http://romeka.rgf.rs/items?sort_field=added&sort_dir=a&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-12-05T15:32:26+01:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/536 <![CDATA[Закон о рударству и геолошким истраживањима]]> 2019-06-08T06:28:55+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о рударству и геолошким истраживањима

Аутор

Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Предметна одредница

закон
рударство
геологија
истраживања
геолошка истраживања
планирање
пројектовање
изградња објеката
санација
рекултивација
ресурси
резерве
експлоатација резерви минералних сировина
управљање рударским отпадом

Издавач

Службени гласник РС, бр. 101/15

Опис

Овим законом уређују се мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, политике развоја геолошких истраживања и рударства, услови и начин извођења геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса, истраживања геолошке средине, као и геолошка истраживања ради просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, изградње објеката и санације и рекултивације терена, начин класификације ресурса и резерви минералних сировина и подземних вода и геотермалних ресурса, експлоатација резерви минералних сировина и других геолошких ресурса, изградња, коришћење и одржавање рударских објеката, постројења, машина и уређаја, извођење рударских радова, управљање рударским отпадом, поступци санације и рекултивације напуштених рударских објеката, као и надзор над спровођењем овог закона.

Датум

2015-12-04

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/2925-15.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/537 <![CDATA[Law on Mining and Geological Explorations]]> 2019-06-08T06:28:55+02:00

Dublin Core

Наслов

Law on Mining and Geological Explorations

Аутор

Ministry of Mining and Energy

Предметна одредница

mining
geological exploration
law

Објекат у вези

AT-42695-0002

Издавач

Службени гласник РС, бр. 101/15

Опис

This Law shall regulate measures and activities of the mineral policy and the manner of implementation thereof, conditions and manner of execution of geological explorations of mineral and other geological resources, researching of geological environment, as well as geological explorations for the purpose of spatial and urban planning, designing, construction of buildings and remediation of site, manner of classification of resources and reserves of mineral raw materials and ground waters, exploitations of reserves of mineral raw materials and geothermal resources, construction, use and maintenance of mining facilities, plants, machines and equipment, execution of mining works, mining waste management, remediation and re- cultivation of abandoned mining facilities, as well as inspection over the implementation of the present Law.

Датум

2015-12-04

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/Law_on_Mining_and_Geological_Explorations.pdf

Формат

application/pdf

Језик

енглески

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/538 <![CDATA[Закон о енергетици]]> 2019-06-08T06:28:55+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о енергетици

Аутор

Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Предметна одредница

закон
енергетика
коришћење обновљивих извора енергије
тржиште
електрична енергија
природни гас
нафта
деривата нафте
производња
дистрибуција
снабдевање
топлотна енергија

Издавач

Службени гласник РС, бр. 145/14

Опис

Овим законом уређују се циљеви енергетске политике и начин њеног остваривања, услови за поуздану, сигурну и квалитетну испоруку енергије и енергената и услови за сигурно снабдевање купаца, заштита купаца енергије и енергената, услови и начин обављања енергетских делатности, услови за изградњу нових енергетских објеката, статус и делокруг рада Агенције за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција), коришћење обновљивих извора енергије, подстицајне мере и гаранција порекла, начин организовања и функционисања тржишта електричне енергије, природног гаса и нафте и деривата нафте, права и обавезе учесника на тржишту, успостављање својине на мрежама оператора система, као и надзор над спровођењем овог закона. Овим законом уређују се производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом као енергетске делатности.

Датум

2014-12-29

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2014/4678-14.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/539 <![CDATA[Закон о безбедности и здрављу на раду]]> 2019-06-08T06:28:55+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о безбедности и здрављу на раду

Предметна одредница

закон
безбедност на раду
здравље на раду
радна околина
повреде на раду
професионална обољења
обољења у вези са радом

Издавач

Службени гласник РС, бр. 101/2005

Опис

Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Датум

2005-11-14

Извор

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-27-јануара-2004.444.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/540 <![CDATA[Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду]]> 2019-06-08T06:28:55+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду

Предметна одредница

закон
безбедност на раду
здравље на раду
радна околина
повреде на раду
професионална обољења
обољења у вези са радом

Објекат у вези

AT-42695-0005

Издавач

Службени гласник РС, бр. 91/15

Опис

Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду

Датум

2015-11-03

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/2256-15.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/541 <![CDATA[Закон о водама]]> 2019-06-08T06:28:55+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о водама

Предметна одредница

закон
воде
правни статус вода
интегрално управљање водама
управљање водним објектима
управљање водним земљиштем

Издавач

Службени гласник РС, бр. 30/10

Опис

Овим законом уређује се правни статус вода, интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и начин финансирања водне делатности, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања значајна за управљање водама.

Датум

2010-05-05

Извор

http://www.rdvode.gov.rs/doc/dokumenta/zakoni/zakon-o-vodama.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/542 <![CDATA[Закон о изменама Закона о водама]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о изменама Закона о водама

Предметна одредница

закон
воде
правни статус вода
интегрално управљање водама
управљање водним објектима
управљање водним земљиштем

Издавач

Службени гласник РС, бр. 93/12

Опис

Измене и допуне Закона о водама

Датум

2012-09-25

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2012/2780-12.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/543 <![CDATA[Закон о заштити ваздуха]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о заштити ваздуха

Предметна одредница

закон
заштита
ваздух
управљање квалитетом ваздуха
организовања спровођења заштите
контрола спровођења заштите
побољшања квалитета ваздуха

Издавач

Службени гласник РС, бр. 36/09

Опис

Овим законом уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса која ужива посебну заштиту. Одредбе овог закона не примењују се на загађења проузрокована радиоактивним материјама, индустријским удесима и елементарним непогодама.

Датум

2009-05-12

Извор

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-11-јуна-2008.1533.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/544 <![CDATA[Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха ]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха

Предметна одредница

закон
заштита
ваздух
управљање квалитетом ваздуха
организовања спровођења заштите
контрола спровођења заштите
побољшања квалитета ваздуха

Објекат у вези

AT-42695-0009

Издавач

Службени гласник РС, бр. 10/13

Опис

Измене и допуне Закона о заштити ваздуха

Датум

2013-01-30

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2013/4599-12.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/545 <![CDATA[Закон о заштити од пожара]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о заштити од пожара

Предметна одредница

закон
заштита
пожар
систем заштите од пожара
организација ватрогасне службе

Издавач

Службени гласник РС, бр. 111/09

Опис

Овим законом уређују се систем заштите од пожара, права и обавезе државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних и физичких лица, организација ватрогасне службе, надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја за систем заштите од пожара.

Датум

2009-12-29

Извор

http://www.fb.bg.ac.rs/download/Download/Zakon_o_zastiti_od_pozara.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/546 <![CDATA[Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара

Предметна одредница

закон
заштита
пожар
систем заштите од пожара
организација ватрогасне службе

Објекат у вези

AT-42695-0011

Издавач

Службени гласник РС, бр. 20/15

Опис

Измене и допуне Закона о заштити од пожара

Датум

2015-02-20

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/4827-14.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/547 <![CDATA[Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности

Предметна одредница

закон
заштита
јонизујуће зрачење
нуклеарна сигурност

Издавач

Службени гласник РС, бр. 36/09

Опис

Овим законом прописују се мере заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења и мере нуклеарне сигурности при свим поступцима у вези са нуклеарним активностима и уређују се услови за обављање делатности са изворима јонизујућих зрачења и нуклеарним материјалима, као и управљање радиоактивним отпадом. Одредбе овог закона не односе се на јонизујућа зрачења природног порекла из свемира на нивоу тла, земљине коре и људског организма, ако таква зрачења нису промењена човековим деловањем. Одредбе овог закона не односе се на нуклеарне објекте чија је изградња забрањена посебним законом.

Датум

2009-05-12

Извор

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-11-јуна-2008.1533.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/548 <![CDATA[Закон о заштити од нејонизујућих зрачења]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења

Предметна одредница

закон
заштита
нејонизујуће зрачење

Издавач

Службени гласник РС, бр. 36/09

Опис

Овим законом уређују се услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења.

Датум

2009-05-12

Извор

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-11-јуна-2008.1533.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/549 <![CDATA[Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине

Предметна одредница

закон
аутономна покрајина
надлежности

Издавач

Службени лист РС, бр. 6/2002

Опис

Овим законом ближе се одређују надлежности аутономне покрајине, нарочито у областима у којима Република уређује систем. Овим законом уређују се и одређена питања која се односе на оснивање, организацију и рад организационих јединица републичких фондова и завода на територији аутономне покрајине.

Датум

2002-02-04

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/26_Zakon_o_utvrdjivanju_odredjenih_nadleznosti_autonomne_pokrajine.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/550 <![CDATA[Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

Предметна одредница

закон
животна средина
заштита
спречавање и контрола загађења

Издавач

Службени гласник РС, бр. 135/04

Опис

Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине.

Датум

2004-12-21

Извор

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-27-јануара-2004.444.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/551 <![CDATA[Закон о републичким административним таксама у области геологије и рударства]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о републичким административним таксама у области геологије и рударства

Предметна одредница

закон
рударство
геологија
административна такса

Опис

Овим законом дефинисане су републичке административне таксе у области геологије и рударства

Извор

http://mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/Zakon_o_republickim_administrativnim_taksama_01.07.2016.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/552 <![CDATA[Правилник о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима]]> 2019-06-08T06:29:45+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима

Предметна одредница

правилник
резерве
чврсте минералне сировине
класификација
категоризација
разврставање у класе
разврставање у категорије
евидентирање
елаборат
садржај елабората

Издавач

Службени лист СФРЈ, бр. 53/79

Опис

Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви чврстих минералних сировина, услови за разврставање у категорије и класе, начин прорачунавања и евидентирања и садржај елабората о класификацији, категоризацији и прорачунавању резерви чврстих минералних сировина.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/22_Pravilnik_o_klasifikaciji_i_kategorizaciji_rezervi_cvrstih_mineralnih_sirovina_i_vodjenju_evidencije_o_njima_53_79.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/553 <![CDATA[Правилник о класификацији и категоризацији резерви нафте, кондензата и природних гасова и вођењу евиденције о њима]]> 2019-06-08T06:29:45+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о класификацији и категоризацији резерви нафте, кондензата и природних гасова и вођењу евиденције о њима

Предметна одредница

правилник
резерве
нафта
кондензат
природни гас
класификација
категоризација
разврставање у класе
разврставање у категорије
израчунавање
евидентирање
елаборат
садржај елабората

Издавач

Службени лист СФРЈ, бр. 80/87

Опис

Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви нафте, кондензата и природних гасова (у даљем тексту: резерве сировина), услови за разврставање у класе и категорије, методе израчунавања, начин евидентирања и садржај елабората о класификацији, категоризацији и израчунавању резерви сировина.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/23_Pravilnik_o_klasifikaciji_i_kategorizaciji_rezervi_nafte.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/554 <![CDATA[Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима]]> 2019-06-08T06:29:45+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима

Аутор

Савезни геолошки завод

Предметна одредница

правилник
резерве
подземне воде
класификација
категоризација
евиденција
разврставање у класе
разврставање у категорије
евидентирање
елаборат
садржај елабората

Издавач

Службени лист СФРЈ, бр. 34/79

Друга одговорна лица

Пејовић Павле

Опис

Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви подземних вода, услови за разврставање у категорије и класе, методе прорачунавања, начин евидентирања и садржај елабората о класификацији, категоризацији и прорачунавању резерви подземних вода.

Датум

1979-05-30

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/02_Pravilnik_o_kategorizaciji_i_klasifikaciji_podzemnih_voda.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/555 <![CDATA[Правилник о критеријумима на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних сировина]]> 2019-06-08T06:29:45+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о критеријумима на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних сировина

Предметна одредница

правилник
геолошка истраживања
потенцијалност подручја
проналажење минералних сировина
критеријуми

Издавач

Службени гласник РС, бр. 51/96

Друга одговорна лица

Костић Драган

Опис

Овим правилником утврђују се критеријуми на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних сировина у оквиру основних геолошких истраживања.

Датум

1996-11-26

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/03_Pravilnik_o_kriterijumima_za_odredjivanje_potencijalnosti_podrucja.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/556 <![CDATA[Правилник о начину вршења рударских мерења]]> 2019-06-08T06:29:45+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о начину вршења рударских мерења

Предметна одредница

правилник
рударска мерења
рударски планови
карата
мерачке књиге
интерни катастар непокретности рудника

Издавач

Службени гласник РС, бр. 40/97

Опис

Овим правилником прописује се начин вршења рударских мерења и чувања оригинала планова и карата, као и начин израде рударских планова, вођења мерачких књига и интерног катастра непокретности рудника.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/13_Pravilnik_o_nacinu_vrsenja_rudarskih_merenja.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/557 <![CDATA[Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова]]> 2019-06-08T06:29:45+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова

Предметна одредница

правилник
експлоатација лежишта минералних сировина
извођење рударских радова
дугорочни програм
годишњих план

Издавач

Службени гласник РС, бр. 27/97

Опис

Овим правилником прописује се садржина дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/14_Pravilnik_o_sadrzini_dugorocnog_programa_eksploatacije_lezista_mineralnih_sirovina_i_godisnjih_planova_izvodjenja_rudarskih_radova.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/558 <![CDATA[Правилник о садржини годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина за претходну календарску годину]]> 2019-06-08T06:29:45+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о садржини годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина за претходну календарску годину

Предметна одредница

правилник
експлоатација минералних сировина
извештај о пословању

Издавач

Службени гласник РС, бр. 7/2011

Опис

Овим правилником прописује се садржина годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина на одговарајућем експлоатационом пољу односно лежишту минералних сировина за претходну календарску годину

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/08_Pravilnik_o_sadrzini_godisnjih_izvestaja_o_poslovanju_preduzeca_koja_obavljaju_eksploataciju_mineralnih_sirovina.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/559 <![CDATA[Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања

Аутор

Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Предметна одредница

праавилник
пројекат геолошких истраживања
елаборат о резултатима геолошких истраживања

Издавач

Службени гласник РС, бр. 51/96

Опис

Овим правилником ближе се одређује садржина пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања.

Датум

1996-11-26

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/05_Pravilnik_o_sadrzini_projekata_geoloskih_istrazivanja.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/560 <![CDATA[Правилник о садржини рударских пројеката]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о садржини рударских пројеката

Предметна одредница

експлоатација
припрема
транспорт
чврсте минералне сировине
нафта
природни гас
геотермална енергија
бушотине
рударски пројекат
главни рударски пројекат
допунски рударски пројекат
упрошћени рударски пројекат
трајна обустава радова

Издавач

Службеном гласнику РС, бр. 27/97

Опис

Овим правилником прописује се садржина рударских пројеката, и то: 1) главног, допунског и упрошћеног рударског пројекта за експлоатацију чврстих минералних сировина, 2) главног и допунског рударског пројекта за експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и геотермалне енергије и упрошћеног рударског пројекта за израду појединих бушотина за нафту, гас и подземне воде, као и за надземне објекте за експлоатацију, припрему и транспорт нафте, гаса и воде, 3) главног рударског пројекта за трајну обуставу радова на експлоатацији минералних сировина.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/06_Pravilnik_o_sadrzini_rudarskih_projekata.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/561 <![CDATA[Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина

Аутор

Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Предметна одредница

правилник
експлоатација лежишта минералних сировина
студија изводљивости

Издавач

Службени гласник РС, бр. 108/2006

Друга одговорна лица

Наумов М. Радомир

Опис

Овим правилником ближе се уређује садржина студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина.

Датум

2006-11-23

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/07_Pravilnik_o_sadrzini_studije_izvodljivosti_eksploatacije_lezista_mineralnih_sirovina.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/562 <![CDATA[Правилник о условима и критеријумима за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за извођење тих радова]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о условима и критеријумима за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за извођење тих радова

Предметна одредница

правилник
геолошки истражни радови
уступање извођења
услови
критеријуми

Издавач

Службени гласник РС, бр. 51/96

Опис

Овим правилником ближе се одређују начин, услови и критеријуми за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за финансирање извођења тих радова.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/21_Pravilnik_o_uslovima_i_kriterijumima.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/563 <![CDATA[Правилник о условима и начину преноса одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о условима и начину преноса одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса

Аутор

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања

Предметна одредница

правилник
експлоатација
резерве
минералне сировине
примењена геолошка истраживања
геотермални ресурси
преноса одобрења

Издавач

Службени гласник РС

Друга одговорна лица

Бачевић Милан

Опис

Овим правилником ближе се уређују услови и начин преноса одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, са носиоца истраживања и/или носиоца експлоатације на друго привредно друштво, односно друго правно лице и предузетника.

Датум

2012-12-11

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/19_Pravilnik_o_prenosu_odobrenja.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/564 <![CDATA[Правилник о условима и начину вршења техничког прегледа рударских објеката]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о условима и начину вршења техничког прегледа рударских објеката

Предметна одредница

правилник
рударски објекат
технички преглед

Издавач

Службени гласник РС, бр. 40/97

Опис

Овим правилником прописују се услови и начин вршења техничког прегледа рударских објеката, уређаја, постројења, опреме и инсталација који припадају том објекту или су у њега уграђени или дела рударског објекта који представља техничко-технолошку целину и као такав може се самостално користити.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/15_Pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_vrsenja_tehnickog_pregleda_rudarskih_objekata.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/565 <![CDATA[Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања

Аутор

Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Предметна одредница

правилник
стручни испит
начин и програм полагања
израда пројеката и елабората
геолошка истраживања

Издавач

Службени гласник РС, бр. 21/96

Друга одговорна лица

Костић Драган

Опис

Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање послова израде пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања, руковођења и стручног надзора над извођењем геолошких истражних радова, као и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за обављање тих послова.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/11_Pravilnik_o_uslovima_polaganja_strucnog_ispita.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/566 <![CDATA[Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина

Аутор

Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Предметна одредница

правилник
експлоатација минералних сировина
стручни испит
услови
начин
програм

Издавач

Службени гласник РС, бр. 21/96 и 47/96

Друга одговорна лица

Костић Драган

Опис

Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање стручних послова техничког руковођења, израде рударских пројеката, руковођења рударским мерењима и израдом рударских планова, руковођења пословима заштите на раду, стручног надзора при експлоатацији минералних сировина, као и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за обављање тих послова.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/10_Pravilnik_o_uslovima_nacinu_i_programu_polaganja_strucnog_ispita_za_obavljanje_strucnih_poslova_pri_eksploataciji_mineralnih_sirovina.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/567 <![CDATA[Правилник о условима за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о условима за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина

Предметна одредница

правилник
експлоатација минералних сировина
стручни послови
услови
обављање

Издавач

Службени гласник РС, бр. 40/97 и 32/98

Опис

Овим правилником прописују се услови за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/16_Pravilnik_o_uslovima_za_obavljanje_odredjenih_strucnih_poslova_pri_eksploataciji_mineralnih_sirovina.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/568 <![CDATA[Правилник о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких истраживања која се финансирају из буџета Републике Србије]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких истраживања која се финансирају из буџета Републике Србије

Аутор

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања

Предметна одредница

правилник
геолошка истраживања
основна геолошка истраживања
примењена геолошка истраживања
коришћење података
коришћење документације
накнада
финансирање из буџета

Издавач

Службени гласник РС

Друга одговорна лица

Бачевић Милан

Опис

Овим правилником ближе се прописује висина и начин плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких истраживања (у даљем тексту: Геолошка документација) која се финансирају из буџета Републике Србије.

Датум

2014-03-10

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/12_Pravilnik_o_visini_i_nacinu_placanja_naknade_za_geolosku_dokumentaciju.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/569 <![CDATA[Правилник о обрасцу службене легитимације, изгледу и садржини ознаке и врсти опреме геолошких и рударских инспектора]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о обрасцу службене легитимације, изгледу и садржини ознаке и врсти опреме геолошких и рударских инспектора

Аутор

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања

Предметна одредница

правилник
рударски инспектор
геолошки инспектор
легитимација

Друга одговорна лица

Бачевић Милан

Опис

Овим правилником прописује се образац службене легитимације геолошког инспектора односно рударског инспектора, изглед и садржина ознаке геолошких инспектора односно рударских инспектора, као и врста опреме коју користе у вршењу инспекцијског надзора.

Датум

2013-09-04

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/17_Pravilnik_o_obrascu_sluzbene_legitimacije.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/570 <![CDATA[Правилник о потребном степену изучености инжењерскогеолошких својстава терена за потребе планирања, пројектовања и грађења]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о потребном степену изучености инжењерскогеолошких својстава терена за потребе планирања, пројектовања и грађења

Предметна одредница

правилник
инжењерско-геолошка својстава терена
потребан степен изучености
планирање
пројектовање
грађење

Издавач

Сл. гласник РС, бр. 51/96

Опис

Овим правилником утврђује се потребан степен изучености инжењерскогеолошких својстава терена као интегралног дела истраживања за потребе просторног планирања, урбанистичког планирања, грађевинског пројектовања, изградње и експлоатације објеката.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/18_Pravilnik_o_potrebnom_stepenu_izucenosti.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/571 <![CDATA[Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду

Аутор

Министар рада и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
евиденција
безбедност на раду
здравље на раду
послодавац

Издавач

Службени гласник РС, бр. 62/07

Друга одговорна лица

Љајић Расим

Опис

Овим правилником прописује се начин вођења евиденција у области безбедности и здравља на раду које је дужан да води и чува послодавац.

Датум

2007-07-21

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/13_Pravilnik_o_evidencijama_u_oblasti_bezbednosti_i_zdravlja_62-07.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/572 <![CDATA[Правилник о изменама и допунама Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама и допунама Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
евиденција
безбедност на рад
здравље на раду
послодавац

Објекат у вези

AT-42695-0037

Издавач

Службени гласник РС, бр. 102/15

Друга одговорна лица

Вулин Александар

Опис

У овом правилнику дате су измене и допуне Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду

Датум

2015-12-07

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/13.1_Pravilnik_o_izmenama_i_dopunama_Pravilnika_o_evidencijama_Sl.glasnik_102-15.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/573 <![CDATA[Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини

Предметна одредница

правилник
процена ризика
радно место
радна околина
повреда на раду
обољење
ризик
процена ризика

Издавач

Службени гласник РС, бр. 72/2006, 84/2006 - испр. и 30/2010 и 102/2015

Опис

Овим правилником утврђују се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање, које послодавац уређује актом о процени ризика.

Датум

Извор

http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_nacinu_i_postupku_procene_rizika_na_radnom_mestu_i_u_radnoj_okolini.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/574 <![CDATA[Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду

Аутор

Министарство рада и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
ознаке

Издавач

Службени гласник РС, бр. 95/10

Друга одговорна лица

Љајић Расим

Опис

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни при обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље на раду.

Датум

2010-12-07

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/22._Pravilnik_o_obezbedjivanju_oznaka_za_bebednost_i_zdravlje.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/575 <![CDATA[Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима

Аутор

Републички комитет за рад

Предметна одредница

правилник
заштита на раду
електрична струја
опасно дејство

Издавач

Службени гласник СРС, бр. 21/89

Друга одговорна лица

Младеновић Томислав

Опис

Овим правилником утврђују се опште мере заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима.

Датум

1989-05-05

Извор

http://www.jobbgd.com/media/Propisi/Pravilnik_o_opstim_merama_zastite_na_radu_od_opasnog_dejstva_elektricne_struje_u_objektima_namenjenim_za_rad_radnim_prostorijama_i_na_gradilistima.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/576 <![CDATA[Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду

Аутор

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
прописани услови

Издавач

Службени гласник РС, бр. 60/06

Друга одговорна лица

Лаловић Слободан

Опис

Овим правилником уређује се поступак утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду.

Датум

2006-06-23

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/16._Pr_o_postupku_utvrdjivanja_ispunjenosti_propisanih_usl.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/577 <![CDATA[Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Аутор

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
опрема за рад
испитивање
превентивни преглед
периодични преглед
опрема за рад
радна околина
преглед
хемијска штетност
биолошка штетност
физичка штетност
микроклима
осветљеност

Издавач

Службени гласник РС, бр. 94/06

Друга одговорна лица

Лаловић Слободан

Опис

Овим правилником прописују се поступак и рокови превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености.

Датум

2006-10-25

Извор

http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_postupku_pregleda_i_ispitivanja_opreme_za_rad_i_ispitivanja_uslova_radne_okoline.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/578 <![CDATA[Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
опрема за рад
испитивање
превентивни преглед
периодични преглед
опрема за рад
радна околина
преглед
хемијска штетност
биолошка штетност
физичка штетност
микроклима
осветљеност

Објекат у вези

AT-42695-0043

Издавач

Службени гласник РС, бр. 114/14

Друга одговорна лица

Вулин Александар

Опис

Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Датум

2014-10-14

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/12.1_Pravilnik_o_izmenama_i_dopunama_Pravilnika_Sl.glasnik_114-14.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/579 <![CDATA[Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
опрема за рад
испитивање
превентивни преглед
периодични преглед
опрема за рад
радна околина
преглед
хемијска штетност
биолошка штетност
физичка штетност
микроклима
осветљеност

Објекат у вези

AT-42695-0043

Издавач

Службени гласник РС, бр. 102/15

Друга одговорна лица

Вулин Александар

Опис

Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Датум

2015-12-07

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/12.2_Pravilnik_o_izmenama_i_dopunama_Pr._Sl.glasnik_102-15.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/580 <![CDATA[Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Аутор

Републички секретаријат за законодавство

Предметна одредница

правилник
опрема за рад
испитивање
превентивни преглед
периодични преглед
опрема за рад
радна околина
преглед
хемијска штетност
биолошка штетност
физичка штетност
микроклима
осветљеност

Објекат у вези

AT-42695-0043

Издавач

Службени гласник РС, бр. 108/06

Опис

Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Датум

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/12.3_Ispravka_Pravilnik_o_postupku_pregleda_i_ispitivanja_oprem.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/581 <![CDATA[Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад

Предметна одредница

правилник
преглед
техничка документација
оруђе за рад
опасне материје
инсталације
радна средина
средства личне заштите
опрема личне заштите
безбедност на раду

Издавач

Службени гласник РС, бр. 13/2000

Опис

Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/04_Pravilnik_o_pregledu_tehnicke_dokumentacije.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/582 <![CDATA[Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

Аутор

Министарство рада и социјалне политике
Министарство здравља

Предметна одредница

правилник
претходни лекарски преглед
периодични лекарски преглед
ризик

Издавач

Службени гласник РС, бр. 120/07

Друга одговорна лица

Љајић Расим
Милосављевић Томица

Опис

Овим правилником утврђује се начин, поступак и рокови вршења претходног лекарског прегледа лица које заснива радни однос, односно лица које послодавац ангажује за рад на радном месту са повећаним ризикоми периодичног лекарског прегледа запосленог који ради на радном месту са повећаним ризиком.

Датум

2007-11-19

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/15_Pravilnik_o_prethodnim_i_periodicnim_lekarskim_pregled.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/583 <![CDATA[Правилник о изменама и допунама Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама и допунама Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

Аутор

Министарство рада и социјалне политике
Министарство здравља

Предметна одредница

правилник
претходни лекарски преглед
периодични лекарски преглед
ризик

Објекат у вези

AT-42695-0048

Издавач

Службени гласник РС, бр. 93/08

Друга одговорна лица

Љајић Расим
Милосављевић Томица

Опис

Измене и допуне Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

Датум

2008-10-01

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/15.1_Pr_izm.i_dop._Pravilnika_o_preth._i_period._LP.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/584 <![CDATA[Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту

Аутор

Министарство рада и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
радно место

Издавач

Службени гласник РС, бр. 21/09

Друга одговорна лица

Опис

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за безбедан и здрав рад на радном месту.

Датум

2009-03-19

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/25._Pravilnik_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_na_radnom_mestu.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/585 <![CDATA[Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима

Аутор

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
вештачко оптичко зрачење

Издавач

Службени гласник РС, бр. 120/12

Друга одговорна лица

Кркобабић Јован

Опис

Овим правилником прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од настанка оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању вештачким оптичким зрачењима, а нарочито ризика од настанка оштећења очију и коже, граничне вредности изложености зрачењу за некохерентно оптичко зрачење и граничне вредности изложености зрачењу за ласерско оптичко зрачење.

Датум

2012-12-13

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/28._Pravilnik_ves.optic__1_.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/586 <![CDATA[Исправка Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Исправка Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима

Аутор

Републички секретаријат за законодавство

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
вештачко оптичко зрачење

Објекат у вези

AT-42695-0051

Издавач

Службени гласник РС, бр. 29/13

Друга одговорна лица

Кркобабић Јован

Опис

Исправка Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима

Датум

Извор

http://www.vatroival.com/doc/propisi/BZR/Ispravka_Pravilnika_o_prev_merama_za_BZR_pri_izlaganju_vestackim_optickim_zracenjima.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/587 <![CDATA[Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима

Аутор

Министарство рада и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
биолошке штетности

Издавач

Службени гласник РС, бр. 96/10

Друга одговорна лица

Љајић Расим

Опис

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању биолошким штетностима на радном месту.

Датум

2010-10-10

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/23._Pravilnik_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_pri_izlaganju_bio_stetnostima.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/588 <![CDATA[Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
бука

Издавач

Службени гласник РС, бр. 96/11

Опис

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од настанка повреде или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању буци, а нарочито ризика од настанка оштећења слуха, захтеви које су дужни да испуне правна лица са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине у поступку превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, гранична вредност изложености буци и акциона вредност изложености буци.

Датум

2011-12-06

Извор

http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_pri_izlaganju_buci.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/589 <![CDATA[Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
бука

Објекат у вези

AT-42695-0054

Издавач

Службени гласник РС, бр. 78/15

Друга одговорна лица

Вулин Александар

Опис

Изменаме и допуне Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци

Датум

2015-09-01

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/24.1__Pravilnik_o_izmenama_i_dopuni_pravilnika_o_buci_Sl.Glasnik_78-15.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/590 <![CDATA[Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу]]> 2019-06-08T06:29:42+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
електромагнетско поље

Издавач

Службени гласник РС, бр.111/15

Друга одговорна лица

Вулин Александар

Опис

Овим правилником прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или смањења ризика од настанка оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању електромагнетском пољу на радном месту, граничне вредности изложености и акционе вредности.

Датум

2015-12-21

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/29._Pravilnik_o_preventivnim_merama_za_bzr_pri_izlaganju_elektromagnetsko_polju.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/591 <![CDATA[Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама]]> 2019-06-08T06:29:42+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама

Аутор

Министарство рада и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
хемијске материје

Издавач

Службени гласник РС, бр.106/09

Друга одговорна лица

Љајић Расим

Опис

Овим правилником прописују се минимални захтеви за безбедност и здравље на раду које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану услед излагања хемијским материјама на радном месту или су резултат било које активности која укључује хемијске материје.

Датум

2009-12-03

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/27._Pravilnik_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_pri_izlaganju_hem_materijama.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/592 <![CDATA[Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима]]> 2019-06-08T06:29:42+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима

Аутор

Министарство рада и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
карциногени
мутагени

Издавач

Службени гласник РС, бр.96/11

Друга одговорна лица

Љајић Расим

Опис

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању карциногенима или мутагенима на радном месту и граничне вредности изложености.

Датум

2011-12-08

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/26._Pravilnik_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_pr_pri_izlaganju_karcinogenima_ili_mutagenima.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/593 <![CDATA[Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама]]> 2019-06-08T06:29:42+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама

Аутор

Министарство рада и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
вибрације

Издавач

Службени гласник РС, бр.93/11

Друга одговорна лица

Љајић Расим

Опис

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању механичким вибрацијама.

Датум

2011-12-01

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/30._Pr_o_preventivnim_merama_za_bzr_pri_izlaganju_vibracijama.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/594 <![CDATA[Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду]]> 2019-06-08T06:29:42+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду

Аутор

Министарство рада и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
средства
опрема
лична заштита

Издавач

Службени гласник РС, бр. 92/08

Друга одговорна лица

Љајић Расим

Опис

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Датум

2008-09-30

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/18._Pravilnik_SiOLZS.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/595 <![CDATA[Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад]]> 2019-06-08T06:29:42+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Аутор

Министарство рада и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
опрема за рад

Издавач

Службени гласник РС, бр. 23/09

Друга одговорна лица

Љајић Расим

Опис

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при коришћењу опреме за рад.

Датум

2009-03-30

Извор

http://www.jobbgd.com/media/Propisi/Pravilnik_o_preventivnim_merama_za_BZR_pri_kori%C5%A1%C4%87enju_opreme_za_rad.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/596 <![CDATA[Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад]]> 2019-06-08T06:29:42+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Аутор

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
опрема за рад

Објекат у вези

AT-42695-0061

Друга одговорна лица

Кркобабић Јован

Опис

Допуна Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Датум

2012-12-25

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/21.1_Pr_o_izmenama_Pravilnika_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_pri_koriscenju_opreme_za_rad.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/597 <![CDATA[Правилник о изменама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад]]> 2019-06-08T06:29:42+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Аутор

Министарство рада, запошљавање и социјална питања

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
опрема за рад

Објекат у вези

AT-42695-0061

Издавач

Службени гласник РС, бр. 102/15

Опис

Измене Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Датум

2015-12-02

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/598 <![CDATA[Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета]]> 2019-06-08T06:29:42+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета

Аутор

Министарство рада и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
преношење терета

Издавач

Службени гласник РС, бр. 106/09

Друга одговорна лица

Љајић Расим

Опис

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при ручном преношењу терета при којем нарочито постоји ризик од настанка повреде или обољења кичменог стуба.

Датум

2009-12-02

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/19._Pravilnik_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_pri_rucnom_prenosenju_tereta.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/599 <![CDATA[Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица]]> 2019-06-08T06:29:41+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
стручни испит
безбедност на раду
здравље на раду
одговорно лице
обављање послова

Издавач

Службени гласник РС, бр. 111/13

Опис

Овим правилником прописује се програм, начин и висина трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица.

Датум

2013-12-10

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/600 <![CDATA[Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица]]> 2019-06-08T06:29:41+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
стручни испит
безбедност на раду
здравље на раду
одговорно лице
обављање послова

Објекат у вези

AT-42695-0065

Издавач

Службени гласник РС, бр. 57/14

Друга одговорна лица

Вулин Александар

Опис

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Датум

2014-05-21

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/601 <![CDATA[Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица]]> 2019-06-08T06:29:41+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
стручни испит
безбедност на раду
здравље на раду
одговорно лице
обављање послова

Објекат у вези

AT-42695-0065

Издавач

Службени гласник РС, бр. 126/14

Друга одговорна лица

Вулин Александар

Опис

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Датум

2014-11-12

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/602 <![CDATA[Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица]]> 2019-06-08T06:29:41+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
стручни испит
безбедност на раду
здравље на раду
одговорно лице
обављање послова

Објекат у вези

AT-42695-0065

Издавач

Службени гласник РС, бр. 111/15

Друга одговорна лица

Вулин Александар

Опис

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Датум

2015-12-25

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/603 <![CDATA[Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова]]> 2019-06-08T06:29:41+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
стручни испит
координатор за израду пројекта
координатор за извођење радова

Издавач

Службени гласник РС, бр. 113/13

Опис

Овим правилником прописују се програм, начин и висина трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова.

