n\nПроизводња ровне руде\n– минералне сировине\nса територије општине\n(тона)\n\n�ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ОД 5% ЗА ИСКОРИШЋЕНУ ИЛИ\nПРОДАТУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА\nПоље 6.\nЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\nИзнос\nЛежиште / Врста производа\nПродата\nОстварен приход Нето приход\nобрачунате\nна основу ког се остварује\nколичина\nод продаје\nод топионице\nнакнаде\nприход\nпроизвода (тона)\n(дин/тони)\n(дин)\n(дин)\nНазив лежишта 1:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nНазив лежишта 2:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\n\nУКУПНО ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\n\nВременски период\n\nОбрачуната накнада\n(динара)\n\nИзнос плаћене\nнакнаде\n(динара)\n\nПрви квартал\nПоље 7.\n\nДруги квартал\nТрећи квартал\nЧетврти квартал\nУкупно плаћена накнада за обрачунску годину (динара)\n\n2 \n \n\n�РАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ (динара)\nДатум уплате:\nПоље 8.\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме:\nРадно место/функција:\nСтручна спрема:\nПоље 9.\n\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\n\nПоље 10.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада\nУсклађивање износа у Пољу 8. са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени\nалтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати)\nПотврда\n\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани\nу овом обрачуну годишње накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\n\n(М.П.)\n\nМесто:\n\n3 \n \n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"4"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"4"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1487"},["text","Uredbe"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11717"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11718"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11719"},["text","Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11720"},["text","Uredba o naknadi za koriscenje min sir i geoterm resursa za 2016"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11721"},["text","уредба"]],["elementText",{"elementTextId":"11722"},["text","минералне сировин"]],["elementText",{"elementTextId":"11723"},["text","геотермални ресурси"]],["elementText",{"elementTextId":"11724"},["text","коришћење"]],["elementText",{"elementTextId":"11725"},["text","накнада"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11726"},["text","Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11727"},["text","Влада Републике Србије"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11728"},["text","http://www.mre.gov.rs/dokumenta-geologija-i-rudarstvo.php"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11729"},["text","Службени гласник РС, бр. 97/2015"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11730"},["text","2015-11-28"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11731"},["text","Вучић Александар"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11732"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11733"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11734"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11735"},["text","AT-42695-0082"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"113"},["name","геотермални ресурси"]],["tag",{"tagId":"207"},["name","коришћење"]],["tag",{"tagId":"208"},["name","минерална сировина"]],["tag",{"tagId":"128"},["name","накнада"]],["tag",{"tagId":"203"},["name","уредба"]]]]