Спрега неуронских мрежа и нумеричких модела за дефинисање сигурних растојања код разлетања комада приминирању Coupled Neural Networks and Numeric Models for Flyrock Safe Distance Definition разлетање минирање домет сигурна растојања нумерички модели неуронске мреже спрега верификација flyrock blasting throw safe distance numeric models neural networks couple verification Докторска дисертација са наведеним насловом презентује резултате истраживања проблема разлетања комада при минирањима. Циљ истраживања био је креирање општег и универзално применљивог модела за прогнозу максималних домета разлетелих комада и дефинисање сигурних растојања. Комбинацијом теренских истраживања, нумери ког моделирања балисти ких трајекторија разлетелих комада и адаптивне природе неуронских мрежа дефинисан је концепт неуро-нумери ке спреге. Спрега је објединила универзалну применљивост нумери ког модела и способност прилаго авања неуронских мрежа локалним условима у општи модел за прогнозу максималних домета разлетелих комада. За потребе спреге, а као интегрални део дисертације, развијен је метод за одре ивање коефицијента отпора ваздуха неправилних комада базиран на принципу терминалне брзине. Верификацијом поједина них модула спреге, Класификатора, Предиктора и Нумерика извршена је и верификација спреге као система и доказана њена способност да поуздано и прецизно одговори на разли ита питања везана за проблем разлетања комада. Doctoral dissertation with a given title presents the results of the research on blasting flyrock problem. Creation of a general and universally applicable model for the prediction of maximum flyrock throw and safe distance definition was the final aim of the research. The combination of field investigation and research, numerical modeling of ballistic trajectories of flyrock fragments and adaptive nature of neural networks defined the concept of neuro-numerical couple. The couple merged the universal applicability of the numeric model and the ability of neural networks to adapt to local conditions into a general model for the prediction of maximum flyrock throw. As an integral part of dissertation, a model for determination of drag coefficient of irregular shapes, based upon a terminal velocity principle, was developed for the purpose of the neuro-numeric couple. Verification of the couple as a system was performed by the verification of its individual modules, Classifier, Predictor and Numeric. The verification proved that neuro-numeric couple is capable to reliably and precisely provide answer to various questions related to flyrock problem. Стојадиновић Саша http://harvester.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/4446 Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет Лилић Никола Обрадовић Иван Пантовић Радоје Денић Миодраг Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0) application/pdf српски text AT-42695-0108