Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/saska.rgf.rs/plugins/MetsExport/helpers/MetsExporter.php on line 1202
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/saska.rgf.rs/plugins/MetsExport/helpers/MetsExporter.php on line 723
TYPE="" > Aleksandra Tomasevic Omeka MetsExport Plugin The software used to generate this document is called Omeka MetsExport, which operates as a plugin for Omeka. Documentation can be found at http://github/MetsExport/ Одлука о установљавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији Влада Републике Србије одлука Дан безбедности Службени гласник РС, бр. 17/10 AT-42695-0089 Томашевић Александра Odluka o Dana bezbednosti Цветковић Мирко Установљавање Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији 2010-03-18 http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/31._Odluka_Dan_bezbednosti_i_zdravlja_na_radu.pdf application/pdf српски text На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08), Влада доноси Одлуку о установљавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији (,,Службени гласник РС”, број 17/10) 1. Установљава се Дан безбедности и здравља на раду у Републици Србији и као Дан безбедности и здравља на раду одређује се 28. април. 2. Дан безбедности и здравља на раду у Републици Србији обележава се сваке године. 3. О обележавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији стара се Министарство рада и социјалне политике – Управа за безбедност и здравље на раду, која утврђује програм обележавања дана безбедности и здравља на раду. 4. За реализацију програма обележавања Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији користе се средства обезбеђена у буџету Републике Србије – на разделу Министарства рада и социјалне политике. 5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Item changed by user 2 at 2017-05-29 23:02:50.Deleted: Original FormatItem changed by user 2 at 2017-04-06 23:18:07.Created: Provenance, Mediator, Title, Alternative Title, Subject, Description, Creator, Source, Publisher, Date, Contributor, Format, Language, Type, IdentifierItem changed by user 2 at 2017-04-06 23:18:07.Imported from Background script