http://romeka.rgf.rs/files/original/Uredbe/Uredba_o_naknadi_za_koriscenje_min_sir_i_geoterm_resursa_za_2016/Uredba_o_naknadi_za_koriscenje_min_sir_i_geoterm_resursa_za_2016.1.pdf 2364f7472dfded38b21354f6b7f97c76 PDF Text Text На основу члана 136. став 9. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, брoj 88/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), Влада доноси Уредбу о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину („Службени гласник РС“ број 97/2015) Члан 1. Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину (у даљем тексту: накнада) коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса (у даљем тексту: носилац експлоатације). Члан 2. Накнада се плаћа периодично, као аконтација и коначно, по истеку године. Накнада се плаћа за сваку врсту минералне сировине и геотермалних ресурса појединачно. Обрачун и аконтационо плаћање накнаде врши се тромесечно у року од 15 дана по истеку тромесечја. Уколико је износ плаћених аконтација накнаде у току године мањи од износа обрачунате накнаде по истеку године, разлика се плаћа у законском року за подношење годишњег финансијског извештаја. Уколико је износ уплаћених аконтација у току године већи од износа коначно обрачунате накнаде по истеку године, више плаћена накнада урачунава се као аконтација за наредни период. Члан 3. Податке о кварталном обрачуну накнаде, носилац експлоатације подноси посебно за свако лежиште односно рудник, министарству надлежном за послове рударства и геолошких истраживања (у даљем тексту: министарство), односно надлежном органу аутономне покрајине (у даљем тексту: покрајински орган) или надлежном органу јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: орган локалне самоуправе) у року из члана 2. став 3. ове уредбе на следећим обрасцима: 1) Образац КНМС 1 Квартални обрачун накнаде за коришћење осталих минералних сировина из члана 136. став 2. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) и 9) Закона о рударству и геолошким истраживањима; 2) Образац КНМС 2 Квартални обрачун накнаде за коришћење неметаличних минералних сировина за добијање грађевинског материјала из члана 136. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима; 3) Образац КНМС 3 Квартални обрачун накнаде за коришћење металичних минералних сировина из члана 136. став 2. тачка 4) Закона о рударству и геолошким истраживањима. Обрасци из става 1. достављају се у писаном и електронском облику. Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део. Обрасци из става 1. дати су у МS Excel формату и могу се преузети, ради попуњавања, на интернет страници Министарства рударства и енергетике - www.mre.gov.rs. �Члан 4. Податке о годишњем обрачуну накнаде, носилац експлоатације подноси министарству, односно покрајинском органу или органу јединице локалне самоуправе, заједно са годишњим финансијским извештајем (биланс успеха и биланс стања) на следећим обрасцима: 1) Образац ГНМС 1 Годишњи обрачун накнаде за коришћење осталих минералних сировина из члана 136. став 2. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) и 9) Закона о рударству и геолошким истраживањима; 2) Образац ГНМС 2 Годишњи обрачун накнаде за коришћење неметаличних минералних сировина за добијање грађевинског материјала из члана 135. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима; 3) Образац ГНМС 3 Годишњи обрачун накнаде за коришћење металичних минералних сировина из члана 136. став 2. тачка 4) Закона о рударству и геолошким истраживањима. Обрасци из става 1. достављају се у писаном и електронском облику. Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део. Обрасци из става 1. дати су у МS Excel формату и могу се преузети, ради попуњавања, на интернет страници Министарства рударства и енергетике - www.mre.gov.rs. Члан 5. Уколико носилац експлоатације не поступи у складу са чл. 2, 3. и 4. ове уредбе, министарство, односно покрајински орган или орган локалне самоуправе, послаће носиоцу експлоатације опомену с налогом да поступи у складу са одредбама ове уредбе и доспели износ плати најкасније у року од 10 дана од дана пријема опомене. Члан 6. Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године. 05 Број 110-12788/ 2015 У Београду, 28. новембра 2015. године Влада Председник Александар Вучић, с.р Образац КНМС 1: Квартални обрачун накнаде за коришћење осталих минералних сировина Образац КНМС 2: Квартални обрачун накнаде за коришћење неметаличних минералних сировина за добијање грађевинског материјала Образац КНМС 3: Квартални обрачун накнаде за коришћење металичних минералних сировина Образац ГНМС 1: Годишњи обрачун накнаде за коришћење осталих минералних сировина Образац ГНМС 2: Годишњи обрачун накнаде за коришћење неметаличних минералних сировина за добијање грађевинског материјала Oбразац ГНМС 3: Годишњи обрачун накнаде за коришћење металичних минералних сировина �Образац КНМС 1 КВАРТАЛНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОСТАЛИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА За период од _______________ до _______________ 201__. године НАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Назив лежишта / рудника Поље 1. Матични број ПИБ Број(еви) пословног рачуна са којег се уплаћује накнада ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Орган који је издао одобрење Поље 2. Број одобрења Датум издавања одобрења Број из катастра експлоатационих поља ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ Орган који је издао одобрење Поље 3. Број одобрења Датум издавања одобрења Планирана годишња производња према пројекту ВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА Поље 4. Број потврде Датум издавања потврде Поље 5. ОПШТИНА/Е на чијој/чијим територији/територијама се налази експлоатационо поље Просторна покривеност територије општине на којој се налази експлоатационо поље (%) Производња ровне руде – минералне сировине са територије општине (тона) 3    �ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ПРОДАТУ ИЛИ ИСКОРИШЋЕНУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ (из поља 1) Продата Приход од количина Износ - продатих Лежиште/врста производа на Стопа обрачунате минералних производа накнаде основу ког се остварује приход накнаде за сировина (тона, м3, (%) уплату (дин) искоришћених литара) (дин) Поље 6. 1 2 3 4 5 = (3x4) Назив лежишта 1: Производ 1: Производ 2: ... Назив лежишта 2: Производ 1: Производ 2: ... УКУПНО КВАРТАЛНО ЗАДУЖЕЊЕ (динара) УПЛАЋЕНО (динара) Датум уплате: Поље 7. Извод бр. Износ дуга за накнаду ПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ: Поље 8. Име и презиме: Радно место/функција: 4    �Стручна спрема: Адреса: Телефон: Факс: Е-маил: ЛИСТА ПРИЛОГА Поље 9. Финансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада Усклађивање износа у Пољу 7. са финансијским извештајима Доказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени алтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати) Потврда Овим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани у овом обрачуну кварталне накнаде за минералне сировине истинити и тачни. Име и презиме одговорне особе: Радно место/функција: Потпис: Датум: (М.П.) Место: 5    �Образац КНМС 2 КВАРТАЛНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА За период од _______________ до _______________ 201__. године НАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Назив лежишта / рудника Поље 1. Матични број ПИБ Број(еви) пословног рачуна са којег се уплаћује накнада ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Орган који је издао одобрење Поље 2. Број одобрења Датум издавања одобрења Број из катастра експлоатационих поља ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ Орган који је издао одобрење Поље 3. Број одобрења Датум издавања одобрења Планирана годишња производња према пројекту ВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА Поље 4. Број потврде Датум издавања потврде Поље 5. ОПШТИНА/Е на чијој/чијим територији/територијама се налази експлоатационо поље Просторна покривеност територије општине на којој се налази експлоатационо поље (%) Производња ровне руде – минералне сировине са територије општине (тона) 6    �Поље 6. ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ИСКОПАНУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ (из поља 1) Врста минералне сировине и ознака из члана 3. Уредбе o висини накнаде за Ископана коришћење Накнада За уплату количина неметаличних Лежиште (дин/т) (дин) (т) минералних сировина за добијање грађевинског материјала за текућу годину 1 2 3 4 5 = (3x4) УКУПНО КВАРТАЛНО ЗАДУЖЕЊЕ (динара) УПЛАЋЕНО (динара) Датум уплате: Поље 7. Извод бр. Износ дуга за накнаду ПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ: Име и презиме: Поље 8. Радно место/функција: Стручна спрема: Адреса: 7    �Телефон: Факс: Е-маил: ЛИСТА ПРИЛОГА Поље 9. Финансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада Усклађивање износа у Пољу 7. са финансијским извештајима Доказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени алтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати) Потврда Овим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани у овом обрачуну кварталне накнаде за минералне сировине истинити и тачни. Име и презиме одговорне особе: Радно место/функција: Потпис: Датум: (М.П.) Место: 8    �Образац КНМС 3 КВАРТАЛНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА За период од _______________ до _______________ 201__. године НАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Назив лежишта / рудника Поље 1. Матични број ПИБ Број(еви) пословног рачуна са којег се уплаћује накнада ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Орган који је издао одобрење Поље 2. Број одобрења Датум издавања одобрења Број из катастра експлоатационих поља ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ Орган који је издао одобрење Поље 3. Број одобрења Датум издавања одобрења Планирана годишња производња према пројекту ВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА Поље 4. Број потврде Датум издавања потврде