Датум

2013-12-10

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/604 <![CDATA[Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова]]> 2019-06-08T06:29:41+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
стручни испит
координатор за израду пројекта
координатор за извођење радова

Објекат у вези

AT-42695-0069

Издавач

Службени гласник РС, бр. 57/14

Опис

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Датум

2014-05-22

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/605 <![CDATA[Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова]]> 2019-06-08T06:29:41+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
стручни испит
координатор за израду пројекта
координатор за извођење радова

Објекат у вези

AT-42695-0069

Издавач

Службени гласник РС, бр. 111/15

Опис

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Датум

2015-12-25

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/606 <![CDATA[Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом]]> 2019-06-08T06:29:41+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом

Аутор

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
повреда на рада
професионално обољење
обољење у вези са радом
извештаја

Издавач

Службени гласник РС, бр. 72/06 и 84/06 - исправка

Друга одговорна лица

Лаловић Слободан

Опис

Овим правилником прописује се садржај и начин издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом који се догоде на радном месту.

Датум

2006-08-02

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/14_Pr._o_sadrzini_i_nacinu_izdavanja_izvestaja_o_povre.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/607 <![CDATA[Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта]]> 2019-06-08T06:29:41+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта

Аутор

Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику

Предметна одредница

правилник
елабората
уређење градилишта
повреде на раду
ризик

Издавач

Службени гласник РС, бр. 121/12

Друга одговорна лица

Кркобабић Јован

Опис

Овим правилником прописује се садржај елабората о уређењу градилишта на коме се изводе радови на изградњи или реконструкцији грађевинског објекта или врши промена технолошког процеса, а којим се, у складу са извршеном проценом ризика од настанка повреда и оштећења здравља на радним местима и у радној околини (за организацију и технологију извођења радова) на градилишту на коме се изводе радови, сагласно пројектној документацији и применом техничких прописа и прописа о безбедности и здрављу на раду, врши детаљна техничко- технолошка разрада мера за спречавање, отклањање или смањење ризика, у односу на послове и активности које се врше приликом извођења радова.

Датум

2012-12-18

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/10_Pravilnik_elaborat_UG_121-12.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/608 <![CDATA[Правилник о измени Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта]]> 2019-06-08T06:29:41+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о измени Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
елабората
уређење градилишта
повреде на раду
ризик

Објекат у вези

AT-42695-0073

Издавач

Службени гласник РС, бр. 102/15

Друга одговорна лица

Вулин Александар

Опис

Измена Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта

Датум

2015-12-02

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/10.1__Pravilnik_o_izmeni_Pravilnika_o_sadrzaju_elaborata_o_uredenju_gradilista_Sl.glasnik_102-15.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/609 <![CDATA[Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерско - геолошке подлоге за изградњу високих брана, хидроелектрана, термоелектрана и објеката саобраћајне инфраструктуре]]> 2019-06-08T06:29:41+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерско - геолошке подлоге за изградњу високих брана, хидроелектрана, термоелектрана и објеката саобраћајне инфраструктуре

Предметна одредница

правилник
хидрогеолошке подлоге
инжењерско-геолошке подлоге
садржина
документација
високе бране
хидроелектране
термоелектране
саобраћајна инфраструктура

Издавач

Службени гласник РС, бр. 51/96

Опис

Овим правилником ближе се одређује садржина документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге за изградњу високих брана, акумулација површинских вода чија је запремина већа од милион кубних метара, односно брана већих од 15 метара грађевинске висине, тунела, хидроелектрана, термоелектрана, аутопутева, магистралних путева, метроа и железничких пруга.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/20_Pravilnik_o_sadrzini_dokumentacije.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/610 <![CDATA[Правилник о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду]]> 2019-06-08T06:29:40+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Аутор

Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
лиценца

Издавач

Службени гласник РС, бр. 112/13

Опис

Овим правилником прописују се услови и висина трошкова за издавање лиценци

Датум

2013-12-10

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/611 <![CDATA[Правилник о изменама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду]]> 2019-06-08T06:29:40+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
лиценца

Објекат у вези

AT-42695-0076

Издавач

Службени гласник РС, бр. 57/14

Опис

Измене Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Датум

2014-05-21

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/612 <![CDATA[Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду]]> 2019-06-08T06:29:40+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
лиценца

Објекат у вези

AT-42695-0076

Издавач

Службени гласник РС, бр. 102/15

Опис

Измене и допуне Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Датум

2015-12-02

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/613 <![CDATA[Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду]]> 2019-06-08T06:29:40+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду

Аутор

Министарство финансија
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
прописани услови
утврђивање испуњености
трошкови

Издавач

Службени гласник РС, бр. 111/13

Друга одговорна лица

Кркобабић Јован
Крстић Лазар

Опис

Овим правилником прописује се висина трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду.

Датум

2013-12-10

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/17._Pr_o_visini_troskova_postupka_utvrdjivanja_propisanih_uslova.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/614 <![CDATA[Уредба о начину и року плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде за задржавање истражног простора]]> 2019-06-08T06:30:08+02:00

Dublin Core

Наслов

Уредба о начину и року плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде за задржавање истражног простора

Аутор

Влада Републике Србије

Предметна одредница

уредба
минерални ресурски
геолошки ресурси
геолошка истраживања
задржавање истражног простора
накнада

Издавач

Службени гласник РС, бр. 10/16

Друга одговорна лица

Љајић Расим

Опис

Овом уредбом утврђује се начин и рок плаћања накнада за: 1) примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, 2) задржавање истражног простора.

Датум

2016-02-06

Извор

http://bazapropisa.net/sr/33-zakonodavstvo/uredbe/9547-uredba-o-nacinu-i-roku-placanja-naknade-za-primenjena-geoloska-istrazivanja-mineralnih-i-drugih-geoloskih-resursa-i-naknade-za-zadrzavanje-istraznog-prostora.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/615 <![CDATA[Уредба о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса]]> 2019-06-08T06:30:08+02:00

Dublin Core

Наслов

Уредба о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса

Аутор

Влада Републике Србије

Предметна одредница

уредба
минералне сировине
геотермални ресурси
коришћење
накнада

Издавач

Службени гласник РС, бр. 16/16

Друга одговорна лица

Вучић Александар

Опис

Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања и услови одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова (у даљем тексту: носилац експлоатације).

Датум

2016-02-25

Извор

http://www.mre.gov.rs/dokumenta-geologija-i-rudarstvo.php

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/616 <![CDATA[Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину]]> 2019-06-08T06:30:08+02:00

Dublin Core

Наслов

Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину

Аутор

Влада Републике Србије

Предметна одредница

уредба
минералне сировин
геотермални ресурси
коришћење
накнада

Издавач

Службени гласник РС, бр. 97/2015

Друга одговорна лица

Вучић Александар

Опис

Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса.

Датум

2015-11-28

Извор

http://www.mre.gov.rs/dokumenta-geologija-i-rudarstvo.php

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/617 <![CDATA[Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама]]> 2019-06-08T06:30:08+02:00

Dublin Core

Наслов

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама

Аутор

Влада Републике Србије

Предметна одредница

уредба
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
минералне сировине
експлоатација
дубинске бушотине

Издавач

Службени гласник РС, бр. 61/10

Друга одговорна лица

Ивица Дачић

Опис

Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама.

Датум

2010-08-26

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/2._Uredba_o_preventivnim_merama_za_bzr_rad_pri_eksploataciji_min_sirovina_dub_busotinama.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/618 <![CDATA[Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту]]> 2019-06-08T06:30:08+02:00

Dublin Core

Наслов

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту

Аутор

Влада Републике Србије

Предметна одредница

уредба
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
азбест

Издавач

Службени гласник РС, бр. 108/15

Друга одговорна лица

Вучић Александар

Опис

Овом уредбом прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању азбесту на раду.

Датум

2015-12-19

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/6._Uredba_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_pri_izlaganju_azbestu.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/619 <![CDATA[Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина]]> 2019-06-08T06:30:08+02:00

Dublin Core

Наслов

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина

Аутор

Влада Републике Србије

Предметна одредница

уредба
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
подземна експлоатација минералних сировина
површинска експлоатација минералних сировина

Издавач

Службени гласник РС, бр. 65/10

Друга одговорна лица

Дачић Ивица

Опис

Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина.

Датум

2010-09-02

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/3._Uredba_o_preventivnim_merama_za_bzr_pri_podzemnoj_i_povrsinskoj_eksploataciji_min_sirovina.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/620 <![CDATA[Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера]]> 2019-06-08T06:30:08+02:00

Dublin Core

Наслов

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера

Аутор

Влада Републике Србије

Предметна одредница

уредба
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
ризик
експлозивна атмосфера

Издавач

Службени гласник РС, бр. 101/12

Друга одговорна лица

Дачић Ивица

Опис

Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за заштиту безбедности и здравља на раду запослених услед ризика од експлозивних атмосфера.

Датум

2012-10-18

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/5._Uredba_za_bezbedan_i_zdrav_rad_eksplozije024_cyr__1_.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/621 <![CDATA[Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера]]> 2019-06-08T06:30:07+02:00

Dublin Core

Наслов

Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера

Аутор

Републички секретаријат за законодавство

Предметна одредница

уредба
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
ризик
експлозивна атмосфера

Објекат у вези

AT-42695-0086

Издавач

Службени гласник РС, бр. 12/13

Опис

Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера

Датум

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/5.1_Uredba_ex_atmosfere_-_ispravka.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/622 <![CDATA[Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину]]> 2019-06-08T06:30:07+02:00

Dublin Core

Наслов

Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину

Аутор

Влада Републике Србије

Предметна одредница

уредба
неметаличне сировине
грађевински материјал
коришћење
накнада

Издавач

Службени гласник РС, бр. 97/2015

Друга одговорна лица

Вучић Александар

Опис

Овом уредбом утврђује се висина накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину.

Датум

2015-11-28

Извор

http://www.mre.gov.rs/dokumenta-geologija-i-rudarstvo.php

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/623 <![CDATA[Одлука о установљавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији]]> 2019-06-08T06:30:07+02:00

Dublin Core

Наслов

Одлука о установљавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији

Аутор

Влада Републике Србије

Предметна одредница

одлука
Дан безбедности

Издавач

Службени гласник РС, бр. 17/10

Друга одговорна лица

Цветковић Мирко

Опис

Установљавање Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији

Датум

2010-03-18

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/31._Odluka_Dan_bezbednosti_i_zdravlja_na_radu.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/624 <![CDATA[Акциони план за спровођење стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године]]> 2018-09-11T21:02:01+02:00

Dublin Core

Наслов

Акциони план за спровођење стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године

Предметна одредница

акциони план
безбедност на раду
здравље на раду

Објекат у вези

AT-42695-0094

Опис

Стратегијом безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године ("Службени гласник РС”, број 100/13), предвиђено је да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду, припреми Акциони план за спровођење Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године којим ће се детаљно разрадити циљеви Стратегије. Мере и активности са роковима, задацима, органима и учесницима надлежним за спровођење ове стратегије су садржане у Акционом плану. Акционим планом одређени су надлежни органи државне управе, социјални партнери и други чиниоци у систему безбедности и здравља на раду са конкретним појединачним циљевима и активностима којим се разрађују циљеви и мере из Стратегије, као најважнијег стратешког документа у области безбедности и здравља на раду. Реализација активности, односно остваривање циљева утврђених у Акционом плану укључује активности Управе за безбедност и здравље на раду, Инспектората за рад, других министарстава, Социјално-економског савета Републике Србије, репрезентативних синдиката, репрезентативног удружења послодаваца. Општи циљ Стратегије јесте унапређење и очување здравља радно активног становништва, односно унапређење услова рада ради спречавања повреда на раду и професионалних болести и болести у вези са радом и њиховог свођења на најмању могућу меру, односно отклањање професионалних ризика. Стратегија тежи да се у овом периоду број повреда на раду смањи за 5%, у односу на евиденцију повреда на раду коју води Инспекторат за рад. Сви чиниоци у систему безбедности и здравља на раду учествоваће у активностима имплементације и пуне интеграције прописа у области безбедности и здравља на раду, односно њиховом потпуном прихватању и коришћењу у пракси. Акциони план представља скуп конкретних мера и активности којима је основни циљ унапређење здравља радно активног становништва у циљу смањења повреда на раду и професионалних болести. За активности чија је реализација планирана у 2014. години, односно које представљају наставак активности на непосредном спровођењу Стратегије у току 2014. године обезбеђена су средства у складу са Законом о буџету РС за 2014. годину у износу од 1.000.000,00 динара, на разделу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, глава 30.4, а евентуална додатна средства ће се обезбеђивати из фондова Европске уније, као и из донаторских средстава. Средства неопходна за спровођење активности које ће се извршавати у 2015, 2016. и 2017. години биће обезбеђена у оквиру лимита утврђених Фискалном стратегијом за 2015. годину, са пројекцијама за 2016. и 2017. годину на разделу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Извор

http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/625 <![CDATA[Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године]]> 2018-09-11T21:02:01+02:00

Dublin Core

Наслов

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године

Аутор

Влада Републике Србије

Предметна одредница

стратегија
безбедност на раду
здравље на раду

Издавач

Службени гласник РС, бр. 100/13

Друга одговорна лица

Дачић Ивица

Опис

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године је акт Владе којим се на целовит начин утврђује стање у области безбедности и здравља на раду у Републици Србији и мере које треба предузети за њен развој, односно дефинишу активности, циљеви и правци унапређења ове области.

Датум

2013-11-14

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/doc/bezbednost/Strategija_bezbednosti_i_zdravlja_na_radu_u_RS_za_period_od_2013_do_2017.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/626 <![CDATA[Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама]]> 2018-09-11T21:02:01+02:00

Dublin Core

Наслов

Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама

Аутор

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике - Управа за безбедност и здравље на раду

Предметна одредница

смернице
безбедност на раду
здравље на раду
високе температуре

Опис

Овде су дате смернице за послодавце и запослене, које ће им помоћи да се ризик по здравље при раду на високим температурама на отвореном сведе на најмању могућу меру и како поступати у случају појаве здравствених проблема везаних за рад на високим температурама.

Датум

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/doc/bezbednost/dokumenta/Izmene_22082014/Smernice_za_rad_na_otvorenom_pri_visokim_temperaturama.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/627 <![CDATA[Смернице за процену ризика]]> 2018-09-11T21:02:01+02:00

Dublin Core

Наслов

Смернице за процену ризика

Предметна одредница

смернице
радно место
ризик
процена ризика

Опис

Сврха ових смерница је да помогну послодавцу да самостално у сарадњи са запосленима спроведе поступак процене ризика на радним местима и донесе Акт о процени ризика.

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/doc/bezbednost/dokumenta/akt_o_proceni_rizika.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/628 <![CDATA[Смернице за процену ризика Европске уније]]> 2018-09-11T21:02:01+02:00

Dublin Core

Наслов

Смернице за процену ризика Европске уније

Аутор

ECSC - EC - EAEC
Brussels-Luxembourg

Предметна одредница

смернице
ризик
процена ризика
Европска унија

Издавач

Агенција за службене публикације Европске уније, Луксембург

Опис

Овај документ намењен је државама чланицама да га користе или прилагоде по властитом нахођењу како би пружиле савете послодавцима, радницима и другим заинтересованим странама у решавању практичних аспеката примене захтева за процену ризика садржаног у Директиви Савета 89/391/ЕЕЦ (посебно у члановима 6.3(а) и 9.1(а), који говоре о увођењу мера за побољшање безбедности и здравља на раду. Документ описује стратегију за идентификацију опасности и контролу ризика која морају бити заснована на договору и сарадњи свих који раде на радном месту: послодавци, управе и радници или њихови представници сагласности с националним законима и праксом. Овај документ не може разматрати појединачне околности у свакој земљи чланици као и примену саме Директиве 89/391/ЕЕЦ. Стога препуштамо читаоцу да одлучи како ће најбоље применити овај документ с обзиром на његову властиту националну законску подлогу.

Датум

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/doc/bezbednost/dokumenta/uprava_smernice_EU_za_procenu_rizika.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/629 <![CDATA[Необавезујући водич о доброј пракси за примену Директиве 1999/92/ЕЗ Европског Парламента и Савета о минимуму захтева за унапређење безбедности и здравља запослених који су изложени могућем ризику од експлозивних атмосфера]]> 2018-09-11T21:02:02+02:00

Dublin Core

Наслов

Необавезујући водич о доброј пракси за примену Директиве 1999/92/ЕЗ Европског Парламента и Савета о минимуму захтева за унапређење безбедности и здравља запослених који су изложени могућем ризику од експлозивних атмосфера
Non-binding guide to good practice for implementing the European Parliament and Council Directive 1999/92/EC on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres

Аутор

Комисија Европске заједнице

Предметна одредница

Европска социјална политика
здравље на раду
заштите на раду
водич
спровођење права
директива Европског парламента
експлозив
European social policy
occupational health
occupational safety
guide
national implementation of Community law
EC Directive
explosive

Издавач

Министарство за рад, запошљавање, борчка и социјална питања

Опис

Циљ овог водича је да помогне послодавцу при спровођењу Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атммсфера ("Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13-исправка)

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/Neobavezujuci_vodic_o_dobroj_praksi_za_primenu_Direktive_1999_92_EZ.pdf
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KE6404175
ISBN:_92-894-8721-6

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/630 <![CDATA[Приручник за процену ризика]]> 2018-09-11T21:02:02+02:00

Dublin Core

Наслов

Приручник за процену ризика
Risk Assessment Tool

Предметна одредница

процена ризика
безбедност на раду
здравље на раду

Опис

Основни циљ процене ризика на раду је заштита безбедности и здравља запослених. Процена ризика помаже у минимализовању могућности да запослени или окружење буду угрожени током активности у вези са процесом рада. Такође помаже у очувању компетитивности и ефикасности пословне активности. Према законима о безбедности и здрављул, сви послодавци мора да врше редовну процену ризика.

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/631 <![CDATA[Risk Analysis Applied to Managenet of Dam Safety]]> 2018-09-11T21:02:02+02:00

Dublin Core

Наслов

Risk Analysis Applied to Managenet of Dam Safety

Формат

application/pdf

Језик

енглески

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/632 <![CDATA[Risk Assessment and Management]]> The handbooks in the Leading Practice Sustainable Development in Mining series integrate environmental, economic and social aspects through all phases of mineral production from exploration through construction, operation and mine-site closure, The concept of leading practice is simply the best way of doing things for a given site. As new challenges emerge and new solutions are developed, or better solutions are devised for existing issues, it is important that leading practice be flexible and innovative in developing solutions that match site-specific requirements. Although there are underpinning principles, leading practice is as much about approach and attitude as it is about a fixed set of practices or a particular technology.
The International Council on Mining and Metals (ICMM) definition of sustainable development for the mining and metals sector means that investments should be: technically appropriate; environmentally sound; financially profitable; and socially responsible. Enduring Value, the Australian Minerals Industry Framework for Sustainable Development, provides guidance for operational level implementation of the ICMM Principles and elements by the Australian mining industry.
A wide range of organisations have been represented on the Steering Committee and Working Groups, indicative of the diversity of interest in mining industry leading practice. These organisations include the Department of Resources, Energy and Tourism, the Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, the Department of Primary Industries (Victoria), the Department of Primary Industries (New South Wales), the Minerals Council of Australia, the Australian Centre for Minerals Extension and Research and representatives from mining companies, the technical research sector, mining, environmental and social consultants, and non-government organisations. These groups worked together to collect and present information on a variety of topics that illustrate and explain leading practice sustainable development in Australia's mining industry. The resulting handbooks are designed to assist all sectors of the mining industry to reduce the negative impacts of minerals production on the community and the environment by following the principles of leading practice sustainable development.]]>
2018-09-11T21:02:02+02:00

Dublin Core

Наслов

Risk Assessment and Management

Опис

The Australian mining industry is well aligned to the global pursuit of sustainable development. A commitment to leading practice sustainable development is critical for a mining company to gain and maintain its "social licence to operate" in the community.
The handbooks in the Leading Practice Sustainable Development in Mining series integrate environmental, economic and social aspects through all phases of mineral production from exploration through construction, operation and mine-site closure, The concept of leading practice is simply the best way of doing things for a given site. As new challenges emerge and new solutions are developed, or better solutions are devised for existing issues, it is important that leading practice be flexible and innovative in developing solutions that match site-specific requirements. Although there are underpinning principles, leading practice is as much about approach and attitude as it is about a fixed set of practices or a particular technology.
The International Council on Mining and Metals (ICMM) definition of sustainable development for the mining and metals sector means that investments should be: technically appropriate; environmentally sound; financially profitable; and socially responsible. Enduring Value, the Australian Minerals Industry Framework for Sustainable Development, provides guidance for operational level implementation of the ICMM Principles and elements by the Australian mining industry.
A wide range of organisations have been represented on the Steering Committee and Working Groups, indicative of the diversity of interest in mining industry leading practice. These organisations include the Department of Resources, Energy and Tourism, the Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, the Department of Primary Industries (Victoria), the Department of Primary Industries (New South Wales), the Minerals Council of Australia, the Australian Centre for Minerals Extension and Research and representatives from mining companies, the technical research sector, mining, environmental and social consultants, and non-government organisations. These groups worked together to collect and present information on a variety of topics that illustrate and explain leading practice sustainable development in Australia's mining industry. The resulting handbooks are designed to assist all sectors of the mining industry to reduce the negative impacts of minerals production on the community and the environment by following the principles of leading practice sustainable development.

Формат

application/pdf

Језик

енглески

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/633 <![CDATA[Оптимизација управљања процесима рекултивације површинских копова угља]]> У уводном делу дисертације презентује се преглед и искустава успешно затворених и рекултивисаних копова угља и анализом примера у светској пракси. Такође, је на основу теоријских аспеката проблема одлучивања и управљања у најширем смислу отворен проблем приступа решавања примене ових феномена на процесе техничке и биолошке рекултивације предела деградираних површинском експлоатацијом и анализу њиховог општег утицаја на факторе животне средине.
Процес рекултивације као пословни систем моделован је преко својих потпроцеса: техничка рекултивација, биолошка рекултивација, мониторинга животне и мониторинга радне средине, а управљање се реализује кроз процес управљања који садржи потпроцесе планирање, организовање, праћење реализације и контрола реализације пословних активности. Као кључни процес, процес планирања рекултивације кроз све фазе развоја површинског копа има три нивоа: прелиминарни, оперативни и финални и може се применити како за нове површинске копове тако и за површинске копове у раду за које то претходно није детаљно вршено.
Анализом могућих моделских приступа за подршку одлучивању током рекултивације кроз различити примери из светске праксе изведен је синтетички приступ предметне проблематике и дат предлог најприкладнијих моделских анализа природних, техничко-технолошких, правно-економских и друштвено-организационих фактора за подршку одлучивања током рекултивације. Такође, прегледно су дате теоријске могућности примене модела нелинеарног програмирања, пре свега вишекритеријумских, вишеатрибутних и вишециљних модела, као што су ELECTRE, PROMETHEE, AHP, VIKOR и др. Дефинисањем нове методологије у структуирању процесима управљања и одлучивања дефинисано је решење Алгоритма процесног одлучивања у поступку избора рекултивационог решења, односно избору најбољег - оптималног решења према задатим критеријумима и предложеним алтернативним рекултивационим варијантама.
У тези је табеларно диференцирано 12 могућих одабраних критеријума који се могу представити нумеричком и/или описном вредношћу, с тим да су неки критеријуми алтернативно пожељни, нужни или без алтернативе у облику детерминистичких или описних података. Избор рекултивационих решења могућ је селекцијом одређеног броја од максимално 20 алтернативних варијанти за сваки коп посебно аналогно селекцијом критеријума. За потребе пројектних решења односно, изабраних површинских копова као истраживачких полигона изабран је модел PROMETHEE. Без улажења у анализу и оцену вишеатрибутних модела, при избору модела превагу је имало искуство у његовом коришћењу, постигнути резултати и уграђеност у PROMETHEE модел шест генерализованих критеријума за исказивање преференција доносиоца одлуке, што ублажава субјективитет пројектаната. Ово не негира остале методе и не искључује њихову применљивост у решавању овог типа проблема са акцентом на математичку методу PROMETHEE, која је послужила у завршном делу тезе за тест опитна истраживања на три полигона у земљи и региону: 1. Површински коп Кленовник - костолачки басен угља, и 2. Тамнава Западно Поље - Колубарски угљени басен у Србији, као и 3. Површински коп Богутово Село у угљевичком басену угља Републици Српској (БиХ). Резултати истраживања представљени су рангирањем појединих пројектних рекултивационих решења по индексу преференција као могућих алтернативних варијанти уређења пострекултивационих предела за сваки површински коп и пратећи одлагалишни простор. Наиме, као прворангирана решења по редоследу тестирања добијена су следеће вредности: 1. Кленовник, коме се предлаже враћање деградираних површина експлоатационог поља шумарским и пољопривредним засадима комбиновано воденим површинама, парковским, спортско рекреативним и сличним садржајима комбинација пољопривредних и шумских засада, 2. Тамнава Западно Поље, пошумљавање, и 3. Богутово Село, пошумљавање.
На основу резултата за предметне копове и њихов околиш, сматрамо их најповољнијим тј. најбољим - оптималним рекултивационим варјантама које поред осталих високо позиционираних дају употпуњену слику уређења постексплоатационих предела. Досадашња рекултивациона пракса у свету је показала да је могуће створити нове пољопривредне, шумске, акваторне, ливадске и друге обновљене просторе чему треба тежити и у нас.
Рекултивација има мултидисциплинарни и интердисциплинарни карактер јер представља синтезу рударско-технолошких, инжењерско-геолошких (геотехничких и хидрогеолошких), хидротехничких и биоинжењерских (агрономских и шумарских мелиоративних поступака), као и других техничких мера које се предузимају у циљу трансформације техногено нарушеног земљишта у стање погодно за пољопривреду, шумарство, рибарство, рекреацију, туризам, и простор за градитељство различите намене, парковске и пејзажно амбијенталне целине. Природњачки посматрано, рекултивацијом се поспешује обнављање старих и оживљавање нових биљних и животињских врста, формирање стабилних еко-заједница у циљу еколошке равнотеже човекове околине и одрживог развоја природних обновљивих и необновљивих ресурса. У том смислу предео рекултивисаних површина уклапа се у постојећи еко систем или се пак у целини или делимично мења његова намена за нове потребе.]]>
2018-09-11T21:02:02+02:00

Dublin Core

Наслов

Оптимизација управљања процесима рекултивације површинских копова угља
Optimization of the Land Reclamation Management Process at Coal Open Pit Mines

Аутор

Димитријевић Бојан

Предметна одредница

рекултивација
постексплоатациони предео
површински коп угља
вишеатрибутна анализа
одлучивање
процеси
рекултивационо решење
land reclamation
post-mining area
coal open pit mine
multi-attribute analysis
decision making
processes
land reclamation solution

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Лилић Никола
Павловић Владимир
Вујић Слободан
Цвјетић Александар

Опис

Ширење површинске експлоатације минералних сировина а нарочито енергетских ресурса фосилних горива, чине површинске копове угља просторно доминантним објектима великих рударских басена како у нас тако и у свету. Експлоатациона активност, прати негативне еколошке утицаје на животну средину шире околине, што нас обавезује на интегрално планирање, ревитализацију, рекултивацију и уређење нарушеног простора за његово поновно хумано коришћење у постексплоатационом периоду. Постексплоатационо санирање и уређење предела површинских копова и одлагалишта односно нарушеног простора изазваног рударским радовима и пратећих објеката, представља синтетички мултидисциплинарно-интердисциплинаран веома комплексан вишефазни инжењерски пројектни задатак.
У уводном делу дисертације презентује се преглед и искустава успешно затворених и рекултивисаних копова угља и анализом примера у светској пракси. Такође, је на основу теоријских аспеката проблема одлучивања и управљања у најширем смислу отворен проблем приступа решавања примене ових феномена на процесе техничке и биолошке рекултивације предела деградираних површинском експлоатацијом и анализу њиховог општег утицаја на факторе животне средине.
Процес рекултивације као пословни систем моделован је преко својих потпроцеса: техничка рекултивација, биолошка рекултивација, мониторинга животне и мониторинга радне средине, а управљање се реализује кроз процес управљања који садржи потпроцесе планирање, организовање, праћење реализације и контрола реализације пословних активности. Као кључни процес, процес планирања рекултивације кроз све фазе развоја површинског копа има три нивоа: прелиминарни, оперативни и финални и може се применити како за нове површинске копове тако и за површинске копове у раду за које то претходно није детаљно вршено.
Анализом могућих моделских приступа за подршку одлучивању током рекултивације кроз различити примери из светске праксе изведен је синтетички приступ предметне проблематике и дат предлог најприкладнијих моделских анализа природних, техничко-технолошких, правно-економских и друштвено-организационих фактора за подршку одлучивања током рекултивације. Такође, прегледно су дате теоријске могућности примене модела нелинеарног програмирања, пре свега вишекритеријумских, вишеатрибутних и вишециљних модела, као што су ELECTRE, PROMETHEE, AHP, VIKOR и др. Дефинисањем нове методологије у структуирању процесима управљања и одлучивања дефинисано је решење Алгоритма процесног одлучивања у поступку избора рекултивационог решења, односно избору најбољег - оптималног решења према задатим критеријумима и предложеним алтернативним рекултивационим варијантама.
У тези је табеларно диференцирано 12 могућих одабраних критеријума који се могу представити нумеричком и/или описном вредношћу, с тим да су неки критеријуми алтернативно пожељни, нужни или без алтернативе у облику детерминистичких или описних података. Избор рекултивационих решења могућ је селекцијом одређеног броја од максимално 20 алтернативних варијанти за сваки коп посебно аналогно селекцијом критеријума. За потребе пројектних решења односно, изабраних површинских копова као истраживачких полигона изабран је модел PROMETHEE. Без улажења у анализу и оцену вишеатрибутних модела, при избору модела превагу је имало искуство у његовом коришћењу, постигнути резултати и уграђеност у PROMETHEE модел шест генерализованих критеријума за исказивање преференција доносиоца одлуке, што ублажава субјективитет пројектаната. Ово не негира остале методе и не искључује њихову применљивост у решавању овог типа проблема са акцентом на математичку методу PROMETHEE, која је послужила у завршном делу тезе за тест опитна истраживања на три полигона у земљи и региону: 1. Површински коп Кленовник - костолачки басен угља, и 2. Тамнава Западно Поље - Колубарски угљени басен у Србији, као и 3. Површински коп Богутово Село у угљевичком басену угља Републици Српској (БиХ). Резултати истраживања представљени су рангирањем појединих пројектних рекултивационих решења по индексу преференција као могућих алтернативних варијанти уређења пострекултивационих предела за сваки површински коп и пратећи одлагалишни простор. Наиме, као прворангирана решења по редоследу тестирања добијена су следеће вредности: 1. Кленовник, коме се предлаже враћање деградираних површина експлоатационог поља шумарским и пољопривредним засадима комбиновано воденим површинама, парковским, спортско рекреативним и сличним садржајима комбинација пољопривредних и шумских засада, 2. Тамнава Западно Поље, пошумљавање, и 3. Богутово Село, пошумљавање.
На основу резултата за предметне копове и њихов околиш, сматрамо их најповољнијим тј. најбољим - оптималним рекултивационим варјантама које поред осталих високо позиционираних дају употпуњену слику уређења постексплоатационих предела. Досадашња рекултивациона пракса у свету је показала да је могуће створити нове пољопривредне, шумске, акваторне, ливадске и друге обновљене просторе чему треба тежити и у нас.
Рекултивација има мултидисциплинарни и интердисциплинарни карактер јер представља синтезу рударско-технолошких, инжењерско-геолошких (геотехничких и хидрогеолошких), хидротехничких и биоинжењерских (агрономских и шумарских мелиоративних поступака), као и других техничких мера које се предузимају у циљу трансформације техногено нарушеног земљишта у стање погодно за пољопривреду, шумарство, рибарство, рекреацију, туризам, и простор за градитељство различите намене, парковске и пејзажно амбијенталне целине. Природњачки посматрано, рекултивацијом се поспешује обнављање старих и оживљавање нових биљних и животињских врста, формирање стабилних еко-заједница у циљу еколошке равнотеже човекове околине и одрживог развоја природних обновљивих и необновљивих ресурса. У том смислу предео рекултивисаних површина уклапа се у постојећи еко систем или се пак у целини или делимично мења његова намена за нове потребе.
The expansion of the opencast mining of mineral raw materials, in particular the energetic resources such as fossil fuels is making coal opencast mines spatially dominant objects of large mining basins in our country, as well as worldwide. Mining activities are followed by negative environmental influences in a wider area, committing us to the integral planning, revitalization, land reclamation and spatial arrangement of the downgraded areas for the human use in the post-mining period. The post-mining remediation and spatial arrangement of open pit mine areas and waste dumps, or, in other words, downgraded area caused by mining operations and accessory facilities is a synthetic multidisciplinary-interdisciplinary very complex multiphase engineering and design task.
The introduction part of the dissertation demonstrates the review and experiences at the sites of successfully closed and reclaimed coal open pit mines, and the analysis of the examples in day-to-day practice worldwide. Additionally, based on the theoretical aspects of the decision making and management problems in its widest sense, a problem was exposed. The problem is related with the approach in solving these phenomena to the processes of technical and biological land reclamation of the areas downgraded by opencast mining and the analysis of their general influence on the environmental factors.
The land reclamation process as the business system is modelled through its subprocesses: technical land reclamation, biological land reclamation, monitoring of the living and working environment while the management is accomplished through the management process containing the subprocesses of planning, organizing, monitoring and control of realization of the business activities. As the key process, the land reclamation planning process through all the phases of open pit mine development is made of three levels: preliminary, operative and final, and it can be applied to the new open pit mines as well as the operational open pit mines where it was not previously applied in detail.
By means of analyzing possible model approaches for support to decision making during land reclamation through various examples from the contemporary practices worldwide, a synthetic approach for the problem in question was derived, as well as the suggestion for the most suitable model analysis of natural, technical, technological, legal, financial, social and organizational factors for support to decision making in land reclamation. Furthermore, a presentation of theoretical potentials of non-linear programming models are presented, primarily multi-criteria, multi-attribute and multi-objective models, such as ELECTRE, PROMETHEE, AHP, VIKOR, etc. By defining a new methodology in structuring the processes of decision making and management, a solution was defined for the Algorithm of process decision making for the purpose of land reclamation solution selection, i.e. the selection of the best - the optimal solution according to the given criteria and the suggested alternative land reclamation variations.
The thesis differentiates in tabular form 12 possible selected criteria that can be presented by a numerical and/or descriptive value, having in mind that some of the criteria are alternatively desirable, necessary or without an alternative in form of deterministic or descriptive data. The selection of the land reclamation solutions is possible by selecting a certain number out of maximum of 20 alternative variations for each open pit mine separately, by using analogy in selecting the criteria. For the purpose of design solutions, i.e. the selected open pit mines as the research objects, PROMETHEE model was chosen. Without further analysis and the assessment of the multi-attribute models, the selection of model was predisposed by experience in its utilization, achieved results and the level of inclusion of six generalized criteria for the decision-making preference expression in the PROMETHEE model, thus diminishing the subjectivity of the designer. This is not disproving other methods or excluding their applicability for the purpose of solving this class of problems with an emphasis on the mathematical method PROMETHEE, serving in the closing section of the thesis for test experimental research performed in three subject in our country and the region: 1. Open pit mine Klenovik - Kostolac Coal Mining Basin, 2. Tamnava West Field - Kolubara Coal Mining Basin in Serbia as well as 3. Open pit mine Bogutovo Selo at the Ugljevik Coal Basin in the Republic of Srpska (BIH). Experimental results are presented by ranking certain designed land reclamation solutions by preference index as possible alternative variations in arranging the post-reclamation areas for each open pit mine and the accessory waste damp. Namely, as the first-ranked solutions by testing orders the following results were obtained: 1. Klenovnik - where the demoted areas of the mining area are proposed to be functionally returned to the forest and agricultural plantations, combined aquatic surfaces, park, sport and recreational and similar contents, 2. Tamnava West Field - afforestation and 3. Bogutovo Selo - afforestation.
Based on the results obtained by each open pit mines and their environment, they are believed to be the most suitable, i.e. the best – optimal land reclamation variation that provides, alongside with other high-ranked solutions, the complete image of the post-mining areas arrangement. The land reclamation habit worldwide shown that it is possible to create new agricultural, forest, aquatic, meadowland and other areas, which is a goal to be aspired for in our country as well.
Land reclamation has multidisciplinary and interdisciplinary nature since it represents a synthesis of the miningtechnological, engineering-geological (geotechnical and hydrogeological), hydrotechnical and bioengineering (agronomy and forest melioration procedures), as well as other technical measures taken with the purpose of transforming the technogenic downgraded land in the condition suitable for agriculture, forestry, fishing, exercise, tourism and the area for construction of objects with diverse purpose, parks and landscape ambient entities. From a naturalistic point of view, land reclamation is supporting the renewal of old and the revival of new floral and animal species, creation of stable eco-communities with the aim of ecological balance of the environment and the sustainable development of the natural renewable and non-renewable resources. To this end, the area of the land-reclaimed areas fits into the existing eco-system or it is perhaps altogether or partially its purpose changing for new demands.

