Радови

Процена ризика и смернице за смањење ризика у рударству

HNM_Procena rizika i smernice za smanjenje rizika u rud.pdf

Безбедност и здравље на раду професионално изложених радника није само формални приступ путем којег заједница жели да покаже своју посвећеност унапређењу радне средине и добробити радника. Уместо тога, безбедност и здравље радника представља економски веома…

Генерички стандарди за управљање ризицима

SA_Genericki standardi za upravljanje rizicima.pdf

Безбедност сваког пословног система подразумева прилагођеност и усклађеност с реалним ризицима. Обзиром да не постоји "0 - нулти ризик", неопходно је у свим подручјима пословања, спроводити квалитетну идентификацију, анализу и валоризацију ризика, те након тога одредити…

Аспекти управљања ризиком у рударству

RS_Aspekti upravljanja rizikom u rudarstvu.pdf

У овом раду се презентирају неки од аспеката и практичних искустава управљања ризиком за комплексне техничко технолошке системе у рударству са посебним освртом на прераду угља. Контрола и управљање ризиком радних места постаје централна категоријална варијабла…