Законска регулатива

Risk Assessment and Management

Risk Assessment and Management.pdf

The Australian mining industry is well aligned to the global pursuit of sustainable development. A commitment to leading practice sustainable development is critical for a mining company to gain and maintain its "social licence to operate" in the community.
The handbooks in the Leading Practice Sustainable Development in Mining series integrate environmental, economic and social aspects through all phases of mineral production from exploration through construction, operation and mine-site…

Приручник за процену ризика

Prirucnik za procenu rizika.pdf

Основни циљ процене ризика на раду је заштита безбедности и здравља запослених. Процена ризика помаже у минимализовању могућности да запослени или окружење буду угрожени током активности у вези са процесом рада. Такође помаже у очувању компетитивности и ефикасности…

Необавезујући водич о доброј пракси за примену Директиве 1999/92/ЕЗ Европског Парламента и Савета о минимуму захтева за унапређење безбедности и здравља запослених који су изложени могућем ризику од експлозивних атмосфера

Neobavez vodic za primenu Direktive 1999_92_EZ.pdf

Циљ овог водича је да помогне послодавцу при спровођењу Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атммсфера ("Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13-исправка)

Смернице за процену ризика Европске уније

Smernice za procenu rizika Evropske unije.pdf

Овај документ намењен је државама чланицама да га користе или прилагоде по властитом нахођењу како би пружиле савете послодавцима, радницима и другим заинтересованим странама у решавању практичних аспеката примене захтева за процену ризика садржаног у Директиви Савета…

Смернице за процену ризика

Smernice za procenu rizika.pdf

Сврха ових смерница је да помогну послодавцу да самостално у сарадњи са запосленима спроведе поступак процене ризика на радним местима и донесе Акт о процени ризика.

Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама

Smernice za rad na otvorenom pri vis temp.pdf

Овде су дате смернице за послодавце и запослене, које ће им помоћи да се ризик по здравље при раду на високим температурама на отвореном сведе на најмању могућу меру и како поступати у случају појаве здравствених проблема везаних за рад на високим температурама.

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године

Strategija bezb i zdravlja na radu od 2013-17.pdf

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године је акт Владе којим се на целовит начин утврђује стање у области безбедности и здравља на раду у Републици Србији и мере које треба предузети за њен развој, односно дефинишу активности,…

Акциони план за спровођење стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године

Akcioni plan za sprovodj strategije bezb i zdravlja na radu od 2013-17.pdf

Стратегијом безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године ("Службени гласник РС”, број 100/13), предвиђено је да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду, припреми Акциони план за…

Одлука о установљавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији

Odluka o Dana bezbednosti.pdf

Установљавање Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији

Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину

Uredba o naknadi za korisc nemetal sir za gradj materijala 2016.pdf

Овом уредбом утврђује се висина накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину.

Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера

Uredba o prev merama usled rizika od eksploz atmosfera_Izmena 1.pdf

Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера

Uredba o prev merama usled rizika od eksploz atmosfera.pdf

Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за заштиту безбедности и здравља на раду запослених услед ризика од експлозивних атмосфера.

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина

Uredba o prev merama pri podz i povrs eksploat min sir.pdf

Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина.

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту

Uredba o prev merama pri izlaganju azbestu.pdf

Овом уредбом прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању азбесту на раду.

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама

Uredba o prev merama pri eksploat min sir dub busotinama.pdf

Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама.

Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину

Uredba o naknadi za koriscenje min sir i geoterm resursa za 2016.pdf

Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса.

Уредба о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса

Uredba o nacinu placanja naknade za korisc min sir.pdf

Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања и услови одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова (у даљем тексту: носилац експлоатације).

Уредба о начину и року плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде за задржавање истражног простора

Uredba o naknadi  za primenj geol istraz.pdf

Овом уредбом утврђује се начин и рок плаћања накнада за: 1) примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, 2) задржавање истражног простора.

Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду

Pravilnik o vis trosk utvrdjiv ispunj propis usl u obl bezb i zdravlja na radu.pdf

Овим правилником прописује се висина трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду.