Датум

2014-05-30

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

http://harvester.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/3961

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/634 <![CDATA[Модел управљања инвестиционим пројектима отварања површинских копова угља]]> Project management of any kind, is essentially a very complex decision-making process conditioned by a large number of input factors. Such factors should allow to focus onto the priorities and objectives, to monitor the implementation, provide flexibility in overcoming any difficulties, enable adaptation to changes and provide control over the results obtained. This management method requires the use of proven techniques and tools, as well as of teamwork involved in the project in order to achieve the results within the planned time and by using planned resources.
The answer to these questions was sought and given, via various methodologies, by many authors, world-renowned project management institutes, including the PMI (Project Management Institute, USA), whose recommendations and guidelines have been used, to a significant degree, in the preparation of this dissertation.
In modern times, surface mining of mineral deposits, due to the large number of unknowns, is performed in increasingly complex conditions which in terms of design, planning, mining preparation and the mining process represent the limiting factors.
When it comes to surface coal mining, due to a number of specific features characterising it, the above problems become even more pronounced. As a rule, the implementation of such projects is a very complex process consisting of multidimentional testing activities of all relevant determinants of future conditions and changes that the project entails. On the other hand, the development and new knowledge in other scientific areas the mining science relies on, provide continuously expanding possibilities of its application.
Taking all theabove into account, the standard approach of project management cannot fully provide for all the complexity of mining projects. Therefore, it is required to model a concept that recognizes the "best international practice" in the project management area and which contains sufficient logical framework, corresponding logical phases as well as comprehensive natural, technical-technological, economic, environmental and social analyses, alongside with the continuous risk analysis on the project of opening surface coal mines.
Since the investment projects of opening surface coal mines are, as a rule, related to the strategic development of a mining company, when strategical visions and decisions are redefined and specified, a well defined and optimized management model of such projects should, by using modern software tools, increase the quality and reliability, reduce risks and optimize costs in all project activities through all project phases, from initialization to the closure of the project.]]>
2018-09-11T21:02:02+02:00

Dublin Core

Наслов

Модел управљања инвестиционим пројектима отварања површинских копова угља
Investment Project Management Model of Opening Open-Pit Coal Mines

Аутор

Стојановић Цвјетко

Предметна одредница

пројекат
управљање
методологија
површинска експлоатација
модел
projekct
management
methodology
surface mining
model

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Колоња Божо
Игњатовић Драган
Кукрика Милан

Опис

Rapid changes in the environment set numerous requirements before the managers. The aforementioned requirements are primarily related to the achievement of objectives within the given time and resources available, which requires a flexible approach to organisation of activities and efficiency in their implementation.
Project management of any kind, is essentially a very complex decision-making process conditioned by a large number of input factors. Such factors should allow to focus onto the priorities and objectives, to monitor the implementation, provide flexibility in overcoming any difficulties, enable adaptation to changes and provide control over the results obtained. This management method requires the use of proven techniques and tools, as well as of teamwork involved in the project in order to achieve the results within the planned time and by using planned resources.
The answer to these questions was sought and given, via various methodologies, by many authors, world-renowned project management institutes, including the PMI (Project Management Institute, USA), whose recommendations and guidelines have been used, to a significant degree, in the preparation of this dissertation.
In modern times, surface mining of mineral deposits, due to the large number of unknowns, is performed in increasingly complex conditions which in terms of design, planning, mining preparation and the mining process represent the limiting factors.
When it comes to surface coal mining, due to a number of specific features characterising it, the above problems become even more pronounced. As a rule, the implementation of such projects is a very complex process consisting of multidimentional testing activities of all relevant determinants of future conditions and changes that the project entails. On the other hand, the development and new knowledge in other scientific areas the mining science relies on, provide continuously expanding possibilities of its application.
Taking all theabove into account, the standard approach of project management cannot fully provide for all the complexity of mining projects. Therefore, it is required to model a concept that recognizes the "best international practice" in the project management area and which contains sufficient logical framework, corresponding logical phases as well as comprehensive natural, technical-technological, economic, environmental and social analyses, alongside with the continuous risk analysis on the project of opening surface coal mines.
Since the investment projects of opening surface coal mines are, as a rule, related to the strategic development of a mining company, when strategical visions and decisions are redefined and specified, a well defined and optimized management model of such projects should, by using modern software tools, increase the quality and reliability, reduce risks and optimize costs in all project activities through all project phases, from initialization to the closure of the project.
Brze promene u okruženju pred rukovodioce postavljaju mnogobrojne zahteve, pre svega, one koji se tiču ostvarenja ciljeva u zadatom vremenu i raspoloživim sredstvima što zahteva fleksibilan pristup u organizovanju aktivnosti i efikasnost u njihovom sprovođenju.
Upravljanje projektima, bilo koje vrste, suštinski, predstavlja veoma složen proces odlučivanja uslovljen velikim brojem ulaznih faktora. Ti faktori treba da omoguće fokusiranje na prioritete i ciljeve, praćenje realizacije, fleksibilnost u prevazilaženju teškoća, prilagođavanje promenama, te kontrolu nad ostvarenim rezultatima. Ovakav način upravljanja zahteva korišćenje proverenih tehnika i alata te timski rad angažovanih na projektu, kako bi se rezultati postigli u planiranom vremenu i sa planiranim sredstvima.
Odgovor na ova pitanja su preko svojih metodologija pokušali da daju mnogi autori, poznati svetski instituti za upravljanje projektima, među kojima je i PMI (Project management Institute USA), čije preporuke i smernice su, u značajnoj meri, poslužile kod izrade ove disertacije.
U savremenom dobu površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina, usled velikog broja nepoznanica, obavlja se u sve složenijim uslovima, koje sa aspekta projektovanja, planiranja i pripreme za eksploataciju, te samog procesa odvijanja eksploatacije predstavljaju ograničavajuće faktore.
Kada je reč o površinskoj eksploataciji uglja, usled niza specifičnosti koje je odlikuju, navedena problematika postaje još izraženija. Po pravilu, realizacija projekata ovog tipa, predstavlja vrlo složen proces sastavljen od višedimenzionalnih aktivnosti ispitivanja svih relevantnih determinanti budućih stanja i promena koje projekat nosi sa sobom. Sa druge strane, razvoj i nova saznanja u drugim naučnim oblastima na koje se oslanja rudarska nauka, pružaju sve šire mogućnosti njene primene.
Uzimajući sve ovo u obzir, klasičan pristup upravljanja projektima ne može u potpunosti da odgovori svoj kompleksnosti rudarskih projekata pa je potrebno modelirati koncept koji uvažava "najbolju svetsku praksu" u oblasti upravljanja projektima i koji sadrži dovoljan logički okvir, odgovarajuće logičke faze te sveobuhvatne prirodne, tehničko - tehnološke, ekonomske, ekološke, sociološke analize uz kontinualnu analizu rizika na projektu otvaranja površinskih kopova uglja.
Obzirom da su investicioni projekti otvaranja površinskih kopova uglja po pravilu vezani za strateški razvoj rudarske kompanije kada se strateške vizije i odluke preoblikuju i konkretizuju, definisan i optimizovan model upravljanja ovim projektima, uz primenu savremenih softverskih alata, u znatnoj meri treba da poveća kvalitet i pouzdanost, smanji rizike i optimizuje troškove u svim projektnim aktivnostima kroz sve projektne faze, od inicijalizacije do zatvaranja projekta.

Датум

2015-04-27

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

http://harvester.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/3683?show=full

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/635 <![CDATA[Развој алгоритма процене ефеката ризика рада рударских машина на бази фази алгебре]]> This PhD Dissertation presents the re suits of research is related to risk assessment of mining equipment failures. Research goal w as to develop an algorithm for implementation of risky occurrence effects, i.e. to assess the consequences of equipment operation failure to equipment construction, technological process and environment, and create a synthesis model for risk assessment of any specific machine engaged in mining industry.
The result of researches is theoretically defined procedure for analysis of equipment failure risk for machines and technical systems utilized in mining industry. With application and combination of existing statistical and analytical methods and procedures f or risk analysis and determination of system reliability, the dissertation provides universal model for risk assessment and reliability evaluation of technical systems. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic theories. combined with statistical methods, were used for processing data on equipment failures in mining. Also, the consequences of risky occurrences were analyzed, as well as period of tune between failures, m order to predict the consequence of a failure to working environment and employees. Model of risk assessment was then applied to mobile crusher "Lokotrack LT1213S", engaged in "Ladne vode" quarry, situated near Petrovac na Mlavi. Eastern Serbia. Such developed model represents a new methodological approach to risk assessment of equipment failure.]]>
2018-09-11T21:02:02+02:00

Dublin Core

Наслов

Развој алгоритма процене ефеката ризика рада рударских машина на бази фази алгебре
Development of Algorithm for Risk Assessment of Mining Equipment Operations Based on Fuzzy Algebra

Аутор

Петровић Дејан

Предметна одредница

ризик
поузданост
технички систем
рударство
рударске машине
отказ
фази скупови
фази логика
risk
reliability
technical system
mining
mining equipment
failure
fuzzy

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Танасијевић Милош
Лилић Никола
Ивезићдр Дејан
Јованчић Предраг
Милић Витомир

Опис

Mining equipment failures are common and they occur on daily basis- Probability of failure occurrence, as well as its consequences, is the area that requires constant monitoring and research work, application of different approaches and analysis of influence factors. Special attention has to be paid to consequences of failures and their influence to further operations of technical systems. employees and working environment. It is necessary to establish a series of organizational and technical measures m order to determine critical points inside the system s and find causes of failures, with the aim to minimize negative effects of risky occurrences.
This PhD Dissertation presents the re suits of research is related to risk assessment of mining equipment failures. Research goal w as to develop an algorithm for implementation of risky occurrence effects, i.e. to assess the consequences of equipment operation failure to equipment construction, technological process and environment, and create a synthesis model for risk assessment of any specific machine engaged in mining industry.
The result of researches is theoretically defined procedure for analysis of equipment failure risk for machines and technical systems utilized in mining industry. With application and combination of existing statistical and analytical methods and procedures f or risk analysis and determination of system reliability, the dissertation provides universal model for risk assessment and reliability evaluation of technical systems. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic theories. combined with statistical methods, were used for processing data on equipment failures in mining. Also, the consequences of risky occurrences were analyzed, as well as period of tune between failures, m order to predict the consequence of a failure to working environment and employees. Model of risk assessment was then applied to mobile crusher "Lokotrack LT1213S", engaged in "Ladne vode" quarry, situated near Petrovac na Mlavi. Eastern Serbia. Such developed model represents a new methodological approach to risk assessment of equipment failure.
Појава изненадних отказа елемената техничких система у рударству је свакодневна појава. Опасност односно вероватноћа настанка или појаве ризичног догађаја и величина његових последица представља простор на коме треба стално радити, применити различите приступе и начине сагледавања утицајних чинилаца на појаву нежељеног ризичног догађаја. Посебна пажња се треба посветити сагледавању озбиљности последица ризичног догађаја као и њихов утицај на даље функционисање техничког система, запослене и радно окружење. Неопходно је спровести низ организационих и техничких мера на утврђивању слабих и критичних места у систему и изналажењу узрочника настанка отказа у циљу смањења негативних ефеката ризичног догађаја.
Докторска дисертација са наведеним насловом презентује резултате истраживања ризика отказа техничких система у рударству. Циљ овог истраживања јесте развој алгоритма за имплементацију ефеката ризика односно вероватноће настанка последице непланираног застоја, отказа, хаваријске ситуације у раду машине на: конструкцијску структуру саме машине, технолошки процес производње у коме учествује и радну и животну средину у синтезни модел оцене нивоа ризика рада одговарајуће машине која ради у рударској индустрији.
Резултат истраживања ове дисертације јесте теоријски дефинисан поступак анализе ефеката ризика отказа код машина и техничких система у рударству. Применом и комбинацијом постојећих статистичких и аналитичких метода и поступака за анализу ризика и одређивање нивоа поузданости, као циљ рада направљен је универзалан модел којим се одређује ниво ризика и поузданост техничких система. Применом теорије фази скупова и фази логике у комбинацији са статистичким методама обрађени су подаци о отказима, анализирани су озбиљности штетног деловања случајног догађаја, времена између отказа исте врсте и предвиђене последице које се могу појавити као резултат негативног деловања хаварија на околину и запослене. Представљени модел процене ризика заснован на фазилогичком закључивању приказан је на примеру мобилне дробилице "Lokotrack LT1213S", која ради на каменолому "Ʌадне воде" код Петровца на Млави. Развијени модел представља нов методолошки приступ процене ризика отказа техничких система.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11730/bdef:Content/get

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/636 <![CDATA[Утицај примене стандарда ОХСАС 18001 и ИСО 14001 на побољшање перформанси квалитета радне и животне средине]]> Рад обрађује проблематику утицаја примене захтева стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001 на побољшање перформанси заштите здравља, безбедности на раду и заштите животне средине. У поступку израде рада због потврђивања постављених хипотеза детаљније су истражене и анализиране теоријске основе подручја управљања заштитом здравља, безбедности на раду и заштитом животне средине, системи управљања заштитом здравља, безбедности на раду и заштитом животне средине према стандардима OHSAS 18001 и ISO 14001, те захтеви стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001.
Кључни део истраживања представља прикупљање и анализа података о примени захтева стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001 на одређеном узорку предузећа, утврђивање повезаности примене захтева стандарда са побољшањем перформанси заштите здравља, безбедности на раду и заштите околине те постављање модела за мерење утицаја примене захтева стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001 на побољшање перформанси заштите здравља, безбедности на раду и заштите животне средине. У поступку обраде података емпиријског истраживања кориштен је низ статистичких метода дескриптивне и инференцијалне статистике. На основу резултата статистичке анализе постављен је модел за мерење утицаја примене захтева стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001 на побољшање перформанси заштите здравља, безбедности на раду и заштите животне средине те су потврђене постављене хипотезе.]]>
2018-09-11T21:02:03+02:00

Dublin Core

Наслов

Утицај примене стандарда ОХСАС 18001 и ИСО 14001 на побољшање перформанси квалитета радне и животне средине
The Effect of OHSAS 18001 and ISO 14001 Standards Application on Improvement of Quality Performance of Working and Living Environment

Аутор

Палачић Дарко

Предметна одредница

ISO 14001
OHSAS 18001
побољшање
перформансе
радна средина
стандард
утицај
животна средина
improvement
performance
working environment
standard
impact
environment

Издавач

Универзитет у Нишу Факултет заштите на раду у Нишу

Друга одговорна лица

Живковић Снежана
Анђелковић Бранислав
Цингула Маријан
Милутиновић Слободан
Крстић Бојан

Опис

Према подацима Међународне организације рада трошкови повреда на раду износе око 4% БДП сваке државе што представља огромне финансијске губитке. Такође, према подацима Европска агенција за околину трошкови загађења околине на нивоу појединих држава износе 2,5 до 7,9% од БДП. Да би предузећа опстала на тржишту у савременом пословању од изузетне је важности ефикасно управљање свим трошковима. Смањење трошкова у области заштите здравља, безбедности на раду и заштите животне средине постиже се стандардизацијом и применом различитих мера и поступака које утичу на побољшање перформанси овог подручја.
Рад обрађује проблематику утицаја примене захтева стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001 на побољшање перформанси заштите здравља, безбедности на раду и заштите животне средине. У поступку израде рада због потврђивања постављених хипотеза детаљније су истражене и анализиране теоријске основе подручја управљања заштитом здравља, безбедности на раду и заштитом животне средине, системи управљања заштитом здравља, безбедности на раду и заштитом животне средине према стандардима OHSAS 18001 и ISO 14001, те захтеви стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001.
Кључни део истраживања представља прикупљање и анализа података о примени захтева стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001 на одређеном узорку предузећа, утврђивање повезаности примене захтева стандарда са побољшањем перформанси заштите здравља, безбедности на раду и заштите околине те постављање модела за мерење утицаја примене захтева стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001 на побољшање перформанси заштите здравља, безбедности на раду и заштите животне средине. У поступку обраде података емпиријског истраживања кориштен је низ статистичких метода дескриптивне и инференцијалне статистике. На основу резултата статистичке анализе постављен је модел за мерење утицаја примене захтева стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001 на побољшање перформанси заштите здравља, безбедности на раду и заштите животне средине те су потврђене постављене хипотезе.
According to the International Labor Organization, costs of occupational injuries amount to about 4 % of the GDP of each country which are huge financial losses. Also, according to the European Environment Agency, costs of environmental pollution at the national level amount to 2.5 to 7.9 % of GDP. In order to companies remain on the market, in modern business is extremely important to effectively manage all the expenses. Reducing costs in the area of occupational health, safety and environmental protection is achieved by standardizing and applying various measures and procedures that affect the improvement of the performances in this area.
The paper is dealing with the impact of implementing the requirements of OHSAS 18001 and ISO 14001 standards to improve the performance of occupational health, safety and environmental protection. In the process of making the paper, for confirmation set hypotheses, were further researched and analyzed the theoretical foundations in the field of occupational health, safety and environmental protection, occupational health, safety and environmental management systems according to OHSAS 18001 and ISO 14001 standards and the requirements of OHSAS 18001 and ISO 14001 standards.
A key part of research are collecting and analysis of data on the implementation of the requirements of OHSAS 18001 and ISO 14001 standards in a particular sample of companies, determining connection between the application standard requirements, by improving performance of occupational health, safety and environmental protection as well as setting up a model for measuring the impact of application requirements of the standards OHSAS 18001 and ISO 14001 on improvement of performance in occupational health, safety and environmental protection. A number of statistical methods of descriptive and inferential statistics were used during the processing of empirical research data. Based on results of statistical analysis, has been set model for measuring the impact of application requirements standards OHSAS 18001 and ISO 14001 on improvement of performance in occupational health, safety and environmental protection and the proposed hypotheses are confirmed.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

https://fedorani.ni.ac.rs/fedora/get/o:1076/bdef:Content/get

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/637 <![CDATA[Оптимизација и планирање површинских копова стохастичким моделима]]> Тренутни, конвенционални приступ оптимизацији и планирању површинских копова заснива се на алгоритмима, развијеним средином прошлог века чије је опште обележје детерминистички приступ приликом усвајања релевантних улазних параметара.
У протекле две деценије, као озбиљна алтернатива детемнистичком приступу намеће се примена стохастичких модела. Многобројни резултати научног рада, снажно сугеришу да стохастички математички модели знатно боље описују природу савременог рударства и представљају алтернативу способну да понуди боља решења.
У истраживању представљеном у овом раду, анализара се употреба стохастичких математичких модела, у процесима планирања и оптимизације на површинским коповима. Циљ дисертације, је да се научним методама, докажу предности имплемантације стохастичког или комбинованог (хибридног) стохастичког и детерминистичког приступа над чисто детерминистичким (конвенционално прихваћеном) приступом. Практичан допринос истраживања представљају два развијена модела. Први модел, заснива се на генетском алгоритму и третира проблем планирања производње на површинском копу лигнита. Други развијени модел је хибридног типа, садржи стохастичку (Монте Карло метода) и детерминистичку компоненту и третира проблем оптимизације граница копа.]]>
2018-09-11T21:02:03+02:00

Dublin Core

Наслов

Оптимизација и планирање површинских копова стохастичким моделима
Open Pit Mine Optimization and Planning with Stochastic Models

Аутор

Стевановић Дејан

Предметна одредница

површински коп
планирање
оптимизација
стохастички модели
контрола квалитета угља
неизвесност
open pit mine
planning
optimization
stochastic models
coal quality control
uncertainty

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Лилић Никола
Колоња Божо
Станковић Ранка
Малбашић Владимир
Кнежевић Динко

Опис

Савремено рударство изложено је сталном тренду погоршања услова пословања. Могућност остварења економских и других циљева рударског пројекта компромитована је сталним погоршањем квалитета лежишта на којима се врши експлоатација, као и значајној дози неизвесности повезане са геолошким, економским и техничким параметрима производње. У овако комплексним условима пословања, математички модели способни да одговоре значајним изазовима, односно понуде оптимална решења којима се гарантује максимално испуњење пројектованих циљева, намећу се као неопходност.
Тренутни, конвенционални приступ оптимизацији и планирању површинских копова заснива се на алгоритмима, развијеним средином прошлог века чије је опште обележје детерминистички приступ приликом усвајања релевантних улазних параметара.
У протекле две деценије, као озбиљна алтернатива детемнистичком приступу намеће се примена стохастичких модела. Многобројни резултати научног рада, снажно сугеришу да стохастички математички модели знатно боље описују природу савременог рударства и представљају алтернативу способну да понуди боља решења.
У истраживању представљеном у овом раду, анализара се употреба стохастичких математичких модела, у процесима планирања и оптимизације на површинским коповима. Циљ дисертације, је да се научним методама, докажу предности имплемантације стохастичког или комбинованог (хибридног) стохастичког и детерминистичког приступа над чисто детерминистичким (конвенционално прихваћеном) приступом. Практичан допринос истраживања представљају два развијена модела. Први модел, заснива се на генетском алгоритму и третира проблем планирања производње на површинском копу лигнита. Други развијени модел је хибридног типа, садржи стохастичку (Монте Карло метода) и детерминистичку компоненту и третира проблем оптимизације граница копа.
Contemporary mining has constant declining trend in business conditions. Achievement possibilities of economic and other goals of mining projects are being compromised by constant deposit deterioration where exploitation is being held, as well as a significant dose of uncertainty associated with geological, economic and technical parameters of production. In such complex business conditions, mathematical models, able to respond on significant challenges, i.e. to offer optimal solutions which shall guarantee maximal fulfillment of projected goals, are considered to be necessity.
Current, conventional approach to optimization and planning of open pits is based on algorithms which have been developed during the mid of the last century. Their main characteristics is deterministic approach during adoption of relevant input parameters.
In last two decades, adoption of stochastic models is considered to be serious alternative. Numerous results of scientific work strongly suggest that stochastic mathematical models significantly better describe the nature of contemporary mining, and represent alternative capable of offering better solutions.
In planning processes and optimization of open pits, usage of stochastic mathematical models is analyzed in the research that is represented by this dissertation. The aim of the dissertation is to prove the advantages of implementations of stochastic or combined (hybrid) stochastic and deterministic approach over a purely deterministic (conventionally accepted) approach. Two developed models represent practical contribution of the research. First model is based on genetic algorithm and it is dealing with the problem of production planning on the lignite open pit. Second model that is being developed is hybrid type. It has stochastic (Monte Carlo method) and deterministic component and treats the problem of optimization of open pit boundaries.

Датум

2015-05-29

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10266/bdef:Content/get

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/638 <![CDATA[Развој и примена хемометријских метода за класификацију и процену квалитета воде]]> Svakodnevno se, hemijske laboratorije i odgovarajuće službe kontrole kvaliteta suočavaju sa ogromnim brojem merenja, koja kao rezultat imaju velike baze (setove) podataka, koje treba pravovremeno obraditi, procesuirati i redukovati s ciljem dobijanja informacija koje bi bile dovoljne da ukažu na postojeći kvalitet vode i koji bi poslužili kao osnova za efikasno modelovanje i upravljanje vodnim resursima. Statistička evaluacija i multivarijaciona analiza doživela je značaj u savremenom društvu, i to na svim poljima, počevši od hemije i zaštite životne sredine, ali i ekonomije, marketinga, psihologije, socioloških istraživanja, pa do medicine i farmacije.
Redovno praćenje parametara u procesnoj vodi, smanjenje broja on-line parametara koje treba redovno pratiti i frekvencije merenja, prioritet je službi kontrole u industriji. Na osnovu prethodno definisanih ključnih promenljivih, koje se mere direktno, a preko kojih se indirektno dobijaju informacije o ostalim parametrima, zbog njihovih čvrstih korelacija, pojednostavljuje se sistem monitoringa i obezbeđuje pravovremena aktivnost u sprečavanju havarija.
U okviru ove doktorske disertacije sistemski je praćena koncentracija jonskih vrsta, kao i bitnih fizičko-hemijskih parametara u procesnoj vodi iz sistema voda-para. Izvršena je kompletna evaluacija merenja. Jonska hromatografska (IC) metoda za određivanje jona na nivou tragova (ppb-ppt) testirana je na realnim uzorcima, izvršena je optimizacija i validacija metode. Na primeru ultračiste vode, ispitane su različite hemometrijske metode, kao što su analiza glavnih komponenti (PCA), faktorska analiza (FA), analiza grupisanja ili klasterska analiza (CA), diskriminaciona analiza (DA). Primenjena je kombinacija multivarijacionih tehnika i izvršen izbor one (onih) koja može najviše pomoći u redukciji podataka, izboru ključnih parametara, predviđanju parametara koji su najodgovorniji za varijacije u kvalitetu vode i projektovanju budućeg sistema monitoringa. Definisane su lokacije sa najvećim zagađenjem u odnosu na ispitivane elemente, kao i izvori mogućeg porekla. Na osnovu koeficijenta korelacije otkriveni su odnosi između elemenata, kao i mogući mehanizmi putem kojih ove zagađujuće materije dospevaju u ciklus voda-para. Predložen je sistem monitoringa sa redukovanim brojem parametara i smanjenom učestanošću merenja.
Drugi objekat i predmet istraživanja u ovoj disertaciji bila je sirova voda (površinska i podzemna) iz sistema JKP Beogradski vodovod i kanalizacija. Zbog aktuelne problematike zagađenja voda, potrebi definisanja parametara koji su odgovorni za kvalitet vode i dobijanja trenutnih informacija o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu vode, veliki broj radova objavljenih u svetu se fokusira na razvijanje modela i primenu hemometrijskih metoda u proceni kvaliteta površinskih (reke, jezera, mora) i podzemnih voda. Na osnovu merenja parametra, formirane su baze podataka, tzv. data setovi koji su podvrgnuti multivarijacionoj analizi. Predložene su hemometrijske metode koje daju najbolje tumačenje prostorno/vremenskih varijacija i najtačnije predviđanje i modelovanje parametara koji su odgovorni za ispoljene varijacije u kvalitetu vode. Ispitani su uzroci varijacija sa svih aspekata: lokacijski, sezonski i godišnji. Otkriveni su parametri koji su doveli do svih ovih oblika varijabilnosti parametara kvaliteta vode. Izvršeno je i modelovanje pomoću metoda DA i veštačkih neuronskih mreža (ANN).]]>
2018-09-11T21:02:03+02:00

Dublin Core

Наслов

Развој и примена хемометријских метода за класификацију и процену квалитета воде
The Development and Application of Chemometric Methods for the Classification and Assessment of Water Quality

Аутор

Живојиновић Драгана

Предметна одредница

вода
мониторинг
јонска хроматографија
мултиваријациона анализа
факторска анализа
анализа главних компоненти
кластер анализа
дискриминациона анализа
вештачке неуронске мреже
water
monitoring
ion chromatography
multivariate analysis
factor analysis
principal component analysis
cluster analysis
discriminant analysis
artificial neural network

Издавач

Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет

Друга одговорна лица

Рајаковић Љубинка
Перић-Грујић Александра
Лончар Борис
Оњиа Антоније

Опис

Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja pitanje opstanka civilizacije. Stoga upravljanje vodama i kontrola kvaliteta voda postaju suštinska društvena potreba. Timovi stručnjaka iz različitih oblasti pokušavaju da nađu obrasce i modele za modelovanje parametara kvaliteta vode i predviđanje promenljivih odgovornih za kvalitet vode, da otkriju ključne promenljive koje dovode do grupisanja sličnih lokacija i objekata, vremensko/prostorne varijacije i identifikacije izvora zagađenja i procene raspodele zagađenja. Cilj ovih istraživanja je optimizacija sistema monitoringa i očuvanja prirodnih vodenih resursa.
Svakodnevno se, hemijske laboratorije i odgovarajuće službe kontrole kvaliteta suočavaju sa ogromnim brojem merenja, koja kao rezultat imaju velike baze (setove) podataka, koje treba pravovremeno obraditi, procesuirati i redukovati s ciljem dobijanja informacija koje bi bile dovoljne da ukažu na postojeći kvalitet vode i koji bi poslužili kao osnova za efikasno modelovanje i upravljanje vodnim resursima. Statistička evaluacija i multivarijaciona analiza doživela je značaj u savremenom društvu, i to na svim poljima, počevši od hemije i zaštite životne sredine, ali i ekonomije, marketinga, psihologije, socioloških istraživanja, pa do medicine i farmacije.
Redovno praćenje parametara u procesnoj vodi, smanjenje broja on-line parametara koje treba redovno pratiti i frekvencije merenja, prioritet je službi kontrole u industriji. Na osnovu prethodno definisanih ključnih promenljivih, koje se mere direktno, a preko kojih se indirektno dobijaju informacije o ostalim parametrima, zbog njihovih čvrstih korelacija, pojednostavljuje se sistem monitoringa i obezbeđuje pravovremena aktivnost u sprečavanju havarija.
U okviru ove doktorske disertacije sistemski je praćena koncentracija jonskih vrsta, kao i bitnih fizičko-hemijskih parametara u procesnoj vodi iz sistema voda-para. Izvršena je kompletna evaluacija merenja. Jonska hromatografska (IC) metoda za određivanje jona na nivou tragova (ppb-ppt) testirana je na realnim uzorcima, izvršena je optimizacija i validacija metode. Na primeru ultračiste vode, ispitane su različite hemometrijske metode, kao što su analiza glavnih komponenti (PCA), faktorska analiza (FA), analiza grupisanja ili klasterska analiza (CA), diskriminaciona analiza (DA). Primenjena je kombinacija multivarijacionih tehnika i izvršen izbor one (onih) koja može najviše pomoći u redukciji podataka, izboru ključnih parametara, predviđanju parametara koji su najodgovorniji za varijacije u kvalitetu vode i projektovanju budućeg sistema monitoringa. Definisane su lokacije sa najvećim zagađenjem u odnosu na ispitivane elemente, kao i izvori mogućeg porekla. Na osnovu koeficijenta korelacije otkriveni su odnosi između elemenata, kao i mogući mehanizmi putem kojih ove zagađujuće materije dospevaju u ciklus voda-para. Predložen je sistem monitoringa sa redukovanim brojem parametara i smanjenom učestanošću merenja.
Drugi objekat i predmet istraživanja u ovoj disertaciji bila je sirova voda (površinska i podzemna) iz sistema JKP Beogradski vodovod i kanalizacija. Zbog aktuelne problematike zagađenja voda, potrebi definisanja parametara koji su odgovorni za kvalitet vode i dobijanja trenutnih informacija o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu vode, veliki broj radova objavljenih u svetu se fokusira na razvijanje modela i primenu hemometrijskih metoda u proceni kvaliteta površinskih (reke, jezera, mora) i podzemnih voda. Na osnovu merenja parametra, formirane su baze podataka, tzv. data setovi koji su podvrgnuti multivarijacionoj analizi. Predložene su hemometrijske metode koje daju najbolje tumačenje prostorno/vremenskih varijacija i najtačnije predviđanje i modelovanje parametara koji su odgovorni za ispoljene varijacije u kvalitetu vode. Ispitani su uzroci varijacija sa svih aspekata: lokacijski, sezonski i godišnji. Otkriveni su parametri koji su doveli do svih ovih oblika varijabilnosti parametara kvaliteta vode. Izvršeno je i modelovanje pomoću metoda DA i veštačkih neuronskih mreža (ANN).
Modern society is characterized by intensive industrialization and urbanization, leding to the depletion of natural resources and increasing threat for the environment. In terms of global development, concern about water is the same as a matter of survival of civilization. Therefore, water management and water quality control are essential social needs. Teams of experts from different scientific fields are searching for the right patterns and models for modeling of water quality parameters and prediction of variables responsible for water quality in order to discover the key variables that lead to groups of similar locations and objects, temporal and spatial variations and to identify the sources of pollution and to assess the distribution of pollution. The aim of this study was to optimize the system for monitoring and protection of water resources.
Laboratory and on-line analysis performed daily provide a huge number of data on the quality of water which should be evaluated, processed and reduced in order to obtain information that would be sufficient to indicate the water quality and that would serve as the basis for efficient modeling and management of water resources. The goal of this investigation was to apply multivariate statistical techniques and choose the most applicable one for this case. The statistical evaluation and multivariate analysis are very important in all fields, ranging from the economics, marketing, psychology, social studies, to medicine, pharmacy, and especially chemistry and environmental protection.
Regular monitoring of parameters of the process water, with the possible reduction of the number of on-line parameters that should be monitored and their frequency of measurement is important for the maintanance services in the industry. From key variables which are measured on-line, and by which indirectly the information on other parameters are recieved, based on their correlations, simplification of the monitoring system is enabled with less consuming activities and the same level of preventing accidents.
Within this Ph.D. thesis the concentration of ionic species and the cruical physicochemical parameters in the process water in the water-steam systems are monitored. A complete evaluation of the measurement was performed. The ion chromatography (IC) method for the determination of ions at trace level (ppb-ppt) was tested on real samples, and the method was optimized and validated. Different chemometric methods such as principal components analysis (PCA), factor analysis (FA), cluster analysis (CA) and discriminant analysis (DA) were applied, for the ultrapure water.
The optimal combination of multivariate techniques and the selection of one or more techniques that can be applied for the reduction of data, as well as the choice of key variables and the prediction of the parameters which are the most responsible for variations in water quality and the design of future monitoring system was investigated. The locations with the highest pollution, in respect to the analysed elements, as well as their possible origin and source was defined and investigated. The relationships between the elements and mechanisms by which these impurities get into the water-steam cycle were discovered based on the correlation coefficients. The monitoring system with a reduced number of parameters and reduced frequency of measurements is proposed as a result of this research.
The second object of the analysis within this study was the raw water (surface and groundwater) which the Belgrade Waterworks system used for procesing into the drinking water. In order to define the parameters that are responsible for the change of water quality and to obtain current information on the qualitative and quantitative composition of the water, the chemometrics methods can be applied to assess the quality of surface water (Sava river ) and groundwater. Based on the measured water quality parameters of the Sava river, the database (data set) that was subjected to multivariate analysis was created. The chemometric methods which give the best interpretation of the spatial/temporal variations and the most accurate prediction and modelling parameters responsible for the variations in water quality were adopted. The causes of variation in all aspects: location, seasonal and temporal were investigated. The parameters that led to all forms of variability in the water quality were revealed. The modelling based on the DA method and artificial neural network (ANN) was performed.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

http://harvester.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/158

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/639 <![CDATA[Нови модел за постизање оптималне производње на нафтном пољу Амал]]> Utvrđeno je da su na naftnom polju Amal ključni problemi koji prate proces proizvodnje taloženje parafina, pojava slojnog peska, neefikasan rad gaslift sistema, neefikasna desalinizacija nafte i ekološki problemi. Proizvodni problemi, pojedinačno i više njih zajedno, na nekim bušotinama uzrokovali su smanjenje proizvodnje nafte od 40 do 75%. Zbog toga je bilo neohodno da se preduzmu dodatne mere i aktivnosti na rešavanju proizvodnih problema kao se oni dodatno nebi pogoršali i uzrokovali još veće smanjenje proizvodnje nafte.
Na osnovu karakteristika naftnog polja Amala, detaljne analize proizvodnih problema, najnovijih literaturnih saznanja definisan je novi model za postizanje optimalne proizvodnje nafte. Model se sastoji iz dva ključna dela, prvog koji se bavi rešavanjem proizvodnih problema i drugog za određivanje optimalnih parametara rada gaslifta. Originalnost modela leži i u činjenici da se u model egzaktno uvode ekološki aspekti funkcionisanja procesa proizvodnje nafte i algoritamski se predlažu mere za smanjenje uticaja na životnu sredinu.
Za efikasnije rešavanje problema taloženja parafina definisan je skup novih aktivnosti koje se moraju preduzeti. Urađena je analiza primene hemijskih inhibitora i predložena primena termičke metode zagrevanja tubinga.
Za rešavanje prodora slojnog pesak u proizvodni sistem predložena je primena metode gravel paka.
U cilju efikasnije proizvodnje nafte definisan je model za adekvatnu raspodelu gasa koji se utiskuje u bušotine, na nivou sabirnih stanica, odnosno kompresorskih stanica. Radi optimizacije proizvodnje nafte primenjena je sistem analiza rada bušotina u gasliftu koja je omogućila efikasniju proizvodnju nafte sa jedne strane i povećanje proizvodnje nafte sa druge strane.
Predložen je novi savremeni postupak desalinizacije koji znatno smanjuje proizvodne i operativne troškove, kao i sadržaj soli u sirovoj nafti na manje od 3 mg/l.
Definisan je savremeni integralni koncept pripreme proizvedene slojne vode na naftnom polju putem njenog utiskivanja u geološke formacije kao ekonomski i ekološki najbolje rešenje. Ovaj koncept pripreme slojne vode podržava postojeći način odlaganja u taložne jame za isparavanje čime se obezbeđuje postojanje dva nezavisna sistema za odlaganje slojne vode na naftnom polju, što daje dodatnu sigurnost u radu.
Naučni doprinos doktorske disertacije se ogleda u originalnom modelu za rešavanje proizvodnih problema na naftnom polju Amal. Predložena rešenja omogućavaju da se unapredi rešavanje proizvodnih problema, efikasnije vodi proces proizvodnje i poveća proizvodnja nafte. Disertacija, pored značaja za ovo naftno polje, ima i širi značaj pošto je predloženi model primenljiv i na drugim naftnim poljima za rešavanje sličnih problema i određivanje optimalnih parametara rada.
Doktorska disertacija, pored naučnog ima i značajan stručni doprinos. On se odnosi na rešavanje brojnih praktičnih problema u procesu optimizacije proizvodnje nafte i modeliranju nove i efikasnije tehnologije za njenu eksploataciju.]]>
2018-09-11T21:02:03+02:00

