Литература

Модел за оптимизацију граничног садржаја метала у руди у функцији дугорочног планирања површинских копова

DD_Krzanovic Daniel.pdf

Оптимизација граничног садржаја метала у руди један је од основних корака у планирању и дизајнирању површинских копова и има за циљ постизање максималне нето садашње вредности (НПВ). Из тог разлога, оптимизација граничног садржаја и данас је предмет многих истраживања у…

Оптимизација система одводњавања површинских копова

DD_Subaranovic Tomislav.pdf

Савремена површинска експлоатација минералних сировина подразумева еколошки и економски ефикасно и поуздано одводњавање без обзира на сложеност хидрогеолошких, хидролошких и других природних услова лежишта. Систем одводњавања површинског копа треба да буде добро…

Развој модела конструкције просторија отварања рудника са подземном експлоатацијом

DD_Tosic Drazana.pdf

Приликом израде подземних просторија у стијенској маси долази до нарушавања природне равнотеже напонских стања стијенског масива који су владали прије израде тих просторија, при чему долази до појаве прерасподјеле напона и његове концентрације у појединим правцима и…

Геоботаничка и биогеохемијска карактеризација рудничке откривке у бору и могућност примене резултата у ремедијацији

DD_Randjelovic Dragana.pdf

Подручје рударског басена Бор сматра се 'црном еколошком тачком' и једним од најзагађенијих подручја у Србији. Рударске активности присутне на овом подручју дуже од једног века оставиле су тешке последице по животну средину и резултовале образовањем техногених творевина…

Прогноза оперативне ефикасности активног подземног рудника заснована на теорији сивих система

DD_Strbac Savic Svetlana.PDF

Ефикасност представља предуслов за опстанак сваке рударске компаније, посебно у условима изузетно конкурентног тржишног окружења као што је то рударска индустрија. Ефикасност означава способност компаније да испуни своје краткорочне или дугорочне циљеве. Оперативна…

Оптимизација дужине стреле роторних багера у функцији стабилности косина и ефективности рада на површинским коповима лигнита Србије

DD_Petrovic Branko.pdf

Роторни багери су машине које се у данашње време највише примењују у процесу масовне експлоатације угља захваљујући, пре свега, низу техничко- експлоатационих предности у односу на друге врсте багера. Разноврсни рударско-технички захтеви откопавања допринели су развоју…

Модел предвиђања потреса од минирања на површинским коповима применом симулационе методе Монте Карло и фази логике

DD_Negovanovic Milanka.pdf

Моделирање предвиђања потреса тла од минирања применом фази логике и методе Монте Карло засновано је на подацима добијеним теренским мерењима потреса узрокованих минирањем. Променљиве модела дефинисане су анализом параметара бушења и минирања минских серија, као и…

Развој интегрисаног процеса управљања оперативним радом и одржавањем помоћне механизације на површинском копу угља са подршком информационо комуникационих технологија

DD_Mirkovic Sveta.pdf

Полазећи од потреба савременог менаџмента за унапређењем пословања предузећа у условима динамичних промена тржишта, научни циљ дисертације дефинисан је као развој интегрисаног модела информационог система (ИС) и процесне структуре предузећа за реализацију услуге…

Моделирање система управљања заштитом животне средине у рударско-енергетским комплексима

DD_Malenovic Nikolic Jelena.pdf

Ефикасност функционисања система управљања заштитом животне средине у рударскоенергетским комплексима зависи од степена спровођења усвојене политике заштите животне средине и примене превентивних мера заштите животне средине. Недостатак финансијских средстава за…

Нелинеарно динамичко моделовање потреса изазваних променом напонског стања при изради хоризонталних подземних просторија

DD_Kostic Srdjan.pdf

У овој дисертацији, циљ истраживања био је одређивање динамичких својстава потреса изазваних променом напонског стања при изради хоризонталних подземних просторија. Анализа потреса изведена је са два аспекта – у првом делу истраживања изучаване су временске серије…

Изучавање процеса окрупњавања млевеног кречњака ради примене у пољопривреди

DD_Jovanovic Vladimir.pdf

Примена кречњака је веома широка, на свим „киселим“ земљиштима у ратарству, воћарству, виноградарству, хортикултури и шумарству, за подизање приноса и квалитета производа. Циљ је да се постигне оптимална пХ вредност земљишта (пХ у нормалном раствору КЦл од 5 до 5,5). Како се…

