Смернице

Risk Assessment and Management

Risk Assessment and Management.pdf

The Australian mining industry is well aligned to the global pursuit of sustainable development. A commitment to leading practice sustainable development is critical for a mining company to gain and maintain its "social licence to operate" in the community.
The handbooks in the Leading Practice Sustainable Development in Mining series integrate environmental, economic and social aspects through all phases of mineral production from exploration through construction, operation and mine-site…

Приручник за процену ризика

Prirucnik za procenu rizika.pdf

Основни циљ процене ризика на раду је заштита безбедности и здравља запослених. Процена ризика помаже у минимализовању могућности да запослени или окружење буду угрожени током активности у вези са процесом рада. Такође помаже у очувању компетитивности и ефикасности…

Необавезујући водич о доброј пракси за примену Директиве 1999/92/ЕЗ Европског Парламента и Савета о минимуму захтева за унапређење безбедности и здравља запослених који су изложени могућем ризику од експлозивних атмосфера

Neobavez vodic za primenu Direktive 1999_92_EZ.pdf

Циљ овог водича је да помогне послодавцу при спровођењу Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атммсфера ("Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13-исправка)

Смернице за процену ризика Европске уније

Smernice za procenu rizika Evropske unije.pdf

Овај документ намењен је државама чланицама да га користе или прилагоде по властитом нахођењу како би пружиле савете послодавцима, радницима и другим заинтересованим странама у решавању практичних аспеката примене захтева за процену ризика садржаног у Директиви Савета…

Смернице за процену ризика

Smernice za procenu rizika.pdf

Сврха ових смерница је да помогну послодавцу да самостално у сарадњи са запосленима спроведе поступак процене ризика на радним местима и донесе Акт о процени ризика.

Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама

Smernice za rad na otvorenom pri vis temp.pdf

Овде су дате смернице за послодавце и запослене, које ће им помоћи да се ризик по здравље при раду на високим температурама на отвореном сведе на најмању могућу меру и како поступати у случају појаве здравствених проблема везаних за рад на високим температурама.

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године

Strategija bezb i zdravlja na radu od 2013-17.pdf

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године је акт Владе којим се на целовит начин утврђује стање у области безбедности и здравља на раду у Републици Србији и мере које треба предузети за њен развој, односно дефинишу активности,…

Акциони план за спровођење стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године

Akcioni plan za sprovodj strategije bezb i zdravlja na radu od 2013-17.pdf

Стратегијом безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године ("Службени гласник РС”, број 100/13), предвиђено је да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду, припреми Акциони план за…