Dublin Core

Наслов

Нови модел за постизање оптималне производње на нафтном пољу Амал
New Model for Achieving Optimum Production at Amal Oilfield

Аутор

Elnori Elmabrouk Ali Elhaddad

Предметна одредница

нафта
производња
оптимизација
Амал
Либија
oil
production
optimization
Amal
Libya

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Даниловић Душан
Каровић Маричић Весна
Ивезић Дејан
Лилић Никола
Ђукић Предраг

Опис

Doktorskom disertacijom analizirani su i proučavani problemi proizvodnje nafte i primenjene metode za njihovo rešavanje na naftnom polju Amal. Ukratko je prikazana proizvodnje nafte u Libiji, njene karakteristike i rezerve, da bi se video značaj ovog naftnog polja.
Utvrđeno je da su na naftnom polju Amal ključni problemi koji prate proces proizvodnje taloženje parafina, pojava slojnog peska, neefikasan rad gaslift sistema, neefikasna desalinizacija nafte i ekološki problemi. Proizvodni problemi, pojedinačno i više njih zajedno, na nekim bušotinama uzrokovali su smanjenje proizvodnje nafte od 40 do 75%. Zbog toga je bilo neohodno da se preduzmu dodatne mere i aktivnosti na rešavanju proizvodnih problema kao se oni dodatno nebi pogoršali i uzrokovali još veće smanjenje proizvodnje nafte.
Na osnovu karakteristika naftnog polja Amala, detaljne analize proizvodnih problema, najnovijih literaturnih saznanja definisan je novi model za postizanje optimalne proizvodnje nafte. Model se sastoji iz dva ključna dela, prvog koji se bavi rešavanjem proizvodnih problema i drugog za određivanje optimalnih parametara rada gaslifta. Originalnost modela leži i u činjenici da se u model egzaktno uvode ekološki aspekti funkcionisanja procesa proizvodnje nafte i algoritamski se predlažu mere za smanjenje uticaja na životnu sredinu.
Za efikasnije rešavanje problema taloženja parafina definisan je skup novih aktivnosti koje se moraju preduzeti. Urađena je analiza primene hemijskih inhibitora i predložena primena termičke metode zagrevanja tubinga.
Za rešavanje prodora slojnog pesak u proizvodni sistem predložena je primena metode gravel paka.
U cilju efikasnije proizvodnje nafte definisan je model za adekvatnu raspodelu gasa koji se utiskuje u bušotine, na nivou sabirnih stanica, odnosno kompresorskih stanica. Radi optimizacije proizvodnje nafte primenjena je sistem analiza rada bušotina u gasliftu koja je omogućila efikasniju proizvodnju nafte sa jedne strane i povećanje proizvodnje nafte sa druge strane.
Predložen je novi savremeni postupak desalinizacije koji znatno smanjuje proizvodne i operativne troškove, kao i sadržaj soli u sirovoj nafti na manje od 3 mg/l.
Definisan je savremeni integralni koncept pripreme proizvedene slojne vode na naftnom polju putem njenog utiskivanja u geološke formacije kao ekonomski i ekološki najbolje rešenje. Ovaj koncept pripreme slojne vode podržava postojeći način odlaganja u taložne jame za isparavanje čime se obezbeđuje postojanje dva nezavisna sistema za odlaganje slojne vode na naftnom polju, što daje dodatnu sigurnost u radu.
Naučni doprinos doktorske disertacije se ogleda u originalnom modelu za rešavanje proizvodnih problema na naftnom polju Amal. Predložena rešenja omogućavaju da se unapredi rešavanje proizvodnih problema, efikasnije vodi proces proizvodnje i poveća proizvodnja nafte. Disertacija, pored značaja za ovo naftno polje, ima i širi značaj pošto je predloženi model primenljiv i na drugim naftnim poljima za rešavanje sličnih problema i određivanje optimalnih parametara rada.
Doktorska disertacija, pored naučnog ima i značajan stručni doprinos. On se odnosi na rešavanje brojnih praktičnih problema u procesu optimizacije proizvodnje nafte i modeliranju nove i efikasnije tehnologije za njenu eksploataciju.
In this doctoral dissertation, it has analyzed the problems of oil production and application of methods for their solutions at the Amal oilfield. It has also provided a brief presentation of oil production in Libya, its characteristics and reserves in order to show the importance of this oilfield.
It has been found that major problems accompanying the production process at the Amal oilfield are paraffin deposition, occurrence of layer sand, inefficient operations of Gas Lift System, inefficient oil desalination and environmental issues. Production problems, taken individually or several of them together, at some oil wells, caused a decrease in production of 40% up to 75%. It was necessary to take additional measures and actions in order to solve the production problems so that they could not become worse and cause further decrease in oil production.
Based on the characteristics of the Amal oilfield, detailed analysis of the accompanying problems and the latest technical literature, a new model has been defined for achieving the optimum oil production. The model consists of two major parts, the first one dealing with the solution of the production problems, and the second one dealing with the determination of optimum parameters for Gas Lift Operations. The originality of the model reflects in the fact that environmental aspects of the functioning of the oil production process have been exactly introduced into it and measures based on algorithms for the decrease of impact on the environment have been proposed.
Regarding more efficient solution of the paraffin deposition problems, it has defined a set of new actions that must be taken. The analysis of the application of chemical inhibitors has been performed, and the application of thermal method of tubing heating has been proposed.
As a solution for the penetration of layer sand into the production system, it has proposed the use of gravel pack method.
To achieve more efficient oil production, it has defined a model for adequate distribution of well injection gas, at the level of gathering stations or compressor stations. For the purpose of oil production optimization, it has applied the system analysis of oil well operations in Gas Lift, which should result in more efficient oil production on the one hand and the increase in oil production on the other hand.
It has also proposed a new modern desalination method, which considerably decreases production and operations costs, as well as the content of salt in crude oil to less than 3 mg/l.
Additionally, there has been defined a modern integral concept of preparation of produced formation water at the oilfield by its injection into geological formations, as the best solution, from both economic and environmental point of view. This concept of formation water preparation supports the existing disposal method in the evaporation deposition pits, which provides two independent systems for disposal of formation water at the oilfield and increases the work safety.
The doctoral dissertation provides scientific contribution that is reflected in the original model for a solution of the production problems at the Amal oilfield. The proposed solutions can improve production problems solution, provide more efficient management of the production process and increase oil production. In addition to its importance for the Amal oilfield, the dissertation has a broader significance, because the proposed model is applicable to other oilfields for the solution of similar problems and determination of optimum operations parameters.
Besides scientific contribution, the doctoral dissertation provides a significant professional contribution. It is reflected in the solving of a number of practical problems in oil production optimization process and the modeling of a new and more efficient oil exploitation technology.

Датум

Права

Ауторство

Извор

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11216/bdef:Content/get

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/640 <![CDATA[Развој алгоритма за повећање енергетске ефикасности система трачних транспортера на површинским коповима]]> 2018-09-11T21:02:04+02:00

Dublin Core

Наслов

Развој алгоритма за повећање енергетске ефикасности система трачних транспортера на површинским коповима
Development of the Algorithm for Energy Efficiency Improvement of Belt Conveyor System on Open Pit Mines

Аутор

Ристић Лепосава

Предметна одредница

трачни транспортери
моделовање
оптимално управљање
електромоторни погони са регулисаном брзином
асинхрони мотори
анализа и пројектовање система
рударство
управљање на бази фази логике
SCADA системи
conveyors
modeling
optimal control
adjustable speed drives
induction motors
system analysis and design
mining industry
fuzzy logic control
SCADA systems

Издавач

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет

Друга одговорна лица

Јефтенић Борислав
Ђуровић Жељко
Игњатовић Драган

Опис

Potrošnja električne energije je u porastu zbog stalne potrebe za poboljšanjem kvaliteta života. Energetska efikasnost je danas jedan od ključnih elementa u energetskoj politici svih razvijenih zemalja sveta, jer doprinosi unapređenju ekonomije u celini, i produžava vek korišćenja neobnovljivih izvora energije, iz kojih se danas dobija najveći deo električne energije. U mnogim zemljama najveći deo električne energije dobija se iz uglja, npr. u Srbiji je 62% svih kapaciteta za proizvodnju električne energije je u termoelektranama na ugalj, a 65% proizvedene električne energije dobija se iz ovih elektrana. U narednim decenijama težište daljih povećanja kapaciteta za proizvodnju električne energije biće na termoelektranama, što će zahtevati povećanje proizvodnje uglja. Povećani zahtevi za proizvodnjom uglja vode ka povećanju količine uglja i jalovine koju treba transportovati u okviru rudnika sistemom tračnih transportera, zbog čega se povećava njihova dužina i kapacitet, a time i instalisana snaga njihovih pogona. Zbog značajnih snaga pogona i po pravilu 24-časovnog rada od posebnog interesa je unapređenje energetske efikasnosti tračnih transportera. U različitim granama industrije, u kojima se proizvodi ili koristi rastresiti materijal, za transport se koriste različiti tipovi tračnih transportera, sa različitim konstruktivnim i pogonskim karakteristikama. Bez obzira na vrstu i organizaciju površinskog kopa, elektromotorni pogoni na rudarskoj mehanizaciji zbog velikih snaga, složenosti rudarske opreme i vrlo teških uslova rada predstavljaju izazov za primenu savremenih metoda pokretanja i upravljanja, u cilju povećanja efikasnosti rada, kao i energetske efikasnosti. Kod konvencionalnih sistema transportera, rastresiti materijal se transportuje stalnom, nazivnom brzinom. Pri nazivnom kapacitetu sistema površina poprečnog preseka materijala na traci je optimalna (maksimalna), odnosno traka je maksimalno popunjena. Međutim, istraživanja i statističke analize pokazuju da ovakvi sistemi zbog tehnologije kopanja bagera vrlo retko rade sa punim kapacitetom, odnosno da se veliki deo radnog vremena na trakama nalazi manja količina materijala od maksimalno moguće, pa čak i da prazan hod čini značajan deo radnog vremena sistema. Potrebna snaga za pokretanje sistema traka zavisi od količine transportovanog materijala, ali i od brzine kretanja traka. Imajući u vidu navedene činjenice, nameće se zaključak da je moguće transportovati materijal manjom brzinom od nazivne kada se na trakama nalazi manja količina materijala od maksimalno moguće, čime bi se smanjila trenutna snaga pogona, odnosno ostvarila značajna ušteda energije. Potrebna brzina kretanja traka se mora određivati u funkciji trenutne količine materijala na njima. Predmet ove doktorske disertacije je razvoj i primena algoritma za generisanje referentne brzine pojedinih transportera složenog sistema transportera. Na osnovu merenja površine poprečnog preseka materijala na ulazu u sistem tračnih transportera može se odrediti potrebna brzina kretanja traka koja će obezbediti stalnu optimalnu popunjenost svake trake u sistemu. Međutim, zbog značajnih varijacija količine dolazećeg materijala u sistem u vremenu ovakav način rada ne obezbeđuje energetski efikasan način rada, a i može dovesti do prekomernog habanja elemenata konstrukcije. Primenom različitih algoritama može se kontrolisati ubrzanje i usporenje trake, tako da se u okvirima ograničenja koja nameće sistem obezbedi minimalna potrošnja energije. U disertaciji su kombinovane teorijske, simulacione i eksperimentalne metode u cilju razvoja novog, originalnog algoritma kojim bi se ostvarilo povećanje energetske efikasnosti sistema, povećanje vremenskog i kapacitivnog iskorišćenja sistema, njegove pouzdanosti, produženje radnog veka opreme i smanjenje troškova održavanja. Pokazalo se da upravljanje primenom fazi logike predstavlja adekvatno rešenje, zbog svoje robusnosti i adaptivnosti, jednostavne primene i lakog podešavanja. Dokaz ispravnosti predložene ideje izveden je egzaktnim merenjima na postojećem postrojenju. Imajući u vidu navedene prednosti predloženog rešenja i dokazanu mogućnost uspešne primene, očekuje se da će se algoritam upravljanja sistemom tračnih transportera primeniti na sličnim postrojenjima u našoj zemlji, ali i u svetu, na površinskim kopovima sa kontinualnim načinom rada.
Electrical energy consumption is increasing globally in order to keep improving our quality of life. Energy efficiency is today one of the key elements in energy policy of all developed countries in the world, because it contributes to the improvement of economy globally and extends the lifetime of conventional energy sources, since the greatest part of total electrical energy is generated by fossil fuels. In many countries, most electrical energy comes from coal, for example in Serbia, 62% of all capacities for energy production is in thermal power plants which use coal, and they produce 65% of total electrical energy production. In the following decades, the focus will be on thermal power plants to further increase electrical energy capacities, requiring the rise of coal production. The growing demand for coal production leads to increased amounts of coal and overburden to be transported within the mine with belt conveyors systems. The length and the capacity are increasing causing the installed power of these systems to increase. Due to the large power of these drives and existing requirement for continuous operation, 24 hours per day, the improvement of energy efficiency of belt conveyors is naturally of significant interest. In various branches of industry where bulk materials are produced or used, various types of belt conveyors are used for the transport of materials, with different mechanical and drive characteristics. Despite of the type and the organization of the open pit mine, electrical drives on mining machines present a unique challenge to the application of modern techniques of driving and control, due to very large installed power, complexity of mining equipment and demanding environmental conditions, in order to increase the operational and energy efficiency. Conventional systems of conveyors transport bulk material at the constant, rated speed. When the system is at rated capacity, the cross section of material on the belt is at the maximum value, i.e. the belt is fully loaded. However, investigations and statistic analyses show that systems like this, due to technology of excavation very often work at reduced capacity. Most often the instantaneous cross section area of material on the belt is less than the rated value, and even no-load operation makes up a significant part of the system’s operational time. The necessary power for driving the system of belt conveyors depends on the quantity of transported material, as well as on the speed of the belts. Considering the aforementioned facts, the following conclusion can be made: since the belt conveyor often operates at a decreased capacity, the same quantity of material can be transferred at a lower than rated speed, leading to instantaneous power reduction, along with significant energy savings. The required speed of the belt must be determined as a function of the instantaneous quantity of material on the belt. The subject of this dissertation is the development and application of an algorithm for generating the reference speed of the belt conveyor drive in a complex system of belt conveyors. Based on measurements of instantaneous cross section area of material at the beginning of the system of belt conveyors, the required belt speed can be determined to provide that each belt in the system of belt conveyors will be constantly and optimally loaded. The instantaneous capacity changes quite frequently and sporadically, meaning that the speed should be increased and decreased in the same manner as the instantaneous capacity changes. These dynamic processes would be unfavorable for the mechanical assemblies of a belt conveyor, especially for the belt, and could lead to increased energy consumption. With the application of different control strategies, the acceleration and deceleration of a belt can be controlled in order to ensure minimum energy consumption under the existing technical constraints of the system. The dissertation combines theoretical, simulation and experimental methods, with the goal of developing a new, original algorithm to improve the energy efficiency of the system, capacitive utilization of the system, system reliability, extension of the service life of the equipment and reduction of costs for system maintenance. During the development of the control strategy, fuzzy logic control appeared to be a suitable solution for improving the energy efficiency of the system, due to its robust and adaptive characteristics, simple implementation and appropriate tuning procedure. The validation of the proposed idea is achieved through experimental results recorded on an existing system of belt conveyors in an open pit mine. Considering the indicated advantages of the proposed algorithm, as well as the proven opportunity of its successful implementation, it is expected that the algorithm for generating speed reference of the system of belt conveyors will be applied on similar systems in our country, as well as abroad, in open pit mines with continuous mining.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=316

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/641 <![CDATA[Систем пословне интелигенције за управљање заштитом на раду у рударској индустрији]]> Osnovni cilj ove doktorske disertacije je definisanje metodologije i razvoj modela sistema upravljanja zaštitom na radu, koji će omogućiti savremen, adekvatan i sveobuhvatan način praćenja i analize faktora koji utiču na bezbednost i zaštitu na radu.
Sistem poslovne inteligencije za upravljanje zaštitom na radu u rudarstvu, čiji je razvoj prikazan u ovoj doktorskoj disertaciji, svoje mesto nalazi u okviru treće faze Demingovog ciklusa – Provera i korektivne mere. Evidencija i analiza indikatora stanja zaštite na radu, kao što su nezgode, povrede na radu i profesionalna oboljenja, treba da omoguće, primenom savremenih informacionih tehnologija, kompleksnu i sveobuhvatnu analizu prikupljenih podataka i ocenu uspešnosti primenjenih mera zaštite kao i unapređenje procesa donošenja odluka vezanih za poboljšanje primenjenih i izbor novih mera pri upravljanju procesima zaštite na radu u rudnicima.
Razvoj sistema za praćenje i analizu stanja zaštite na radu zasnovan je na iterativno‐inkrementalnom pristupu vođenom slučajevima upotrebe. Prva faza je obuhvatila specifikaciju korisničkih zahteva, odnosno funkcionalnosti sistema koji se razvija, i poslovnog modela koji specificira arhitekturu informacionog sistema kroz konceptualni model. Dalje modeliranje je obuhvatilo: konceptualno modeliranje podataka koje daje celokupan pogled na sistem, strukturno koje formalizuje organizaciju poslovnog sistema, procesno sa specifikacijom poslovnih aktivnosti u sistemu i modeliranje ponašanja i interakcije između resursa. Implementacija sistema je prikazana karakterističnim komponentama sistema evidencije službe zaštite sa posebnim osvrtom na evidenciju povreda. Razvijeni sistem omogućava i primenu analitičkih servisa poslovne inteligencije u cilju ranog otkrivanja rizika od nezgode, kroz analizu uzroka, mesta događaja, vremena kada su se desili, težina povrede i drugih relevantnih podataka pohranjenih u bazi.
U disertaciji su istaknute ključne prednosti korišćenja ontologija kao tehnike za predstavljanje znanja i upravljanje kodiranim znanjem. Značaj i dobiti ovakvog pristupa su prikazani kroz poslovno okruženje Elektroprivrede Srbije. Osim povećanja dostupnosti, pronalaženja informacija i približavanja znanja, značajan doprinos ontologije RudOnto sistemu zaštite je mogućnost kontrolisanog održavanja podataka ažurnim. Model poslovne inteligencije za zaštitu na radu u rudniku integriše standardne OLAP (Online Analytical Processing) tehnologije koje se koriste za organizaciju velikih poslovnih baza podataka i za podršku poslovnoj inteligenciji sa RudOnto ontologijom.
Mogućnost praktične primene razvijenog sistema poslovne inteligencije za upravljanje zaštitom na radu u rudnicima ilustrovan je na podacima evidencije podataka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu službi zaštite na površinskim kopovima Elektroprivrede Srbije. Primena sistema čiji je razvoj prikazan u ovoj disertaciji značajno bi unapredila poslove upravljanja zaštitom na radu i omogućila pravovremeno i efikasno planiranje i sprovođenje potrebnih mera zaštite čime bi se obezbedilo unapređenje stanja zaštite na radu na površinskim kopovima lignita u okviru Elektroprivrede Srbije.]]>
2018-09-11T21:02:04+02:00

Dublin Core

Наслов

Систем пословне интелигенције за управљање заштитом на раду у рударској индустрији
A Business Intelligence System for Mine Safety Management

Аутор

Колоња Љиљана

Предметна одредница

рударство
безбедност и здравље на раду
пословна интелигенција
техничка заштита
онтологије
mining
occupational health and safety
business intelligence
mine
safety
ontology

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Лилић Никола
Кнежевић Динко
Станковић Ранка
Цвјетић Александар
Малбашић Владимир

Опис

Postojeća organizacija zaštite na radu na površinskim kopovima uglja često nije u mogućnosti da blagovremeno i tačno ukaže na nedostatke, koji mogu u bližoj ili daljoj budućnosti da budu uzrok narušavanja bezbednosti radnika, ali i uzrok oštećenja materijalnih dobara rudnika. Nemogućnost donošenja pravovremenih odluka je moguće izbeći uvođenjem softverski podržanih sistema za praćenje i analizu bezbednosti i zaštite na radu.
Osnovni cilj ove doktorske disertacije je definisanje metodologije i razvoj modela sistema upravljanja zaštitom na radu, koji će omogućiti savremen, adekvatan i sveobuhvatan način praćenja i analize faktora koji utiču na bezbednost i zaštitu na radu.
Sistem poslovne inteligencije za upravljanje zaštitom na radu u rudarstvu, čiji je razvoj prikazan u ovoj doktorskoj disertaciji, svoje mesto nalazi u okviru treće faze Demingovog ciklusa – Provera i korektivne mere. Evidencija i analiza indikatora stanja zaštite na radu, kao što su nezgode, povrede na radu i profesionalna oboljenja, treba da omoguće, primenom savremenih informacionih tehnologija, kompleksnu i sveobuhvatnu analizu prikupljenih podataka i ocenu uspešnosti primenjenih mera zaštite kao i unapređenje procesa donošenja odluka vezanih za poboljšanje primenjenih i izbor novih mera pri upravljanju procesima zaštite na radu u rudnicima.
Razvoj sistema za praćenje i analizu stanja zaštite na radu zasnovan je na iterativno‐inkrementalnom pristupu vođenom slučajevima upotrebe. Prva faza je obuhvatila specifikaciju korisničkih zahteva, odnosno funkcionalnosti sistema koji se razvija, i poslovnog modela koji specificira arhitekturu informacionog sistema kroz konceptualni model. Dalje modeliranje je obuhvatilo: konceptualno modeliranje podataka koje daje celokupan pogled na sistem, strukturno koje formalizuje organizaciju poslovnog sistema, procesno sa specifikacijom poslovnih aktivnosti u sistemu i modeliranje ponašanja i interakcije između resursa. Implementacija sistema je prikazana karakterističnim komponentama sistema evidencije službe zaštite sa posebnim osvrtom na evidenciju povreda. Razvijeni sistem omogućava i primenu analitičkih servisa poslovne inteligencije u cilju ranog otkrivanja rizika od nezgode, kroz analizu uzroka, mesta događaja, vremena kada su se desili, težina povrede i drugih relevantnih podataka pohranjenih u bazi.
U disertaciji su istaknute ključne prednosti korišćenja ontologija kao tehnike za predstavljanje znanja i upravljanje kodiranim znanjem. Značaj i dobiti ovakvog pristupa su prikazani kroz poslovno okruženje Elektroprivrede Srbije. Osim povećanja dostupnosti, pronalaženja informacija i približavanja znanja, značajan doprinos ontologije RudOnto sistemu zaštite je mogućnost kontrolisanog održavanja podataka ažurnim. Model poslovne inteligencije za zaštitu na radu u rudniku integriše standardne OLAP (Online Analytical Processing) tehnologije koje se koriste za organizaciju velikih poslovnih baza podataka i za podršku poslovnoj inteligenciji sa RudOnto ontologijom.
Mogućnost praktične primene razvijenog sistema poslovne inteligencije za upravljanje zaštitom na radu u rudnicima ilustrovan je na podacima evidencije podataka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu službi zaštite na površinskim kopovima Elektroprivrede Srbije. Primena sistema čiji je razvoj prikazan u ovoj disertaciji značajno bi unapredila poslove upravljanja zaštitom na radu i omogućila pravovremeno i efikasno planiranje i sprovođenje potrebnih mera zaštite čime bi se obezbedilo unapređenje stanja zaštite na radu na površinskim kopovima lignita u okviru Elektroprivrede Srbije.
The existing organisation of protection at work in coal surface mines is often not able to give timely and precise indications about shortcomings, which may in the near or far future be the cause of deteriorated safety of workers, but also the cause of damage to material goods of mines. The impossibility to make timely decisions can be avoided by introducing software‐based systems for the monitoring and analysis of occupational safety and protection at work.
The basic objective of this PhD thesis is to define a methodology and develop a model for the management of protection at work that will provide for a modern, adequate and comprehensive method for the monitoring and analysis of factors that affect occupational safety and protection at work.
The business intelligence system for the management of occupational safety in the mining industry, the development of which is presented in this PhD thesis, finds its place within the third phase of the Deming cycle – Check and corrective measures. Records and the analysis of indicators of the state of occupational safety, such as accidents, injuries at work and occupational diseases should enable, with the application of modern information technologies, a complex and comprehensive analysis of collected data, the assessment of the performance of applied protection measures, as well as the advancement of the decision‐making process related to the improvement of applied and selection of new measures in the management of occupational safety processes in mines.
The development of a system for the monitoring and analysis of the state of occupational safety is based on an iterative and incremental approach guided by application cases. The first phase encompassed the specification of user requirements, i.e. functions of the developing system and a business model specifying the architecture of the information system through a conceptual model. Further modelling encompassed the following: conceptual modelling of data giving a comprehensive overview of the system, structural modelling formalising the organisation of the business system, processing modelling with the specification of business activities in the system and modelling of the behaviour and interaction between resources. The implementation of the system is illustrated with the characteristic components of the injury and illness recordkeeping and reporting system of the occupational safety service unit with a special emphasis on records of injuries. The developed system enables also the application of analytical business intelligence services with the aim to identify risks of accidents at an early stage through the analysis of causes, place and time of event, gravity of injury and other relevant data stored in the base.
The thesis puts emphasis on the key advantages of the use of ontology as technique for the presentation of knowledge and management of coded knowledge. The significance and benefits of such an approach are presented in the context of the business environment of the Electric Power Industry of Serbia. Apart from enhanced accessibility, information retrieval and knowledge management, a significant contribution of RudOnto ontology to the safety management system is the possibility to provide for controlled updating of data. The business intelligence model for occupational safety in mines integrates standard OLAP (Online Analytical Processing) technologies that are used for the organisation of large business databases and for the support to business intelligence with the RudOnto ontology.
The possibility to apply the developed business intelligence system for the management of occupational safety in mines in practice is illustrated with data from occupational safety and health records of occupational safety service units in surface mines of Electric Power Industry of Serbia. The application of this system, the development of which is presented in this thesis, would significantly improve occupational safety management tasks and enable timely and efficient planning and implementation of necessary protection measures in order to secure the improvement of the state of occupational safety in lignite surface mines within Electric Power Industry of Serbia.

Датум

2016-09-23

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/642 <![CDATA[Унапређење модела за процену ризика на радном месту применом теорије фази скупова и прогностике]]> 2018-09-11T21:02:04+02:00

Dublin Core

Наслов

Унапређење модела за процену ризика на радном месту применом теорије фази скупова и прогностике
Improvement of Workplace Risk Assessment Model Based on Fuzzy Set Theory And Prognostics

Аутор

Ђапан Марко

Предметна одредница

процена ризика
утицајни фактори
подфактори
теорија фази скупова
прогностика
risk assessment
impact factors
sub-factors
fuzzy set theory
prognostics

Издавач

Факултет Инжењерских Наука, Центар за теротехнологију

Друга одговорна лица

Бекер Иван
Јеремић Бранислав
Тадић Данијела
Тодоровић Петар
Мачужић Иван

Апстракт

Промена приступа процесу процене ризика јесте природна, неопходна и логична услед сложености пословно-производних система, константног технолошког развоја и динамичности окружења. Предмет изучавања ове дисертације јесте развој математички заснованог и подржаног модела за процену ризика, укључивањем дефинисаних утицајних фактора неопходних за смањивање квантитативног нивоа ризика и предикцију нивоа ризика у неком будућем временском периоду.
Дефинисањем људских, организационих и техничко-технолошких фактора постављена је база и концепт за унапређење процеса процене ризика. На основу ових фактора и припадајућих подфактора, њиховим варирањем односно оправданом и могућом допуштеном корекцијом смањује се ниво процењеног ризика. Главни осврт ове дисертације се односи на дефинисање релативних важности фактора и подфактора и њиховог односа на 25 идентификованих ризика. Важност фактора и подфактора изражава се помоћу лингвистичких променљивих чиме је умногоме олакшава процена. Квантитативна вредност унапред дефинисаних лингвистичких променљивих моделирани су троугаоним фази бројевима, а њихове тежине применом фази аналитичког хијерархијског процеса – ФАХП. На основу добијених резултата квантитативног нивоа ризика, приступа се поступку прогностике који омогућава да се у неком тренутку у блиској будућности, на основу података и информација који се поседују, одреди орјентациони ниво ризика. Имплементација мера и списак специфичних активности за унапређење система безбедности у многоме зависи од предикције могућег нивоа, у смислу да ли се ради о тренду опадања или тренду раста.
Структура пословно-производних система укључених у истраживање, а затим и за тестирање и верификовање модела су предузећа у којима је достигнут одређени ниво имплементације савременог схватања производне филозофије. Током фазе тестирања потврђене су постављене хипотезе и уочен је одређени простор за побољшања и унапређења, која су представљена у закључним разматрањима докторске дисертације.
Changing of risk assessment approach is a natural, necessary and logical due to the complexity of the business and production systems, constant technological development and dynamic environment. Subject of this thesis is to develop a mathematically based and supported model for risk assessment, including identified and defined impact factors necessary to reduce the level of risk and, also to predict risk level in defined future period.
Defining the human, organizational and technological factors the base and concepts to improve the risk assessment process is set. Based on these factors and corresponding sub-factors, varying values to their reasonable, justified and possible correction reduce estimated risk level. The main topic of this dissertation refers to the definition of the relative importance of the factors and sub-factors and their relationship to 25 identified risks. The importance of the factors and sub-factors are expressed by linguistic variables which make evaluation much easier. The quantitative values of the predefined linguistic variables are modeled by triangular fuzzy numbers, and their weight with fuzzy analytic hierarchy process - FAHP. Based on the results of quantitative risk level, prediction process can be started, which makes it possible to, at some point in the near future based on the data and information in previous period, determine the approximate risk level. Implementation of measures and list of specific actions to improve safety system depend largely on the prediction of possible risk levels, in terms of whether it is a trend decreasing or increasing.
The structure of the business and production systems involved in research, model testing and verification are the companies which are reached a certain level of implementation of modern concepts of production philosophy (lean philosophy). During testing phase defined hypothesis are confirmed and specific areas are identified for improvement and enhancement, which are presented in the concluding remarks of this dissertation.

