Закони

Закон о републичким административним таксама у области геологије и рударства

Zakon o repub admin taksama u obl geol i rud 2015-16.pdf

Овим законом дефинисане су републичке административне таксе у области геологије и рударства

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

Zakon o integris sprec i kontroli zagadj ziv sredine.pdf

Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и…

Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине

Zakon o utvrdjivanju odredjenih nadleznosti AP.pdf

Овим законом ближе се одређују надлежности аутономне покрајине, нарочито у областима у којима Република уређује систем. Овим законом уређују се и одређена питања која се односе на оснивање, организацију и рад организационих јединица републичких фондова и завода на…

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења

Zakon o zastiti od nejonizujucih zracenja.pdf

Овим законом уређују се услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења.

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности

Zakon o zastiti od jonizujucih zracenja.pdf

Овим законом прописују се мере заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења и мере нуклеарне сигурности при свим поступцима у вези са нуклеарним активностима и уређују се услови за обављање делатности са изворима…

Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара

Zakon o zastiti od pozara_Izmena 1.pdf

Измене и допуне Закона о заштити од пожара

Закон о заштити од пожара

Zakon o zastiti od pozara.pdf

Овим законом уређују се систем заштите од пожара, права и обавезе државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних и физичких лица, организација ватрогасне службе, надзор над спровођењем овог закона и…

Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха

Zakon o zastiti vazduha_Izmena 1.pdf

Измене и допуне Закона о заштити ваздуха

Закон о заштити ваздуха

Zakon o zastiti vazduha.pdf

Овим законом уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса која ужива посебну заштиту. Одредбе овог закона не примењују се на загађења…

Закон о изменама Закона о водама

Zakon o vodama_Izmena 1.pdf

Измене и допуне Закона о водама

Закон о водама

Zakon o vodama.pdf

Овим законом уређује се правни статус вода, интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и начин финансирања водне делатности, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања значајна за управљање водама.

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu_Izmena 1.pdf

Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду

Закон о безбедности и здрављу на раду

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.pdf

Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Закон о енергетици

Zakon o energetici.pdf

Овим законом уређују се циљеви енергетске политике и начин њеног остваривања, услови за поуздану, сигурну и квалитетну испоруку енергије и енергената и услови за сигурно снабдевање купаца, заштита купаца енергије и енергената, услови и начин обављања енергетских…

Law on Mining and Geological Explorations

Law on Mining and Geological Explorations.pdf

This Law shall regulate measures and activities of the mineral policy and the manner of implementation thereof, conditions and manner of execution of geological explorations of mineral and other geological resources, researching of geological environment, as well as geological explorations for the purpose of spatial and urban planning, designing, construction of buildings and remediation of site, manner of classification of resources and reserves of mineral raw materials and ground waters,…

Закон о рударству и геолошким истраживањима

Zakon o rudarstvu i geoloskim istrazivanjima.pdf

Овим законом уређују се мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, политике развоја геолошких истраживања и рударства, услови и начин извођења геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса, истраживања геолошке средине, као и геолошка…