Прелиставање: Кључне речи (636)A

adjustable speed drives (1);

AM machineries (1);

Amal (1);

artificial neural network (1);

artificial neural networks (1);

B

back-analysis (1);

Belgrade (1);

bentonite (1);

bifurcations (1);

blasting (2);

block parameters (1);

briquett (1);

bucket wheel excavator (2);

business goal (1);

business intelligence (1);

business processes (1);

C

capacity (2);

characterization (1);

cluster analysis (1);

coal cleaning (1);

coal open pit mine (1);

coal quality control (1);

company’s auxiliary machinery (AM) (1);

composite samples (1);

control (1);

conveyors (1);

couple (1);

crack displacement (1);

cut off grade optimization (1);

cutting parameters (1);

D

decision making (2);

deterministic chaos (1);

dewatering (1);

dezintegration (1);

disc pelletizer (1);

discriminant analysis (1);

district heating (1);

E

EC Directive (1);

economics (1);

economy (1);

ELECTRE (1);

environment (3);

European social policy (1);

excavator dynamics (1);

excavators boom length (1);

explosive (1);

F

factor analysis (1);

failure (1);

FFT analysis (1);

finite method (1);

flotation collector (1);

flotation concentration (1);

flotation machine (1);

flotation tailings landfill (1);

flyrock (1);

forecast (1);

frictional strength (1);

fuzzy (1);

fuzzy logic (3);

fuzzy logic control (1);

fuzzy set theory (1);

G

geological exploration (1);

geological strength index (1);

geomechanics (1);

grey system theory (1);

guide (1);

H

heterogeneity (1);

Hoek-Brown material (1);

I

impact (1);

impact factors (1);

improvement (1);

induction motors (1);

information systems (1);

integrated enterprise model (1);

integrated management system (1);

integrated model (1);

intelligent system (1);

international standards (1);

ion chromatography (1);

ISO 14001 (1);

ISO 9000:2000 (1);

J

jointing (1);

L

land reclamation (1);

land reclamation solution (1);

law (1);

Libya (1);

lithological groups (1);

litotamnian limestone (1);

long-term planning (1);

low-temperature sources (1);

M

management (4);

management system (1);

maximization of net present value (NPV) (1);

mechanical properties of pellets and briquettes (1);

methodology (1);

mine safety (1);

mine overburden (1);

mine soil (1);

mineral procesing (1);

mining (4);

mining and energy complex (1);

mining engineering (1);

mining equipment (1);

mining industry (2);

model (4);

modeling (1);

modelling (4);

monitoring (1);

Monte Carlo (1);

multi-attribute analysis (1);

multi-attributive (1);

multi-criteria (1);

multi-criteria analysis (1);

multi-criteria decision-making (1);

multi-variable (1);

multiplecriteria decision analysis (1);

multivariate analysis (1);

N

national implementation of Community law (1);

neural networks (1);

numeric models (1);

O

occupational health (1);

occupational health and safety (1);

occupational safety (1);

OHSAS 18001 (1);

oil (1);

ontology (1);

open pit (2);

open pit mine (2);

opencast mine (1);

operational efficiency (1);

optimal control (1);

optimization (3);

P

pellet (1);

performance (1);

perturbations (1);

phytoremediation (1);

planning (1);

post-mining area (1);

prediction of vibrations (1);

principal component analysis (1);

process (1);

process-oriented enterprise (1);

processes (1);

production (1);

prognostics (1);

projekct (1);

R

regression analysis (1);

reliability (2);

resistance to digging (1);

response spectra (1);

risk (2);

risk assessment (1);

rock mass deformation (1);

roll-press (1);

rough set theory (1);

S

safe distance (1);

safety (1);

SCADA systems (1);

SCADA системи (1);

scenario (1);

seismic event (1);

services (1);

shear strength (1);

simulation (1);

slope stability (1);

soft computing (2);

specific energy consumption (1);

standard (2);

stochastic differential equations (1);

stochastic models (1);

stochasticity (1);

strain (1);

stress (1);

stress state (1);

sub-factors (1);

sulfur (1);

surface mining (1);

sustainable development (1);

system analysis and design (1);