Модел интелигентног система адаптивног управљања процесом прераде руде

DD_Jovanovic Ivana.pdf

У области процеса прераде руде, флотацијска концентрација представља једну од најзначајнијих и најчешће примењиваних метода сепарације корисних од некорисних минерала. Самим тим, веома је важно осигурати успешан рад флотацијског постројења кроз достизање…

Оптимизација параметара реза роторног багера при откопавању материјала са повећаном чврстоћом

DD_Boskovic Sasa.pdf

Откопавање материјала роторним багером је веома сложен физичко-механички процес. Показатељи ефективности тог процеса зависе од великог броја разноврсних чинилаца од којих се посебно могу истаћи: физичко-механичке карактеристике материјала који се откопава, режим рада…

Дефинисање параметара чврстоће на смицање код извођења косина у испуцалом стенском масиву

DD_Berisavljevic Zoran.pdf

Дефинисање параметара чврстоће на смицање испуцалих стенских маса представља један од најзахтевнијих задатака механике стена. Геотехничка истраживања су углавном ограничена на резултате лабораторијских испитивања малих макроскопски хомогених узорака, са којих се…

Фази моделовање чишћења угља у аутогеној суспензији

DD_Benovic Tomo.pdf

Чишћење угља у аутогеној суспензији је процес на чију ефективност и ефикасност утиче известан број чинилаца. У системском смислу то је релативно једноставан процес са неколико фаза, међутим у технолошком смислу процес усложњава променљивост карактеристика ровног угља…

Процена ризика и смернице за смањење ризика у рударству

HNM_Procena rizika i smernice za smanjenje rizika u rud.pdf

Безбедност и здравље на раду професионално изложених радника није само формални приступ путем којег заједница жели да покаже своју посвећеност унапређењу радне средине и добробити радника. Уместо тога, безбедност и здравље радника представља економски веома…

Генерички стандарди за управљање ризицима

SA_Genericki standardi za upravljanje rizicima.pdf

Безбедност сваког пословног система подразумева прилагођеност и усклађеност с реалним ризицима. Обзиром да не постоји "0 - нулти ризик", неопходно је у свим подручјима пословања, спроводити квалитетну идентификацију, анализу и валоризацију ризика, те након тога одредити…

Аспекти управљања ризиком у рударству

RS_Aspekti upravljanja rizikom u rudarstvu.pdf

У овом раду се презентирају неки од аспеката и практичних искустава управљања ризиком за комплексне техничко технолошке системе у рударству са посебним освртом на прераду угља. Контрола и управљање ризиком радних места постаје централна категоријална варијабла…

Risk Assessment Basics and Benchmarks

BM_Risk Assessment Basics and Benchmarks.pdf

This is a very exciting time to be involved in the risk assessment process because risk assessment is in such a state of flux. The ground breaking methods developed by the military, nuclear power, and chemical and oil industries in the latter part of the prior century are being used and adapted by many industries. Today entities from a very wide diversity of fields are beginning to discover, demand, and deploy improved risk assessments in their organizations.
Frequently an engineer, safety…

Управљање квалитетом угља

DI_Upravljanje kvalitetom uglja.pdf

Ова монографија је настала као резултат истраживања по пројекту "Управљање процесом хомогенизације угља у циљу повећања искоришћења нискоквалитетних угљева и уштеде мазута у термоелектранама" који је финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине…

Управљање ризиком и осигурање

VR_Upravljanje rizicima i osiguranje.pdf

Основна идеја ове књиге базирана је на свеобухватном изучавању ризика, као и појмовима уско повезаним са ризиком и разумевању његових параметара. Књига се бави анализом свих фактора утицајних на процес управљања ризицима који су кључни за доношење одлука за обезбеђење…

Теорија система и ризика

SS_Teorija sistema i rizika.pdf

Уџбеник представља резултат професионалног усавршавања и истраживања аутора у области управљања квалитетом и ризиком система. Написан је, превасходно, са циљем да се користи као уџбеник за истоимени предмет на Факултету заштите на раду у Нишу. У том смислу, примарни циљ…

Приручник за вежбе из припреме минералних сировина

DK_Prirucnik za vezbe iz PMS.pdf

Садржај приручника прилагођен је потребама студената који наставу слушају по тзв. Болоњском процесу и којима су знања из припреме минералних сировина важна за разумевања сложености целокупне рударске производње, односно сегмента припреме минералне сировине за даљу…