Опис

Динамика и сложеност пословно-производних система представљају главне препреке за примењивање одређених алата и модела за процену ризика у области безбедности и здравља на раду. Унапређени модел за процену ризика на радном месту применом теорије фази скупова и прогностике има за циљ да успостави квалитетан систем процењивања нивоа ризика, нов и потпун приступ процесу процене ризика, узимајући у обзир све факторе који имају утицаја на одређивање нивоа ризика. Услед маргинализације процеса процене ризика, минимизирања вредности добијених резултата и ниподоштавања извора квалитетних информација у процесу доношења одлука, проистекла је мотивација за овакву врсту истраживања и за рад на овој докторској дисертацији.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

http://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1357

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/643 <![CDATA[Истраживање могућности коришћења нискотемпературних извора топлоте за одрживи развој енергетике градова]]> Планирање нових енергетских капацитета, у складу са принципима одрживог развоја, обухвата спровођење политике повећања енергетске ефикасности и увођења обновљивих извора енергије. Дисертација ставља акценат на коришћење потенцијала дела обновљивих извора, односно нискотемпературних извора топлоте, тј. на првом месту геотермалне енергије подземних вода, стена, земље, затим ваздуха, воде и Сунца за добијање топлотне енергије. Ови извори обезбеђују нижу температуру него што се добија сагоревањем фосилних горива. Међутим, њиховом употребом могу се добити значајне количине енергије и у многим системима задовољити и комплетне потребе за топлотном енергијом. При томе, коришћењем нискотемпературних извора смањује се потрошња других облика енергије, трошкови горива, уз значајно смањен негативан утицај на животну средину.
До процена будуће потрошње енергије се долази узимајући у обзир низ енергетских, економских и других претпоставки. С обзиром да стратешко шланирање узима у обзир релативно дуг временски период (10 – 20 година), па самим тим подразумева и значајан степен несигурности и неизвесности, неопходно је разморити различите сценарије у зависности од економског развоја, расположивости финансијских средстава, цена енергије итд. Међутим, ради једноставнијег приказавања резултата истраживања, пожељно је направити сублимацију кроз реалан, оптимистичан и песимистичан сценарио. Реалан сценарио предвиђа солидан степен развоја енергетике, лимитиран степеном достигнутог економског развоја и расположивим финансијским средствима за инвестиције. Оптимистичан сценарио предвиђа експанзиван развој привреде, енергетике, инфраструктуре и индустријске производње, уз повећање стандарда становништва. Песимистичан - Business as usual (BAU) сценарио предвиђа наставак актуелног стања. Ови сценарији узимају у обзир низ претпоставки, као што су пројекције цена електричне енергије, губици у топловодној и електричној мрежи, удео обновљивих извора у производњи енергије, раст потрошње одређених енергената, раст индустријске и пољопривредне производње, степен повећања енергетске ефикасности итд. На тај начин се добијају процене о потрошњи финалне енергије према различитим сценаријима и разматрају се различите могућности за задовољење будућих потреба.
Коришћењем приступа "bottom-up” у дисертацији је постављен модел вишекритеријумског одлучивања у избору оптималне опције енергетског развоја, који третира 8 економских, енергетских и еколошких критеријума. Постављени модел не посматра избор оптималне опције само из перспективе инвеститора, при чему би финансијски критеријуми били практично једино важни, већ тежи да задовољи принципе одрживости, дајући сигурности снабдевања и еколошким факторима битну улогу, уз посебно истицање значаја употребе обновљивих извора енергије.
С обзиром на могућност коришћења нискотемпературних извора, у дисертацији је фокус на будућим потребама у систему централизованог снабдевања топлотном енергијом и предложени модел је примењен за избор оптималне опције за изградњу нових топлотних извора. Предложене опције су упоређене међусобно кроз сва три сценарија, према дефинисаним критеријумима којима се додељује одговарајући тежински коефицијент који одговара утицају одређеног критеријума на доношење одлуке о избору инвестиције. За решавање овако постављеног модела употребљена је метода вишекритеријумског одлучивања ELECTRE.
Пример престонице Србије је веома погодан за студију случаја због своје величине, комплексности енергетских система, незадовољавајуће енергетске ефикасности и велике потребе за дугорочним обезбеђењем сигурности снабдевања енергијом. Истраживање као базну узима 2010. годину. Постављени модел је искоришћен за избор оптималне опције за задовољење нових захтева за топлотном енергијом у централизованом систему снабдевања до 2030.г. У сва три сценарија процењена укупна потрошња финалне енергије у 2030. г. се мало разликује, тј. за мање од 10%, али уз знатно различит енергетски учинак. Понуђене опције садрже у себи традиционални концепт који се користи у даљинском грејању, али и комбинације различитих решења која до сада нису била заступљена, а третирају употребу нискотемпературних извора топлоте, конкретно геотермалне енергије, чији потенцијали у Београду су значајни, као и изградњу когенеративних (СНР) постројења. Производња електричне енергије у оквиру СНР постројења третирана је и као потенцијални извор остварења прихода.
Модел је показао да је опција која садржи комбинацију котлова на гас и централизовано снабдевање топлотном енергијом уз помоћ геотермалне енергије и топлотних пумпи оптималан избор у реалном и песимистичном сценарију. Опција која представља само наставак традиционалне употребе котлова на гас, није оптималан избор ни у једном сценарију. Опција која представља комбинацију когенеративног постројења и геотермалне енергије, је оптималан избор у оптимистичном сценарију и одсликава могућност коришћења когенеративних постројења у Београду, али и чињеницу да је за њену оправданост ипак потребан одређени развој догађаја који се односи на пораст цене електричне енергије, економски развој који треба да узрокује повећање изградње објеката, обезбеђење летњег конзума итд. Такође, и у овом случају је употреба обновљивих извора, кроз геотермалну енергију, представљена као развојно опредељење Града Београда. Генерални закључак је да развој економије, привреде и пораст стандарда становништва ствара потребне претпоставке за интензивну примену обновљивих извора енергије и високоефикасних технологија.
Методолошки приступ предложен у дисертацији, који обухвата дефинисање проблема и постављање модела који садржи низ критеријума са одговарајућим тежинским коефицијентима, предлагање различитих опција за решење дефинисаног проблема, дефинисање различитих сценарија, уз употребу метода вишекритеријумског одлучивања, представља принцип који може бити применљив у различитим областима. У области енергетике је посебно значајан јер представља путоказ за доношење одлука, уз сагледавање проблема из позиције шире друштвене заједнице. Одлука донета на овај начин обезбеђује корист за широк спектар заинтересованих страна и због тога обезбеђује генерални циљ, а то је одрживи развој енергетике градова.]]>
2018-09-11T21:02:04+02:00

Dublin Core

Наслов

Истраживање могућности коришћења нискотемпературних извора топлоте за одрживи развој енергетике градова
Researching the Possibilities of Using Low-Temperature Heat Sources for Sustainable Energy Development of Cities

Аутор

Грујић Миодраг

Предметна одредница

одрживи развој
даљинско грејање
модел
сценарио
вишекритеријумска анализа
нискотемпературни извори
Београд
sustainable development
district heating
model
scenario
multi-criteria analysis
low-temperature sources
ELECTRE
Belgrade

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Ивезић Дејан
Живковић Марија
Коматина Мирко

Опис

Одрживост је континуиран процес балансирања између животне средине, економске и социјалне димензије, који се односи на системска побољшања животног окружења. Енергија се налази међу покретачима одрживог развоја везано за потребу за повећање социјалног благостања, његову кључну улогу у економском развоју и утицај на животну средину. Урбане зоне, као центри потреба за енергијом и емисија угљеника, пружају значајне могућности за промоцију одрживости енергетског система заједнице.
Планирање нових енергетских капацитета, у складу са принципима одрживог развоја, обухвата спровођење политике повећања енергетске ефикасности и увођења обновљивих извора енергије. Дисертација ставља акценат на коришћење потенцијала дела обновљивих извора, односно нискотемпературних извора топлоте, тј. на првом месту геотермалне енергије подземних вода, стена, земље, затим ваздуха, воде и Сунца за добијање топлотне енергије. Ови извори обезбеђују нижу температуру него што се добија сагоревањем фосилних горива. Међутим, њиховом употребом могу се добити значајне количине енергије и у многим системима задовољити и комплетне потребе за топлотном енергијом. При томе, коришћењем нискотемпературних извора смањује се потрошња других облика енергије, трошкови горива, уз значајно смањен негативан утицај на животну средину.
До процена будуће потрошње енергије се долази узимајући у обзир низ енергетских, економских и других претпоставки. С обзиром да стратешко шланирање узима у обзир релативно дуг временски период (10 – 20 година), па самим тим подразумева и значајан степен несигурности и неизвесности, неопходно је разморити различите сценарије у зависности од економског развоја, расположивости финансијских средстава, цена енергије итд. Међутим, ради једноставнијег приказавања резултата истраживања, пожељно је направити сублимацију кроз реалан, оптимистичан и песимистичан сценарио. Реалан сценарио предвиђа солидан степен развоја енергетике, лимитиран степеном достигнутог економског развоја и расположивим финансијским средствима за инвестиције. Оптимистичан сценарио предвиђа експанзиван развој привреде, енергетике, инфраструктуре и индустријске производње, уз повећање стандарда становништва. Песимистичан - Business as usual (BAU) сценарио предвиђа наставак актуелног стања. Ови сценарији узимају у обзир низ претпоставки, као што су пројекције цена електричне енергије, губици у топловодној и електричној мрежи, удео обновљивих извора у производњи енергије, раст потрошње одређених енергената, раст индустријске и пољопривредне производње, степен повећања енергетске ефикасности итд. На тај начин се добијају процене о потрошњи финалне енергије према различитим сценаријима и разматрају се различите могућности за задовољење будућих потреба.
Коришћењем приступа "bottom-up” у дисертацији је постављен модел вишекритеријумског одлучивања у избору оптималне опције енергетског развоја, који третира 8 економских, енергетских и еколошких критеријума. Постављени модел не посматра избор оптималне опције само из перспективе инвеститора, при чему би финансијски критеријуми били практично једино важни, већ тежи да задовољи принципе одрживости, дајући сигурности снабдевања и еколошким факторима битну улогу, уз посебно истицање значаја употребе обновљивих извора енергије.
С обзиром на могућност коришћења нискотемпературних извора, у дисертацији је фокус на будућим потребама у систему централизованог снабдевања топлотном енергијом и предложени модел је примењен за избор оптималне опције за изградњу нових топлотних извора. Предложене опције су упоређене међусобно кроз сва три сценарија, према дефинисаним критеријумима којима се додељује одговарајући тежински коефицијент који одговара утицају одређеног критеријума на доношење одлуке о избору инвестиције. За решавање овако постављеног модела употребљена је метода вишекритеријумског одлучивања ELECTRE.
Пример престонице Србије је веома погодан за студију случаја због своје величине, комплексности енергетских система, незадовољавајуће енергетске ефикасности и велике потребе за дугорочним обезбеђењем сигурности снабдевања енергијом. Истраживање као базну узима 2010. годину. Постављени модел је искоришћен за избор оптималне опције за задовољење нових захтева за топлотном енергијом у централизованом систему снабдевања до 2030.г. У сва три сценарија процењена укупна потрошња финалне енергије у 2030. г. се мало разликује, тј. за мање од 10%, али уз знатно различит енергетски учинак. Понуђене опције садрже у себи традиционални концепт који се користи у даљинском грејању, али и комбинације различитих решења која до сада нису била заступљена, а третирају употребу нискотемпературних извора топлоте, конкретно геотермалне енергије, чији потенцијали у Београду су значајни, као и изградњу когенеративних (СНР) постројења. Производња електричне енергије у оквиру СНР постројења третирана је и као потенцијални извор остварења прихода.
Модел је показао да је опција која садржи комбинацију котлова на гас и централизовано снабдевање топлотном енергијом уз помоћ геотермалне енергије и топлотних пумпи оптималан избор у реалном и песимистичном сценарију. Опција која представља само наставак традиционалне употребе котлова на гас, није оптималан избор ни у једном сценарију. Опција која представља комбинацију когенеративног постројења и геотермалне енергије, је оптималан избор у оптимистичном сценарију и одсликава могућност коришћења когенеративних постројења у Београду, али и чињеницу да је за њену оправданост ипак потребан одређени развој догађаја који се односи на пораст цене електричне енергије, економски развој који треба да узрокује повећање изградње објеката, обезбеђење летњег конзума итд. Такође, и у овом случају је употреба обновљивих извора, кроз геотермалну енергију, представљена као развојно опредељење Града Београда. Генерални закључак је да развој економије, привреде и пораст стандарда становништва ствара потребне претпоставке за интензивну примену обновљивих извора енергије и високоефикасних технологија.
Методолошки приступ предложен у дисертацији, који обухвата дефинисање проблема и постављање модела који садржи низ критеријума са одговарајућим тежинским коефицијентима, предлагање различитих опција за решење дефинисаног проблема, дефинисање различитих сценарија, уз употребу метода вишекритеријумског одлучивања, представља принцип који може бити применљив у различитим областима. У области енергетике је посебно значајан јер представља путоказ за доношење одлука, уз сагледавање проблема из позиције шире друштвене заједнице. Одлука донета на овај начин обезбеђује корист за широк спектар заинтересованих страна и због тога обезбеђује генерални циљ, а то је одрживи развој енергетике градова.
Balancing of environmental, economic and social issues is the essence of sustainability. That is continuous process, related to our living environment and their systematic improvements. For sustainable development, energy is one of the most important drivers. Improving the social welfare, economic development, but also environmental impacts are closely related to energy development. Urban areas are the centers of energy demand and carbon emissions. For that reason, cities are the places where the actions for promoting the sustainability of energy systems should be initiated.
Planning new facilities, in accordance with the principles of sustainable development, involves a wide range of energy efficiency measures and the introduction of renewable energy sources. The thesis emphasizes the use of renewable resources, primarily low-temperature heat sources, i.e. first geothermal ground water, rocks, soil, air, water and sun to generate heat. These sources provide a lower temperature than is obtained by burning fossil fuels. However, their use can provide significant amounts of energy and satisfy the complete heat demands in many systems. In addition, using low temperature sources reduces the consumption of other forms of energy, fuel costs, and significantly reduced the negative impact on the environment.
Taking into account a range of energy, economic and other assumptions leads to the estimation of future energy consumption. Since strategic planning refers to a relatively long period (10 - 20 years), which implies a significant degree of uncertainty, it is necessary to consider different development scenarios depending on the economic development, the availability of financial resources, energy prices etc. However, it is desirable to make the sublimation through realistic, optimistic and pessimistic scenario in order to simplify presentation of the results of research. The realistic scenario predicts a solid level of energy development, a limited degree of achieved economic development and available funds for investment. The optimistic scenario foresees an expansive economic development, energy, infrastructure and industrial production and increasing the living standard. Pessimistic - business as usual (BAU) scenario foresees a continuation of the current situation. These scenarios take into account a number of assumptions, such as projections of electricity prices, losses in district heating network and electricity grid, the share of renewable sources in energy production, increasing consumption of some energy sources, the growth of industrial and agricultural production, rate of increase of the energy efficiency and so on. This provides us with estimates of the final energy consumption under different scenarios, considering different options to meet future needs.
Using the "bottom-up” approach this dissertation sets the model of multi-criteria decision making for selection of the optimal option of energy development, which treats 8 economic, energy and environmental criteria. The proposed model does not consider the optimal choice of options only from the perspective of investors, whereby the financial criteria would be practically the only important. The model aims to satisfy the principles of sustainability, giving an important role to security of energy supply and environmental factors, with emphasis on the importance of renewable energy.
Due to the possibility of using low temperature sources, the dissertation's focus is on the future needs of the centralized heat supply system, so the proposed model is applied for selection the optimal option for the construction of the new heat source. The proposed options were compared with each other through all three scenarios, based on defined criteria and corresponding weight coefficients in accordance to its influence on decision making on the investment. The method of multi-criteria decision making ELECTRE is used for solving this model.
The example of the capital of Serbia is very suitable for the case study because of its size, complexity of energy systems, poor energy efficiency and high need for long-term security of energy supply. The base year for the research is 2010. The set model is used for selection of the optimal option to meet new heat requirements in a centralized supply system until 2030. In all three scenarios, the estimated total final energy consumptions in 2030 differ slightly, i.e. less than 10%, but with significantly different energy effects. The proposed options contain a traditional concept used in district heating, as well as combinations of different solutions that have not been represented and treat use of the low-temperature heat sources, namely geothermal energy and the construction of cogeneration plants. The geothermal potentials of Belgrade are significant. The production of electricity within the CHP plant is also considered as a potential source of income.
The model showed that the option that contains a combination of gas boilers and centralized heat supply by geothermal energy and heat pumps is the optimal choice in the realistic and pessimistic scenario. The option which only represents a continuation of the traditional use of gas boilers is not an optimal choice in either scenario. The combination of cogeneration plants and geothermal energy is the optimal option in the optimistic scenario. This choice reflects the possibility for using energy produced in cogeneration plant (CHP) in Belgrade and the fact that it is necessary to provide increase of electricity prices, economic growth that should cause an increase in construction buildings end enough number of consumers of domestic hot water in the summer period in order to create conditions for building CHP. Also, in this case the use of renewable energy sources is presented through geothermal energy as a development commitment of the City of Belgrade. The general conclusion is that the economy development and increase of the living standard create the necessary prerequisites for intensive application of renewable energy sources and high-efficiency technologies.
The proposed methodological approach which includes defining problem and setting the model that contains a set of criteria with corresponding weights, proposing various options for solving defined problem, defining various scenarios, using a multi-criteria decision-making method, is a principle which can be applicable in various areas. This approach is especially important in the field of energy, as a roadmap for decision-making, looking at the problem from the wider community point of view. The decision taken in this way provides benefits for a wide range of stakeholders, and therefore provides a general goal, sustainable energy development of cities.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11805/bdef:Content/get

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/644 <![CDATA[Мултиваријабилни модели управљања у рударству]]> Ovo je uticalo da istraživanja u okviru disertacije, budu usmerena kritičkim stavom prema pristupima zasnovanim na izboru najboljeg modela za analizu i donošenje upravljačkih odluka u rudničkim uslovima, drugačijim od uobičajenih industrijskih uslova.
U disertaciji se umesto izbora najboljeg, najpogodnijeg, ili najprikladnijeg modela za podršku odlučivanju, predlaže proceduralni prilaz. Ovakav prilaz podrazumeva istovremeno uključivanje u analizu više modela sa korektnom aproksimacijom multivarijabilnih rudničkih uslova. Pošto cilj nije izbor najboljeg modela već najboljeg rešenja zadatog problema, prema postavljenom algoritmu postupak izbora najbolje rangirane alternative ili najboljeg poretka alternativa, zavisi od kolebanja multimodelskih rangova. U slučaju ekvivalencije multimodelskih rangova, formirani poredak alternativa prihvata se kao definitivan, u suprotnom konačni poredak alternativa definiše se ponderisanjem. Ako je cilj najbolja (prvorangirana) alternativa, analiza je opciona zavisno od stepena ekvivalencije multimodelskih rangova.
Primenljivost i operativnu korisnost postavljenog pristupa, odnosno algoritma "proceduralnog postupka’’, eksperimentalno je testirana sa četiri modela na šest rudničkih problema, različite strateške, taktičke ili operativne važnosti. Prosečna korelativnost multimodelskih i ponderisanih poredaka u 50% testova je u opsegu visoke – jake veze (0,70-0,89), a u preostalih 50% u opsegu veoma visoke-veoma jake veze (0,90-0,99). Prosečna korelativnost ponderisanih i multimodelskih poredaka (0,813) veća je za 5,58% od prosečne korelativnosti (0,77) multimodelskih poredaka.
Primenjeni pristup u istraživanjima i metrični elementi eksperimentalnih rezultata, obezbeđuju objektivnost sagledavanja i vrednovanja predloženog algoritma za podršku odlučivanju u multivarijabilnim uslovima. Rezultujući ishodi ovih saznanja, potvrđuju validnost i praktičnu primenljivost postavljenog algoritma.]]>
2018-09-11T21:02:04+02:00

Dublin Core

Наслов

Мултиваријабилни модели управљања у рударству
Multi-Variable Models of Management in Mining``

Аутор

Худеј Марјан

Предметна одредница

рударство
одлучивање
управљање
модел
мултиваријабилно
мултиатрибутно
мултикритеријумско
mining engineering
decision making
management
model
multi-variable
multi-attributive
multi-criteria

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Вујић Слободан
Вујошевић Мирко
Павловић Владимир
Гагић Душан
Миљановић Игор

Опис

Odlučivanje i upravljanje u rudarstvu karakterišu: složenost, promenljivost, višeznačnost, osetljivost i rizik. Više pobuda generiše ovakvu atribuciju. Prva je, multivarijabilnost ambijentalnih uslova i funkcionalna i strukturna složenost rudarskih sistema (čovek - priroda (radna sredina) - mašina – okruženje), Druga se odnosi na ne postojanje opšte naučne saglasnosti oko ocene pogodnosti modela za podršku odlučivanju i upravljanje. Treća, ako bi saglasnost i postojala, nije sigurno da bi raspoloživi modeli, metode i taktike, dale ekvivalentne rezultate za iste rudničke uslove. Četvrta, sistemske nauke još uvek nemaju opšte prihvaćen i u praksi primenljiv algoritam izbora najboljeg rešenja u slučaju kolebanja multimodelskih poredaka alternativa. Prisutni su različiti pristupi u premoštavanju problema, oni se međusobno ne isključuju, ali ponuđena rešenja nemaju verifikaciju opšte i univerzalne primenljivosti.
Ovo je uticalo da istraživanja u okviru disertacije, budu usmerena kritičkim stavom prema pristupima zasnovanim na izboru najboljeg modela za analizu i donošenje upravljačkih odluka u rudničkim uslovima, drugačijim od uobičajenih industrijskih uslova.
U disertaciji se umesto izbora najboljeg, najpogodnijeg, ili najprikladnijeg modela za podršku odlučivanju, predlaže proceduralni prilaz. Ovakav prilaz podrazumeva istovremeno uključivanje u analizu više modela sa korektnom aproksimacijom multivarijabilnih rudničkih uslova. Pošto cilj nije izbor najboljeg modela već najboljeg rešenja zadatog problema, prema postavljenom algoritmu postupak izbora najbolje rangirane alternative ili najboljeg poretka alternativa, zavisi od kolebanja multimodelskih rangova. U slučaju ekvivalencije multimodelskih rangova, formirani poredak alternativa prihvata se kao definitivan, u suprotnom konačni poredak alternativa definiše se ponderisanjem. Ako je cilj najbolja (prvorangirana) alternativa, analiza je opciona zavisno od stepena ekvivalencije multimodelskih rangova.
Primenljivost i operativnu korisnost postavljenog pristupa, odnosno algoritma "proceduralnog postupka’’, eksperimentalno je testirana sa četiri modela na šest rudničkih problema, različite strateške, taktičke ili operativne važnosti. Prosečna korelativnost multimodelskih i ponderisanih poredaka u 50% testova je u opsegu visoke – jake veze (0,70-0,89), a u preostalih 50% u opsegu veoma visoke-veoma jake veze (0,90-0,99). Prosečna korelativnost ponderisanih i multimodelskih poredaka (0,813) veća je za 5,58% od prosečne korelativnosti (0,77) multimodelskih poredaka.
Primenjeni pristup u istraživanjima i metrični elementi eksperimentalnih rezultata, obezbeđuju objektivnost sagledavanja i vrednovanja predloženog algoritma za podršku odlučivanju u multivarijabilnim uslovima. Rezultujući ishodi ovih saznanja, potvrđuju validnost i praktičnu primenljivost postavljenog algoritma.
The decision making and management in mining engineering are characterized by complexity, variability, ambiguity, sensibility and risk. There are several incentives for such attribution. The first is multi-variability of environmental conditions and the functional and structural complexity of mining production systems (Human – nature (working environment) – machine – narrower and wider environment). The second is related to the non-existing scientific consensus regarding the assessment on the suitability of decision making and management model. The third, even if such consensus existed, it is not sure that available models, methods and tactics would give equivalent results for different mining conditions. The fourth is that system sciences still do not have generally accepted and practically applicable algorithm for the selection of the best solution in case of instability of the multi-model order of alternatives. There are several approaches in overcoming this problem that are not mutually exclusive, but the offered solutions do not have verification of the general and universal applicability.
This was a determining point that the research within the scope of this dissertation should be forwarded by a critical standpoint toward approaches based on the selection of the best model for analysis and management decision making in mining conditions, with major differences from conditions in other industries.
In the dissertation, opposed to the selection of the best, the most adequate or the most suitable model for the support to decision making, the procedural approach is recommended. This approach means to include simultaneous models in the analysis, with accurate approximation of the multi-variable conditions in mines. Since the goal is not to select the best model, but rather the best solution for the task in question, the procedure of selection of the best ranked alternative, or the best order of alternatives is accomplished depends on the instabilities of multi-model ranks according to the algorithm set. In case of multi-model ranks equivalence, the order of alternatives is accepted as the final solution, otherwise the process of defining the final order of alternatives is achieved by pondering. If the goal is the best (the first ranked) alternative, the procedure is optional, depending on the multi-model ranks equivalence degree. The applicability and the operative usability of the approach set, i.e. the algorithm of the "procedural method” developed in this dissertation on four models, is tested with six mining engineering problems with different strategic, tactical or operational importance. The average correlation of multi-model and pondered orders for 50% of tests lies within the class of high – strong connection (0.70-0.89), and for other 50% within the class of very high – very strong connections (0.90-0.99). The average correlation of the pondered and multi-model orders (0.813) is larger by 5.58 % than the average correlation (0.77) of the multi-model orders.
The applied approach in the research, and metric elements of the experimental tests results are ensuring the objective assessment and valuation of the suggested algorithm for the support to decision making in multi-variable conditions. The outcome of these findings are confirming the validity and practical applicability of the suggested approach.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7714/bdef:Content/get

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/645 <![CDATA[Ефекти примене међународних стандарда за системе менаџмента у рударству Србије]]> Efekti rudničke proizvodnje ne zavise samo od prirodnih uslova, stručnosti kadrova i tehničko-tehnološke opremljenosti, od privredno-ekonomskog i društvenopolitičkog ambijenta, već u značajnoj meri zavise i od efikasnosti nadzornoupravljačke strukture, odnosno od rudničkog menadžmenta.
Ova saznanja su uticala na izbor i definisanje teme predmetne doktorske disertacije, usmerene na istraživanja efekata međunarodnih standarda u rudarstvu Srbije, s ciljevima: sagledavanje ostvarenog na ovom polju u svetu i kod nas, filosofije sistema menadžmenta i međunarodnih standarda, adaptivnosti i dovoljnosti u primeni sistema menadžmenta sa međunarodnim standardima u multivarijabilnim rudničkim uslovima.
Polaznu hipotezu da međunarodni standardi nisu dovoljni za efikasan menadžment rudničkim sistemima, naša istraživanja potvrđuju. Saglasno ovome predložen je strukturni model sa integrisanim međunarodnim standardima, adekvatan potrebama rudničkog menadžmenta, a radi postizanja eksploatacionih, sigurnosnih, radnih i ekoloških bezbednosnih ciljeva.
Temu doktorske disertacije karakterišu aktuelnost i važnost problema, značajna je za rudarstvo kako u naučnom tako i u praktičnom pogledu, istraživanjima su ostvareni rezultati obe kategorije.]]>
2018-09-11T21:02:04+02:00

Dublin Core

Наслов

Ефекти примене међународних стандарда за системе менаџмента у рударству Србије
The Effects of Application of International Standards for Management Systems in the Serbian Mining Industry

Аутор

Радосављевић Милинко

Предметна одредница

рударство
међународни стандарди
менадџмент
интегрисани систем менаџмента
mining industry
international standards
management
integrated management system

Издавач

Универзитет у Београду - Факултет организационих наука

Друга одговорна лица

Филиповић Јован
Мијатовић Ивана
Лилић Никола

Опис

Stalna potreba rudarstva za naprednijim rešenjima i sredstvima koja će obezbediti efikasnija, pouzdanija i bezbednija delovanja u svim fazama rada, od planiranja i projektovanja do trajne obustave eksploatacionih radova, pobuđuje sinergiju rudarstva sa istraživanjima, naukom, obrazovanjem, tehnikom, tehnologijom, organizacijom rada, normativizacijom i standardizacijom.
Efekti rudničke proizvodnje ne zavise samo od prirodnih uslova, stručnosti kadrova i tehničko-tehnološke opremljenosti, od privredno-ekonomskog i društvenopolitičkog ambijenta, već u značajnoj meri zavise i od efikasnosti nadzornoupravljačke strukture, odnosno od rudničkog menadžmenta.
Ova saznanja su uticala na izbor i definisanje teme predmetne doktorske disertacije, usmerene na istraživanja efekata međunarodnih standarda u rudarstvu Srbije, s ciljevima: sagledavanje ostvarenog na ovom polju u svetu i kod nas, filosofije sistema menadžmenta i međunarodnih standarda, adaptivnosti i dovoljnosti u primeni sistema menadžmenta sa međunarodnim standardima u multivarijabilnim rudničkim uslovima.
Polaznu hipotezu da međunarodni standardi nisu dovoljni za efikasan menadžment rudničkim sistemima, naša istraživanja potvrđuju. Saglasno ovome predložen je strukturni model sa integrisanim međunarodnim standardima, adekvatan potrebama rudničkog menadžmenta, a radi postizanja eksploatacionih, sigurnosnih, radnih i ekoloških bezbednosnih ciljeva.
Temu doktorske disertacije karakterišu aktuelnost i važnost problema, značajna je za rudarstvo kako u naučnom tako i u praktičnom pogledu, istraživanjima su ostvareni rezultati obe kategorije.
A constant need of the mining industry for advanced solutions and more effective, reliable and safer production means at all stages of production process, from planning and designing to the lasting cessation of mining activities, encourages synergy of the mining industry with research work, science, education, technical equipment, technology, work organization, establishment of norms and standardization.
The effects of mining production do not depend only on natural conditions, professionalism of the workforce, technical-technological equipment, industrialeconomic and social-political ambience. They depend, in a considerable degree, on the effectiveness of supervision and management structure, that is, on mining management.
This knowledge determined the choice and definition of the theme of the doctoral dissertation presented here: it is devoted to the investigation of effects of international standards in the Serbian mining industry. The research pursues the following aims: to review achievements in this field in the world and in this country, to study the philosophy of management systems and international standards in the world and in this country, to evaluate adaptability and sufficiency of management systems based on international standards in the process of their application in multivariable conditions of the mining industry.
The starting hypothesis that international standards are not sufficient for effective management of the mining systems is confirmed by our research. In accordance with this, a structural model with integrated international standards is suggested, which adequately meets the needs of mining management and is aimed at achieving the objectives of exploitation, safety, production and ecological security.
The problems treated in the doctoral dissertation are both significant and acute. The dissertation has scientific and practical significance for the mining industry, which it is confirmed by the fact that the research yielded results in both fields.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13658/bdef:Content/get

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/646 <![CDATA[Спрега неуронских мрежа и нумеричких модела за дефинисање сигурних растојања код разлетања комада приминирању]]> 2018-09-11T21:02:05+02:00

Dublin Core

Наслов

Спрега неуронских мрежа и нумеричких модела за дефинисање сигурних растојања код разлетања комада приминирању
Coupled Neural Networks and Numeric Models for Flyrock Safe Distance Definition

Аутор

Стојадиновић Саша

Предметна одредница

разлетање
минирање
домет
сигурна растојања
нумерички модели
неуронске мреже
спрега
верификација
flyrock
blasting
throw
safe distance
numeric models
neural networks
couple
verification

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Лилић Никола
Обрадовић Иван
Пантовић Радоје
Денић Миодраг

Опис

Докторска дисертација са наведеним насловом презентује резултате истраживања проблема разлетања комада при минирањима. Циљ истраживања био је креирање општег и универзално применљивог модела за прогнозу максималних домета разлетелих комада и дефинисање сигурних растојања. Комбинацијом теренских истраживања, нумери ког моделирања балисти ких трајекторија разлетелих комада и адаптивне природе неуронских мрежа дефинисан је концепт неуро-нумери ке спреге. Спрега је објединила универзалну применљивост нумери ког модела и способност прилаго авања неуронских мрежа локалним условима у општи модел за прогнозу максималних домета разлетелих комада. За потребе спреге, а као интегрални део дисертације, развијен је метод за одре ивање коефицијента отпора ваздуха неправилних комада базиран на принципу терминалне брзине. Верификацијом поједина них модула спреге, Класификатора, Предиктора и Нумерика извршена је и верификација спреге као система и доказана њена способност да поуздано и прецизно одговори на разли ита питања везана за проблем разлетања комада.
Doctoral dissertation with a given title presents the results of the research on blasting flyrock problem. Creation of a general and universally applicable model for the prediction of maximum flyrock throw and safe distance definition was the final aim of the research. The combination of field investigation and research, numerical modeling of ballistic trajectories of flyrock fragments and adaptive nature of neural networks defined the concept of neuro-numerical couple. The couple merged the universal applicability of the numeric model and the ability of neural networks to adapt to local conditions into a general model for the prediction of maximum flyrock throw. As an integral part of dissertation, a model for determination of drag coefficient of irregular shapes, based upon a terminal velocity principle, was developed for the purpose of the neuro-numeric couple. Verification of the couple as a system was performed by the verification of its individual modules, Classifier, Predictor and Numeric. The verification proved that neuro-numeric couple is capable to reliably and precisely provide answer to various questions related to flyrock problem.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

http://harvester.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/4446

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/647 <![CDATA[Моделирање технолошких процеса у рударству у условима недовољности података применом теорије грубих скупова]]> Теорија грубих скупова је пронашла примену у различитим гранама индустрије, међутим прегледом литературе дошло се до закључка да примењивост ове теорије у рударству није довољно испитана. То је била полазна основа докторске дисертације, испитивање могућности њене примене у области рударства.
У оквиру експерименталног дела дисертације извршено је тестирање могућности примене теорије грубих скупова за решавање три проблема: избор локације за флотацијско јаловиште, избор флотацијског колектора и избор флотационе машине. Одређени су параметри који имају највише утицаја приликом ова три избора, односно одређени су критеријуми за избор. Изабраним критеријумима су додељене одговарајуће вредности, а након тога је извршено вредновање предложених субјеката. На тај начин је извршена примена теорије грубих скупова за решавање датих проблема. На крају, након анализе применом теорије грубих скупова, извршена је провера добијених резултата методама вишекритеријумског одлучивања: VIKOR, AHP, ELECTRE, PROMETHEE и TOPSIS.
На основу добијених резултата се дошло до закључка да је у сва три проблема успешно примењена теорија грубих скупова. Поклапање резултата добијених методом грубих скупова са резултатима добијеним осталим метода вишекритеријумског одлучивања се креће од 100% поклапања у случају избора локације за флотацијско јаловиште, до 40% у случају избора флотацијског колектора и флотационе машине. Високи коефицијенти корелација демонстрирају високу осетљивост методе грубих скупова у условима вишекритеријумског одлучивања и детерминишу њену употребљивост у условима недовољности података.]]>
2018-09-11T21:02:05+02:00

