http://romeka.rgf.rs/items/show/646?output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2021-01-15T18:21:22+01:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/646 <![CDATA[Спрега неуронских мрежа и нумеричких модела за дефинисање сигурних растојања код разлетања комада приминирању]]> 2018-09-11T21:02:05+02:00

Dublin Core

Наслов

Спрега неуронских мрежа и нумеричких модела за дефинисање сигурних растојања код разлетања комада приминирању
Coupled Neural Networks and Numeric Models for Flyrock Safe Distance Definition

Аутор

Стојадиновић Саша

Предметна одредница

разлетање
минирање
домет
сигурна растојања
нумерички модели
неуронске мреже
спрега
верификација
flyrock
blasting
throw
safe distance
numeric models
neural networks
couple
verification

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Лилић Никола
Обрадовић Иван
Пантовић Радоје
Денић Миодраг

Опис

Докторска дисертација са наведеним насловом презентује резултате истраживања проблема разлетања комада при минирањима. Циљ истраживања био је креирање општег и универзално применљивог модела за прогнозу максималних домета разлетелих комада и дефинисање сигурних растојања. Комбинацијом теренских истраживања, нумери ког моделирања балисти ких трајекторија разлетелих комада и адаптивне природе неуронских мрежа дефинисан је концепт неуро-нумери ке спреге. Спрега је објединила универзалну применљивост нумери ког модела и способност прилаго авања неуронских мрежа локалним условима у општи модел за прогнозу максималних домета разлетелих комада. За потребе спреге, а као интегрални део дисертације, развијен је метод за одре ивање коефицијента отпора ваздуха неправилних комада базиран на принципу терминалне брзине. Верификацијом поједина них модула спреге, Класификатора, Предиктора и Нумерика извршена је и верификација спреге као система и доказана њена способност да поуздано и прецизно одговори на разли ита питања везана за проблем разлетања комада.
Doctoral dissertation with a given title presents the results of the research on blasting flyrock problem. Creation of a general and universally applicable model for the prediction of maximum flyrock throw and safe distance definition was the final aim of the research. The combination of field investigation and research, numerical modeling of ballistic trajectories of flyrock fragments and adaptive nature of neural networks defined the concept of neuro-numerical couple. The couple merged the universal applicability of the numeric model and the ability of neural networks to adapt to local conditions into a general model for the prediction of maximum flyrock throw. As an integral part of dissertation, a model for determination of drag coefficient of irregular shapes, based upon a terminal velocity principle, was developed for the purpose of the neuro-numeric couple. Verification of the couple as a system was performed by the verification of its individual modules, Classifier, Predictor and Numeric. The verification proved that neuro-numeric couple is capable to reliably and precisely provide answer to various questions related to flyrock problem.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

http://harvester.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/4446

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>