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Pravilnik o licenci za obavlj posl u obl bezb i zdrav na radu_Izmena 2.pdf

Измене и допуне Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Правилник о изменама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Pravilnik o licenci za obavlj posl u obl bezb i zdrav na radu_Izmena 1.pdf

Измене Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерско - геолошке подлоге за изградњу високих брана, хидроелектрана, термоелектрана и објеката саобраћајне инфраструктуре

Pravilnik o sadrz dokum koja se odnosi na hidrogeol i inz-geol podloge.pdf

Овим правилником ближе се одређује садржина документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге за изградњу високих брана, акумулација површинских вода чија је запремина већа од милион кубних метара, односно брана већих од 15 метара грађевинске…

Правилник о измени Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта

Pravilnik o sadrz elab o uredj gradilista_Izmena 1.pdf

Измена Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта

Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта

Pravilnik o sadrz elab o uredj gradilista.pdf

Овим правилником прописује се садржај елабората о уређењу градилишта на коме се изводе радови на изградњи или реконструкцији грађевинског објекта или врши промена технолошког процеса, а којим се, у складу са извршеном проценом ризика од настанка повреда и оштећења…

Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом

Pravilnik o izvest o povredi na radu, prof obolj i obolj u vezi sa radom.pdf

Овим правилником прописује се садржај и начин издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом који се догоде на радном месту.

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora_Izmena 2.pdf

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora_Izmena 1.pdf

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora.pdf

Овим правилником прописују се програм, начин и висина трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова.

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb_Izmena 3.pdf

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb_Izmena 2.pdf

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb_Izmena 1.pdf

Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb.pdf

Овим правилником прописује се програм, начин и висина трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета

Pravilnik o prev merama pri rucnom prenosenju tereta.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при ручном преношењу терета при којем нарочито постоји ризик од настанка повреде или обољења кичменог стуба.

Правилник о изменама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Pravilnik o prev merama pri korisc opreme za rad_Izmena 2.pdf

Измене Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Pravilnik o prev merama pri korisc opreme za rad_Izmena 1.pdf

Допуна Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Pravilnik o prev merama pri korisc opreme za rad.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при коришћењу опреме за рад.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду

Pravilnik o prev merama pri korisc sred i opreme za licnu zastitu na radu.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама

Pravilnik o prev merama pri izlaganju vibracijama.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању механичким…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима

Pravilnik o prev pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању карциногенима или…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама

Pravilnik o prev merama pri izlaganju hem materijama.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви за безбедност и здравље на раду које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу

Pravilnik o prev merama pri izlaganju elektromag polju.pdf

Овим правилником прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или смањења ризика од настанка оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању електромагнетском пољу на…

Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци

Pravilnik o prev merama pri izlaganju buci_Izmena 1.pdf

Изменаме и допуне Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци

Pravilnik o prev merama pri izlaganju buci.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од настанка повреде или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима

Pravilnik o prev merama pri izlaganju biol stetnostima.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању биолошким…

Исправка Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима

Pravilnik o prev merama pri izlag vest opt zracenjima_Izmena 1.pdf

Исправка Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима

Pravilnik o prev merama pri izlag vest opt zracenjima.pdf

Овим правилником прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од настанка оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту

Pravilnik o prev merama za bezb i zdrav rad.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за безбедан и здрав рад на радном месту.

Правилник о изменама и допунама Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

Pravilnik o lekar pregledima zaposl na rad mest sa povec rizikom_Izmena 1.pdf

Измене и допуне Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

Pravilnik o lekar pregledima zaposl na rad mest sa povec rizikom.pdf

Овим правилником утврђује се начин, поступак и рокови вршења претходног лекарског прегледа лица које заснива радни однос, односно лица које послодавац ангажује за рад на радном месту са повећаним ризикоми периодичног лекарског прегледа запосленог који ради на радном…

Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад

Pravilnik o pregledu teh dokumentacije.pdf

Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад

Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Pravilnik o opremi za rad i ispitiv uslova rad okoline_Izmena 3.pdf

Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Pravilnik o opremi za rad i ispitiv uslova rad okoline_Izmena 2.pdf

Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Pravilnik o opremi za rad i ispitiv uslova rad okoline_Izmena 1.pdf

Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Pravilnik o opremi za rad i ispitiv uslova rad okoline.pdf

Овим правилником прописују се поступак и рокови превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и…

Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду

Pravilnik o postup utvrdj ispunjen usl u obl bezb i zdravlja na radu.pdf

Овим правилником уређује се поступак утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду.

Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима

Pravilnik o opst merama zastite od opasnog dejstva elektr struje.pdf

Овим правилником утврђују се опште мере заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима.

Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду

Pravilnik o obezb oznaka za bezb i zdrav na radu.pdf

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни при обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље на раду.