Dublin Core

Наслов

Моделирање технолошких процеса у рударству у условима недовољности података применом теорије грубих скупова
Modeling Technological Processes in Mining In Condition of Insufficient Data by Application of Rough Set Theory

Аутор

Штирбановић Зоран

Предметна одредница

рударство
припрема минералних сировина
теорија грубих скупова
вишекритеријумско одлучивање
флотацијско јаловиште
флотацијски колектор
флотациона машина
mining
mineral procesing
rough set theory
multi-criteria decision-making
flotation tailings landfill
flotation collector
flotation machine

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Миљановић Игор
Глигорић Зоран
Марковић Зоран

Опис

Рударство, а у оквиру њега и припрема минералних сировина, се одликује сложеношћу технолошких процеса што је последица великог броја утицајних параметара. Самим тим је потребно бити веома обазрив приликом доношења одлука у области рударства. У циљу што ефикаснијег функционисања процеса, могуће је применити различите методе које служе за поједностављење процеса одлучивања. Једна од таквих метода јесте и теорија грубих скупова. Она представља релативно нову математичку теорију која је погодна за разумевање непрецизних и непотпуних података као и за откривање међусобних односа између тих података.
Теорија грубих скупова је пронашла примену у различитим гранама индустрије, међутим прегледом литературе дошло се до закључка да примењивост ове теорије у рударству није довољно испитана. То је била полазна основа докторске дисертације, испитивање могућности њене примене у области рударства.
У оквиру експерименталног дела дисертације извршено је тестирање могућности примене теорије грубих скупова за решавање три проблема: избор локације за флотацијско јаловиште, избор флотацијског колектора и избор флотационе машине. Одређени су параметри који имају највише утицаја приликом ова три избора, односно одређени су критеријуми за избор. Изабраним критеријумима су додељене одговарајуће вредности, а након тога је извршено вредновање предложених субјеката. На тај начин је извршена примена теорије грубих скупова за решавање датих проблема. На крају, након анализе применом теорије грубих скупова, извршена је провера добијених резултата методама вишекритеријумског одлучивања: VIKOR, AHP, ELECTRE, PROMETHEE и TOPSIS.
На основу добијених резултата се дошло до закључка да је у сва три проблема успешно примењена теорија грубих скупова. Поклапање резултата добијених методом грубих скупова са резултатима добијеним осталим метода вишекритеријумског одлучивања се креће од 100% поклапања у случају избора локације за флотацијско јаловиште, до 40% у случају избора флотацијског колектора и флотационе машине. Високи коефицијенти корелација демонстрирају високу осетљивост методе грубих скупова у условима вишекритеријумског одлучивања и детерминишу њену употребљивост у условима недовољности података.
Mining, and mineral processing within it, is characterized by the complexity of the technological process due to the large number of influential parameters. Therefore it is necessary to be very cautious when making decisions in the field of mining. In order to provide a more efficient functioning of the processes, it is possible to apply methods that are used to streamline the decision-making process. One such method is the rough set theory. It is a relatively new mathematical theory that is suitable for understanding imprecise and incomplete data as well as to detect relationships between these data.
The rough set theory has found application in various areas of industry, however, by reviewing literature it was concluded that the applicability of this theory in mining has not been sufficiently investigated. This was the starting point of a doctoral dissertation, examining the possibilities of its application in mining.
In the experimental part of the dissertation was done testing the possibilities for application of rough set theory to solve three problems: choosing location for the flotation tailings landfill, choosing flotation collector and choosing flotation machine. The parameters that have the most influence during these three choices were determined, and they represented criteria for selection. The selected criteria were assigned with appropriate value, and subsequently the evaluation of the proposed subjects was carried out. In this way, rough set theory was applied for solving the given problems. Finally, results obtained by rough set theory, were verified by multi-criteria decision-making methods: VIKOR, AHP, ELECTRE, PROMETHEE and TOPSIS.
Based on results it was concluded that rough set theory was successfully applied in all three problems. The superposition of the results obtained by the rough set theory with the results from other multi-criteria decision-making methods varies from 100% in the case of the choosing location for the flotation tailings landfill, to 40% in the case of choosing flotation collectors and flotation machines. High correlation coefficients demonstrate the high sensitivity of the rough set theory in terms of multi-criteria decision-making and define its usefulness in terms of insufficiency of data.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11181/bdef:Content/get

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/648 <![CDATA[Транспорт у припреми минералних сировина]]> 2018-09-11T21:02:05+02:00

Dublin Core

Наслов

Транспорт у припреми минералних сировина

Аутор

Колоња Божо
Кнежевић Динко

Предметна одредница

транспорт
припрема минералних сировина

Издавач

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду

Опис

Уџбеник "Транспорт у припреми минералних сировина" написан је према наставном програму за предмет "Транспортни уређаји у припреми минералних сировина". Курс под истим насловом слушају студенти Смера за припрему минералних сировина у VIII семестру. Многи од њих, непуну годину касније, окончаће своје студирање и запослиће се, као дипломирани инжењери рударства, на погонима за припрему минералних сировина. Како су уџбеници основна стручна литература у првим годинама рада то је овај уџбеник допуњен неким инжењерским детаљима, подацима и размишљањима. На овај начин, уџбеник ће бити постати радо коришћена стручна књига инжењера на погонима, развојним службама, институтима и пројектни бироима. Из искуства се зна да су многи уређаји и машне студентима непознати и да их при (кратким) обиласцима постројења и не запазе, те се због тога тежило да уз шеме буду дата и фотографија уређаја како би целокупан текст био разумљивији и прихватљивији. При обради карактеристика минералних сировина пошло се од претпоставке да студенти познају терминологију, основне физичко-хемијске и минералошке карактеристике и начин њиховог одређивања тако да су обрађене само специфичне особине које се не изучавају у оквиру других предмета. У случајевима где постоји терминолошка неусклађеност издвојен је најприкладнији назив, али (најчешће) су наведени и остали називе како би студентима олакшали касније сналажење на погонима.

Датум

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/649 <![CDATA[Мониторинг у животној средини - одабрана поглавља]]> 2018-09-11T21:02:05+02:00

Dublin Core

Наслов

Мониторинг у животној средини - одабрана поглавља

Аутор

Кнежевић Динко
Нишић Драгана
Цвјетић Александар
Ранђеловић Драгана
Секулић Зоран

Предметна одредница

животна средина
мониторинг
мониторинг воде
мониторинг ваздуха
мониторинг земљишта
биолошки мониторинг
мониторингу у урбаним срединама
индикатори
узорковање
технике узорковања
мерење
аудит
еколошки аудит

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Опис

Ова књига је намењена студентима студијског програма "Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду" на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. Курс "Мониторинг у животној средини" конципиран је тако да студенти стекну увид у основе мониторинга, од израде програма, дефинисања индикатора, преко узорковања, обраде резултата мерења па до анализе усаглашености добијених резултата, завршно са аудитом. Поред општих, и разматрања различитих техника узорковања, централни текст је посвећен мониторингу воде, ваздуха и земљишта. Желећи да посебно нагласе значај и потребу спровођења биолошког мониторинга, аутори су овај вид издвојили у посебно поглавље. Поглавље о мониторингу у урбаним срединама је додато како би се стекао потпунији увид у све видове мониторинга. Еколошки аудит се стидљиво помиње у Србији, а слабо примењује. Можда он и није део мониторинга, али су аутори желели да студентима дају основне информације и подстрек да, сутра када заврше Факултет и почну да раде, аудит не забораве. Саставни део сваког програма мониторинга су и мерења. О њима у овој књизи има најмањејер је то ускостручни посао хемичара и биолога. Ову књигу писало је више професора и истраживача. Жеља је била да свако напише део који му је близак како би студенти сазнања добили из пр(а)ве руке.

Датум

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/650 <![CDATA[Одлагање индустријског отпада]]> 2018-09-20T16:12:30+02:00

Dublin Core

Наслов

Одлагање индустријског отпада

Аутор

Кнежевић Динко
Торбица Славко
Рајковић Златко
Недић Мирко

Предметна одредница

индустријски отпад
одлагање
заштита животне средине
депоновањем неопасног отпада
флотацијска јаловина
пепео
шљака
гипс
одсумпоравање димних гасова

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Опис

Уџбеник се бави депоновањем неопасног отпада минералног порекла. Опредељење за овај приступ везано је за више чињеница: масено овог отпада има највише, његово рециклирање и поновно коришћење је само симболично, тако да се он углавном депонује формирањем озбиљних и просторно великих депонија, прерада и коришћење минералних сировина, по правилу, захтева далекосежно уситњавање, сировина пролази кроз различите фазе технолошког процеса унутар којег долази до физичких и физичко-хемијских измена полазне сировине што може битно да утичу на њихово стање и има утицај на животну средину, неопасни отпад који се издваја у другим индустријама масено је подређен, често се рециклира или му се налази нека друга намена, а ако се депонује примењују се исти принципи и технике који се користе и код отпада минералног порекла па тако овај уџбеник посредно покрива и ту област, инертном отпаду није дат посебан простор јер га масено има веома мало, углавном се рециклира, а сам поступак депоновања је везан за попуњавање постојећих рупа и удубљења тако да нема ни говора о озбиљним депонијама или угрожавању животне средине. Када се детаљније погледа садржај овог уџбеника може се уочити да нема дела који третира рудничку откривку и њено одлагање. Масе овога отпада су веома значајне, али се овде не третирају из следећих разлога: откопавање откривке је уско везано за технолошки процес површинске експлоатације минералних сировина па је и формирање тих одлагалишта део ускорударског технолошког процеса, откривка не пролази кроз било коју фазу технолошке прераде и од изворног облика разликује се само по уситњености коју изискује величина транспортних средстава (дакле, ради се о крупнозрном отпаду) па је и сваки утицај на окружење безначајан. Књига је, у основи, подељена у два дела. У првом делу који обухвата првих петнаест поглавља, изложена су општа теоријска и практична знања везана за депоновање индустријског отпада, а у другом делу, у поглављима 16 до 21 дат је конкретан приказ примене тих сазнања на појединим индустријским отпадима. Обрађени су флотацијска јаловина, пепео и шљака, гипс из одсумпоравања димних гасова и производње фосфорне киселине, црвени муљ и отпадна исплака. Разуме се, међу више од 1000 врста отпада ово је мали репрезент, али одабрани и обрађени отпади масено доминирају, њихове депоније су просторно највеће и најскупље, проблеми који се појављују су озбиљни и завређују пажњу и добро познавање.

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/651 <![CDATA[Припрема минералних сировина]]> 2018-09-11T21:02:06+02:00

Dublin Core

Наслов

Припрема минералних сировина

Аутор

Кнежевић Динко

Предметна одредница

припрема минералних сировина
узорак
узроковање
уситњавање
дробљење
чељусна дробилица
конусна дробилица
кружна дробилица
конусна дробилица
краткоконусна дробилица
ударна дробилица
дробилица са ваљцима
дробилично постројење
просејавање
решетка
сито
млевење
уређаји за млевење
класирање
мокро класирање
суво класирање
кружна шаржа
концентрација
флотацијска концентрација
гравитацијска концентрација
магнетска концентрација
електрична концентрација
лужење
одводњавање
дренирање
згушњавање
филтрирање
сушење
депоновање
јаловиште
ободни насип
радна средина
животна средина

Издавач

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду

Опис

Ова књига је написана према програму истоименог предмета по којем овај курс слушају студенти VII и VIII семестра Смера за подземну и Смера за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина на Рударско – геолошком факултету у Београду. Циљ ове књиге је да омогући упознавање са основним појмовима и терминима, односно да помогне у бољем разумевању улоге, задатака, процеса, феномена и специфичности припреме минералних сировина. Првенствено је намењена студентима рударства којима припрема минералних сировина није основна делатност, а могу је, као уводно или допунско штиво користити и студенти са других смерова, односно као својеврсни подсетник рударским инжењерима. Обрађивана тематика је веома широка, па се није залазило дубље у обраду појединих питања. Међутим, уложен је труд да и оно што је дато само у наговештају буде довољно подстицајно за даља истраживања и изучавања. При обради компликованих процеса тежило се максимално могућем упрошћавању како би текст био разумљив и прихватљив, разуме се водећи при томе рачуна о одржавању стручног и научног нивоа. Давани су примери из светске литературе, но где год је то било могуће дати су примери и искуства са домаћих постројења. Као изврстан предложак за писање ове књиге послужио је претходни уџбеник проф. др Мире Манојловић-Гифинг, који је под истим насловом 1985. године објавио Рударско–геолошки факултет. Током писања извршене су потребне допуне и скраћења, односно унесене су иновације које су остварене у протеклом периоду. Ускостручна терминологија у српском језику није уједначена тако да су коришћени термини који се уобичајено користе на Катедри за припрему минералних сировина београдског факултета.

Датум

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/652 <![CDATA[Приручник за вежбе из припреме минералних сировина]]> 2018-09-11T21:02:06+02:00

Dublin Core

Наслов

Приручник за вежбе из припреме минералних сировина

Аутор

Кнежевић Динко

Предметна одредница

припрема минералних сировина
узорак
узорковање
дробљење
просејавање
млевење
класирање
билансирање
биланси концентрације
флотацијска концентрација
гравитацијска концентрација
плива-тоне анализа
магнетска концентрација
одводњавање

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Колоња Божо

Опис

Садржај приручника прилагођен је потребама студената који наставу слушају по тзв. Болоњском процесу и којима су знања из припреме минералних сировина важна за разумевања сложености целокупне рударске производње, односно сегмента припреме минералне сировине за даљу (металуршку или хемијску) прераду или за продају. Поред тога, кроз овај предмет студенти инжењерства заштите животне средине и заштите на раду треба да стекну знања везана за технолошке процесе који се могу применити и у области коју они студирају или ће се сусретати са »заштитарским« проблемима који проистичу из специфичности процеса припреме минералних сировина, као потенцијалних загађивача.

Датум

Права

Сва права задржава аутор

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/653 <![CDATA[Теорија система и ризика]]> 2018-09-11T21:02:07+02:00

Dublin Core

Наслов

Теорија система и ризика

Аутор

Савић Сузана
Станковић Миомир

Предметна одредница

систем
управљање
информација
комуникација
ризик

Издавач

Факултет заштите на раду у Нишу

Опис

Уџбеник представља резултат професионалног усавршавања и истраживања аутора у области управљања квалитетом и ризиком система. Написан је, превасходно, са циљем да се користи као уџбеник за истоимени предмет на Факултету заштите на раду у Нишу. У том смислу, примарни циљ уџбеника је да се студентима основних академских студија Факултета на прегледан, приступачан и конзистентан начин изложе, објасне и илуструју основне појмовне категорије теорије система и теорије ризика, као и да се развије вештина примене системског приступа у анализи и решавању мултидисциплинарних проблема управљања ризиком радне и животне средине.

Датум

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/654 <![CDATA[Управљање ризиком и осигурање]]> 2018-09-11T21:02:07+02:00

Dublin Core

Наслов

Управљање ризиком и осигурање

Аутор

Вујовић Р.

Предметна одредница

ризик
управљање ризиком
осигурање

Издавач

Универзитет Сингидунум

Друга одговорна лица

Станишић Милован

Опис

Основна идеја ове књиге базирана је на свеобухватном изучавању ризика, као и појмовима уско повезаним са ризиком и разумевању његових параметара. Књига се бави анализом свих фактора утицајних на процес управљања ризицима који су кључни за доношење одлука за обезбеђење квалитетног система процеса управљања - расподелом ризика, тј. доношењем одлука о осигурању, преузимању ризика у осигурању, саосигурању и реосигурању.

Датум

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/655 <![CDATA[Управљање квалитетом угља]]> 2019-06-08T06:35:38+02:00

Dublin Core

Наслов

Управљање квалитетом угља

Аутор

Игњатовић Драган
Кнежевић Динко
Колоња Божо
Лилић Никола
Станковић Ранка

Предметна одредница

угаљ
квалитет
хомогенизација
површински коп
Тамнава

Издавач

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду

Опис

Ова монографија је настала као резултат истраживања по пројекту "Управљање процесом хомогенизације угља у циљу повећања искоришћења нискоквалитетних угљева и уштеде мазута у термоелектранама" који је финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије. Истраживања по овом пројекту су обављена током 2005. године, па се сва сазнања везана за практичну примену система управљања на коповима Тамнава односе на стање у том периоду. Монографија је штампана уз финансијску помоћ Министарства за науку и заштиту животне средине Србије, Електропривреде Србије и Термоелектрана "Никола Тесла".

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/659 <![CDATA[Risk Assessment Basics and Benchmarks]]> Frequently an engineer, safety practitioner or other person in a company is given an assignment to lead the risk assessment effort. Where does one start? How to improve an existing approach that is lacking in some way? The challenge becomes whether to invent something new, or to research other existing solutions. This book addresses these questions by drawing together many of the existing methods and providing guidance on the risk assessment process.
This book is written for the engineer, safety practitioner, or manager who faces responsibility for assessing the risks of equipment, product, facility or system designs. It will help them identify hazards, assess risks and reduce risks as best they can, and to help them communicate more effectively about risk. The book is intended to be a practical resource with a strong emphasis on applied material, but some theoretical discussion is necessary. In certain situations terms, definitions or methods are presented based on the author's experiences or knowledge that do not agree with existing documents used by risk assessment specialists. Where conflicts occur, the solution presented is the one best suited for the non-specialist user for them to most rapidly and effectively learn and conduct a risk assessment.
The pace of improvements and deployments of the risk assessment process in industries today makes keeping up difficult. The causes behind all this progress are many, as discussed in detail in the book. In many ways it is hard to know where one stands in absolute terms or relative to others. Best practices are often hard to identify given the proprietary nature of risk assessment. This book helps sort out the issues and establishes the current state of the art in risk assessment methods at the beginning of 2004.
The risk assessment movement picks up speed as the benefits to safety, productivity, cost reduction and other aspects are realized. Just a few short years ago, the precursor to this book was a 31 page technical report (Main, 2000), As the risk assessment process crosses industry lines there is a need to understand how different industries and companies approach risk assessment. The risk assessment process will continue to grow, evolve, improve, and deploy in the coming years. The rewards of implementing risk assessment are high, the costs are relatively low, and the simple concept of "getting it right the first time" is too obvious to ignore.
Much of the risk assessment process is subjective. Most engineers and many safety practitioners dislike subjective methods. Efforts to improve the risk assessment process often focus on finding a more objective, repeatable and better method. This book assists the reader in understanding the elements of risk assessment, why they are subjective, and the options to consider in selecting or designing an alternate method. Or, by understanding the available options the reader may become more comfortable with the subjective aspects of the risk assessment process.
This book is unique in that it crosses many industry lines in some depth. Other authors have written excellent works on how to assess risks in a given industry. This book is the first that draws together many diverse industry methods with sufficient detail to permit some comparisons among the approaches.]]>
2019-06-08T06:35:38+02:00

Dublin Core

Наслов

Risk Assessment Basics and Benchmarks

Аутор

Main Bruce W.

Опис

This is a very exciting time to be involved in the risk assessment process because risk assessment is in such a state of flux. The ground breaking methods developed by the military, nuclear power, and chemical and oil industries in the latter part of the prior century are being used and adapted by many industries. Today entities from a very wide diversity of fields are beginning to discover, demand, and deploy improved risk assessments in their organizations.
Frequently an engineer, safety practitioner or other person in a company is given an assignment to lead the risk assessment effort. Where does one start? How to improve an existing approach that is lacking in some way? The challenge becomes whether to invent something new, or to research other existing solutions. This book addresses these questions by drawing together many of the existing methods and providing guidance on the risk assessment process.
This book is written for the engineer, safety practitioner, or manager who faces responsibility for assessing the risks of equipment, product, facility or system designs. It will help them identify hazards, assess risks and reduce risks as best they can, and to help them communicate more effectively about risk. The book is intended to be a practical resource with a strong emphasis on applied material, but some theoretical discussion is necessary. In certain situations terms, definitions or methods are presented based on the author's experiences or knowledge that do not agree with existing documents used by risk assessment specialists. Where conflicts occur, the solution presented is the one best suited for the non-specialist user for them to most rapidly and effectively learn and conduct a risk assessment.
The pace of improvements and deployments of the risk assessment process in industries today makes keeping up difficult. The causes behind all this progress are many, as discussed in detail in the book. In many ways it is hard to know where one stands in absolute terms or relative to others. Best practices are often hard to identify given the proprietary nature of risk assessment. This book helps sort out the issues and establishes the current state of the art in risk assessment methods at the beginning of 2004.
The risk assessment movement picks up speed as the benefits to safety, productivity, cost reduction and other aspects are realized. Just a few short years ago, the precursor to this book was a 31 page technical report (Main, 2000), As the risk assessment process crosses industry lines there is a need to understand how different industries and companies approach risk assessment. The risk assessment process will continue to grow, evolve, improve, and deploy in the coming years. The rewards of implementing risk assessment are high, the costs are relatively low, and the simple concept of "getting it right the first time" is too obvious to ignore.
Much of the risk assessment process is subjective. Most engineers and many safety practitioners dislike subjective methods. Efforts to improve the risk assessment process often focus on finding a more objective, repeatable and better method. This book assists the reader in understanding the elements of risk assessment, why they are subjective, and the options to consider in selecting or designing an alternate method. Or, by understanding the available options the reader may become more comfortable with the subjective aspects of the risk assessment process.
This book is unique in that it crosses many industry lines in some depth. Other authors have written excellent works on how to assess risks in a given industry. This book is the first that draws together many diverse industry methods with sufficient detail to permit some comparisons among the approaches.

Формат

application/pdf

Језик

енглески

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/660 <![CDATA[Аспекти управљања ризиком у рударству]]> 2018-09-11T21:02:09+02:00

Dublin Core

Наслов

Аспекти управљања ризиком у рударству

Аутор

Радосављевић Слободан

Предметна одредница

ризик
поузданост
сигурност
технички систем
угаљ
рударство
менаџмент ризика
менаџер ризика

Издавач

Висока техничка школа струковних студија

Опис

У овом раду се презентирају неки од аспеката и практичних искустава управљања ризиком за комплексне техничко технолошке системе у рударству са посебним освртом на прераду угља. Контрола и управљање ризиком радних места постаје централна категоријална варијабла логистичке операбилности топ менаџмента у контексту генерисања квалитетних стратешких одлука у дугорочном смислу са циљем сигурног, поузданог, безбедног и профитабилног рада уз остварење задовољства корисника производа, услуга и запослених.

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/661 <![CDATA[Генерички стандарди за управљање ризицима]]> 2018-09-11T21:02:09+02:00

Dublin Core

Наслов

Генерички стандарди за управљање ризицима

Аутор

Шијаковић Ана
Савић Сузана
Николић Весна
Таради Јосип

Предметна одредница

безбедност
ризик
стандард
управљање
safety
risk
standard
management

Издавач

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

Опис

Безбедност сваког пословног система подразумева прилагођеност и усклађеност с реалним ризицима. Обзиром да не постоји "0 - нулти ризик", неопходно је у свим подручјима пословања, спроводити квалитетну идентификацију, анализу и валоризацију ризика, те након тога одредити мере за смањивање ризика тј. довођење у стање прихватљивог ризика. Циљ овог рада је да се прикажу међународни стандарди за управљање ризицима: ИСО Гуиде 73:2009, ИСО 31000:2009, ИСО 31010:2009 и БС 31100:2011. У питању су генерички стандарди чија је примена могућа у готово свим подручјима људског деловања. Ови стандарди нису предвиђени за сертификацију од независних тела, већ садрже смернице и методологију за практичну примену.
Сафетy оф еверy бусинесс сyстем муст бе адаптед анд матцхед то реал рискс. Ит хас лонг беен кноwн тхат тхере ис но "О" - зеро риск, тхерефоре, ит ис нецессарy, ин алл ареас оф бусинесс, то имплемент хигх-qуалитy идентифицатион, аналyсис анд евалуатион оф рискс, анд тхен то специфy меасурес то минимизе тхе риск и.е. ацхиевинг тхе стате оф аццептабле риск. Тхе аим оф тхис папер ис то пресент стандардс фор риск манагемент: ИСО Гуиде 73:2009, ИСО 31000:2009, ИСО 31010:2009 анд БС 31100:2011. Листед стандардс аре генериц, wхицх меанс тхат тхеир усе ис енаблед ин алмост алл ареас оф хуман ацтивитy анд аре нот интендед фор цертифицатион бy индепендент бодиес, бут цонтаин гуиделинес анд метходологиес фор працтицал апплицатион.

Извор

11._Међународно_саветовање_Ризик_и_безбедносни_инжењеринг,_Зборник_радова

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/662 <![CDATA[Процена ризика и смернице за смањење ризика у рударству]]> 2018-09-11T21:02:09+02:00

Dublin Core

Наслов

Процена ризика и смернице за смањење ризика у рударству

Аутор

Хаџи-Николова М.
Мираковски Д.
Донева Н.

Предметна одредница

ризик
процена
безбедност и здравље

Издавач

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет

Опис

Безбедност и здравље на раду професионално изложених радника није само формални приступ путем којег заједница жели да покаже своју посвећеност унапређењу радне средине и добробити радника. Уместо тога, безбедност и здравље радника представља економски веома оријентисану категорију, путем које би требало штитити интересе радника, предузећа и привредних друштава. Право на здравље и безбедност на раду представљају универзална људска и радна права. Због тога је, Међународна организација рада од свог оснивања па све до данас, усвојила и објавила 187 Декларација и 198 препорука у области безбедности и здравља на раду. У овом раду биће представљене смернице за процену професионалног ризика у рударству, као једне од најризичнијих грана индустрије.

Датум

Извор

http://www.rgf.bg.ac.rs/publikacije/PodzemniRadovi/radovi/jun2012/srp/03%20PR%2020_03%20definitivno.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/663 <![CDATA[Ризик неуправљања ризицима]]> 2018-09-11T21:02:09+02:00

Dublin Core

Наслов

Ризик неуправљања ризицима

Аутор

Аделсбергер Зденко

Формат

application/pdf

Језик

хрватски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/664 <![CDATA[Управљање ризицима према ИСО 31000]]> 2018-09-11T21:02:09+02:00

Dublin Core

Наслов

Управљање ризицима према ИСО 31000

Аутор

Аделсбергер Зденко

Формат

application/pdf

Језик

хрватски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/665 <![CDATA[Теорија ризика]]> 2018-09-11T21:02:09+02:00

Dublin Core

Наслов

Теорија ризика

Извор

http://www.ef.uns.ac.rs/Download/menadzment_rizikom_master/2009-11-05_teorija_rizika.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/666 <![CDATA[Certified ISO 31000 Risk Manager - Radni materijal za polaznike]]> 2018-09-11T21:02:09+02:00

Dublin Core

Наслов

Certified ISO 31000 Risk Manager - Radni materijal za polaznike

Издавач

Блуефиелд д.о.о.

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/757 <![CDATA[Фази моделовање чишћења угља у аутогеној суспензији]]> У том смислу, докторска дисертација садржајно обухвата осам поглавља у којима се од увода, преко проблема чишћења угља, општих погледа на теорију и примену фази логике, развоја алгоритма, структурног и фазификованог модела, и тестирања модела на примеру постројења за чишћење угља Рудника и термоелектране Угљевик, у завршном делу изводе поуке и закључци. На нивоу изведених истраживања модел је дао задовољавајуће резултате, са сазнањем да је фази логика погодан алат за решавање ове врсте проблема, а да поузданост оваквих моделских алата за подршку одлучивању и управљању не почива само на фазификацији улазних и процесних параметара, већ и на структуирању производног (моделираног) система, избору фази опсега и естимације по могућности што мањег броја параметара модела како би се што ефикасније описао реални процес.]]> 2018-09-11T21:02:18+02:00

Dublin Core

Наслов

Фази моделовање чишћења угља у аутогеној суспензији
Fuzzy Modelling of Coal Cleaning in Autoge

Аутор

Беновић Томо

Предметна одредница

меко рачунање
фази логика
моделовање
чишћење угља
soft computing
fuzzy logic
modelling
coal cleaning

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Миљановић Игор
Слободан Вујић
Чантурија Велентин Алексејевич
Ћалић Надежда
Вујошевић Мирко

Опис

Чишћење угља у аутогеној суспензији је процес на чију ефективност и ефикасност утиче известан број чинилаца. У системском смислу то је релативно једноставан процес са неколико фаза, међутим у технолошком смислу процес усложњава променљивост карактеристика ровног угља на улазу и могуће промене техничко-технолошких перформанси постројења у коме се изводи раздвајање. Свакако ово је струци добро познато, и прихвата се као чињеница, али се поставља друго питање, питање постизања ефикасности система за подршку одлучивању и управљању процесом чишћења угља у условима када су промене чинилаца који утичу на процес флуидне и не лако предвидљиве. Бројна истраживања на ову тему била су у протеклом времену претежно усмерена ка моделима за подршку одлучивању и управљању, заснованим на конвенционалним детерминистичким приступима у комбинацији са математичком статистиком и вероватноћом, са резултатима који нису сасвим задовољавајући. Последњих деценија, развој фази логике и велики напредак у њеним применама у различитим подручјима и у рударству, отвара нове могућности и у области одлучивања и управљања чишћењем угља. Ово је утицало на идеју о изради ове докторске дисертације, а циљ је да се сагледају и истраже могућности примене фази технике као алата за подршку одлучивању и управљању, односно као алата за моделовање процеса чишћења угља.
У том смислу, докторска дисертација садржајно обухвата осам поглавља у којима се од увода, преко проблема чишћења угља, општих погледа на теорију и примену фази логике, развоја алгоритма, структурног и фазификованог модела, и тестирања модела на примеру постројења за чишћење угља Рудника и термоелектране Угљевик, у завршном делу изводе поуке и закључци. На нивоу изведених истраживања модел је дао задовољавајуће резултате, са сазнањем да је фази логика погодан алат за решавање ове врсте проблема, а да поузданост оваквих моделских алата за подршку одлучивању и управљању не почива само на фазификацији улазних и процесних параметара, већ и на структуирању производног (моделираног) система, избору фази опсега и естимације по могућности што мањег броја параметара модела како би се што ефикасније описао реални процес.
Coal cleaning in autogenous dense medium is a process whose effectivity and efficiency is influenced by a number of factors. In a system sense, it is a relatively simple process with several phases, however, in a technological sense, the process is made complex by the variability of the run-of-mine coal properties and possible variations in the technical and technological performance of the separation plant. This is well known to the professionals, and accepted as the fact, but the second question occurs, the question of achieving the efficiency of the decision making and management support system for coal cleaning processes, in circumstances when the process influencing factors variations are fluid and not easily predictable. Numerous research on this subject were primarily directed towards the models for decision making and management based on the conventional deterministic approaches in combination with mathematical statistics and probability, with results that were proven not to be satisfactory. During the last decades, the development of fuzzy logic and immense progress in its application in different areas as well as in mining is opening new possibilities in the area of decision making and management over coal cleaning processes. This has immediately generated an idea for this doctoral dissertation, with the aim of reviewing and exploring the possibilities in the application of fuzzy technique as the tool for support to decision making and management, i.e. the tool for coal cleaning modelling process.
In this sense, doctoral dissertation contains eight chapters presenting the introduction, problems in coal cleaning processes, general views on the theory and application of fuzzy logic, development of the algorithm, structural and fuzzyfied model and testing of the model following the example of coal cleaning process at the Mine and Thermal Power Plant Ugljevik, with lessons learned and conclusion given in the final section. At this study level, the model provided satisfactory results, knowing that fuzzy logic is a suitable tool for solving this type of problem, and that reliability of such modelling tools for decision making support and management relies not only on the fuzzyfication of the input and process parameters, but also on the process of structuring the production (modelling) system, the selection of fuzzy range and estimation a few model parameters in order to describe the real process as efficiently as possible.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/758 <![CDATA[Дефинисање параметара чврстоће на смицање код извођења косина у испуцалом стенском масиву]]> Да би се дефинисали параметри чврстоће на смицање стенске масе потребно је применити неку од постојећих класификација, која комбинује карактеристике испуцалости и параметре интактних узорака. Овде се посебно истиче ГСИ систем, једина класификација која је саставни део једног (Хоек-Броwн-овог) критеријума лома. Она је субјективна, па се у дисертацији даје предлог квантификације ГСИ дијаграма за флиш преко коефицијента СЦР, којим је дефинисан квалитет зидова пукотина.
Након отварања косина долази до промене напонског стања и излагања стенске масе дејству атмосферских чинилаца. Ови фактори могу довести до омекшања, тј. снижавања параметара чврстоће на смицање у времену. Због тога, за разматрање дугорочне стабилности, није довољно дефинисати параметре само у тренутку отварања косина, већ је потребно одредити их и у неком тренутку након отварања косина.
Предмет ове дисертације су карактеристике чврстоће на смицање хетерогених испуцалих флишних и седимената тзв. „уплетених река“ (црвени пермски седименти), код којих се смењују партије пешчара и силтита. Параметри ће бити дефинисани узимајући у обзир ефекте: - литолошке хетерогености (на основу процентуалног учешћа пешчара и силтита), - испуцалости, - тектонске оштећености и - распадања.
Да би се испитао утицај хетерогености на величину једноосне чврстоће, извршена су испитивања, специјално припремљених, композитних узорака у условима једноосног притиска. Резултати указују да, када је процентуално учешће силтита мање од 20% до лома долази у диску пешчара, комбинацијом смицања и затезања. Када је учешће силтита између 20%<сл<45% лом настаје смицањем кроз композитни узорак у целини. При учешћу силтита већем од 45% до лома долази затезањем, тј. појавом вертикалних пукотина у узорку силтита. Са порастом запреминског учешћа силтита, од 0% до 60%, једноосна чврстоћа експонецијално опада. Са даљим повећањем запреминског учешћа силтита једноосна чврстоћа одговара чврстоћи силтита.
Са лабораторијским резултатима су упоређене емпиријске препоруке за одређивање једноосне чврстоће хетерогених седимената, у зависности од процентуалног односа пешчара и силтита, при чему је показано да добро кореспондирају. Ово је омогућило да се, заједно са прикупљеним подацима о испуцалости, преко квантификованог ГСИ дијаграма, дефинишу почетне вредности геотехничких карактеристика хетерогених седимената. Код флиша је, у зависности од дејства тектонских утицаја и процентуалног односа пешчара и силтита, издвојено пет битно различитих геотехничких типова, док су код седимената ствараних у флувијалној депозиционој средини, у зависности од наведеног процентуалног учешћа, издвојена три различита типа.
Систематским праћењем дејства атмосферских чинилаца на челу ископа уочено је да распадање код испуцалих ламинираних седимената доводи до појава глобалних нестабилности, док код испуцалих пелита без ламина проузрокује само површинске измене, а глобални ломови су последица иницијално ниских параметара чврстоће на смицање и повећања порних притисака. У том смислу, код флиша су за лом пресудни иницијални парамтери, док код пермских седимената до лома долази након одређеног времена са параметрима нижим од почетних вредности.
Концепт редукције чврстоће услед распадања, дефинисан је кроз смањење ГСИ вредности. Потврда овог приступа извршена је излагањем, посебно припремљених, узорака дејству атмосферских чинилаца у периоду од годину дана. Уситњавање интактних блокова и смањење квалитета зидова пукотина указује да се ГСИ вредност редукује у хоризонталном и вертикалном смислу. Резултати анализа стабилности су показали да ГСИ у прва три месеца опадне за једну трећину, док у периоду од годину дана опадне на 50% своје почетне вредности. Услед локалне хетерогености материјала могуће је да ГСИ вредност у појединим деловима косине буде нижа од просечне, при чему долази до локалног лома. Највеће смањење ГСИ вредности се може очекивати у првих 6 месеци након формирања косина. На основу ових закључака могуће је анализирати косине различитих висина и нагиба у овом и сличним материјалима у произвољним временским интервалима. Ово је од изузетног практичног значаја у ситуацијама када косине остају непокривене у дужем временском периоду након формирања. Максимална дубина дегрдације у разматраним случајевима дефинисана је најдубљом клизном површи од око 4 м.
Лабораторијски опит за одређивање отпорности према распадању пелитних седимената због низа ограничења не даје увек поуздане резултате.]]>
2018-09-11T21:02:18+02:00

