Уредбе

Одлука о установљавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији

Odluka o Dana bezbednosti.pdf

Установљавање Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији

Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину

Uredba o naknadi za korisc nemetal sir za gradj materijala 2016.pdf

Овом уредбом утврђује се висина накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину.

Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера

Uredba o prev merama usled rizika od eksploz atmosfera_Izmena 1.pdf

Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера

Uredba o prev merama usled rizika od eksploz atmosfera.pdf

Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за заштиту безбедности и здравља на раду запослених услед ризика од експлозивних атмосфера.

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина

Uredba o prev merama pri podz i povrs eksploat min sir.pdf

Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина.

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту

Uredba o prev merama pri izlaganju azbestu.pdf

Овом уредбом прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању азбесту на раду.

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама

Uredba o prev merama pri eksploat min sir dub busotinama.pdf

Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама.

Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину

Uredba o naknadi za koriscenje min sir i geoterm resursa za 2016.pdf

Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса.

Уредба о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса

Uredba o nacinu placanja naknade za korisc min sir.pdf

Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања и услови одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова (у даљем тексту: носилац експлоатације).

Уредба о начину и року плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде за задржавање истражног простора

Uredba o naknadi  za primenj geol istraz.pdf

Овом уредбом утврђује се начин и рок плаћања накнада за: 1) примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, 2) задржавање истражног простора.