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини

Pravilnik o proc rizika na rad mestu i u rad okolini.pdf

Овим правилником утврђују се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање, које послодавац уређује актом о процени ризика.

Правилник о изменама и допунама Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду

Pravilnik o evid u obl bezb i zdrav na radu_Izmena 1.pdf

У овом правилнику дате су измене и допуне Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду

Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду

Pravilnik o evid u obl bezb i zdrav na radu.pdf

Овим правилником прописује се начин вођења евиденција у области безбедности и здравља на раду које је дужан да води и чува послодавац.

Правилник о потребном степену изучености инжењерскогеолошких својстава терена за потребе планирања, пројектовања и грађења

Pravilnik o potreb step izuceni inz geol svojst terena.pdf

Овим правилником утврђује се потребан степен изучености инжењерскогеолошких својстава терена као интегралног дела истраживања за потребе просторног планирања, урбанистичког планирања, грађевинског пројектовања, изградње и експлоатације објеката.

Правилник о обрасцу службене легитимације, изгледу и садржини ознаке и врсти опреме геолошких и рударских инспектора

Pravilnik o sluzbenoj legitimaciji.pdf

Овим правилником прописује се образац службене легитимације геолошког инспектора односно рударског инспектора, изглед и садржина ознаке геолошких инспектора односно рударских инспектора, као и врста опреме коју користе у вршењу инспекцијског надзора.

Правилник о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких истраживања која се финансирају из буџета Републике Србије

Pravilnik o naknadi za korisc podat i dokumen osnov i primenj geol istr.pdf

Овим правилником ближе се прописује висина и начин плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких истраживања (у даљем тексту: Геолошка документација) која се финансирају из буџета Републике Србије.

Правилник о условима за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина

Pravilnik o usl za obavlj odredj struc posl pri eksploat min sir.pdf

Овим правилником прописују се услови за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина.

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина

Pravilnik o polag str ispita za obavlj struc posl pri ekspl min sir.pdf

Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање стручних послова техничког руковођења, израде рударских пројеката, руковођења рударским мерењима и израдом рударских планова, руковођења пословима заштите на раду, стручног надзора…

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања

Pravilnik o polag str isp za obav pol izr proj i elab i izvodj geol istr.pdf

Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање послова израде пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања, руковођења и стручног надзора над извођењем геолошких истражних радова, као и других…

Правилник о условима и начину вршења техничког прегледа рударских објеката

Pravilnik o usl i nac vrsenja tehg prega rud objek.pdf

Овим правилником прописују се услови и начин вршења техничког прегледа рударских објеката, уређаја, постројења, опреме и инсталација који припадају том објекту или су у њега уграђени или дела рударског објекта који представља техничко-технолошку целину и као такав може…

Правилник о условима и начину преноса одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса

Pravilnik o usl i nac prenosa odobr za prim geol istraziv.pdf

Овим правилником ближе се уређују услови и начин преноса одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, са носиоца истраживања и/или носиоца експлоатације на друго привредно друштво, односно…

Правилник о условима и критеријумима за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за извођење тих радова

Pravilnik o usl i kriterij za ustup izvodj geol istraz radova.pdf

Овим правилником ближе се одређују начин, услови и критеријуми за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за финансирање извођења тих радова.

Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина

Pravilnik o sadrz stud izvodljiv eksploat lez min sir.pdf

Овим правилником ближе се уређује садржина студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина.

Правилник о садржини рударских пројеката

Pravilnik o sadrz rud proj.pdf

Овим правилником прописује се садржина рударских пројеката, и то: 1) главног, допунског и упрошћеног рударског пројекта за експлоатацију чврстих минералних сировина, 2) главног и допунског рударског пројекта за експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и геотермалне…

Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања

Pravilnik o sadrz proj geol istraziv.pdf

Овим правилником ближе се одређује садржина пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања.

Правилник о садржини годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина за претходну календарску годину

Pravilnik o sadrz god izvestaja o poslov preduz koja obavlj eksploat min sir.pdf

Овим правилником прописује се садржина годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина на одговарајућем експлоатационом пољу односно лежишту минералних сировина за претходну календарску годину

Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова

Pravilnik o sadrz dugoroc programa eksploat lez min sir.pdf

Овим правилником прописује се садржина дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова.

Правилник о начину вршења рударских мерења

Pravilnik o nacinu vrsenja rud merenja.pdf

Овим правилником прописује се начин вршења рударских мерења и чувања оригинала планова и карата, као и начин израде рударских планова, вођења мерачких књига и интерног катастра непокретности рудника.

