Правилници

Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду

Pravilnik o vis trosk utvrdjiv ispunj propis usl u obl bezb i zdravlja na radu.pdf

Овим правилником прописује се висина трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду.

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Pravilnik o licenci za obavlj posl u obl bezb i zdrav na radu_Izmena 2.pdf

Измене и допуне Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Правилник о изменама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Pravilnik o licenci za obavlj posl u obl bezb i zdrav na radu_Izmena 1.pdf

Измене Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерско - геолошке подлоге за изградњу високих брана, хидроелектрана, термоелектрана и објеката саобраћајне инфраструктуре

Pravilnik o sadrz dokum koja se odnosi na hidrogeol i inz-geol podloge.pdf

Овим правилником ближе се одређује садржина документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге за изградњу високих брана, акумулација површинских вода чија је запремина већа од милион кубних метара, односно брана већих од 15 метара грађевинске…

Правилник о измени Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта

Pravilnik o sadrz elab o uredj gradilista_Izmena 1.pdf

Измена Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта

Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта

Pravilnik o sadrz elab o uredj gradilista.pdf

Овим правилником прописује се садржај елабората о уређењу градилишта на коме се изводе радови на изградњи или реконструкцији грађевинског објекта или врши промена технолошког процеса, а којим се, у складу са извршеном проценом ризика од настанка повреда и оштећења…

Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом

Pravilnik o izvest o povredi na radu, prof obolj i obolj u vezi sa radom.pdf

Овим правилником прописује се садржај и начин издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом који се догоде на радном месту.

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora_Izmena 2.pdf

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora_Izmena 1.pdf

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora.pdf

Овим правилником прописују се програм, начин и висина трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова.

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb_Izmena 3.pdf

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb_Izmena 2.pdf

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb_Izmena 1.pdf

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb.pdf

Овим правилником прописује се програм, начин и висина трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета

Pravilnik o prev merama pri rucnom prenosenju tereta.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при ручном преношењу терета при којем нарочито постоји ризик од настанка повреде или обољења кичменог стуба.

Правилник о изменама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Pravilnik o prev merama pri korisc opreme za rad_Izmena 2.pdf

Измене Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Pravilnik o prev merama pri korisc opreme za rad_Izmena 1.pdf

Допуна Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Pravilnik o prev merama pri korisc opreme za rad.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при коришћењу опреме за рад.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду

Pravilnik o prev merama pri korisc sred i opreme za licnu zastitu na radu.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама

Pravilnik o prev merama pri izlaganju vibracijama.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању механичким…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима

Pravilnik o prev pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању карциногенима или…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама

Pravilnik o prev merama pri izlaganju hem materijama.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви за безбедност и здравље на раду које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу

Pravilnik o prev merama pri izlaganju elektromag polju.pdf

Овим правилником прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или смањења ризика од настанка оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању електромагнетском пољу на…

Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци

Pravilnik o prev merama pri izlaganju buci_Izmena 1.pdf

Изменаме и допуне Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци

Pravilnik o prev merama pri izlaganju buci.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од настанка повреде или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима

Pravilnik o prev merama pri izlaganju biol stetnostima.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању биолошким…

Исправка Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима

Pravilnik o prev merama pri izlag vest opt zracenjima_Izmena 1.pdf

Исправка Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима

Pravilnik o prev merama pri izlag vest opt zracenjima.pdf

Овим правилником прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од настанка оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту

Pravilnik o prev merama za bezb i zdrav rad.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за безбедан и здрав рад на радном месту.

Правилник о изменама и допунама Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

Pravilnik o lekar pregledima zaposl na rad mest sa povec rizikom_Izmena 1.pdf

Измене и допуне Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

Pravilnik o lekar pregledima zaposl na rad mest sa povec rizikom.pdf

Овим правилником утврђује се начин, поступак и рокови вршења претходног лекарског прегледа лица које заснива радни однос, односно лица које послодавац ангажује за рад на радном месту са повећаним ризикоми периодичног лекарског прегледа запосленог који ради на радном…

Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад

Pravilnik o pregledu teh dokumentacije.pdf

Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад

Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Pravilnik o opremi za rad i ispitiv uslova rad okoline_Izmena 3.pdf

Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Pravilnik o opremi za rad i ispitiv uslova rad okoline_Izmena 2.pdf

Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Pravilnik o opremi za rad i ispitiv uslova rad okoline_Izmena 1.pdf

Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Pravilnik o opremi za rad i ispitiv uslova rad okoline.pdf

Овим правилником прописују се поступак и рокови превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и…

Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду

Pravilnik o postup utvrdj ispunjen usl u obl bezb i zdravlja na radu.pdf

Овим правилником уређује се поступак утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду.

Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима

Pravilnik o opst merama zastite od opasnog dejstva elektr struje.pdf

Овим правилником утврђују се опште мере заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима.

Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду

Pravilnik o obezb oznaka za bezb i zdrav na radu.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни при обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље на раду.

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини

Pravilnik o proc rizika na rad mestu i u rad okolini.pdf

Овим правилником утврђују се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање, које послодавац уређује актом о процени ризика.

Правилник о изменама и допунама Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду

Pravilnik o evid u obl bezb i zdrav na radu_Izmena 1.pdf

У овом правилнику дате су измене и допуне Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду

Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду

Pravilnik o evid u obl bezb i zdrav na radu.pdf

Овим правилником прописује се начин вођења евиденција у области безбедности и здравља на раду које је дужан да води и чува послодавац.