T

technical system (1);

throw (1);

time delay (1);

time series (1);

trace elements (1);

U

uncertainty (1);

underground chambers (1);

underground mine (1);

V

vegetation stage (1);

verification (1);

W

water (1);

working environment (1);

А

административна такса (1);

азбест (1);

акциони план (1);

алгоритам функционалних зависности (1);

Амал (1);

анализа главних компоненти (1);

анализа и пројектовање система (1);

асинхрони мотори (1);

аудит (1);

аутономна покрајина (1);

Б

безбедност (1);

безбедност и здравље (1);

безбедност и здравље на раду (1);

безбедност на рад (1);

безбедност на раду (38);

бентонит (1);

Београд (1);

биланси концентрације (1);

билансирање (1);

биолошка штетност (4);

биолошке штетности (1);

биолошки мониторинг (1);

бифуркације (1);

брикет (1);

бука (2);

бушотине (1);

В

ваздух (2);

вегетацијски стадијум (1);

верификација (1);

вештачке неуронске мреже (2);

вештачко оптичко зрачење (2);

вибрације (1);

високе бране (1);

високе температуре (1);

вишеатрибутна анализа (1);

вишекритеријумска анализа (1);

вишекритеријумско одлучивање (2);

вода (1);

воде (2);

водич (1);

временска серија (1);

временско кашњење (1);

Г

геологија (2);

геолошка истраживања (5);

геолошки индекс чврстоће (1);

геолошки инспектор (1);

геолошки истражни радови (1);

геолошки ресурси (1);

геомеханика (1);

геотермална енергија (1);

геотермални ресурси (3);

гипс (1);

главни рударски пројекат (1);

годишњих план (1);

гравитацијска концентрација (2);

грађевински материјал (1);

грађење (1);

Д

даљинско грејање (1);

Дан безбедности (1);

дезинтеграција (1);

депоновање (1);

депоновањем неопасног отпада (1);

депосол (1);

деривата нафте (1);

детерминистички хаос (1);

деформација стијенског масива (1);

динамика багера (1);

директива Европског парламента (1);

дискриминациона анализа (1);

дистрибуција (1);

документација (1);

домет (1);

допунски рударски пројекат (1);

дренирање (1);

дробилица са ваљцима (1);

дробилично постројење (1);

дробљење (2);

дубинске бушотине (1);

дугорочни програм (1);

дугорочно планирање (1);

Е

евидентирање (3);

евиденција (3);

Европска социјална политика (1);

Европска унија (1);

екологија (1);

еколошки аудит (1);

економија (2);

експлоатација (3);

експлоатација лежишта минералних сировина (2);

експлоатација минералних сировина (3);

експлоатација резерви минералних сировина (1);

експлозив (1);

експлозивна атмосфера (2);

елаборат (3);

елаборат о резултатима геолошких истраживања (1);

елабората (2);

електрична енергија (1);

електрична концентрација (1);

електрична струја (1);

електромагнетско поље (1);

електромоторни погони са регулисаном брзином (1);

енергетика (1);

Ж

животна средина (5);

З

задржавање истражног простора (1);

закон (15);

заштита (7);

заштита животне средине (1);

заштита на раду (1);

заштите на раду (1);

згушњавање (1);

здравље на раду (39);

И

извештај о пословању (1);

извештаја (1);

извођење рударских радова (1);

изградња објеката (1);

израда пројеката и елабората (1);

израчунавање (1);

индикатори (1);

индустријски отпад (1);

инжењерско-геолошка својстава терена (1);

инжењерско-геолошке подлоге (1);

инсталације (1);

интегрално управљање водама (2);

интегрисани модел (1);

интегрисани модел предузећа (1);

интегрисани систем менаџмента (1);

интелигентни систем (1);

интерни катастар непокретности рудника (1);

информација (1);

информациони системи (1);

ИСО 9000:2000 (1);

испитивање (4);

испуцалост (1);

истраживања (1);