Правилник о критеријумима на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних сировина

Pravilnik o kriterij za odredj potencijalnosti podrucja.pdf

Овим правилником утврђују се критеријуми на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних сировина у оквиру основних геолошких истраживања.

Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима

Pravilnik o klasif i kategor rezervi podz voda.pdf

Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви подземних вода, услови за разврставање у категорије и класе, методе прорачунавања, начин евидентирања и садржај елабората о класификацији, категоризацији и прорачунавању резерви подземних…

Правилник о класификацији и категоризацији резерви нафте, кондензата и природних гасова и вођењу евиденције о њима

Pravilnik o klasif i kategor rezervi nafte kondenz i prir gasova.pdf

Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви нафте, кондензата и природних гасова (у даљем тексту: резерве сировина), услови за разврставање у класе и категорије, методе израчунавања, начин евидентирања и садржај елабората о класификацији,…

Правилник о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима

Pravilnik o klasif i kategor rezervi cvrstih min sir.pdf

Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви чврстих минералних сировина, услови за разврставање у категорије и класе, начин прорачунавања и евидентирања и садржај елабората о класификацији, категоризацији и прорачунавању резерви…

Закон о републичким административним таксама у области геологије и рударства

Zakon o repub admin taksama u obl geol i rud 2015-16.pdf

Овим законом дефинисане су републичке административне таксе у области геологије и рударства

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

Zakon o integris sprec i kontroli zagadj ziv sredine.pdf

Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и…

Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине

Zakon o utvrdjivanju odredjenih nadleznosti AP.pdf

Овим законом ближе се одређују надлежности аутономне покрајине, нарочито у областима у којима Република уређује систем. Овим законом уређују се и одређена питања која се односе на оснивање, организацију и рад организационих јединица републичких фондова и завода на…

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења

Zakon o zastiti od nejonizujucih zracenja.pdf

Овим законом уређују се услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења.

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности

Zakon o zastiti od jonizujucih zracenja.pdf

Овим законом прописују се мере заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења и мере нуклеарне сигурности при свим поступцима у вези са нуклеарним активностима и уређују се услови за обављање делатности са изворима…

Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара

Zakon o zastiti od pozara_Izmena 1.pdf

Измене и допуне Закона о заштити од пожара

Закон о заштити од пожара

Zakon o zastiti od pozara.pdf

Овим законом уређују се систем заштите од пожара, права и обавезе државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних и физичких лица, организација ватрогасне службе, надзор над спровођењем овог закона и…

Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха

Zakon o zastiti vazduha_Izmena 1.pdf

Измене и допуне Закона о заштити ваздуха

Закон о заштити ваздуха

Zakon o zastiti vazduha.pdf

Овим законом уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса која ужива посебну заштиту. Одредбе овог закона не примењују се на загађења…

Закон о изменама Закона о водама

Zakon o vodama_Izmena 1.pdf

Измене и допуне Закона о водама

Закон о водама

Zakon o vodama.pdf

Овим законом уређује се правни статус вода, интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и начин финансирања водне делатности, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања значајна за управљање водама.

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu_Izmena 1.pdf

Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду

Закон о безбедности и здрављу на раду

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.pdf

Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Закон о енергетици

Zakon o energetici.pdf

Овим законом уређују се циљеви енергетске политике и начин њеног остваривања, услови за поуздану, сигурну и квалитетну испоруку енергије и енергената и услови за сигурно снабдевање купаца, заштита купаца енергије и енергената, услови и начин обављања енергетских…

Law on Mining and Geological Explorations

Law on Mining and Geological Explorations.pdf

This Law shall regulate measures and activities of the mineral policy and the manner of implementation thereof, conditions and manner of execution of geological explorations of mineral and other geological resources, researching of geological environment, as well as geological explorations for the purpose of spatial and urban planning, designing, construction of buildings and remediation of site, manner of classification of resources and reserves of mineral raw materials and ground waters,…

Закон о рударству и геолошким истраживањима

Zakon o rudarstvu i geoloskim istrazivanjima.pdf

Овим законом уређују се мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, политике развоја геолошких истраживања и рударства, услови и начин извођења геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса, истраживања геолошке средине, као и геолошка…

Колекција Законска регулатива садржи подколекције: Закони, Правилници, Стратегије и смернице, Уредбе