ОПШТИНА/Е на чијој/чијим територији/територијама се налази експлоатационо поље Поље 5. Просторна покривеност територије општине на којој се налази експлоатационо поље (%) Производња ровне руде – минералне сировине са територије општине (тона) �ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ОД 5% ЗА ИСКОРИШЋЕНУ ИЛИ ПРОДАТУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ Поље 6. (из поља 1) Износ Лежиште / Врста производа Продата Остварен приход Нето приход обрачунате на основу ког се остварује количина од продаје од топионице накнаде приход производа (тона) (дин/тони) (дин) (дин) Назив лежишта 1: Производ 1: Производ 2: ... Назив лежишта 2: Производ 1: Производ 2: ... УКУПНО КВАРТАЛНО ЗАДУЖЕЊЕ (динара) УПЛАЋЕНО (динара) Датум уплате: Поље 7. Извод бр. Износ дуга за накнаду ПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ: Име и презиме: Радно место/функција: Поље 8. Стручна спрема: Адреса: Телефон: 2    �Факс: Е-маил: ЛИСТА ПРИЛОГА Поље 9. Финансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада Усклађивање износа у Пољу 7. са финансијским извештајима Доказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени алтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати) Потврда Овим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани у овом обрачуну кварталне накнаде за минералне сировине истинити и тачни. Име и презиме одговорне особе: Радно место/функција: Потпис: Датум: (М.П.) Место: 3    �Образац ГНМС 1 ГОДИШЊИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОСТАЛИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА За период од _______________ до _______________ 201__. године НАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Назив лежишта / рудника Поље 1. Матични број ПИБ Број(еви) пословног рачуна са којег се уплаћује накнада ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Орган који је издао одобрење Поље 2. Број одобрења Датум издавања одобрења Број из катастра експлоатационих поља ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ Орган који је издао одобрење Поље 3. Број одобрења Датум издавања одобрења Планирана годишња производња према пројекту ВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА Поље 4. Број потврде Датум издавања потврде ОПШТИНА/Е на чијој/чијим територији/територијама се налази експлоатационо поље Поље 5. Просторна покривеност територије општине на којој се налази експлоатационо поље (%) Производња ровне руде – минералне сировине са територије општине (тона) �ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ПРОДАТУ ИЛИ ИСКОРИШЋЕНУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ (из поља 1) Продата Приход од количина Износ - продатих Лежиште/врста производа на Стопа обрачунате минералних производа накнаде основу ког се остварује приход накнаде за сировина (тона, м3, (%) уплату (дин) искоришћених литара) (дин) Поље 6. 1 2 3 4 5 = (3x4) Назив лежишта 1: Производ 1: Производ 2: ... Назив лежишта 2: Производ 1: Производ 2: ... УКУПНО ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ (динара) Временски период Обрачуната накнада (динара) Износ плаћене накнаде (динара) Први квартал Поље 7. Други квартал Трећи квартал Четврти квартал Укупно плаћена накнада за обрачунску годину (динара) 2    �РАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ (динара) Датум уплате: Поље 8. Извод бр. Износ дуга за накнаду ПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ: Име и презиме: Радно место/функција: Стручна спрема: Поље 9. Адреса: Телефон: Факс: Е-маил: ЛИСТА ПРИЛОГА Поље 10. Финансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада Усклађивање износа у Пољу 7. са финансијским извештајима Доказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени алтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати) Потврда Овим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани у овом обрачуну годишње накнаде за минералне сировине истинити и тачни. Име и презиме одговорне особе: Радно место/функција: Потпис: Датум: (М.П.) Место: 3    �Образац ГНМС 2 ГОДИШЊИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА За период од _______________ до _______________ 201__. године НАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Назив лежишта / рудника Поље 1. Матични број ПИБ Број(еви) пословног рачуна са којег :: се уплаћује накнада ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Орган који је издао одобрење Поље 2. Број одобрења Датум издавања одобрења Број из катастра експлоатационих поља ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ Орган који је издао одобрење Поље 3. Број одобрења Датум издавања одобрења Планирана годишња производња према пројекту ВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА Поље 4. Број потврде Датум издавања потврде ОПШТИНА/Е на чијој/чијим територији/територијама се налази експлоатационо поље Поље 5. Просторна покривеност територије општине на којој се налази експлоатационо поље (%) Производња ровне руде – минералне сировине са територије општине (тона) �Поље 6. ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ИСКОПАНУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ (из поља 1) (према Уредби о висини накнаде за коришћење минералних сировина) Врста минералне сировине и ознака из члана 3. Уредбе o висини накнаде за коришћење Ископана Накнада За уплату неметаличних количина Лежиште (дин/т) (дин) минералних (т) сировина за добијање грађевинског материјала за текућу годину 1 2 3 4 5 = (3x4) ИЗНОС ОБРАЧУНАТЕ ГОДИШЊЕ НАКНАДЕ (динара) Временски период Обрачуната накнада (динара) Износ плаћене накнаде (динара) Први квартал Поље 7. Други квартал Трећи квартал Четврти квартал Укупно плаћена накнада за обрачунску годину (динара) РАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ (динара) Поље 8. Датум уплате: Извод бр. 2    �Износ дуга за накнаду ПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ: Име и презиме: Радно место/функција: Стручна спрема: Поље 9. Адреса: Телефон: Факс: Е-маил: ЛИСТА ПРИЛОГА Поље 10. Финансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада Усклађивање износа у Пољу 8. са финансијским извештајима Доказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени алтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати) Потврда Овим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани у овом обрачуну годишње накнаде за минералне сировине истинити и тачни. Име и презиме одговорне особе: Радно место/функција: Потпис: Датум: (М.П.) Место: 3    �Oбразац ГНМС 3 ГОДИШЊИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА За период од _______________ до _______________ 201__. године НАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Назив лежишта / рудника Поље 1. Матични број ПИБ : Број(еви) пословног рачуна са којег се уплаћује накнада : ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Орган који је издао одобрење Поље 2. Број одобрења Датум издавања одобрења Број из катастра експлоатационих поља ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ Орган који је издао одобрење Поље 3. Број одобрења Датум издавања одобрења Планирана годишња производња према пројекту ВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА Поље 4. Број потврде Датум издавања потврде Поље 5. ОПШТИНА/Е на чијој/чијим територији/територијама се налази експлоатационо поље Просторна покривеност територије општине на којој се налази експлоатационо поље (%) Производња ровне руде – минералне сировине са територије општине (тона) �ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ОД 5% ЗА ИСКОРИШЋЕНУ ИЛИ ПРОДАТУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА Поље 6. ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ (из поља 1) Износ Лежиште / Врста производа Продата Остварен приход Нето приход обрачунате на основу ког се остварује количина од продаје од топионице накнаде приход производа (тона) (дин/тони) (дин) (дин) Назив лежишта 1: Производ 1: Производ 2: ... Назив лежишта 2: Производ 1: Производ 2: ... УКУПНО ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ (динара) Временски период Обрачуната накнада (динара) Износ плаћене накнаде (динара) Први квартал Поље 7. Други квартал Трећи квартал Четврти квартал Укупно плаћена накнада за обрачунску годину (динара) 2    �РАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ (динара) Датум уплате: Поље 8. Извод бр. Износ дуга за накнаду ПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ: Име и презиме: Радно место/функција: Стручна спрема: Поље 9. Адреса: Телефон: Факс: Е-маил: ЛИСТА ПРИЛОГА Поље 10. Финансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада Усклађивање износа у Пољу 8. са финансијским извештајима Доказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени алтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати) Потврда Овим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани у овом обрачуну годишње накнаде за минералне сировине истинити и тачни. Име и презиме одговорне особе: Радно место/функција: Потпис: Датум: (М.П.) Место: 3    � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Уредбе Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Uredbe Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Уредбе Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Uredba o naknadi za koriscenje min sir i geoterm resursa za 2016 Subject The topic of the resource уредба минералне сировин геотермални ресурси коришћење накнада Description An account of the resource Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса. Creator An entity primarily responsible for making the resource Влада Републике Србије Source A related resource from which the described resource is derived http://www.mre.gov.rs/dokumenta-geologija-i-rudarstvo.php Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 97/2015 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015-11-28 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Вучић Александар Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0082 геотермални ресурси коришћење минерална сировина накнада уредба