Ј

јаловиште (1);

јачина трења (1);

јонизујуће зрачење (1);

јонска хроматографија (1);

К

капацитет (2);

карактеризација (1);

карата (1);

карциногени (1);

категоризација (3);

квалитет (1);

класирање (2);

класификација (3);

кластер анализа (1);

композитни узорци (1);

комуникација (1);

кондензат (1);

контрола квалитета угља (1);

контрола спровођења заштите (2);

конусна дробилица (2);

концентрација (1);

координатор за извођење радова (3);

координатор за израду пројекта (3);

коришћење (3);

коришћење документације (1);

коришћење обновљивих извора енергије (1);

коришћење података (1);

краткоконусна дробилица (1);

критеријуми (2);

кружна дробилица (1);

кружна шаржа (1);

Л

легитимација (1);

Либија (1);

литолошке групе (1);

литотамнијски кречњак (1);

лиценца (3);

лична заштита (1);

лужење (1);

М

магнетска концентрација (2);

максимизација нето садашње вредности (NPV) (1);

машине помоћне механизације (1);

међународни стандарди (1);

меко рачунање (1);

менадџмент (1);

менаџер ризика (1);

менаџмент ризика (1);

мерачке књиге (1);

мерење (1);

метод коначних елемената (1);

методологија (1);

механичке особине брикета и пелета (1);

микроелементи (1);

микроклима (4);

минералне сировин (1);

минералне сировине (3);

минерални ресурски (1);

минирање (2);

млевење (2);

модел (5);

моделирање (1);

моделовање (3);

мокро класирање (1);

мониторинг (2);

мониторинг ваздуха (1);

мониторинг воде (1);

мониторинг земљишта (1);

мониторингу у урбаним срединама (1);

Монте Карло (1);

мултиатрибутно (1);

мултиваријабилно (1);

мултиваријациона анализа (1);

мултикритеријумско (1);

мутагени (1);

Н

надлежности (1);

накнада (5);

напон (1);

напонско стање (2);

нафта (4);

начин (1);

начин и програм полагања (1);

неизвесност (1);

нејонизујуће зрачење (1);

неметаличне сировине (1);

неуронске мреже (1);

нискотемпературни извори (1);

нуклеарна сигурност (1);

нумерички модели (1);

О

обављање (1);

обављање послова (4);

ободни насип (1);

обољења у вези са радом (2);

обољење (1);

обољење у вези са радом (1);

одводњавање (3);

одговорно лице (4);

одлагалиште откривке (1);

одлагање (1);

одлука (1);

одлучивање (2);

одрживи развој (1);

одсумпоравање димних гасова (1);

ознаке (1);

онтологије (1);

опасне материје (1);

опасно дејство (1);

оперативна ефикасност (1);

опрема (1);

опрема за рад (11);

опрема личне заштите (1);

оптимално управљање (1);

оптимизација (3);

оптимизација граничног садржаја (1);

организација ватрогасне службе (2);

организовања спровођења заштите (2);

оруђе за рад (1);

осветљеност (4);

осигурање (1);

основна геолошка истраживања (1);

отказ (1);

отпор на копање (1);

П

параметри блока (1);

параметри реза (1);

пелет (1);

пелетизациони тањир (1);

пепео (1);

периодични лекарски преглед (2);

периодични преглед (4);

пертурбације (1);

перформансе (1);

планирање (3);

плива-тоне анализа (1);

побољшања квалитета ваздуха (2);

побољшање (1);

повратна анализа (1);

повреда на рада (1);

повреда на раду (1);

повреде на раду (4);

површинска експлоатација (1);

површинска експлоатација минералних сировина (1);

површински коп (6);

површински коп угља (1);

подземна експлоатација минералних сировина (1);

подземне воде (1);

подземне просторије (1);

подземни рудник (1);

подфактори (1);

пожар (2);

померај пукотина (1);

помоћна механизација (ПМ) предузећа (1);

пословна интелигенција (1);

пословни процеси (1);

пословни циљ (1);

послодавац (2);

постексплоатациони предео (1);