Припрема минералних сировина

DK_Priprema mineralnih sirovina.pdf

Ова књига је написана према програму истоименог предмета по којем овај курс слушају студенти VII и VIII семестра Смера за подземну и Смера за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина на Рударско – геолошком факултету у Београду. Циљ ове књиге је да омогући…

Одлагање индустријског отпада

DK_Odlaganje industrijskog otpada.pdf

Уџбеник се бави депоновањем неопасног отпада минералног порекла. Опредељење за овај приступ везано је за више чињеница: масено овог отпада има највише, његово рециклирање и поновно коришћење је само симболично, тако да се он углавном депонује формирањем озбиљних и…

Мониторинг у животној средини - одабрана поглавља

DK_Monitoring u zivotnoj sredini.pdf

Ова књига је намењена студентима студијског програма "Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду" на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. Курс "Мониторинг у животној средини" конципиран је тако да студенти стекну увид у основе мониторинга, од…

Транспорт у припреми минералних сировина

BК_Transport u PMS.pdf

Уџбеник "Транспорт у припреми минералних сировина" написан је према наставном програму за предмет "Транспортни уређаји у припреми минералних сировина". Курс под истим насловом слушају студенти Смера за припрему минералних сировина у VIII семестру. Многи од њих, непуну…

Моделирање технолошких процеса у рударству у условима недовољности података применом теорије грубих скупова

DD_Stirbanovic Zoran.pdf

Рударство, а у оквиру њега и припрема минералних сировина, се одликује сложеношћу технолошких процеса што је последица великог броја утицајних параметара. Самим тим је потребно бити веома обазрив приликом доношења одлука у области рударства. У циљу што ефикаснијег…

Спрега неуронских мрежа и нумеричких модела за дефинисање сигурних растојања код разлетања комада приминирању

DD_Stojadinovic Sasa.pdf

Докторска дисертација са наведеним насловом презентује резултате истраживања проблема разлетања комада при минирањима. Циљ истраживања био је креирање општег и универзално применљивог модела за прогнозу максималних домета разлетелих комада и дефинисање сигурних…

Ефекти примене међународних стандарда за системе менаџмента у рударству Србије

DD_Radosavljevic Milinko.pdf

Stalna potreba rudarstva za naprednijim rešenjima i sredstvima koja će obezbediti efikasnija, pouzdanija i bezbednija delovanja u svim fazama rada, od planiranja i projektovanja do trajne obustave eksploatacionih radova, pobuđuje sinergiju rudarstva sa istraživanjima, naukom, obrazovanjem, tehnikom, tehnologijom, organizacijom rada, normativizacijom i standardizacijom.
Efekti rudničke proizvodnje ne zavise samo od prirodnih uslova, stručnosti kadrova i tehničko-tehnološke…

Мултиваријабилни модели управљања у рударству

DD_Hudej Marjan.pdf

Odlučivanje i upravljanje u rudarstvu karakterišu: složenost, promenljivost, višeznačnost, osetljivost i rizik. Više pobuda generiše ovakvu atribuciju. Prva je, multivarijabilnost ambijentalnih uslova i funkcionalna i strukturna složenost rudarskih sistema (čovek - priroda (radna sredina) - mašina – okruženje), Druga se odnosi na ne postojanje opšte naučne saglasnosti oko ocene pogodnosti modela za podršku odlučivanju i upravljanje. Treća, ako bi saglasnost i postojala, nije…

Истраживање могућности коришћења нискотемпературних извора топлоте за одрживи развој енергетике градова

DD_Grujic Miodrag.pdf

Одрживост је континуиран процес балансирања између животне средине, економске и социјалне димензије, који се односи на системска побољшања животног окружења. Енергија се налази међу покретачима одрживог развоја везано за потребу за повећање социјалног благостања,…

Унапређење модела за процену ризика на радном месту применом теорије фази скупова и прогностике

DD_Djapan Marko.pdf

Динамика и сложеност пословно-производних система представљају главне препреке за примењивање одређених алата и модела за процену ризика у области безбедности и здравља на раду. Унапређени модел за процену ризика на радном месту применом теорије фази скупова и…

Систем пословне интелигенције за управљање заштитом на раду у рударској индустрији