Правилник о потребном степену изучености инжењерскогеолошких својстава терена за потребе планирања, пројектовања и грађења

Pravilnik o potreb step izuceni inz geol svojst terena.pdf

Овим правилником утврђује се потребан степен изучености инжењерскогеолошких својстава терена као интегралног дела истраживања за потребе просторног планирања, урбанистичког планирања, грађевинског пројектовања, изградње и експлоатације објеката.

Правилник о обрасцу службене легитимације, изгледу и садржини ознаке и врсти опреме геолошких и рударских инспектора

Pravilnik o sluzbenoj legitimaciji.pdf

Овим правилником прописује се образац службене легитимације геолошког инспектора односно рударског инспектора, изглед и садржина ознаке геолошких инспектора односно рударских инспектора, као и врста опреме коју користе у вршењу инспекцијског надзора.

Правилник о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких истраживања која се финансирају из буџета Републике Србије

Pravilnik o naknadi za korisc podat i dokumen osnov i primenj geol istr.pdf

Овим правилником ближе се прописује висина и начин плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких истраживања (у даљем тексту: Геолошка документација) која се финансирају из буџета Републике Србије.

Правилник о условима за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина

Pravilnik o usl za obavlj odredj struc posl pri eksploat min sir.pdf

Овим правилником прописују се услови за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина.

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина

Pravilnik o polag str ispita za obavlj struc posl pri ekspl min sir.pdf

Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање стручних послова техничког руковођења, израде рударских пројеката, руковођења рударским мерењима и израдом рударских планова, руковођења пословима заштите на раду, стручног надзора…

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања

Pravilnik o polag str isp za obav pol izr proj i elab i izvodj geol istr.pdf

Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање послова израде пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања, руковођења и стручног надзора над извођењем геолошких истражних радова, као и других…

Правилник о условима и начину вршења техничког прегледа рударских објеката

Pravilnik o usl i nac vrsenja tehg prega rud objek.pdf

Овим правилником прописују се услови и начин вршења техничког прегледа рударских објеката, уређаја, постројења, опреме и инсталација који припадају том објекту или су у њега уграђени или дела рударског објекта који представља техничко-технолошку целину и као такав може…

Правилник о условима и начину преноса одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса

Pravilnik o usl i nac prenosa odobr za prim geol istraziv.pdf

Овим правилником ближе се уређују услови и начин преноса одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, са носиоца истраживања и/или носиоца експлоатације на друго привредно друштво, односно…

Правилник о условима и критеријумима за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за извођење тих радова

Pravilnik o usl i kriterij za ustup izvodj geol istraz radova.pdf

Овим правилником ближе се одређују начин, услови и критеријуми за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за финансирање извођења тих радова.

Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина

Pravilnik o sadrz stud izvodljiv eksploat lez min sir.pdf

Овим правилником ближе се уређује садржина студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина.

Правилник о садржини рударских пројеката

Pravilnik o sadrz rud proj.pdf

Овим правилником прописује се садржина рударских пројеката, и то: 1) главног, допунског и упрошћеног рударског пројекта за експлоатацију чврстих минералних сировина, 2) главног и допунског рударског пројекта за експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и геотермалне…

Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања

Pravilnik o sadrz proj geol istraziv.pdf

Овим правилником ближе се одређује садржина пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања.

Правилник о садржини годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина за претходну календарску годину

Pravilnik o sadrz god izvestaja o poslov preduz koja obavlj eksploat min sir.pdf

Овим правилником прописује се садржина годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина на одговарајућем експлоатационом пољу односно лежишту минералних сировина за претходну календарску годину

Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова

Pravilnik o sadrz dugoroc programa eksploat lez min sir.pdf

Овим правилником прописује се садржина дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова.

Правилник о начину вршења рударских мерења

Pravilnik o nacinu vrsenja rud merenja.pdf

Овим правилником прописује се начин вршења рударских мерења и чувања оригинала планова и карата, као и начин израде рударских планова, вођења мерачких књига и интерног катастра непокретности рудника.

Правилник о критеријумима на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних сировина

Pravilnik o kriterij za odredj potencijalnosti podrucja.pdf

Овим правилником утврђују се критеријуми на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних сировина у оквиру основних геолошких истраживања.

Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима

Pravilnik o klasif i kategor rezervi podz voda.pdf

Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви подземних вода, услови за разврставање у категорије и класе, методе прорачунавања, начин евидентирања и садржај елабората о класификацији, категоризацији и прорачунавању резерви подземних…

Правилник о класификацији и категоризацији резерви нафте, кондензата и природних гасова и вођењу евиденције о њима

Pravilnik o klasif i kategor rezervi nafte kondenz i prir gasova.pdf

Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви нафте, кондензата и природних гасова (у даљем тексту: резерве сировина), услови за разврставање у класе и категорије, методе израчунавања, начин евидентирања и садржај елабората о класификацији,…

Правилник о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима

Pravilnik o klasif i kategor rezervi cvrstih min sir.pdf

Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви чврстих минералних сировина, услови за разврставање у категорије и класе, начин прорачунавања и евидентирања и садржај елабората о класификацији, категоризацији и прорачунавању резерви…