потенцијалност подручја (1);

потребан степен изучености (1);

потрес (1);

поузданост (3);

праавилник (1);

правилник (60);

правни статус вода (2);

превентивне мере (20);

превентивни преглед (4);

преглед (5);

предвиђање потреса (1);

преноса одобрења (1);

преношење терета (1);

претходни лекарски преглед (2);

примењена геолошка истраживања (2);

припрема (1);

припрема минералних сировина (4);

природни гас (3);

прогноза (1);

прогностика (1);

програм (1);

производња (2);

пројекат (1);

пројекат геолошких истраживања (1);

пројектовање (2);

проналажење минералних сировина (1);

прописани услови (2);

просејавање (2);

просторија отварања (1);

професионална обољења (2);

професионално обољење (1);

процена (1);

процена ризика (6);

процес (1);

процеси (1);

процесно оријентисано предузеће (1);

Р

радна околина (7);

радна средина (3);

радно место (3);

разврставање у категорије (3);

разврставање у класе (3);

разлетање (1);

регресиона анализа (1);

резерве (5);

рекултивација (2);

рекултивационо решење (1);

ресурси (1);

решетка (1);

ризик (15);

рол-преса (1);

роторни багер (2);

рударска мерења (1);

рударске машине (1);

рударски инспектор (1);

рударски објекат (1);

рударски планови (1);

рударски пројекат (1);

рударско-енергетски комплекс (1);

рударство (9);

С

садржај елабората (3);

садржина (1);

санација (1);

саобраћајна инфраструктура (1);

сигурна растојања (1);

сигурност (1);

симулација (1);

систем (1);

систем заштите од пожара (2);

систем управљања (1);

сито (1);

смернице (3);

снабдевање (1);

софт компјутинг (1);

спектри одзива (1);

специфична потрошња енергије (1);

спрега (1);

спречавање и контрола загађења (1);

спровођење права (1);

средства (1);

средства личне заштите (1);

стабилност косина (1);

стандард (2);

стохастичке диференцијалне једначине (1);

стохастички модели (1);

стохастичност (1);

стратегија (1);

стрела багера (1);

стручни испит (9);

стручни послови (1);

студија изводљивости (1);

суво класирање (1);

сумпор (1);

сушење (1);

сценарио (1);

Т

Тамнава (1);

теорија грубих скупова (1);

теорија сивих система (1);

теорија фази скупова (1);

термоелектране (1);

технике узорковања (1);

техничка документација (1);

техничка заштита (1);

технички преглед (1);

технички систем (2);

топлотна енергија (1);

трајна обустава радова (1);

транспорт (2);

трачни транспортери (1);

тржиште (1);

трошкови (1);

У

угаљ (2);

ударна дробилица (1);

узорак (2);

узорковање (2);

узроковање (1);

управљање (5);

управљање водним земљиштем (2);

управљање водним објектима (2);

управљање квалитетом ваздуха (2);

управљање на бази фази логике (1);

управљање ризиком (1);

управљање рударским отпадом (1);

упрошћени рударски пројекат (1);

уредба (9);

уређаји за млевење (1);

уређење градилишта (2);

уситњавање (1);

услови (3);

услуге (1);

уступање извођења (1);

утврђивање испуњености (1);

утицај (1);

утицајни фактори (1);

Ф

фази логика (4);

фази скупови (1);

факторска анализа (1);

физичка штетност (4);

филтрирање (1);

финансирање из буџета (1);

фиторемедијација (1);

флотацијска јаловина (1);

флотацијска концентрација (3);

флотацијски колектор (1);

флотацијско јаловиште (1);

флотациона машина (1);

ФФТ анализа (1);

Х

хемијска штетност (4);

хемијске материје (1);

хетерогеност (1);

хидрогеолошке подлоге (1);

хидроелектране (1);

Хоек-Броwнов материјал (1);

хомогенизација (1);

Ч

чврсте минералне сировине (2);

чврстоћа на смицање (1);

чељусна дробилица (1);

чишћење угља (1);

Ш

шљака (1);