DD_Kolonja Ljiljana.pdf

Postojeća organizacija zaštite na radu na površinskim kopovima uglja često nije u mogućnosti da blagovremeno i tačno ukaže na nedostatke, koji mogu u bližoj ili daljoj budućnosti da budu uzrok narušavanja bezbednosti radnika, ali i uzrok oštećenja materijalnih dobara rudnika. Nemogućnost donošenja pravovremenih odluka je moguće izbeći uvođenjem softverski podržanih sistema za praćenje i analizu bezbednosti i zaštite na radu.
Osnovni cilj ove doktorske disertacije je…

Развој алгоритма за повећање енергетске ефикасности система трачних транспортера на површинским коповима

DD_Ristic Leposava.pdf

Potrošnja električne energije je u porastu zbog stalne potrebe za poboljšanjem kvaliteta života. Energetska efikasnost je danas jedan od ključnih elementa u energetskoj politici svih razvijenih zemalja sveta, jer doprinosi unapređenju ekonomije u celini, i produžava vek korišćenja neobnovljivih izvora energije, iz kojih se danas dobija najveći deo električne energije. U mnogim zemljama najveći deo električne energije dobija se iz uglja, npr. u Srbiji je 62% svih kapaciteta za…

Нови модел за постизање оптималне производње на нафтном пољу Амал

DD_Elnori Elmabrouk Ali Elhaddad.pdf

Doktorskom disertacijom analizirani su i proučavani problemi proizvodnje nafte i primenjene metode za njihovo rešavanje na naftnom polju Amal. Ukratko je prikazana proizvodnje nafte u Libiji, njene karakteristike i rezerve, da bi se video značaj ovog naftnog polja.
Utvrđeno je da su na naftnom polju Amal ključni problemi koji prate proces proizvodnje taloženje parafina, pojava slojnog peska, neefikasan rad gaslift sistema, neefikasna desalinizacija nafte i ekološki problemi. Proizvodni…

Развој и примена хемометријских метода за класификацију и процену квалитета воде

DD_Zivojinovic Dragana.pdf

Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja pitanje opstanka civilizacije. Stoga upravljanje vodama i kontrola kvaliteta voda postaju suštinska društvena potreba. Timovi stručnjaka iz različitih oblasti pokušavaju da nađu obrasce i modele za modelovanje parametara kvaliteta vode i…

Оптимизација и планирање површинских копова стохастичким моделима

DD_Stevanovic Dejan.pdf

Савремено рударство изложено је сталном тренду погоршања услова пословања. Могућност остварења економских и других циљева рударског пројекта компромитована је сталним погоршањем квалитета лежишта на којима се врши експлоатација, као и значајној дози неизвесности…

Утицај примене стандарда ОХСАС 18001 и ИСО 14001 на побољшање перформанси квалитета радне и животне средине

DD_Palacic Darko.pdf

Према подацима Међународне организације рада трошкови повреда на раду износе око 4% БДП сваке државе што представља огромне финансијске губитке. Такође, према подацима Европска агенција за околину трошкови загађења околине на нивоу појединих држава износе 2,5 до 7,9% од БДП.…

Развој алгоритма процене ефеката ризика рада рударских машина на бази фази алгебре

DD_Petrovic Dejan.pdf

Mining equipment failures are common and they occur on daily basis- Probability of failure occurrence, as well as its consequences, is the area that requires constant monitoring and research work, application of different approaches and analysis of influence factors. Special attention has to be paid to consequences of failures and their influence to further operations of technical systems. employees and working environment. It is necessary to establish a series of organizational and technical…

Модел управљања инвестиционим пројектима отварања површинских копова угља

DD_Stojanovic Cvjetko.pdf

Rapid changes in the environment set numerous requirements before the managers. The aforementioned requirements are primarily related to the achievement of objectives within the given time and resources available, which requires a flexible approach to organisation of activities and efficiency in their implementation.
Project management of any kind, is essentially a very complex decision-making process conditioned by a large number of input factors. Such factors should allow to focus onto the…

Оптимизација управљања процесима рекултивације површинских копова угља

DD_Dimitrijevic Bojan.pdf

Ширење површинске експлоатације минералних сировина а нарочито енергетских ресурса фосилних горива, чине површинске копове угља просторно доминантним објектима великих рударских басена како у нас тако и у свету. Експлоатациона активност, прати негативне еколошке…