Dublin Core

Наслов

Дефинисање параметара чврстоће на смицање код извођења косина у испуцалом стенском масиву
Shear Strength Properties of Cut Slopes Excavated in Jointed Rock Mass

Аутор

Берисављевић Зоран

Предметна одредница

напонско стање
испуцалост
хетерогеност
чврстоћа на смицање
геолошки индекс чврстоће
Хоек-Броwнов материјал
композитни узорци
дезинтеграција
повратна анализа
stress state
jointing
heterogeneity
shear strength
geological strength index
Hoek-Brown material
composite samples
dezintegration
back-analysis

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Чебашек Владимир
Гојковић Небојша
Ракић Драгослав
Шушић Ненад
Радић Зоран

Опис

Дефинисање параметара чврстоће на смицање испуцалих стенских маса представља један од најзахтевнијих задатака механике стена. Геотехничка истраживања су углавном ограничена на резултате лабораторијских испитивања малих макроскопски хомогених узорака, са којих се врши екстраполација резултата на теренску размеру. Испитивања се могу вршити ин ситу, али су и она ограничена величином коришћене апаратуре и микролокацијом на којој се врше испитивања. Поред тога, могуће је вршити различита испитивања на физичким моделима, која су веома сложена и скупа. Екстраполација података са малог узорка на теренску размеру даје много боље резултате у механици тла, где се материјал са задовољавајућом тачношћу може сматрати континуалним и хомогеним. Код чврстих стенских маса, услед присуства великог броја пукотина, јавља се проблем дисконтинуалности. Због овога, резултати добијени на интактним узорцима могу бити од ограничене употребљивости уколико се не познају карактеристике испуцалости стенске масе.
Да би се дефинисали параметри чврстоће на смицање стенске масе потребно је применити неку од постојећих класификација, која комбинује карактеристике испуцалости и параметре интактних узорака. Овде се посебно истиче ГСИ систем, једина класификација која је саставни део једног (Хоек-Броwн-овог) критеријума лома. Она је субјективна, па се у дисертацији даје предлог квантификације ГСИ дијаграма за флиш преко коефицијента СЦР, којим је дефинисан квалитет зидова пукотина.
Након отварања косина долази до промене напонског стања и излагања стенске масе дејству атмосферских чинилаца. Ови фактори могу довести до омекшања, тј. снижавања параметара чврстоће на смицање у времену. Због тога, за разматрање дугорочне стабилности, није довољно дефинисати параметре само у тренутку отварања косина, већ је потребно одредити их и у неком тренутку након отварања косина.
Предмет ове дисертације су карактеристике чврстоће на смицање хетерогених испуцалих флишних и седимената тзв. „уплетених река“ (црвени пермски седименти), код којих се смењују партије пешчара и силтита. Параметри ће бити дефинисани узимајући у обзир ефекте: - литолошке хетерогености (на основу процентуалног учешћа пешчара и силтита), - испуцалости, - тектонске оштећености и - распадања.
Да би се испитао утицај хетерогености на величину једноосне чврстоће, извршена су испитивања, специјално припремљених, композитних узорака у условима једноосног притиска. Резултати указују да, када је процентуално учешће силтита мање од 20% до лома долази у диску пешчара, комбинацијом смицања и затезања. Када је учешће силтита између 20%<сл<45% лом настаје смицањем кроз композитни узорак у целини. При учешћу силтита већем од 45% до лома долази затезањем, тј. појавом вертикалних пукотина у узорку силтита. Са порастом запреминског учешћа силтита, од 0% до 60%, једноосна чврстоћа експонецијално опада. Са даљим повећањем запреминског учешћа силтита једноосна чврстоћа одговара чврстоћи силтита.
Са лабораторијским резултатима су упоређене емпиријске препоруке за одређивање једноосне чврстоће хетерогених седимената, у зависности од процентуалног односа пешчара и силтита, при чему је показано да добро кореспондирају. Ово је омогућило да се, заједно са прикупљеним подацима о испуцалости, преко квантификованог ГСИ дијаграма, дефинишу почетне вредности геотехничких карактеристика хетерогених седимената. Код флиша је, у зависности од дејства тектонских утицаја и процентуалног односа пешчара и силтита, издвојено пет битно различитих геотехничких типова, док су код седимената ствараних у флувијалној депозиционој средини, у зависности од наведеног процентуалног учешћа, издвојена три различита типа.
Систематским праћењем дејства атмосферских чинилаца на челу ископа уочено је да распадање код испуцалих ламинираних седимената доводи до појава глобалних нестабилности, док код испуцалих пелита без ламина проузрокује само површинске измене, а глобални ломови су последица иницијално ниских параметара чврстоће на смицање и повећања порних притисака. У том смислу, код флиша су за лом пресудни иницијални парамтери, док код пермских седимената до лома долази након одређеног времена са параметрима нижим од почетних вредности.
Концепт редукције чврстоће услед распадања, дефинисан је кроз смањење ГСИ вредности. Потврда овог приступа извршена је излагањем, посебно припремљених, узорака дејству атмосферских чинилаца у периоду од годину дана. Уситњавање интактних блокова и смањење квалитета зидова пукотина указује да се ГСИ вредност редукује у хоризонталном и вертикалном смислу. Резултати анализа стабилности су показали да ГСИ у прва три месеца опадне за једну трећину, док у периоду од годину дана опадне на 50% своје почетне вредности. Услед локалне хетерогености материјала могуће је да ГСИ вредност у појединим деловима косине буде нижа од просечне, при чему долази до локалног лома. Највеће смањење ГСИ вредности се може очекивати у првих 6 месеци након формирања косина. На основу ових закључака могуће је анализирати косине различитих висина и нагиба у овом и сличним материјалима у произвољним временским интервалима. Ово је од изузетног практичног значаја у ситуацијама када косине остају непокривене у дужем временском периоду након формирања. Максимална дубина дегрдације у разматраним случајевима дефинисана је најдубљом клизном површи од око 4 м.
Лабораторијски опит за одређивање отпорности према распадању пелитних седимената због низа ограничења не даје увек поуздане резултате.
Determination of shear strength parameters of jointed rock mass is one of the most demanding tasks in the field of rock mechanics. Conventional geotechnical investigations are usually restricted to testing visually homogeneous laboratory prepared samples of small size. Results are then extrapolated to the field scale. Tests can also be performed in situ, but then, they are dependent on the size of the equipment and test location. Besides, it is possible to perform studies on physical models, which are very complex and expensive. Direct data extrapolation from small laboratory scale to the field scale is more and less applicable in soil mechanics, whereas material can be reasonably assumed to behave as homogeneous and continuous. Due to presence of large number of joints, rock material is considered discontinuous, thus the results obtained on intact samples could be of limited use unless joint properties are known.
In order to define shear strength properties of jointed rock mass, it is necessary to apply some kind of existent classification system which combines intact and joint properties. The emphasis is here given to GSI system, the only classification which is the part of one shear strength (Hoek-Brown) criterion. GSI classification is rather descriptive in its original form, thus an effort is placed on quantifying the GSI chart for flysch by means of SCR coefficient.
After the excavation, stress state is altered and the slope face is exposed to weathering process. These factors can lead to slope deterioration and softening i.e. decrease in shear strength with time. In order to properly consider long-term slope stability it is necessary to determine shear strength parameters in different time periods after the excavation of cut.
The purpose of this dissertation is to define shear strength properties of heterogeneous jointed flysch and braided river deposits (Permian red sediments), with interchanging siltstone and sandstone lithologies.
Parameters are defined taking into account the following effects: - lithological heterogeneity (based on different proportions of sandstone and siltstone), - jointing, - tectonic disturbance and - isintegration.
In order to inspect the influence of lithological heterogeneity on the value of uniaxial compressive strength, specially prepared composite samples were tested. Results show that when the siltstone percent is less than 20%, the failure is restricted to sandstone disk and represents a combination of shear and tension. In the case when siltstone percent is between 20%<sl<45%, the shear failure is encompassing the entire composite sample. When siltstone percent is above 45%, the failure is restricted to siltstone disk and its mechanism is tensile in nature (occurrence of vertical tension cracks). With an increase of siltstone volumetric participation from 0% to 60%, uniaxial compressive strength decreases exponentially. Volumetric participation of siltstone above 60% provides uniaxial compressive strength equal to the strength of pure siltstone sample. These findings are compared with empirical relations for determination of uniaxial compressive strength of heterogeneous rock masses with different siltstone and sandstone proportions. Comparisons showed good agreement.
These findings, along with the data collected on joint properties, enabled the determination of initial shear strength parameters of flysch rock mass (with the use of quantified GSI chart). By considering siltstone and sandstone participation and tectonic disturbance within the flysch, five different geotechnical types are determined. Three distinct geotechnical types are determined within the fluvial braided river deposits, depending on the siltstone and sandstone participation.
Systematic monitoring of cuttings behaviour after exposure to weathering processes leads to conclusion that in the case of fissile pelitic sediments slaking produces global failures, whereas in the case of pelitic non-fissile sediments slaking produces only superficial deterioration and global failures are a consequence of initially low shear strength parameters and increase in pore-water pressures. In this regard, initial shear strength parameters are critical for instabilities in flysch, while for Permian sediments failures occur after some period of time with parameters lower than the initial ones.
The shear strength reduction, as a consequence of weathering, is obtained by reducing the GSI value. The verification of proposed approach is done by exposing specially prepared samples to natural climatic conditions during the period of one year.
Fragmentation of intact rock pieces and weathering of joint walls suggests reduction of GSI value both in horizontal and vertical direction. Back-analysis results showed that during the first three months of exposure, the GSI value reduces by one third, whereas after twelve months, the GSI reduces to 50% of its initial value. In some parts of the slope, the GSI value can be lower than the average due to local heterogeneity of material, and local failures are possible. The most drastic decrease of GSI value could be expected during the first six months of exposure. On the basis of these conclusions it is possible to analyse slopes with different inclinations and heights, in this and similar materials, during preferred time periods. These findings are of great practical importance in situations where slopes stay unprotected in longer periods of time. The maximum degradation zone is defined by deepest sliding surface of approximately 4 m. Due to many limitations of slake durability test, the results obtained can be misleading. Special attention is given to determination of shear strength properties of flysch material based on nonlinear envelope of hyperbolic type. During the process of conversion from HB to hyperbolic envelope, the Levenberg-Marquardt algorithm (LMA) is utilized. Parameters are determined taking into account their physical meaning. The median angle normal stress increases exponentially with GSI value and ranges between the value characteristic for clays and value characteristic for well graded gravel and angular rockfill. Basic angle of friction decreases with the GSI value and it should be determined in each individual case. The maximum angle difference depends on the combination of other two parameters, and reaches its maximum at lower GSI values. Based on the analysis of available data, upper and lower bound values of hyperbolic parameters are determined for flysch. Basic angle of friction is determined as weighted average value with regard to sandstone and siltstone participation.
In order to verify the proposed parameters, back analysis of several failed slopes is performed. In the case of shallow failures in flysch curved part of the shear strength envelope, expressed as the ratio of median angle normal stress and normal effective stress, is crucial for (in)stability. Equivalent linear Mohr-Coulomb parameters overestimate the shear strength in considered cases.
In the case of Permian sediments the state of failure for predefined sliding surface is reached by reducing the GSI value.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/759 <![CDATA[Оптимизација параметара реза роторног багера при откопавању материјала са повећаном чврстоћом]]> Досадашњим истраживањима ове проблематике, установљено је да се извесна побољшања у раду роторног багера на откопавању материјала са повећаном чврстоћом могу постићи оптимизацијом одреĊених конструктивних и технолошких параметара, чији је основни циљ практично повећање расположиве резне силе багера и максимално искоришћење расположивих могућности багера уз максималну заштиту багера од неповољних динамичких удара током рада.
Врста и параметри реза су основни технолошки параметри чијом се оптимизацијом може утицати на: смањење отпора копању у материјалима са повећаном чврстоћом, повећање капацитета роторног багера, минимизацију потрошње енергије и повољније динамичко понашање конструкције багера. То је уједно и предмет истраживања ове дисертације, а основни циљ је да се кроз спроведена истраживања дефинише методологија која ће се користити при избору и оптималном коришћењу роторних багера на површинским коповима у условима радне средине са повећаним отпором копању.
Истраживања у оквиру докторске дисертације су реализована на теоријском и експерименталном нивоу. На тај начин је сагледан, отворен и детерминисан проблем, сагледана могућа и одабрана оптимална решења и извршена практична провера добијених резултата у конкретним условима радне средине.
Теренска испитивања, анализа добијених резултата и оптимизација параметара реза при откопавању материјала са повећаном чврстоћом на површинском копу Гацко показала су да се најбољи ефекти рада роторног багера постижу са вертикалним резом дебљине 0,20 м, ширине 0,30 м, односно са брзином обртања стреле ротора од 24 м/мин. Доказано је да је неопходно променити постојећу технологију откопавања роторним багером, али и даљим комплексним истраживањима поставити методологију оптимизације конструкције резних елемената ротора.]]>
2018-09-11T21:02:18+02:00

Dublin Core

Наслов

Оптимизација параметара реза роторног багера при откопавању материјала са повећаном чврстоћом
Optimization of Bucket Wheel Excavator Cutting Parameters at mining Of Materials with Increased Strength

Аутор

Бошковић Саша

Предметна одредница

роторни багер
параметри реза
отпор на копање
динамика багера
капацитет
оптимизација
специфична потрошња енергије
bucket wheel excavator
cutting parameters
resistance to digging
excavator dynamics
capacity
optimization
specific energy consumption

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Игњатовић Драган
Чебашек Владимир
Манески Ташко

Опис

Откопавање материјала роторним багером је веома сложен физичко-механички процес. Показатељи ефективности тог процеса зависе од великог броја разноврсних чинилаца од којих се посебно могу истаћи: физичко-механичке карактеристике материјала који се откопава, режим рада багера и избор технолошких параметара блока, одреска и реза, геометрије ведрица и зуба итд. Посебан проблем се јавља код откопавања материјала повећане чврстоће, што је чест случај на нашим површинским коповима. Димензионисање специфичне силе копања багера према мањим масама изузетно чврстог материјала је нерационално и решење треба тражити или у откопавању ових маса другом опремом или оптимизацији рада роторног багера тј. избору оптималне врсте реза и параметара одреска у циљу смањења отпора на копање, смањења потрошње енергије и смањење динамичких утицаја на конструкцију роторног багера.
Досадашњим истраживањима ове проблематике, установљено је да се извесна побољшања у раду роторног багера на откопавању материјала са повећаном чврстоћом могу постићи оптимизацијом одреĊених конструктивних и технолошких параметара, чији је основни циљ практично повећање расположиве резне силе багера и максимално искоришћење расположивих могућности багера уз максималну заштиту багера од неповољних динамичких удара током рада.
Врста и параметри реза су основни технолошки параметри чијом се оптимизацијом може утицати на: смањење отпора копању у материјалима са повећаном чврстоћом, повећање капацитета роторног багера, минимизацију потрошње енергије и повољније динамичко понашање конструкције багера. То је уједно и предмет истраживања ове дисертације, а основни циљ је да се кроз спроведена истраживања дефинише методологија која ће се користити при избору и оптималном коришћењу роторних багера на површинским коповима у условима радне средине са повећаним отпором копању.
Истраживања у оквиру докторске дисертације су реализована на теоријском и експерименталном нивоу. На тај начин је сагледан, отворен и детерминисан проблем, сагледана могућа и одабрана оптимална решења и извршена практична провера добијених резултата у конкретним условима радне средине.
Теренска испитивања, анализа добијених резултата и оптимизација параметара реза при откопавању материјала са повећаном чврстоћом на површинском копу Гацко показала су да се најбољи ефекти рада роторног багера постижу са вертикалним резом дебљине 0,20 м, ширине 0,30 м, односно са брзином обртања стреле ротора од 24 м/мин. Доказано је да је неопходно променити постојећу технологију откопавања роторним багером, али и даљим комплексним истраживањима поставити методологију оптимизације конструкције резних елемената ротора.
Mining of material by a bucket wheel excavator is a very complex physical physical-mechanical process. Indicators of the effectiveness of this process depends on a number of various factors, of which in particular may be emphasized: physical-mechanical characteristics of the material to be mined, mode of excavator operation and selection of block technological parameters, slice and cut, and the geometry of the buckets and teeth, etc. A particular problem occurs in the excavation of materials with increased strength, which is often the case in our opencast mines. Sizing of excavator specific digging forces towards smaller masses of extremely hard material is irrational and a solution should be sought either in the excavation of these masses by other equipment or by optimization of bucket wheel excavator operation i.e. in the selection of the optimal type of cut and parameters of slices in order to reduce resistance to digging, reducing energy consumption and reducing the dynamic effects on the structure of the bucket wheel excavator.
Current research of this issue, it was found that certain improvements in the operation of the bucket wheel excavator on the mining of materials with increased strength can be achieved by optimizing of some structural and technological parameters, whose main goal is virtually increasing the available cutting forces of the excavator and maximum utilization of the available options with maximum protection of the excavator from the adverse impact of dynamic impacts during operation.
Type and parameters of cut are the basic technological parameters that contribute to optimizing may affect: reduction of mining resistance in materials with the increasing strength, increasing the capacity of the bucket wheel excavator, minimizing energy consumption and more favorable dynamic behavior of excavator structure. It is also the subject of this thesis, and the primary goal through conducted researches is to define methodology to be used during selection and the optimal use of bucket wheel excavators in opencast mines in the working environment with the increased resistance to mining. Researches within this thesis were implemented at the theoretical and experimental levels. In this way was perceived an open and determined problem, was reviewed possible, selected optimal solutions, and carried out in practice checkups of results obtained in the concrete conditions of the working environment.
Field tests, analysis of the obtained results and optimization of cutting parameters during the mining of materials with increased strength in the opencast mine Gacko has shown that the best effects of excavator operation are achieved with vertical cut and thickness of 0.20 m, width 0.30 m, i.e. with the slewing speed of bucket wheel boom of 24 m/min. It has been demonstrated that it is necessary to change the existing mining technology by the bucket wheel excavator, but also with further complex research to set up a methodology of optimizing the structure of the bucket wheel cutting elements.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/760 <![CDATA[Модел интелигентног система адаптивног управљања процесом прераде руде]]> Теоријска истраживања у оквиру докторске дисертације обухватила су анализу положаја и улоге различитих приступа моделовања и управљања флотацијским системима.
Један од таквих приступа јесте моделовање класичним математичким методама које укључује емпиријске, кинетичке, популационо-билансне и моделе засноване на вероватноћи. Међутим, узимајући у обзир сложеност процеса флотације чији је узрок интеракција многих микропроцеса који се одвијају на граници три фазе (чврста, течна и гасовита), примена класичних математичких једначина за сада није показала довољну ефикасност.
Као перспективна алтернатива класичном приступу моделовања, у новије време су све више присутне и методе софт компјутинга. Ове методе, за разлику од класичних математичких метода, испољавају извесну толеранцију на непрецизности и неодређености технолошких параметара при опису реалних система, те стога нуде прилагодљивија и робуснија решења за проблеме моделовања стохастичких процеса какав је флотацијски. Са аспекта технологије процеса, најчешће коришћене технике софт компјутинга су вештачке неуронске мреже, фази логика и метода потпорних вектора, док се генетски алгоритми углавном примењују за одређивање оптималне конфигурације флотацијских постројења. Ипак треба нагласити да иако постоје неке класе проблема из области моделовања процеса флотацијске концентрације које су успешно решене применом метода софт компјутинга, многа питања на овом пољу још увек остају отворена.
Када је реч о техникама управљања флотацијским процесом у механичким флотацијским ћелијама, закључак је да традиционални ПИД контролери нису погодни за свеобухватно управљање динамичким флотацијским системима, осим при нижим нивоима контролне хијерархије. У области напредног управљања, предиктивне технике засноване на моделу могу побољшати перформансе флотацијског процеса, али по правилу у кратком временском периоду. Коначно, интелигентне технике и експертски системи имају добар потенцијал у управљању флотацијским постројењима јер повећавају општу флексибилност контроле процеса.
Експериментална испитивања у оквиру докторске дисертације обухватила су развој и валидацију десет различитих модела процеса флотацијске концентрације, базираних на следећим методама софт компјутинга: фази логика (Мамдани и Такаги-Сугено систем закључивања), вештачке неуронске мреже и хибридни адаптивни неуро-фази систем закључивања. Као независно променљиве величине усвојене су: садржај бакра у улазној руди, потрошња колектора на основном флотирању, потрошња пенушача, пХ вредност пулпе на основном флотирању и потрошња колектора на допунском флотирању. Насупрот томе, у својству зависно променљивих величина разматрани су садржај и искоришћење бакра у концентрату као и садржај бакра у јаловини. Остали техничко-технолошки параметри, релевантни за процес флотацијске концентрације сматрани су константним. За тестирање адекватности формираних модела коришћени су реални процесни подаци, прикупљени вишегодишњим праћењем рада индустријског флотацијског постројења у Великом Кривељу.
На основу добијених резултата утврђено је да модели базирани на методама софт компјутинга добро осликавају понашање флотацијског система. Такође је установљено да су нешто бољи резултати моделовања постигнути применом вештачких неуронских мрежа него применом фази логике и хибридног система АНФИС. Поред тога, међусобном компарацијом перформанси модела заснованих на Мамдани и Такаги-Сугено фази системима закључивања, уочено је да Такаги-Сугено систем даје незнатно повољније исходе када је у питању моделовање процеса флотације.]]>
2018-09-11T21:02:18+02:00

Dublin Core

Наслов

Модел интелигентног система адаптивног управљања процесом прераде руде
Model of Intelligent Adaptive Control System For Ore Treatment Process

Аутор

Јовановић Ивана

Предметна одредница

флотацијска концентрација
моделовање
управљање
интелигентни систем
софт компјутинг
фази логика
вештачке неуронске мреже
flotation concentration
modelling
control
intelligent system
soft computing
fuzzy logic
artificial neural networks

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Миљановић Игор
Обрадовић Иван
Андрић Љубиша

Опис

У области процеса прераде руде, флотацијска концентрација представља једну од најзначајнијих и најчешће примењиваних метода сепарације корисних од некорисних минерала. Самим тим, веома је важно осигурати успешан рад флотацијског постројења кроз достизање задовољавајућих техно-економских показатеља. Циљ управљања процесом флотацијске концентрације је управо оптимизација квалитета и искоришћења корисне компоненте у концентрату уз максимизацију профита. Сходно томе, истраживања на пољу моделовања и управљања овим процесом заузимају значајно место у пракси контолног инжењенринга.
Теоријска истраживања у оквиру докторске дисертације обухватила су анализу положаја и улоге различитих приступа моделовања и управљања флотацијским системима.
Један од таквих приступа јесте моделовање класичним математичким методама које укључује емпиријске, кинетичке, популационо-билансне и моделе засноване на вероватноћи. Међутим, узимајући у обзир сложеност процеса флотације чији је узрок интеракција многих микропроцеса који се одвијају на граници три фазе (чврста, течна и гасовита), примена класичних математичких једначина за сада није показала довољну ефикасност.
Као перспективна алтернатива класичном приступу моделовања, у новије време су све више присутне и методе софт компјутинга. Ове методе, за разлику од класичних математичких метода, испољавају извесну толеранцију на непрецизности и неодређености технолошких параметара при опису реалних система, те стога нуде прилагодљивија и робуснија решења за проблеме моделовања стохастичких процеса какав је флотацијски. Са аспекта технологије процеса, најчешће коришћене технике софт компјутинга су вештачке неуронске мреже, фази логика и метода потпорних вектора, док се генетски алгоритми углавном примењују за одређивање оптималне конфигурације флотацијских постројења. Ипак треба нагласити да иако постоје неке класе проблема из области моделовања процеса флотацијске концентрације које су успешно решене применом метода софт компјутинга, многа питања на овом пољу још увек остају отворена.
Када је реч о техникама управљања флотацијским процесом у механичким флотацијским ћелијама, закључак је да традиционални ПИД контролери нису погодни за свеобухватно управљање динамичким флотацијским системима, осим при нижим нивоима контролне хијерархије. У области напредног управљања, предиктивне технике засноване на моделу могу побољшати перформансе флотацијског процеса, али по правилу у кратком временском периоду. Коначно, интелигентне технике и експертски системи имају добар потенцијал у управљању флотацијским постројењима јер повећавају општу флексибилност контроле процеса.
Експериментална испитивања у оквиру докторске дисертације обухватила су развој и валидацију десет различитих модела процеса флотацијске концентрације, базираних на следећим методама софт компјутинга: фази логика (Мамдани и Такаги-Сугено систем закључивања), вештачке неуронске мреже и хибридни адаптивни неуро-фази систем закључивања. Као независно променљиве величине усвојене су: садржај бакра у улазној руди, потрошња колектора на основном флотирању, потрошња пенушача, пХ вредност пулпе на основном флотирању и потрошња колектора на допунском флотирању. Насупрот томе, у својству зависно променљивих величина разматрани су садржај и искоришћење бакра у концентрату као и садржај бакра у јаловини. Остали техничко-технолошки параметри, релевантни за процес флотацијске концентрације сматрани су константним. За тестирање адекватности формираних модела коришћени су реални процесни подаци, прикупљени вишегодишњим праћењем рада индустријског флотацијског постројења у Великом Кривељу.
На основу добијених резултата утврђено је да модели базирани на методама софт компјутинга добро осликавају понашање флотацијског система. Такође је установљено да су нешто бољи резултати моделовања постигнути применом вештачких неуронских мрежа него применом фази логике и хибридног система АНФИС. Поред тога, међусобном компарацијом перформанси модела заснованих на Мамдани и Такаги-Сугено фази системима закључивања, уочено је да Такаги-Сугено систем даје незнатно повољније исходе када је у питању моделовање процеса флотације.
In the ore processing area, froth flotation is one of the most significant and most frequently used methods for separating useful minerals from gangue. Therefore, it is important to ensure the successful flotation plant operation through satisfactory techno-economic indicators. The purpose of the flotation process control is precisely the optimization of the concentrate grade and recovery, while maximizing profits. Consequently, research into the modelling and control of this process have always been an important area in control engineering practice.
Theoretical research within the dissertation included an analysis of the position and role of different approaches of flotation systems modelling and control.
One of the approaches is modelling by classical mathematical methods that includes empirical, probabilistic, kinetic, and population-balance based models. However, taking into consideration the complexity of the flotation process, caused by the interaction of many micro processes on the boundary of three phases (solid, liquid and gaseous), classical mathematical equations have not been effective enough so far.
Recently, soft computing methods emerged as a perspective alternative to the classical modelling approach. These methods, unlike the conventional mathematical methods, exhibit a certain tolerance to imprecision and uncertainty of technological parameters in the description of real systems. Therefore, they offer more flexible and more robust solutions to the problems of modelling of stochastic processes such as froth flotation. From the standpoint of process technology, the most commonly used soft computing techniques are artificial neural networks, fuzzy logic and support vector machines, while genetic algorithms are mainly applied to optimize the flotation circuit configuration. However, it should be noted that although several classes of flotation problems are being successfully modelled with soft computing methods, there still remain a number of unresolved issues and obstacles.
When it comes to control techniques for flotation plants with mechanical cells, the conclusion is that the traditional PID controllers are found not suitable for the comprehensive control of dynamic flotation systems, except, in part, for the lower hierarchy levels. In the area of advanced control, model predictive methods can improve flotation process performances, but as a rule, in a short period of time. Finally, intelligent methods and expert systems have a good potential in flotation control, increasing its overall flexibility.
Experimental studies in this doctoral dissertation covered the development and validation of ten different flotation process models based on the following soft computing methods: fuzzy logic (Mamdani and Takagi-Sugeno fuzzy inference system), artificial neural networks and hybrid adaptive neuro-fuzzy inference system. Copper content in the feed, pulp pH value and collector dosage in the rougher flotation circuit, frother consumption, and collector dosage in the scavenger flotation circuit were selected as input variables. Opposed to that, concentrate grade and recovery as well as tailings grade were adopted as output variables. Other technical and technological parameters, relevant to the froth flotation process were considered constant. The testing of the adequacy of models is performed on the basis of real process data. These data were collected by multiannual monitoring of operation of „Veliki Krivelj” industrial flotation plant.
On the basis of the obtained results, it was found that soft computing-based models well describe the behavior of the flotation system. It was also noticed that better results were achieved through the application of artificial neural networks then by using of fuzzy logic or hybrid adaptive neuro-fuzzy inference system. Furthermore, comparison between characteristics of models based on Mamdani and Takagi-Sugeno fuzzy inference systems was performed. The Takagi-Sugeno system was proven to deliver slightly better results when it comes to modelling of the flotation process.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/761 <![CDATA[Изучавање процеса окрупњавања млевеног кречњака ради примене у пољопривреди]]> Поступци окрупњавања у највећем броју случајева захтевају примену везивних средстава (у овом случају бентонит), која утичу на квалитет (механичка својства) готових производа (брикета и пелета). Из тих разлога је основни задатак испитивања извршених у оквиру ове докторске дисертације био да се испита утицај различитих поступака окрупњавања на квалитет тј. хемијски састав, гранулометријски састав, отпорност на удар, отпорност на притисак и дезинтеграцију у води производа окрупњавања (брикета и пелета) добијених од литотамнијског кречњака лежишта „Добриловићи“, као и њихову растворљивост у води, а испитиван је и утицај ветра на разношење материјала током примене. Такође, на брикетима и пелетима су урађене ДТА/ТГ анализа, анализа ФТ-ИР и СЕМ анализе.
Сагледавањем резултата добијених испитивањем механичких особина добијених брикета и пелета можемо рећи да је могуће добити производ захтеваних карактеристика за потребе пољопривреде, а то су узорци брикета са масеним уделом везива од 10% за све радне притиске пресе (2, 5, 10, 15, 20 и 25 кН), као и три узорка брикета са масеним уделом везива од 5%, при високим и највишим вредностима радног притиска пресе (20 и 25 кН). Ово представља испуњење једног од циљева израде ове дисертације – „Утврђивање оптималних параметара у процесу окрупњавања“, као и потврду хипотеза представљених у поставци дисертације.
Дакле, са аспекта одржања квалитета хемијског састава кречњака за потребе пољопривреде, као и економије, садржај везивног средства треба да буде контролисан и низак, док са аспекта механичких карактеристика учешће везива треба да буде што веће. Мада оцена економичности наведених поступака није изведена логично је да смањење везива доприноси смањењу трошкова. Руководећи се овим сазнањима, уз јасну тежњу да се квалитет добијених производа окрупњавања (пелета и брикета) одржи у захтеваним границама, изведена испитивања показују да се најквалитетнији производи добијају поступком брикетирања и то при свим областима радног притиска пресе, од ниског преко средњег до високог, као и при различитим уделима везивног средства.
Претходни закључак показује да је постављени циљ – добијање квалитетног производа окрупњавања на млевеном кречњаку остварен, што је истовремено и практични допринос ове дисертације. Истовремено је показано да постоји веза између поступка окрупњавања, услова окрупњавања, као и удела везивног средства са квалитетом добијених производа.]]>
2018-09-11T21:02:19+02:00

Dublin Core

Наслов

Изучавање процеса окрупњавања млевеног кречњака ради примене у пољопривреди
Studying the Agglomeration Process of Ground Limestone for Application in Agriculture

Аутор

Јовановић Владимир

Предметна одредница

литотамнијски кречњак
бентонит
брикет
пелет
рол-преса
пелетизациони тањир
механичке особине брикета и пелета
litotamnian limestone
bentonite
briquett
pellet
roll-press
disc pelletizer
mechanical properties of pellets and briquettes

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Кнежевић Динко
Лазић Предраг
Секулић Живко

