Модел за оптимизацију граничног садржаја метала у руди у функцији дугорочног планирања површинских копова

DD_Krzanovic Daniel.pdf

Везе јединице

Ова јединица нема веза.

Излазни формат