Опис

Примена кречњака је веома широка, на свим „киселим“ земљиштима у ратарству, воћарству, виноградарству, хортикултури и шумарству, за подизање приноса и квалитета производа. Циљ је да се постигне оптимална пХ вредност земљишта (пХ у нормалном раствору КЦл од 5 до 5,5). Како се за ову примену углавном користи и прашкасти кречњак из разних филтерских постројења, највећи проблем при његовој апликацији је расипање при транспорту и манипулацији. Такође долази до разношења те прашине са земљишта путем ветра. Са друге стране кречњак треба буде довољно ситан да би се под утицајем атмосферилија растворио и равномерно распоредио у земјишту Након прелиминарних опита окрупњавања утврђено је да се окрупњавање млевеног литотамнијског кречњака лежишта „Добриловићи“, код Лознице, може обавити (једноставним и економичним) поступцима брикетирања и пелетизације.
Поступци окрупњавања у највећем броју случајева захтевају примену везивних средстава (у овом случају бентонит), која утичу на квалитет (механичка својства) готових производа (брикета и пелета). Из тих разлога је основни задатак испитивања извршених у оквиру ове докторске дисертације био да се испита утицај различитих поступака окрупњавања на квалитет тј. хемијски састав, гранулометријски састав, отпорност на удар, отпорност на притисак и дезинтеграцију у води производа окрупњавања (брикета и пелета) добијених од литотамнијског кречњака лежишта „Добриловићи“, као и њихову растворљивост у води, а испитиван је и утицај ветра на разношење материјала током примене. Такође, на брикетима и пелетима су урађене ДТА/ТГ анализа, анализа ФТ-ИР и СЕМ анализе.
Сагледавањем резултата добијених испитивањем механичких особина добијених брикета и пелета можемо рећи да је могуће добити производ захтеваних карактеристика за потребе пољопривреде, а то су узорци брикета са масеним уделом везива од 10% за све радне притиске пресе (2, 5, 10, 15, 20 и 25 кН), као и три узорка брикета са масеним уделом везива од 5%, при високим и највишим вредностима радног притиска пресе (20 и 25 кН). Ово представља испуњење једног од циљева израде ове дисертације – „Утврђивање оптималних параметара у процесу окрупњавања“, као и потврду хипотеза представљених у поставци дисертације.
Дакле, са аспекта одржања квалитета хемијског састава кречњака за потребе пољопривреде, као и економије, садржај везивног средства треба да буде контролисан и низак, док са аспекта механичких карактеристика учешће везива треба да буде што веће. Мада оцена економичности наведених поступака није изведена логично је да смањење везива доприноси смањењу трошкова. Руководећи се овим сазнањима, уз јасну тежњу да се квалитет добијених производа окрупњавања (пелета и брикета) одржи у захтеваним границама, изведена испитивања показују да се најквалитетнији производи добијају поступком брикетирања и то при свим областима радног притиска пресе, од ниског преко средњег до високог, као и при различитим уделима везивног средства.
Претходни закључак показује да је постављени циљ – добијање квалитетног производа окрупњавања на млевеном кречњаку остварен, што је истовремено и практични допринос ове дисертације. Истовремено је показано да постоји веза између поступка окрупњавања, услова окрупњавања, као и удела везивног средства са квалитетом добијених производа.
Wide application of limestone on the „acidic“ soils in farming, fruit growing, viticulture, horticulture and forestry, for increase in yield and quality of products. The aim is to achieve the optimal pH value of soil (pH in normal solution of KCl, in the range between 5 and 5.5). For this purpose, the most often material that is aplicated is the powdered limestone from a variety of filter plants. The great problem, connected with application of powdered material is wastage during transport and manipulation. Additionally, the spreading the dust from the land by the wind is present. On the other hand, limestone should be fine grinded so it could be diluted and evenly distributed into the soil under the atmospheric influence.
After the preliminary trials, it was concluded that agglomeration of grinded litotamnian limestone form the „Dobrilovići“ deposite, near Loznica, could be done (simply and economically) using briquetting and pelletization process.
Agglomeration processes, in the most cases, demand application of binding agens (bentonite, in this case), which influences the quality (mechanical characteristics) of the final products (briquettes and pellets).
The aim of this doctoral dissertation is to investigate the influence of the different agglomeration processes on the quality, e.g. chemical composition, granulometrical composition, impact resistance, compressive strength as well as disintegrating in water, of the agglomeration products (briquettes and pellets) produced using the litotamnian limestone from the „Dobrilovići“ deposite. Additionally, the water solubility and the influence of the windage loss during application. Also, the DTA/TG, FT-IR and SEM analysis were done.
The results obtained from the investigation of mechanical characteristics of obtained briquettes and pellets it could be concluded that it is possible to get the product with required characteristics for the agriculture application. These are briquette samples with 10wt.% of binder for press at all operating pressures (2, 5, 10, 15, 20 and 25 kN), as well as three briquette samples with 5wt.% of binder, under the high and highest values of operating pressure (20 and 25 kN).
This represents the fulfillment of one of the objectives of this doctoral dissertation - „Establishing the optimal parameters in agglomeration process“, as well as the confirmation of the hypotheses put into the setting of dissertation.
So, from the point of the aspect of maintaining the quality of chemical composition of the limestone for the agriculture purposes, as well as the economy, the binder content should be low and controlled. On the other hand, from the point of mechanical characteristics, the binder content should be as high as possible.
Even though economic evaluation of these procedures is not provided, it is logical that the reduction of binders content leeds to costs reduction.
Guided by these findings, with a clear tendency that the quality of the obtained agglomeration products (pellets and briquettes) keep the required limits, provided investigation showed that the highest quality products can be obtained by briquetting process for all operating pressures, from low to high, as well as for different amounts of binder.
The previous conclusion shows that the set goal – obtaining the quality agglomeration product from grinded limestone is achieved, which was, at the same time, the practical contribution of this doctoral dissertation. At the same time, the connection between the agglomeration process, the conditions of agglomeration, as well as the binder amount with the quality of obtains product is established.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/762 <![CDATA[Нелинеарно динамичко моделовање потреса изазваних променом напонског стања при изради хоризонталних подземних просторија]]> 2018-09-11T21:02:19+02:00

Dublin Core

Наслов

Нелинеарно динамичко моделовање потреса изазваних променом напонског стања при изради хоризонталних подземних просторија
Nonlinear Dynamical Modeling of Seismic Events Induced by Stress Change Due to Excavation of Horizontal Underground Chambers

Аутор

Костић Срђан

Предметна одредница

потрес
напонско стање
подземне просторије
бифуркације
временска серија
детерминистички хаос
стохастичност
пертурбације
временско кашњење
јачина трења
seismic event
stress
underground chambers
bifurcations
time series
deterministic chaos
stochasticity
perturbations
time delay
frictional strength

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Трајковић Слободан
Гојковић Небојша
Јевремовић Драгутин
Бурић Никола

Опис

У овој дисертацији, циљ истраживања био је одређивање динамичких својстава потреса изазваних променом напонског стања при изради хоризонталних подземних просторија. Анализа потреса изведена је са два аспекта – у првом делу истраживања изучаване су временске серије осциловања тла за време потреса, а у другом делу вршена је анализа стабилности феноменолошког Бариџ-Кнопоф модела блока са опругом. Временске серије осциловања тла проучаване су применом поступка анализе сурогат података, као и коришћењем метода анализе нелинеарних временских серија (примена теореме о развијању скаларне временске серије). Анализа временских серија изведена је за потресе изазване реактивирањем кретања дуж раседа услед напредовања рударских радова, регистрованих на три локације (рудника) у Пољској: рудници бакра Рудна и Легниц-Глогов, и рудник угља Горња Силезија. Резултати изведене анализе показали су да регистроване временске серије осциловања тла у правцу север-југ и у вертикалном правцу припадају нелинеарним временским серијама, док осциловања тла у правцу исток-запад припадају класи стационарних стохастичких процеса са Гаусовом расподелом стохастичког дела, који могу бити модификовани непознатом нелинеарном функцијом. Међутим, иако су осциловања тла у правцу север-југ и у вертикалном правцу нелинеарна, применом теореме о развијању потврђена је њихова стохастичка природа, и то малом вредношћу детерминистичког фактора κ (<1) и ниском грешком унакрсног предвиђања код теста стационарности. У другом делу истраживања, вршена је анализа стабилности кретања неколико варијанти Бариџ-Кнопоф модела, и то: Мадариага модела једног блока са Дитерих-Руина законом трења зависним од брзине и стања, потом Карлсон-Лангер модела са једним и два блока и са законом трења зависним само од брзине, као и Бекер модела са једним блоком, Дитерих-Руина законом трења зависним од брзине и стања и са две променљиве стања. Анализа стабилности изведена је нумеричким и аналитичким путем. Нумерички је извршена анализа стабилности Карлсон-Лангер и Бекер модела, посматрањем понашања решења у близини равнотежног стања, док је у случаја Мадариага модела, бифуркациона анализа изведена аналитички (стандардна локална бифуркациона анализа), а резултати су потврђени нумерички у програмском пакету ДДЕ-БИФТООЛ. Анализа динамике ових модела вршена је у условима промене уведених параметара и то: параметра јачине трења ц у Карлсон-Лангер моделу, као и параметра временског кашњења τ у изразу за трење у Карслон-Лангер и Мадариага моделу. Поред тога, динамика модела је осматрана и за периодичну пертурбацију појединих параметара система, у Мадариага и Бекеровом моделу. Оправдање за увођење нових параметара, као и за њихову осцилаторну промену може се пронаћи у следећем. Параметар временског кашњења τ на квалитативан начин моделује ,,закаснели’’ утицај напредовања ископа подземне просторије и промене напонског стања на реактивацију кретања дуж раседа. Такође, овим параметром се описује утицај стања површи контакта између блока и храпаве подлоге на динамику кретања. Параметар јачине трења ц везан је за инхерентна својства раседне површи – дебљину раседне зоне, њену дубину, минерални састав и својства минерала, и сл. Периодична пертурбација параметара одражава утицај напредовања рударских радова на реактивирање кретања дуж раседа и појаву сеизмичке активности (вибрација рударских машина, ефекти минирања, и сл.). Изведена анализа је показала да, са уведеним временским кашњењем, изучавани модели показују детерминистичко хаотично понашање, које представља типичну (генеричку) појаву у Мадариага моделу, док се, у Карлсон-Лангер моделу јавља само као транзијентна појава. Неопходно је нагласити да увођење временског кашњења, осим индуковања комплекснијег понашања, може узроковати и стабилизацију кретања блока, и његов повратак у равнотежно стање (осцилаторна смрт). У погледу понашања система при периодичној пертурбацији параметара, и у Мадариага и у Бекер моделу, оваква промена изазива појаву детерминистичког хаотичног понашања, и то за много мање вредности параметара у односу на вредности добијене претходним истраживањима. При томе, генерисање комплексног понашања уочено је при осцилацијама малих амплитуда, што одговара могућем утицају напредовања рударских радова (вибрација рударских машина, и сл.). Такође, комплексна динамика система осматрана је за вредности фреквенција осцилација које су блиске фреквенцији осцилација блока у непертурбоавном стању. Другим речима, до реактивирања кретања дуж раседа може доћи и услед осцилација чије су амплитуде мале, а фреквенције приближно исте са фреквенцијом асеизмичког кретања дуж раседа. Опште посматрано, изведено истраживање је показало да је временски интервал између ископа подземне просторије, промене напонског стања и реактивирања кретања дуж раседа од кључне важности за карактер динамике кретања дуж раседа. Неопходно је нагласити да се привидни несклад између стохастичке природе осцилација тла за време потреса и детерминистичког хаотичног модела механизма настанка потреса може објаснити чињеницом да процеси настанка потреса и кретања таласа кроз Земљину кору представљају дисипативне процесе. Дакле, при настајању потреса, један део енергије се троши на савлађивање трења дуж раседа, фрикционо загревање, и др., док само мали део бива емитован у виду сеизмичких таласа. Потом се енергија тих таласа, пре регистровања на површини терена, расипа на свом путу кроз Земјину кору, услед сложених тектонских односа, геолошке грађе, морфолошки изражених структура, дисторзије таласа на том путу, и сл. Изведено истраживање представља чврсту основу за наставак даљих истраживања, кроз примену савремених технологија и повећањем броја осматрачких станица, са једне стране, као и кроз успешнију анализу добијених података и понашања предложених феноменолошких модела, са друге стране.
In this dissertation, the aim of the research was to determine the dynamics of seismic events induced by the stress change due to excavation of horizontal underground chambers. The conducted analysis was twofold – in the first part of the research, time series of strong ground motion during the seismic event are analyzed, while in the second part, the stability analysis of phenomenological Burridge-Knopoff spring-block model is conducted. For this purpose, different methods are engaged. The time series analysis was performed using the surrogate data testing and nonlinear time series analysis (delay embedding theorem). These analyzes were performed for the strong ground motion recordings at three different mines in Poland: copper mines Rudna and Legnic-Glogov and coal mine Upper Silezia. In all the examined cases, the results of the analysis indicated that the time series of strong ground motion in north-south and vertical direction, induced by the excavation of underground chambers, belong to nonlinear processes, while the strong ground motion in east-west direction belongs either to a class of stationary linear stochastic processes with Gaussian inputs, or to a class of stationary Gaussian linear processes transformed by some nonlinear function. The nonlinear time series analysis confirmed stochastic nature of strong ground motion, recorded in all directions, by performing the deterministic test (κ<1) and stationarity test (low cross-prediction error). In the second part of the research, the stability analysis is performed for several types of the Burridge-Knopoff model: for Madariaga single-block model with Dieterich-Ruina rate and state dependent friction law, for Carlson-Langer model with one and two blocks and velocity dependent friction law, and for Becker single-block model with Dieterich-Ruina rate and state dependent friction law and two state variables. The stability analysis for these models is conducted numerically and analytically. The numerical analysis was performed for Carlson-Langer and Becker model, by applying the Runge-Kutta fourth-order method. In the case of Madariaga model, the analysis is performed analytically (standard local bifurcation analysis), and the results are later confirmed numerically, using the DDE-BIFTOOL software package. The analysis of the dynamics of the models under study is performed under the perturbation of the introduced parameters: frictional strength parameter c in Carlson- Langer model, and time delay parameter τ in Carlson-Langer and Madariaga model. Besides this, dynamics of the model is observed for periodic perturbation of parameters in Madariaga and Becker model. The motivation for the introduction of new parameters, and their periodic or linear perturbation is following. Firstly, time delay parameter τ qualitatively describes the delayed effect of the underground chamber excavation, and, consequently, stress change, on the movement reactivation along the fault. Secondly, frictional strength parameter c describes the inherent properties of the fault zone – its width, depth, mineral composition, etc. Thirdly, periodic perturbation of parameter values mimics the mining effect (mining equipment vibrations, blasting effects, etc.). The performed analysis shows that, by including the time delay, models under study show deterministically chaotic behavior, which represents generic feature of Madariaga model, while, in Carlson-Langer model, it only appears as a transient feature. It is necessary to emphasize that, besides the more complex behavior, introducing time delay could induce the transition from periodic to equilibrium state, suppressing, in that way, fault motion, and, consequently, the seismic activity. On the other hand, frictional strength parameter c only destabilizes the block motion in Carlson-Langer model, by inducing the onset of periodic or quasi-periodic motion. Regarding the periodic perturbation of control parameters, both models, Madariaga and Becker, exhibit, in this case, deterministically chaotic behavior, for the much smaller parameter values in comparison to some previous research. Moreover, complex dynamical behavior arises due to small amplitude perturbations, which corresponds well to the effect of mining (mining equipment vibrations, blasting effects, etc.). In the same time, perturbation frequencies are similar to the frequency of block oscillation in an unperturbed state. In other words, the reactivation of motion along the fault is possible under the effect of small apmplitude oscillation, with frequencies approximately the same as the frequency of aseismic creeping. Generally, the performed research showed that the time delay among the excavation of underground chambers, stress change and fault reactivation is of primary importance for the motion dynamics along the fault. It is necessary to emphasize that the apparent incompatibility between the stochastic nature of the strong ground motion during the seismic event and its model of nucleation could be explained by the fact the both the process of nucleation and propagation of seismic waves represent dissipative systems. In other words, in the process of seismic nucleation, one part of energy is ‘’spent’’ to overcome friction, in the process of friction heating, etc, while only a part of energy is released in a form of seismic waves. These waves travel through the Earth’s crust, and dissipate the energy due to complex tectonics, geological composition, various morphological structures, distortion of seismic waves, etc. The performed research represents solid ground for the further exploration in the area of mining induced seismic events, by applying modern technology and increasing the number of seismological stations, on one side, and through more accurate analysis of obtained data and the behavior of the suggested phenomenological models, on the other side.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/763 <![CDATA[Моделирање система управљања заштитом животне средине у рударско-енергетским комплексима]]> Управљање системом заштите животне средине базирано на субјективним ставовима појединаца указује на непоштовање принципа одрживог развоја и нарушавања квалитета животне средине. Примена стандард ИСО 14000 и савремених метода управљања заштитом животне средине представља основу за унапређивање процеса управљања заштитом животне средине. Вишекритеријумско одлучивање засновано на анализи последица радних активности трансформације енергије угља и значајности аспеката животне средине ствара основу за избор приоритетних превентивних и корективних мера заштите животне средине.
Циљ истраживања је да се докажу предности примене савремених метода управљања и енергетских индикатора у процесу одлучивања, у односу на системе управљања базиране на субјективним ставовима појединаца. У истраживању представљеном у овом раду, анализира се примена метода АХП, БСЦ и енергетских индикатора.
Циљ дисертације је да се моделирањем система управљања заштитом животне средине у рударско-енергетским комплексима створи теоретска основа за промену начина организације система заштите животне средине, омогући смањење нивоа негативног утицаја трансформације примарне енергије угља у секундарну, унапреди стање животне средине и представи један од могућих начина решавања бројних еколошких проблема. Практичан допринос истраживања представља развијен модел система управљања заштитом животне средине, који се заснива на савременим методама управљања.]]>
2018-09-11T21:02:19+02:00

Dublin Core

Наслов

Моделирање система управљања заштитом животне средине у рударско-енергетским комплексима
Environmental Management System Modelling in Mining and Energy Complexes

Аутор

Маленовић Николић Јелена

Предметна одредница

рударско-енергетски комплекс
животна средина
систем управљања
вишекритеријумско одлучивање
моделирање
mining and energy complex
environment
management system
multiplecriteria decision analysis
modelling

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Ристовић Ивица
Цвјетић Александар
Живковић Љиљана
Савић Сузана

Опис

Ефикасност функционисања система управљања заштитом животне средине у рударскоенергетским комплексима зависи од степена спровођења усвојене политике заштите животне средине и примене превентивних мера заштите животне средине. Недостатак финансијских средстава за унапређивање технологије експлоатације, транспорта, припреме и прераде енергетских минералних сировина у нашим рударско-енергетским комплексима, негативно утиче на остваривање циљева заштите животне средине, а последице радних активности рударско-енергетских комплекса доводе до смањења нивоа квалитета ваздуха, воде и земљишта.
Управљање системом заштите животне средине базирано на субјективним ставовима појединаца указује на непоштовање принципа одрживог развоја и нарушавања квалитета животне средине. Примена стандард ИСО 14000 и савремених метода управљања заштитом животне средине представља основу за унапређивање процеса управљања заштитом животне средине. Вишекритеријумско одлучивање засновано на анализи последица радних активности трансформације енергије угља и значајности аспеката животне средине ствара основу за избор приоритетних превентивних и корективних мера заштите животне средине.
Циљ истраживања је да се докажу предности примене савремених метода управљања и енергетских индикатора у процесу одлучивања, у односу на системе управљања базиране на субјективним ставовима појединаца. У истраживању представљеном у овом раду, анализира се примена метода АХП, БСЦ и енергетских индикатора.
Циљ дисертације је да се моделирањем система управљања заштитом животне средине у рударско-енергетским комплексима створи теоретска основа за промену начина организације система заштите животне средине, омогући смањење нивоа негативног утицаја трансформације примарне енергије угља у секундарну, унапреди стање животне средине и представи један од могућих начина решавања бројних еколошких проблема. Практичан допринос истраживања представља развијен модел система управљања заштитом животне средине, који се заснива на савременим методама управљања.
Efficient functioning of an environmental management system (EMS) in mining and energy complexes depends on the degree of implementation of adopted environmental policy and preventive measures of environmental protection. Lack of finances to upgrade the technology of exploitation, transport, preparation, and processing of energy mineral raw materials in our mining and energy complexes negatively impacts the realization of environmental goals, and the effects of mining and energy complexes’ operational activities are detrimental to the quality of air, water, and soil.
Environmental system management based on subjective opinions of individuals suggests a disregard of the principles of sustainable development and reduction of environmental quality. Implementation of the ISO 14000 standards and modern methods of environmental management representsa cornerstone for improving the environmental management process. Multiple-criteria decision analysis based on an analysis of the effects of coal energy transformation and of the importance of environmental aspects creates a good foundation for selecting priority preventive and corrective environmental protection measures.
The aim of this research is to prove the benefits of using contemporary management methods and energy indicatorsfor decision making, as opposed to management systems based on subjective opinions of individuals. The research analyses the use of the following methods: the Analytic Hierarchy Process, the Balanced Scorecard for performance, and energy indicators.
The aim of this dissertation is to use EMS modelling in mining and energy complexes to create a theoretical foundation for changing how the environmental protection system is organized, to reduce the negative impact of the transformation of the primary energy of coal into secondary, to improve the state of the environment, and to propose one of the possible way of resolving a variety of environmental issues. The practical contribution of this research involves a developed EMS model based on modern management methods.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/764 <![CDATA[Развој интегрисаног процеса управљања оперативним радом и одржавањем помоћне механизације на површинском копу угља са подршком информационо комуникационих технологија]]> На основу Процесног модела, ИС модела и захтева система управљања квалитетом (Qуалитy Манагемент Сyстем-QМС) дефинисан је сопствени приступ интеграцији пословног процеса и информационог система (ИМ приступ), логички ИМ модел, са дефинисаним елементима: пословни процес ППи, информациони систем ИСи, пословни циљ ПЦи (као улаз у процес и као излаз из процеса - реализован пословни циљ), као и повратна спрега којом се врши унапређење пословног процеса и истовремено усклађивање ИС са променом. Проширењем ИМ модела за ПМ предузећа уводи се Интегрисани модел предузећа (ИМП).
Увођењем ИМ у пословно окружење у пракси дефинисане су фазе Планирања, Пројектовања и Имплементације кроз које се ПП и ИС истовремено и синхронизовано развијају и уводе. Спроведена експериментална истраживања у ПМ предузећа послужили су провери ИМ. Приказани су изабрани ИМ за Услуге помоћни радови и Техничко одржавање машина помоћне механизације - кључни за управљање ПМ предузећа.
Услуге се не могу складиштити и зато је за ПМ предузећа један од критичних фактора успеха висок степен расположивости и готовости парка машина. Примена имплементираног ИМ у оперативном раду у ПМ предузећа потврдила је његову управљачку вредност, као алатка која менаџменту успешно обезбеђује податке и информације о индикаторима кључних перформанси пословних процеса за доношење пословних одлука у реалном времену.]]>
2018-09-11T21:02:19+02:00

Dublin Core

Наслов

Развој интегрисаног процеса управљања оперативним радом и одржавањем помоћне механизације на површинском копу угља са подршком информационо комуникационих технологија
Development OF Integrated Management Process for Operational Work and Maintenance OF Additional Machinery at the Surface Coal Mine With Supporting Informational-Communication Technologies

Аутор

Мирковић Света

Предметна одредница

пословни процеси
информациони системи
интегрисани модел
интегрисани модел предузећа
процесно оријентисано предузеће
ИСО 9000:2000
помоћна механизација (ПМ) предузећа
машине помоћне механизације
услуге
пословни циљ
business processes
information systems
integrated model
integrated enterprise model
process-oriented enterprise
ISO 9000:2000
company’s auxiliary machinery (AM)
AM machineries
services
business goal

Издавач

Универзитет у Београду -Машински факултет

Друга одговорна лица

Ивановић Градимир
Кларин Миливој
Спасојевић-Бркић Весна

Опис

Полазећи од потреба савременог менаџмента за унапређењем пословања предузећа у условима динамичних промена тржишта, научни циљ дисертације дефинисан је као развој интегрисаног модела информационог система (ИС) и процесне структуре предузећа за реализацију услуге помоћних радова машинама помоћне (рударске) механизације у проиизводњи угља на површинском копу, с обзиром на све већу зависност ових услуга од информационих и комуникационих технологија. Истраживањем које је усмерено на везу и интеракцију између ИС и процесне структуре сектора/погона помоћне механизације (ПМ) предузећа, добијен је Интегрисани модел (ИМ) који обухвата дефинисање како основа и оквира развоја ИМ, тако и ИМ приступа интеграцији пословног процеса и подршке информационог система. Објектна анализа идентификованих главних процеса ПМ предузећа и функционалних веза пословних процеса и информационих система, резултирала је дефинисањем општег концептуалног модела ИС ПМ предузећа и логичке архитектуре ИС.
На основу Процесног модела, ИС модела и захтева система управљања квалитетом (Qуалитy Манагемент Сyстем-QМС) дефинисан је сопствени приступ интеграцији пословног процеса и информационог система (ИМ приступ), логички ИМ модел, са дефинисаним елементима: пословни процес ППи, информациони систем ИСи, пословни циљ ПЦи (као улаз у процес и као излаз из процеса - реализован пословни циљ), као и повратна спрега којом се врши унапређење пословног процеса и истовремено усклађивање ИС са променом. Проширењем ИМ модела за ПМ предузећа уводи се Интегрисани модел предузећа (ИМП).
Увођењем ИМ у пословно окружење у пракси дефинисане су фазе Планирања, Пројектовања и Имплементације кроз које се ПП и ИС истовремено и синхронизовано развијају и уводе. Спроведена експериментална истраживања у ПМ предузећа послужили су провери ИМ. Приказани су изабрани ИМ за Услуге помоћни радови и Техничко одржавање машина помоћне механизације - кључни за управљање ПМ предузећа.
Услуге се не могу складиштити и зато је за ПМ предузећа један од критичних фактора успеха висок степен расположивости и готовости парка машина. Примена имплементираног ИМ у оперативном раду у ПМ предузећа потврдила је његову управљачку вредност, као алатка која менаџменту успешно обезбеђује податке и информације о индикаторима кључних перформанси пословних процеса за доношење пословних одлука у реалном времену.
Based on the needs of modern management to improve business operations in terms of dynamic market changes, the scientific goal of the dissertation is defined as the development of an integrated information system (IS) model and enterprise process structure for the implementation of services of additional operations by machinery of auxiliary (mining) machinery in coal production of surface mines, given the increasing dependence of these services on information and communication technologies. By the study, which is focused on the relationship and interaction between IS and process structure of the company’s sector/plant of auxiliary machinery (AM), an integrated model (IM) was obtained, which includes the definition as a basis and framework of the IM development and IM approach to the integration of business processes and information systems. The object analysis of identified main company’s AM and functional relationships of business processes and information systems has resulted in defining a general conceptual model of IS of company’s AM and logical IS architecture. Based on the process model, the IS model, and requirements of a quality management system (QMS), an own approach to the integration of business processes and information systems (IM access), the logic IM model, with defined elements is defined: PPi business process, ISi information system, PCi business objective (as input into the process and output from the process - realized business objective), as well as the feedback which is an improvement of the business processes and simultaneous IS alignment with the change. By expanding the IM model for company’s AM, the integrated enterprise model (IEM) is being introduced.
By introducing IM into the business environment in practice, the Planning, Design and Implementation phases are defined, through which the PP and IS are simultaneously and synchronized developed and introduced. The conducted experimental researches within the AM of the company served as an IM check. Selected IM for Services of additional operations and Technical maintenance of machinery of auxiliary are presented – essential for the management of company’s AM.
The services cannot be stored and therefore the high availability and readiness of the machine park is one of the critical success factors for the company’s AM. The application of the implemented IM within the operational work of the company’s AM has confirmed its managing value, as a tool which successfully provides data and information to the management on key performance indicators of business processes for real time business decision making.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/765 <![CDATA[Модел предвиђања потреса од минирања на површинским коповима применом симулационе методе Монте Карло и фази логике]]> Тестирањем модела утврђена је висока поузданост предвиђања у односу на постојећи регресиони модел. Узимајући у обзир комплексност проблема предвиђања потреса од минирања, као и одређен степен неизвесности, повезан са карактеристикама стенског материјала, примењен је Монте Карло модел за одређивање учесталости појављивања критичних вредности показатеља потреса, за конкретне случајеве минирања.
Методологија моделирања може се применити при предвиђању потреса узрокованих минирањем на свим површинским коповима.]]>
2018-09-11T21:02:20+02:00

Dublin Core

Наслов

Модел предвиђања потреса од минирања на површинским коповима применом симулационе методе Монте Карло и фази логике
Model for Prediction of Blastinduced Ground Vibrations in Open Pit Mines Using Monte Carlo Simulation Method and Fuzzy Logic

Аутор

Неговановић Миланка

Предметна одредница

модел
предвиђање потреса
минирање
површински коп
Монте Карло
фази логика
регресиона анализа
ФФТ анализа
спектри одзива
померај пукотина
model
prediction of vibrations
blasting
open pit mine
Monte Carlo
fuzzy logic
regression analysis
FFT analysis
response spectra
crack displacement

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Миљановић Игор
Кричак Лазар
Кузмановић Драгослав

Опис

Моделирање предвиђања потреса тла од минирања применом фази логике и методе Монте Карло засновано је на подацима добијеним теренским мерењима потреса узрокованих минирањем. Променљиве модела дефинисане су анализом параметара бушења и минирања минских серија, као и велосиграма измерених потреса од минирања. Искоришћене су предности фази логике у имплементацији много већег броја улазних и излазних величина за моделирање у односу на постојеће емпиријске моделе. На основу идентичних података, добијен је регресиони модел предвиђања потреса, да би се извршило тестирање новог модела. У циљу повећања поузданости модела предвиђања, извршена је анализа измерених карактеристика потреса према постојећим стандардима, израчунати су спектри одзива на основу велосиграма, извршено је мерење и анализа помераја пукотина услед потреса од минирања и дневних промена температуре и релативне влажности ваздуха на једном од стамбених објеката. Током истраживања, регистрован је земљотрес 03. новембра 2010. год. са епицентром у Краљеву, што је омогућило анализу велосиграма потреса узрокованих земљотресом.
Тестирањем модела утврђена је висока поузданост предвиђања у односу на постојећи регресиони модел. Узимајући у обзир комплексност проблема предвиђања потреса од минирања, као и одређен степен неизвесности, повезан са карактеристикама стенског материјала, примењен је Монте Карло модел за одређивање учесталости појављивања критичних вредности показатеља потреса, за конкретне случајеве минирања.
Методологија моделирања може се применити при предвиђању потреса узрокованих минирањем на свим површинским коповима.
Modeling the prediction of blast-induced ground vibrations using fuzzy logic and Monte Carlo method is based on data obtained by field measurements of ground vibrations induced by blasting. The variables of the model are defined by the analysis of drilling and blasting parameters of blasting rounds as well as vibration time histories of measured vibrations. The advantages of fuzzy logic in the implementation of a much larger number of input and output variables for modeling compared to the existing empirical models are apllied. The regression model for the prediction of vibrations is obtained on the basis of identical data for testing the new model. In order to increase the reliability of prediction model, the analysis of measured vibration characteristics according to existing standards, the response spectra on the basis of vibration time histories as well as the measurement and analysis of crack displacement due to vibration from blasting and daily changes in temperature and relative humidity in one of the residential buildings have been carried out. During the research, the earthquake was registered on November 3rd 2010. with its epicenter in Kraljevo, which enabled the analysis of vibration time histories induced by earthquake.
Testing the model revealed the high reliability of prediction in relation to existing regression model. Taking into account the complexity of prediction of blast-induced vibrations as well as a certain degree of uncertainty associated with the characteristics of rock mass, the Monte Carlo model has been applied to determine the frequency of occurrence of ground vibration critical values for the specific blasting cases.
The methodology of modeling can be applied for the prediction of vibration from blasting in all open pit mines.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/766 <![CDATA[Оптимизација дужине стреле роторних багера у функцији стабилности косина и ефективности рада на површинским коповима лигнита Србије]]> Предмет истраживања у дисертацији односи се на избор оптималне конструкције стреле багера и њене усаглашености са условима радне средине који ће владати на површинским коповима лигнита Србије, имајући у виду сложене услове експлоатације (велика дубина синклиналног залегања угља, неопходност селективног рада, присутност неповољних материјала са становишта стабилности косина и др.).
Полазећи од чињенице да још увек не постоји опште прихваћена методологија одређивања оптималне дужине стреле роторног багера, као и њеног утицаја на конструкцију багера, у дисертацији је дефинисана целокупна методологија истраживања наведеног проблема уз анализу и систематизовање досадашњих сазнања и резултата истраживања у овој области.
При изради докторске дисертације коришћене су методе моделирања стреле багера, моделирања радне средине и моделирања рада механизације уз примену реалних података са површинских копова Р.Б. КОЛУБАРА и теренских мерења динамичког понашања багера у раду.
Имплементација овако конципиране методологије оптимизације дужине стреле роторних багера у функцији стабилности косина, при откопавању лигнита Србије, омогућила би знатно поузданија решења, како саме конструкције багера тако и геометрије копа, тј. његових захтеваних висина и углова нагиба, уз боље економске и еколошке учинке.]]>
2018-09-11T21:02:20+02:00

Dublin Core

Наслов

Оптимизација дужине стреле роторних багера у функцији стабилности косина и ефективности рада на површинским коповима лигнита Србије
Bucket Wheel Excavators Boom Length Optimization in Function of Slopes Stability And Effectiveness of Operation on the Serbian Lignite Open Cast Mines

Аутор

Петровић Бранко

Предметна одредница

површински коп
параметри блока
капацитет
роторни багер
стрела багера
геомеханика
стабилност косина
економија
open pit
block parameters
capacity
bucket wheel excavator
excavators boom length
geomechanics
slope stability
economy

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Чебашек Владимир
Гојковић Небојша
Јованчић Предраг
Шубарановић Томислов
Пантовић Радоје

Опис

Роторни багери су машине које се у данашње време највише примењују у процесу масовне експлоатације угља захваљујући, пре свега, низу техничко- експлоатационих предности у односу на друге врсте багера. Разноврсни рударско-технички захтеви откопавања допринели су развоју неколико типова ових машина, тако да сваки од њих има своје предности и недостатке у односу на други тип.
Предмет истраживања у дисертацији односи се на избор оптималне конструкције стреле багера и њене усаглашености са условима радне средине који ће владати на површинским коповима лигнита Србије, имајући у виду сложене услове експлоатације (велика дубина синклиналног залегања угља, неопходност селективног рада, присутност неповољних материјала са становишта стабилности косина и др.).
Полазећи од чињенице да још увек не постоји опште прихваћена методологија одређивања оптималне дужине стреле роторног багера, као и њеног утицаја на конструкцију багера, у дисертацији је дефинисана целокупна методологија истраживања наведеног проблема уз анализу и систематизовање досадашњих сазнања и резултата истраживања у овој области.
При изради докторске дисертације коришћене су методе моделирања стреле багера, моделирања радне средине и моделирања рада механизације уз примену реалних података са површинских копова Р.Б. КОЛУБАРА и теренских мерења динамичког понашања багера у раду.
Имплементација овако конципиране методологије оптимизације дужине стреле роторних багера у функцији стабилности косина, при откопавању лигнита Србије, омогућила би знатно поузданија решења, како саме конструкције багера тако и геометрије копа, тј. његових захтеваних висина и углова нагиба, уз боље економске и еколошке учинке.
Bucket wheel excavators (BWE) are machines that are nowadays the most frequently used in the mass mining of coal, thanks to, more than all, a series of technical and exploitation advantages over other types of excavators. A variety of mining and technical mining requirements contributed to development of several types of these machines, so that each of them has its advantages and disadvantages compared to other type.
The subject of the thesis relates to the selection of the optimal excavator boom and its compliance with the conditions of the working environment, which will prevail on the opencast lignite mines in Serbia, having in mind the complex mining conditions (great depth of synclinal coal dipping, the necessity of selective operation, the presence of unfavorable material from the standpoint of slope stability, etc.).
Starting from the fact that there is still no generally accepted methodology for determining the optimum length of BWE boom, as well as its impact on the structure of the excavator, the thesis defines the overall research methodology of this issue to the analysis and systematization of current knowledge and research results in this area.
In this thesis were used modeling methods of excavator boom, working environment modeling and modeling of operating machinery with the use of real data from the opencast mines of MB KOLUBARA and field measurements of the dynamic behavior of excavator during operation.
Implementation of such designed methodology for optimization of BME'S boom length in the function of slope stability, during excavation of lignite excavation in Serbia, would allow significantly more reliable solutions, both the structure and geometry of the mine, i.e. its required heights and angle of inclination, with better economic and environmental effects.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/768 <![CDATA[Прогноза оперативне ефикасности активног подземног рудника заснована на теорији сивих система]]>